ዕቋር ናፍቖት ሓጺር ዛንታ ብሽሻይ ገብረሃንስ

                    ዕቋር ናፍቖት  
              ሓጺር ዛንታ  ብሽሻይ ገብረሃንስ

      ድምጺ ኣደኡ ካብ ዘይሰምዕ ዓመታት ዘሕለፈ ኮይኑ ተሰሚዕዎ። ቅድሚ ክልተ ሰሙን ረኺብወን ነይሩ’ዩ። እቲ ሽዑ ብዕላለንን ብምትብባዓንን ዘስተያኦ ማይ ክነቅጽ ስለ ዝተፈለጦ ድማ’ዩ ካብ’ቲ ጠሊ ዝመልኦ ቃላተን ክረዊ ዝተሃወኸ። እንተኾነ ክድውል ክሓስብ ከሎ ጥራይ ኣብ ኣእምሮኡ ሰለስተ  ሕቶታት ስለ ዝመጽእዎ፡ ተረጋጊኡን ተኣማሚኑን ደዊሉ ኣይፈልጥን።

 

     1ይቲ  “መስመር ተለፎን ይኣትወለይ ዶ ኣይኣትወለይን” ትብል’ያ?

     2ይቲ  “እተን ተልፎን ዘለወን ጎረበትና ይቕበላኒዶ  ኣይቅበላንን?”

     3ይቲ   “ኣደይከ ኣብ ገዛ ትጸንሕ’ዶ ኣይትጸንሕን?” ዝብላ’የን።

Continue reading ዕቋር ናፍቖት ሓጺር ዛንታ ብሽሻይ ገብረሃንስ

Advertisements

ቤት ትምህርቲ የሺቫ ዘይረኣየ፡ ብቤት ትምህርቲ ሸሪዓ ናይ ኣኽሪያ ይግረም!

   ቤት ትምህርቲ የሺቫ ዘይረኣየ፡ 
        ብቤት ትምህርቲ ሸሪዓ ናይ ኣኽሪያ ይግረም!

  ኣብ እስራኤል ካብ ዘሕለፍኩዎ ሸውዓተ ናይ ስራሕ ናይ ስደት ዓመታት፡ እተን ዝበዝሓ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ሃይማኖት፡ (ናይ ዳቲ) ብየሺቫ ዝጽዋዕ ቤት ትምህርቲ ሃይማኖት፡ (ብማይነየሽዋ ዝጽዋዕ ሆስፒታል ናይ ሃይማኖተኛታት) እየ ኣሕሊፈየን። ጽሬት እና ሰራሕኩ፡፡ ከመይ ከም ዝመሃሩ እናተዓዘብኩ፡፡ ከም’ቲ ንዝኾነ ካብ ኣይሁድ  ዘይተወለደ “ጎይ” ዝብልዎ ንዓይ’ውን “ጎይ” እናበሉኒ፡፡ ኣብ ዲያሎግ ስለ ዝኣምኑ ምስኦም እናተኻታዕኩ፡ ካብ ኣመሃህራኦም እናተመሃርኩ፡ ካብ’ቲ ስሕት ኢለ ምስ ውልቀሰባት ዝገብሮ ዕላላት ድማ ነዚ ጽሑፍ ክጽሕፍ ክሳብ ዝድረኽ ኣጸቢቐ እናቐረብኩ።

Continue reading ቤት ትምህርቲ የሺቫ ዘይረኣየ፡ ብቤት ትምህርቲ ሸሪዓ ናይ ኣኽሪያ ይግረም!

ምእካብ፡ ንጠቓሚ ምብትታንን ምጥርናፍን! 3ይ ክፋልን

             ምእካብ፡ ንጠቓሚ ምብትታንን ምጥርናፍን!

   እቲ ገንዘብ ኣብ ከመይ ዝበለ ጥቕሚ ከም ዘውዓልዎ፡ ብግሉጽነት ክገልጸሎም ዝጸንሐ፡ እቲ’ኳ ሙዚቀኛታት ስርሖም ከይጅምሩ ጠንቂ ኮይኑ ዝጸንሐ፡ ካብ ጀርመን ዝመጸ ወሃቢ ጸብጻብ፡፡ ካብ ተወለድቲ ሕቶታት ክስዕብ ብምርኣዩ፡ ኣብ’ቲ ስተጅ ደው ዝብሎ ደቓይቕ ክነውሕ፡ ምናልባት ናብ ሰዓታት ክሰጋገር ስለ ዝኽእል፡ ሞባይሉ ናብ’ቲ ክሓትት ዝደለየ መንእሰይ ኣነጻጺሩ፡ ብእዝኒ ሞባይሉን ብእዝኑን ክሰምዕ ጀመረ። እታ ሕቶ ንበይና ዲያ ወይ ካልኦት ሕቶታት ከስዕባ’የን ብዝብል ዓይኒ ናብ’ቶም ኣብ ፊቱ ዝነበሩ ተለወድቲ ምጥማት ቀጸለ። እቲ ሓታታይ፡ ነታ ሓንሳብ ዝሓተታ ሕቶ ደጋጊምካ ናይ ምንጋር ልምዲ ኣለዎ። ኣይሰምዓን ከይከውን ካብ ዝብል ስግኣት ዝተበገሰ ድማ ይመስል፡ ወይ ድማ መብዛሕቲኡ ተሳታፋይ ናይ’ቲ ርክብ፡ መንፈሱን ቀልቡን ካብ’ቲ ኣደራሽ ወጻኢ ኣብ’ቶም ብርሑቕ ዝከታተልዎ ዘለዉ ስለ ዘተኮረ ይኸውን ደጋጊሙ ዝሓተተ። ኮይኑ ግን፡ ሕቶ ጥራይ ዘይኮነስ ትርጉም ናይታ ሕቶ’ውን ከብርህ ክብል እታ ኣብ ውሽጡ ዝነበረት ምስጢራዊት ድልየት ቦግ በለት፡

Continue reading ምእካብ፡ ንጠቓሚ ምብትታንን ምጥርናፍን! 3ይ ክፋልን

ኣግኣዚያን ይዕወትዶ ኣይዕወትን?

           ኣግኣዚያን ይዕወትዶ ኣይዕወትን? 

 

      እቲ ንነዊሕ እዋን ብመደረታቱ ዝመሰጦም፡ ጸኒሑ፡ ንሱን ስድራኡን ደድሕሬኻ ክንስዕብ ምርሓና ዝበልዎ ንኣግኣዚያን ዝመስረተ ሰብ፡ ናብ እስራኤል ዝነግደሉ መዓልቲ ኣኺሉስ፡ ገጽ ንገጽ ንኽረኣኣዩ ዝተረፎም ካብ ሰዓት ዝውሕድ ኮነ። “እስከ’ቲ ጫማይ ኣቐብልኒ” ንኣደ ጓሉ’ዩ ዝውከሳ ዘሎ። ነቲ ጋሻ ዝምጥን ቀይሕ ጸብሒ ንኸተዳሉ ካብ ዝነግራ ክልተ ሰሙን ኣሕሊፉ ነይሩ። “ኣየናይ ጫማ?” “እቲ ናይ መርዓና ጸሊም ጫማ” ቀልጢፋ ክትርድኦ ብዘይምኽኣላ ቁጠዐኡ ኣብ ገጹ እናተነበበ። “ዋእ፡ ኣብ እግርኻ ዘሎ ጫማ ዶ ኣይኮነን? በበይኑ ጫማ ጌርካ ዲኻ ውዒልካ ኣብ መርዓና?” ምዝካር ኣብይዋ ሕቶ ኣስዓበትሉ። እቲ ኣብ ዩቱብ ደርፊታት ዝቐያይር ዝነበረ ዓርኩ፡ ጣልቃ ብምእታዉ፥ “ኖ፡ እዚ ኢኻ ጌርካ ነይርካ። ካልእ ጫማ ኣይነበረካን።”

Continue reading ኣግኣዚያን ይዕወትዶ ኣይዕወትን?

ምእካብ፡ ንጠቓሚ ምብትታንን ምጥርናፍን! 2ይ ክፋል

       ምእካብ፡ ንጠቓሚ ምብትታንን ምጥርናፍን 2ይ ክፋል

 

“ክም’ቲ ሽዑ ዝተገለጸ፡ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ’ዩ ተዋጺኡ ነይሩ። ኣብ ኣጠቓቕማ ናይ’ቲ ገንዘብ ሽግር መታን ከየምጽእ ድማ፡ ኣነን ክልተ ሰባትን ነቲ ገንዘብ ንኽንሕዞ ቃል ኣቲናን ሕድሪ ተሰኪምናን ነይርና፡፡ እንተኾነ፡” ዘረባኡ ከይወደአ፡ ሓደ ካብ’ቶም ሰለስተ ኣብ ጥቓታ ቡን ተፍልሕ ዝነበረት ኣደ ዝነበሩ መንእሰያት፡ “ክንደይ ከጽልኣካ’ዩ ወደይ!?” ነታ ብየማናይ ኢዱ ንላዕሊ ሰቒሉ ቀጥታዊ ፈነወ ዝፍንወላ ዝነበረ ሞባይሉ ንታሕቲ ኣውሪዱ፡ ምስ’ቶም መማጽእቱ ከዕልል ናብኦም እናጠመተ። Continue reading ምእካብ፡ ንጠቓሚ ምብትታንን ምጥርናፍን! 2ይ ክፋል

ክሳብ ሎሚ ዲና ንድነቕ በዞም ጸዓዱ?

             ክሳብ ሎሚ ዲና ንድነቕ በዞም ጸዓዱ?
            ዘረባን ተግባርን ኣይነረሓሕቕ!

                                                              
   ቀደም’ዩ፡ ደጊም ዛንታ ወይ ታሪኽ ኮይኑ ክስመዓና ይኽኣል ደኣ’ምበር፡ ስምብራቱን በሰላኡን ጌና ህያው እዩ ዘሎ። እዞም ዓቃብ ሰላም ዝበሃሉ ጸዓዱ ሰራዊት ናብ ከተማና ምስ መጹ፡ ኩልና ንድነቕ፡ ብዘገበርዎን ብዝበልዎን ንግረም ነይርና፡፡ ብሰንኪ’ቲ  ሰለስተ ወራራትን፡ ብሰንኪ ስንፍና ዘስዓቦ ከርተት ፈቐዶ ሃገራት ክንደይ ዘይረኣና፡፡

  ኣብ እስራኤል’ዩ፡ ብዛዕባ ኣግኣዚያን ክጉስጉስ ዝመጸ ውልቀሰብ፡ ምስ ሓንቲ ዓባይ ናይ እስራኤል ጋዜጣ ቃለ መጠየቕ ከም ዝገበረን፡ ንሱ ድማ ኣብ ህይወት ሓንሳብ ዘጋጥም ፍሉይ ዕድል ምዃኑን ክዛረበሉን ክሰብከሉን ቀንዩ ነይሩ።
    እታ ጋዜጣ ብልክዕ ዓባይ እያ። ግናኸ እቲ መስሓቕ ዝኾነ ነገር፡ ኣንጻር መርገጺኡን ዕላማኡን እትሰርሕ ጋዜጣ እያ። ንሱ ሕሉፍ የመናዊ ምዃኑ ይዛረብ፡ ንሳ ድማ ሕልፍቲ ጸጋማዊት ምዃና ትገልጽ። እታ ጋዜጣ፡ ሸፈነ ዘይትህቦ ጉዳይ ኤርትራውያን የለን፡ ሸፈነ ዘይትህቦ ናይ ፍልስጤማውያን ፍጻመታት’ውን የለን። ብመሰረቱ ኣብ መንጎ ፍልስጤምን እስራኤልን ሰላም ክህሉን መሰሎም ክሕለወሎምን እያ ትጉስጉስ፡ ኣንጻር’ዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጺዮናዊ መንግስቲ ደው ምስ በለት ድማ’ያ።   Continue reading ክሳብ ሎሚ ዲና ንድነቕ በዞም ጸዓዱ?

 ምእካብ፡ ንጠቓሚ ምብትታንን ምጥርናፍን

              ምእካብ፡ ንጠቓሚ ምብትታንን ምጥርናፍን

“ከም’ቲ ትፈልጥዎ፡ እዚ ምትእኽኻብ ንኻልኣይ ግዜ’ዩ ዝኻየድ ዘሎ።” ክብል ጀሚሩ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዕድመ ዝነኣሱን፡ ሰባት እንተተኣኪቦም ኣላዪ መድረኽ ክኸውን ዝህንጠን “ናይ ሕማመይ፡” ምኽንያት መተኣኻኸቢኦምን ካበይ ካበይ ከም ዝመጹ ምስ ሓበረን፡ መድረኽ ገዲፉሉ ወሪዱ። ወሪዱ’ኳ ኣየበሃልን በሪኽ ስለ ዘይነበረ እቲ መድረኽ፡ ግናኸ ቁሩብ ግልል ኢሉ እታ መጉልሒት ድምጺ ገዲፉሉ። እቲ ብትዕኑን ኣዘራርባኡን ቀልጢፉ ብምእራጉን ሰባት ዘገረመ ሽማግለ መንእሰይ፡ ድማ ካብ’ቲ ደው ዘበሎ ብምቕጻል፡

Continue reading  ምእካብ፡ ንጠቓሚ ምብትታንን ምጥርናፍን

Megariya-መጋርያ

መኣዲ ትምህርቲ፤ የሕዋትን ኣሓትን ፍልጠትን ጥበብን ዝለዋወጥሉ ገጽ

%d bloggers like this: