ኪድ ኣይትበሎ፡ ከም ዝኸይድ ግበሮ!

 

                     ኪድ ኣይትበሎ፡ ከም ዝኸይድ ግበሮ! 
                                   ሽሻይ ገብረሃንስ 


  መንግስቲ እስራኤል ንሰደተኛታት ዝጥቀመሉ ዝነበረን ዘሎን ሜላ’ዩ! እዚ “ኪድ ኣይትበሎ ከም ዝኸይድ ግበሮ” ዝብል ብሂልን ሜላን’ዚ፡፡ ነዚ ሜላ’ዚ ግና መንግስቲ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነስ፡ ብዓቢኡ ስርዓት ኣስመራ ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ሜላ’ዩ፡፡ ጌና’ውን ሓይሊን ጎንጺን ወሲኹ ይቕጽሎ ኣሎ።

ንሎሚ ግና ካብ’ቶም ፍርዝን ዝበሉ ዓበይቲ ትካላት፡ ኣብ ኤውሮጳ ናብ ዘለዋ ውልቀሰባት ስደተኛታት ወሪድና  ክንርእዮ ክንፍትን ኢና። ኪድ ኣይትበሎ ከም ዝኸይድ ግበሮ’ምበኣር፡ ሜላ ናይ ኣዝየን ጎራሓት ደቂ ኣንስትዮ እውን’ዩ። ምኽንያቱ፡ ንምንታይ ደኣ ተፈላሊኹም ንዝብል ሕቶ፡ ኣነ’ዶ ኪድ ኢለዮ’የ፡ ዘይ ባዕሉ’ዩ ከይዱ፡ ዝብል ቁሩብ መልሲ መታን ክጸንሐንን ናይ PR (ቤተሰብን ፈተውቲን ደገፍ) መታን ክረኽባን ዝብልኦ ሜላ ድማ ይመስል።  

Continue reading ኪድ ኣይትበሎ፡ ከም ዝኸይድ ግበሮ!

Advertisements

“ውረድ!” “ኣይወርድን!”

“ውረድ” “ኣይወርድን”

ነባሪ እታ ዓዲ ሓደ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ስሑው ኣብ ልዕሊ ዝባን ገዛ ደይቡ ብምርኣዩ ብተምሳጥ ተዋሒጡ ነበረ። ኣብቲ ከባቢ እታ ገዛ ዘሎ ጎደና ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዝባን ርሻን ደይቡ ዘሎ መንእሰይ ክርኢ ምልእ ኢሉ ይረአ።
ፖሊስ ፡ መጀመርታ ናይቲ ከባቢ ፡ ድሒሩ ካብ ቀንዲ መአዘዚ ነቑጣ ብመኪና ተተጓሪቶም ኣብ ዙርያ እቲ ህንጻ ዕጉግ በሉ። መጥፍእቲ ሓዊ’ውን ደድሕሪኦም ስዒበን መጻ። ኣደ ናይዚ መንእሰይ ንውሉዳ ብቕብጥሮት ኣብ ታሕቲ ኮይና ልማነኣ ትቅጽል ።
“ዝወደ ብማርያም ኢለካ ንዓ ውረድ ፡ በዘን ኣጥብየን ዘዕበያኻ ኣጥባተይ ይልነካ ኣለኹ በጃኻ”
እቲ ስሑው ግን ፖሊስ ተዘይጌሮሞ ፡ ካብ ላዕሊ ጸዲፉ ነብሱ ከምዘጥፍእ ንኩሉ ብዓውታ ነገረ።
ትሽዓተ ሰራሕተኛታት ሂወት ኣድሕንን መጥፋእቲ ሓውን ፡ ሃንደበት ከይዘልል ብምስጋእ ኣብ ዙርያ እቲ ርሻን መረቦም ንምዝርጋሕ ብርሃጽ ክሳብ ዝሕጸቡ ላዕልን ታሕትን በሉ።

Continue reading “ውረድ!” “ኣይወርድን!”

 “እዊዊዊዊዊዊ. . . ሽጣራኺ ደውሪ! ዓምያን መሲለኪ ኣነ. . .?!”

 “እዊዊዊዊዊዊ. . . ሽጣራኺ ደውሪ! ዓምያን መሲለኪ ኣነ. . .?!”
                     ብሽሻይ ሽሞንዲ

“ኣይትትሃመል” እትብል ደፍሪ ምስ ወጸአት፡ ኲሉ ግዜ ደድሕሪ ሓደስቲ ተርእዮታት ፈይስቡክ ዝቕልቀለኒ ዓርከይ ብ ሜሰንጀር ደዊሉለይ ነይሩ። ቃል ብቓሉ፥

“በል ሕጂ ድማ ካብ ዓዲ ዓ. . .ባይ “ዙቦ” ተላኢኻትልካ ኣላ! ካካካካካካ” ድማ በለኒ። ሰሓቑ ምቊጽጻር ስኢኑ ነበረ። እዛ ደፍሪ ኣብ ፈይስቡክ ክትዘዋወር እንኰላ ርእየያ ስለዝነበርኩ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ንእለት’የ ቆብ ኣቢለዮ። ” ዒሉ መዓኰርካ ሓሉ!” እናመለስኩ’ውን ኣሳሒቐዮ።

ዘዘርከበ ዝደጒሓሉ ፈይስቡክ ክንዮ ትፋእካ ምትፋእ ዝኸይድ “ቀይሕ መስመር” ምሕላፍ ክርኢ እንከሎኹ፡ ነቲ ኲነታት ዝመስል ናይ ኢትዮጵያዊ ጸሓፊ በእውቀቱ ስዩም ኣበሃህላ እዩ ዘዘክረኒ። በእውቀቱ፡ ኣብታ ” ከኣሜን ባሻገር” እትብል መጽሓፉ፡ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ሓንቲ ሃገር ንማሕበራዊ ክብርን ጠባያት ሕብረተሰብን ናይ ምውሳን ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ንምግላጽ፡ ኣብ ገጽ 21 እታ መጽሓፍ ከምዚ ዝስዕብ ብምባል’ዩ ዘስፍር፤

” . . . የዜጎች ጠባይ ካገዛዝ ሥርአት ጋር በጥብቅ የተቆራኘ ነው። የፖለቲካ ጭቆና በበረታበት ሃገር ውስጥ፣ ወሲባዊ ልቅነት የመጨረሻው የነጻነት አማራጭ ተደርጎ ይወሰዳል። አመንዝራነት፣ ዜጎች ሌላው ቢቀር ብልታቸው በመንግስት ቁጥጥር ሥር አለመሆኑን የሚያሳዩበት መንገድ ነው። ”

ትርጉሙ፤

” . . . ጠባይ ዜጋታት ሓንቲ ሃገር ምስ ጠባይ ገዛኢ ስርዓት ጥቡቕ ምትእስሳር ኣለዎ። ፖለቲካዊ ጭቆና ኣብ ዝበርተዓ ሃገር፡ ወሲባዊ ቅለት እቲ ናይ መጨረሽታ ናይ ናጽነት ኣማራጺ ኰይኑ ይውሰድ። ኣመንዝራነት፡ ዜጋታት ካልእ ይትረፍ ብልዕትታቶም እኳ ካብ ቁጽጽር መንግስቲ ወጻኢ ምዃኑ ዘርእይሉ እንኰ መገዲ/ኣገባብ ይኸውን።”

Continue reading  “እዊዊዊዊዊዊ. . . ሽጣራኺ ደውሪ! ዓምያን መሲለኪ ኣነ. . .?!”

  ትጽቢት    Short story

                        ትጽቢት 
                    ብሽሻይ ገብረሃንስ 

   ራሄል፡ ናብ ሄኖክ እናቐረበት ከላ፡ ሕርቃና ካብ ርሑቕ ከንብቦ ኣይተጸገመን፡፡ ቅድሚ ንሳ ክትገልጸሉ ምጅማራ፡  ሰሓቕ ክመልቆ እናደለየ፡፡ “ሕጂኸ ደሓን ዲኺ?” ኢሉ ሓተታ። ምስ ምቑልል ፍሽኽታ። ዕለት ዓሰርተ-ሓደ ስለ ዝነበረ፡ ናይታ ዝሓለፈት ወርሒ ዝሰርሕዎ ሰዓታትን ደመወዝን ዝቕበሉሉ መዓልቲ’ዩ። ወርሒ መጸት፡ ገንዘብ ኣጉዲሎም ስለ ዝህብዋ፡ ሽዑ’ውን ገለ ነገር ከም ዘጋጠማ ኣይተጠራጠረን፡፡

     ኣብ ተል ኣቪቭ፡ ቤዚክ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ናይ ኢንተርነት ትካል፡ ጽሬት ክሰርሑ ካብ ዝጅምሩ 8 ወርሒ ሓሊፉ’ሎ፡፡ ናይ’ታ ዕለት ስራሕ ካብ ዝጅምርዎ ድማ ኣስታት ክልተ ሰዓት ጥራይ ኣሊዒሎምላ ኣለዉ።

   “ምስ’ዚኣ እንታይ ደሓን ኣሎ በጃኻ?” ፍሽኽታኡ ክምስ ከም ትብል’ኳ እንተገበራ፡ ሕርቃና ክጎድል ኣይከኣለን። “ዕስራን ትሸዓተን መዓልቲ ሰሪሐ፤ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ግን ኣጉዲላትለይ!” ኣደ ክልተ ቆልዑ ክነሳ፡ ምሉእ ወርሒ፡ 31 መዓልቲ ብምስራሓ እናተገረመ፡፡ ዝበዝሓ ቆልዑ ዘለውወን ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ካብ ዕስራ መዓልቲ ንላዕሊ ክሰርሓ ስለ ዘይርእየን’ዩ። ራሄል፡ ቋንቋ ዕብራይጥ ክትዛረብን ክትርዳእን ስለ እትጽገም’ያ ክዛረበላ ትውከሶ ዘላ። ዳርጋ መዓልታዊ ኩለን መሳርሕቱ ክትርጉመለን ስለ ዝጽዋዓኦ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዕኡ።

Continue reading   ትጽቢት    Short story

ሓይሊ ጽሑፍ ቃል

       ሓይሊ ጽሑፍ ቃል       
                  by  Daniel tesfai

እቶም ኣብ ዘመነ ኣኪላስን ሄክቶርን ኦዲሰይን ዝነበሩ ሰባት፡ ንትብዓትን ጥበባትን ጀጋኑኦም ብምድናቕ፡ እንቋዕ ኣብ ዘመነ’ዞም ጀጋኑ እዚኣቶም ነበርና! ቢሎም ከምዝኾዕርዑን፡ ንዕድሎም ከም ዘመስግኑን ይጽሕፍ ሆመር። እቲ ጀጋኑ ዘስተንፈዎ ኣየር ስለዘስተንፈሱ፣ እቲ ጅጋኑ ዝረገጹዎ መሬት ስለዝረገጹ ኣካል ናይቲ ጅግንነት ጀጋኑኦም ከም ዝኾኑ ኴይኑ ይስምዖም። ጅግንነት ኣዝዩ ተላጋቢ ስምዒት’ዩ። ንራእዪን ሞራርልን ሓደ ህዝቢ ዘለዓዕልን ዘልዕልን፣ ኣብ እዋን ሽግራቱ ከኣ ክምክትን ክጸንዕን ክዕወትን ዘኽእል ብርቱዕ ምንጪ መንፈሳዊ ሓይሊ እዩ። ኣነ’ውን  ናብ’ቲ ዘመን’ቲ ከም ድላየይ እመላለስዬ።

Continue reading ሓይሊ ጽሑፍ ቃል

ግዳይ ነጋዶ ሰብ

          ግዳይ ነጋዶ ሰብ 
                ርዕመት ብዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ

 

ጭብጥታት ናይ‘ዚ ዓንቀጽ‘ዚ ካብ‘ቲ ብዕለት 31. 8. 2017 ኣብ መጺሔት ሽተርን፡ ቍ. 36 ብጋዜጠኛ ፍራንቸስካን ሰኣሊ ኣለስዮ ሮመንዚ ዝተጻሕፈ ዝተወስደን ብዳንኤል ሰ. ተስፋይ ንኣንበብቲ ትግርኛ ዝረዓመን እዩ።

ግዳይ ነጋዶ ሰብ

ኣብ‘ዚ እዋን‘ዚ፡ እቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ፈጺሙ ነቒጹ ይርከብ። ኣውሮጳ ካብ ዋሕዚ ስደተኛታ ሰላማ ረኺባ ኣላ። እዚ ኣውሮጳዊ ቅሳነት’ዚ ግን ብዋጋ ስቕያት ናይቶም ሕጂ በቶም መስሎዅቲ ዑቕበኛታትን (ነጋዶ ሰብ) ብልሹዋት ሰበስልጣናት ሊብያን ኣብ ፈቐዶ ወግዓዊ መኣከቢ ማዕከናትን ቤት ማእሰርትታትን ንግዜኡ ዝተኸዘኑ ስደተኛታት ዝተገዝአ እዩ። ሓጺር ቈላሕታ ኣብ‘ቲ ድያብሎሳዊ ንግዲ ኣብ ዝፈረሰት ሃገር።

Continue reading ግዳይ ነጋዶ ሰብ

ካብ ብእኩብ ብንጽል ዝጸልጠናስ ስለምንታይ’ዩ?

ካብ ብእኩብ ብንጽል ዝሰልጠናስ ስለምንታይ’ዩ?

 ኣብ’ዚ ቅንያት’ዚ ኣብ ሃገረ ነርወይ ዝካየድ ዘሎ ቅድድም ብሽክለታ መላእ ዓለም UCI።  ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ጎሊሖም ጥራይ ዘይኮነስ ዓብሊሎም ምውጽኦም ዘደስት እዩ። ብሓጎስ ፍንጭሕ ክትብል ዘይግድድ’ውን ኣይኮነን። እዚ ማለት ግና ነቲ ናይ መስከረም 2001 ረሲዕና ክንስዕስዕን ክንድብልን ኢና ማለት ኣይኮነን። ግና ከም’ቲ ደራሲ ብርክት ዝበላ መጻሕፍቲ ሙሉእ ብርሃን ሃብተገብሪኤል ኣርእስቲ መጽሓፉ ዝገበሮ ሓጎስን ንብዓትን ኢልና ክንሓልፎ።

  እቲ ንሎሚ ምሸት ከልዕሎ ዝሓሰብኩ ሕቶ ግና ናይ ነዊሕ ሕቶ ነብሰይ እዩ። ኤርትራውያን ኣብ በበይኑ ጽፍሒታትን ኣብ በበይኑ

160809190429-ethiopian-oromo-protest-super-169ኣጋጣሚታትን ብውልቂ ኣዝዮም ዕዉታትን ጸብለል ዝበሉን ኮይኖም ይጸንሑና’ዮም። ኣብ ትምህርቲ፡ ኣብ ፖለቲካ፡ ኣብ ሳይነስ፡ ኣብ ስፖርት ድማ ብፍላይ። ኣብ ናይ ውልቂ ንጥፈታት ኣዚዮም ንፉዓትን ጸብለል ዝበሉን ኮይኖም እናወጹ ክነሶም፡ እንታይ ጸገም ስለ ዘሎ ደኣሎም  ሓቢርካ መልሲ ኣብ ዝድለየሉ ሕቶታት ሓቢሮም ዕዉታት ኮይኖም ዘይወጹ? ኣብ ፖለቲካ፡ ኣብ ስነ ጥበብ፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ሜድያታትን፡

Continue reading ካብ ብእኩብ ብንጽል ዝጸልጠናስ ስለምንታይ’ዩ?

Megariya-መጋርያ

መኣዲ ትምህርቲ፤ የሕዋትን ኣሓትን ፍልጠትን ጥበብን ዝለዋወጥሉ ገጽ

%d bloggers like this: