ሰብ ናብ ኣራዊት እንክልወጥ ብታደሰ ኪዳነ

ብዙሕ ናብ ፈይስ-ቡክ (face book) ዝመላለስ ሰብ ኣይኮንኩን። ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን ኣብ ኢመይል ዝተጻሕፉለይ መልእኽትታት ክገናጽል ድሕሪ ምጽናሕ፡ ናብ ፈይስ-ቡክ ኣትየ ክርኢ ጀመርኩ። ኣብ መንጎ ድማ ሓንቲ ንኣእምሮይ ዝሰረቐት ሓጻር ፍጻሜ ተዓዘብኩ።

ሓንቲ፡ ዓባያ፡ (ጀለብያ) ዝመስል ጸሊም ክዳን ዝተኸድነት ጎርዞ ጓል ኢያ። ኣብ መዓንጣኣ ቅናት ዝመስል ኣብ ልዕሊ`ቲ ጸሊም ክዳን ብንጹር ዝረአ ጻዕዳ ገመድ ተዓጢቓ ነይራ። ቀቅድሚኣ ንዓኣ መሪሑ ዝኸይድ ዘሎ ዝመስል ሓደ ዕብይ ዝበለ ሰብኣይ ይረአ። ንሱ ቀቅድሚኣ ንሳ ደማ ደድሕሪኡ ተመራሪሖም ይኸዱ። ለካ ነታ ተዓጢቓታ ዝነበረት ጻዕዳ ገመድ ብሓደ ጫፋ ኣብ ኢድ እቲ ሰብኣይ ኢያ ተታሒዛ ነይራ። ናይ ኣእምሮ ጸገም ዝነበራ`ሞ ናብ መካይን ከይትኣትዎ ከይከውን፡ ጭው ዝበለ በረኻ ኢዩ። ጤል ወይ በጊዕ ከይትኸውን ፍጥርቲ ጓል ሀዋን ኢያ። ስለምንታይ ድኣ ኢዩ ገመድ ኣብ መዓንጥኣ ኣሲሩ፡ ቀቅድሚኣ ዝኸይድ? ንሳ`ኸ ስለምንታይ ኢያ ዝኾነ ተቓውሞ ዘይተርኢ? ስቕ ኢላ ጥራይ ደድሕሪኡ ትኸይድ!!! ተጨውያ ድያ? ኩነታቶም ግን ናይ ጨዋይን ተጨዋይን ኣይመስልን። ብሓይሊ`ውን ኣይምሓመቐትሉን። . . . ኣብ ሓጺር እዋን ብዙሕ ሓሳባት ኣብ ሓንጎለይ ኣንሳፈፈ።

ነዊሕ ኣይከዱን። ገለ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ኣቢሎም ዝኾኑ ሰባት ደው ኢሎም ጸንሑዎም። ሰብኣይ ኣብቶም ዝጽበዩ ዝነበሩ ሰባት ምስ በጽሐ ደው በለ። እታ ጎርዞ`ውን ኣብ ሓደ ብዙሕ ዕምቆት ዘይነበሮ ጉድጓድ ዝመስል ደው በለት። ብኡ ንብኡ እቲ ሒዙዋ ዝመጸ ሰብኣይ፡ ነቲ ተዓጢቃቶ ዝነበረት ገመድ ዘርጊሑ ኣብ ነብሳ ክጥምጥሞ ይረአ። ብታሕቲ ክልተ እግራ፡ ብላዕሊ ድማ ክልተ ኣእዳዋ ናብ መዓንጣኣ ለጊቡ ተኣሲሩ ኢዩ። እታ ጎርዞ ፍጹም ምንቕ ከም ዘይትብል ኮይና። ኣእዳዋን ኣእጋራን ተኣሲራ`ኸ ናበይ ከተብል። ብህይወታ ከላ ኢያ ተገኒዛ። ካብኣ ይኹን ካብቶም ኣብ ቅድሚኣ ዝነበሩ ፍጡራት ደቂ ኣዳም፡ ዝኾነ ተቓውሞ የለን። ኩሎም እንታይ ይገብሩ ከም ዘልዉ ኣጸቢቖም ዝፈልጡ ኢዮም ዝመስሉ።

እቲ ሒዙዋ ዝመጽአ ሰብኣይ፡ ብደዋ ኣሲሩ ምዕይ ከም ዘይትብል ምስ ገበራ ካብኣ ፍንትት በለ። እታ ብህይወታ ከላ ብደዋ ዝተኣስረት ፍጥርቲ ጓል ሀዋን፡ እቲ ሰብኣይ ካብኣ ፍንትት ምስ በለ ኣብራኻ ዓጺፋ ናብቶም ኣብ ቅድሚኣ፡ ኣብ ናይ ውሑድ ሜትሮታት ደው ኢሎም ዝነበሩ ሰባት ገጻ ጉምብስ ኢላ፡ ገጻ ኣብ ሰለፋ ዘልገበቶ ኢያ ትመስል። ወይ`ውን ነቲ ዝስዕብ ብዓይና ክትሪኦ ስለ ዘይደለየት ገጻ ብሰለፋ ሸፊናቶ ትኸውን። ግናዕ ኢዳ ንመሸፈኒ ገጻ ከይትጥቀመሉ፡ ምንቕ ከም ዘይትብል ናብ መዓንጣኣ ለጊቡ ኢዩ ተኣሲሩ። “ምናልባት ትልምኖም ደኾን ትህሉ?” በልኩ። ዝልመኑን ዝምሕሩን ኣራዊት ግን ኣይነበሩን።

ሓደ ካብቶም ኣብ ቅድሚኣ ገለ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሜትሮ ርሒቖም ዝነበሩ ሰብኡት፡ ሓደ ዓቢ ደንጎላ ወርዊሩ ኣብ ርእሲ`ዛ ምስኪነይቲ ጓል ኣዕለቦ። ድኹም ኣውያት ካብ ሸነኽ እታ ዝተረግመት ጓል ሀዋን ይስማዕ። ኣውያታ ኣይሓገዛን። እቲ ፊልም እናሃሰሰ ኢዩ ዝኸይድ። እቲ ዳርባ ግን ኣየቋረጸን። እዚ ዘይብሃል ደናጉላ ኣብቲ ሃሲሱ ዝረአ ምስሊ ናይታ ጓል ይዓልብ። ብፍላይ ሓደ ካብኣቶም ሕነ ሕነ ዝነበሮ ኢዩ ዝመስል። ብኽልተ ኢዱ ዓበይቲ ደናጉላ እናልዓለ ኣብ ሸነኽ`ቲ ርእሳን ከባቢ ክሳዳን ዘለዎ ቦታ የዕልቦ። እቶም ካልኦት`ውን ከምኡ።

ድራማ ድዩ ሓቀኛ ፍጻሜ፡ ነቶም ነቲ ፊልም ቀሪጾም ዝዘርግሕዎ ሰባት ይምልከት። በቲ ሽዑ ዝረኣኹዎ ትርኢት ግን እታ ዝተረግመት ጓል ሀዋን ሸክና ርእሳ፡ መሰናግለኣን ዓንዲ-ሕቆኣን ተጨፋሊቑ፡ ነቲ ዓቂቡዎ ዝነበረ ናውቲ ኣካላት ንግዳም ተፊኡዎ ክኸውን ኣለዎ።

ብቖልዓይ ከለኹ ጠበቕ ምቕታል ደስ ዝብሎ ዓርኪ ነይሩኒ። ሓደ እዋን ዓቢ ደንጎላ ኣልዒሉ ንሓደ ርእሱ ዝንቕንቅ ዝነበረ ጠበቕ ምስ ደርበየሉ፡ ገለ ካብ ውሽጣዊ ኣካላት ናይቲ ጥበቕ ናብ ነብሰይ ነጢሩ ልጥፍ በለኒ። እቲ ሚስኪናይ ጥበቕ ኣዒንቱ ወጺኤን፡ ሓንጎሉ ፈሲሱ፡ ናውቲ ከብዱ ናብ ነብሰይ ነጢሩ። እቲ ፍጻሜ ኣብ ሓጺር ናይ ማክሮ ሰከንድ ግዜ ኢዩ ተፈጺሙ። ፍጻሜ ኣቀታትላ ናይዛ ምስኪነይቲ ጓል ሀዋን ምስ ኣቀታትላ ናይቲ ዘይተዓደለ ጠበቕ ከዛምዶ ግዜ ኣይወሰደለይን። ሽዑ ዓርከይ ብቖልዕኡ ፡ ኣብ ልዕሊ`ቲ ምስኪናይ ፍጥረት ኣራዊታዊ ተግባር ኢዩ ፈጺሙ። ሎሚ ግን ብዕድመ ዝደፍኡ ደቂ ሰብ፡ ኣብ ከምኣቶም ነብሰ-ስጋ ዝሓዘት ጓል ሰብ ኣራዊታዊ ተግባር ክፍጽሙ ተዓዚበ።

ነቲ ዝረኣኹዎ ክኣምኖ ጸገመኒ። ምናልባት ደቂሰ ከይህሉ`ሞ፡ ኣብ ሕልመይ ዝረኣነኒ ዘሎ ዘሰንብድ ፍጻሜ ከይከውን ተጠራጠርኩ። ንነብሰይ ሃሰስ በልኩዋ። ኣይደቀስኩን። ኣዒንተይ ሓደ ህያው ነገር ኢየን ዝርእያ ዝነበራ። ሚስጢሩ ገረመኒ። ዝስማዕ ድምጺ ኣይነበረን። እንተ ዝነብር`ውን ኣይምሰማዕኩዎን። ሚስጢሩ ንምፍላጥ እንተ- ሓገዘኒ፡ ኣብ ከባቢ`ቲ ፊልም ተጻሒፉ ንዝነበረ ክርእዮ ሃሰስ በልኩ። ንነገራት ብእዝንኻ ከም ታሪኽ ክትሰምዖን፡ ኣብ ፊልም ተቐሪጹ ብዓይንኻ ክትሪኦን በበይኑ ኢዩ። ትሕዝቶ ናይቲ ጽሑፍ ነዚ ዝስዕብ ኢዩ ዝነግር፡

“ዓቕመ ሀዋን ዝበጽሐት ጓል ቅድሚ መርዓኣን ብዘይ ፍቓድ ኣቦኣን ቤተ-ሰባን፡ ወይ ብኽልእ ቅቡል ዘይኮነ ምኽንያት፡ ምስ ሰብኣይ ወሲብ እንተፈጺማ፡ ብዳርባ እምኒ ትቕተል” ይብል። ነቲ ዝሰዕብ ዝርዝራት ግዲ ኣይገበርኩሉን። በቃ ንሱ ኢዩ ዝኸውን መቕተሊኣ።
ዝን በልኩ። ክንደይ ደቓይቅ ጸኒሐ ኣይተረዳኣንን። ቀደም ዘመን ከምዚ ይግበር ከም ዝነበረ ሰሚዐን ኣንቢበን ኢየ። ኣብዛ ናይ ሎሚ ዓለምና ይድገም እንተልዩ ግን ኣይግድን። ብውሽጠይ “እቲ ብገመድ ስሒቡዋ ዝመጸ ኣቦኣ፡ እቶም ምስኡ ኮይኖም ብደናጉላ ዝቐተሉ ድማ ኣሕዋታን ደቂ-ሓወቦኣን ወይ ኣኮታታ ክኾኑ ኣለዎም” በልኩ። ሓንጎለይ ግን ኣብኡ ደው ኣይበለን። እዞም ብሃንደበት ናብ ኣራዊት ዝተቐየሩ ቀተልቲ፡ ነታ ከም ተመን ብደናጉላ ቀጥቂጦም ዝቐተሉዋ ፍንጫሕ መሰንገለኦም ዝኾነት ፍጥርቲ፡ “ህድእ ኢልኩም ብኸመይ ከም ዝዓበየትን ብቖልዓኣ ተርእይዋ ዝነበርኩም ፍቕርን ሕንቃቐን ንገሩና” እንተዝበሃሉ እንታይ`ኮን ምበሉ? እታ ጎርዞ`ኸ እተስምዓሉ ድምጺ ረኺባ ዝሓለፈቶ ስቓይ ንህዝቢ እንተ ትነግር፡ ዓለም እንታይ ኮን ምበለት?

ኣዒንተይ ካብ መስኮት ናይታ ኮምፕዩተር ኣየልገሳን። ኣእምሮይ ግን ንስቓይ ናይታ ጎርዞ፡ ምስ ስቓይ ኤርትራውያን ጎራዙ መንእሰያት ኣብ ምዝማድ ኢዩ ኣትዩ። እወ፡ ኣብ ሃገርና`ውን እኮ ብዙሓት ኣራዊት ኣለዉ ኢዮም። ከምዚ ናይዛ መንእሰይ፡ ብፊልም ተቐሪጹ ብዓይነይ ኣይረኣኹዎን። በእዛነይ ግን ሰሚዐዮ ኢየ። እቶም 60 ዓመት ዘቑጸሩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ፡ ኣብ ልዕሊ`ተን ደቂ-ደቆም ዝኾና ጎራዙ፡ ብዙሕ ተባሂሉ ኢዩ። ክንደይ ካብኣተን ኢየን፡ እቲ ታህ-ታህ ዝብል ልስሉስ ቆርበተን፡ በቲ ዓንዳፍን ዝደረቐን ኣእዳው ተደፊሩ? ክንደይ ካብተን ብስም ኣገልግሎት ንሃገር ክትከላኸላ ተባሂለን ዝተወስዳ ደቀ-እንስትዮና ኢየን፡ ሰማዒ ስለ ዘይብለን፡ ስቓየን ውሒጠን ዝኸዳ ዘለዋ? ሕፍረተን ቀንጢጠን፡ በብሓደ ኣብ መድረኽ ወጺአን፡ ዘጋጠመን ኩሉ ብግልጺ እንተዝነግራና እንታይ ኮን ምበልና?

ነቲ ግዜን ቦታን መሪጾም ኣብ በይኖም ዝገብርዎ ከይኣክል፡ ነቶም መዛኑና ዝብሉዎም ካልኦት ኣዘዝቲ ሰራዊት ጸዊዖም፡ ቡን ከፍልሓሎም ክእዝዙወን ከለዉ፡ ነቲ ንስጋዊ ስምዒት ዝቕስቅስ ክፍሊ ኣካላተን ፈልዩ ዘርኢ ክዳንውንቲ ተኸዲነን፡ ኣብ ቅድሚኦም ኮፍ ከብሉወን ከለዉ፡ ከም ወታደርስ ይትረፍ፡ ካብ ፍጥርቲ ጓል ሀዋን፡ ናብ ስብሕቲ በጊዕ ይቕይሩወን ምንባሮም ይስወጦም ደኾን ነይሩ ይኸውን? ኣራዊት ግን ንዝበልዖ ምቁር ስጋ እምበር፡ ስቓይን ሞትን ናይቲ ግዳይ ዘገድሶ ኣይኮነን። ናታቶም`ውን ካብኡ ዝፍለ ኣይመስለንን።

ምስ ነብሰን ዘይወደቐ ናእሽቱ ጎራዙ ክዘውርን ኣብ ቅድሚኣ ክቋጸርን ሞኽ ምስ ኣበላ፡ “በል ኣነስ ደው ከብለካ ዓቕሚ የብለይን፡ ካብቲ እትገብሮ ክውል ክብል ግን ኣፋንወኒ . .” ንዝበለቶ ተጋዳሊት በዓልቲ ኪዳኑን ኣደ ደቁን፡ ማዕረ`ቶም ናይ ፖለቲካ እሱራት ተባሂሎም ኣብ ጎዳጉዲ ካብ ዝእሰሩ 15 ዓመታት ኣቑጺሮም ዘለዉ ግዳያት ክድርብያ`ኸ ኣራዊታዊ ጭካኔ`ዶ ኣይኮነን? ብኣሚናን ኣቦ ደቃን ብህይወታ ከላ፡ ካብ ውላዳ ተፈልያ ኣብ ማእሰርቲ ክትመውት ዝተፈርደት ኤርትራዊት፡ ካብታ ብገዛእ ኣቦኣን መቕርባን ብደናጉላ ተጨፍሊቓ ዝሞተት ጓልካልእ ዓዲ ፍልልይ የብለንን። እታ ኣብ ጎዳጉዲ ክትመውት ዝተፈርደት ኣደ፡ ሓርነታ – ምስ ምእላይ ናይቲ ንሰብኣያ ሹመት ዝዓደለ ስርዓትን፡ ኣቦ ደቃ ንዓኣ ቀይሩ ኣብታ ዘላታ ጉድጓድ ዝኣትወላ ዕለት ምዃና ምዝካር ጥራይ ምስክር ናይቲ ኣራዊታዊ ምብልላዕ ኢዩ። እቶም ዝወለደቶም ቆልዑ፡ ሓርነት ኣዲኦም ብማእሰርቲ ኣቦኦም ይረጋገጽ። “ኣደና ኣበይ ኣላ? ” ኢሎም ንዝሓተቱ ቆልዑ፡ “ኣደኹም ኣብ ወጻኢ ኢያ ዘላ” ኢሉ ኢዩ ኣቦኦም ዝምልሰሎም` ኢሎም ከዕልሉኻ ከለዉ`ኸ? ጽባሕ ንጉሆ ቆልዑ ነቲ ሓቂ ፈሊጦም “ኣታሊልካና!!! “እንተኢሎሞ፡ ንዕኦም`ውን ከም ደቂ ኣራዊት ናብቲ ጎዳጉዲ ክድርብዮም ድሕር ኣይክብልን ኢዩ።

እቶም ኣብ ዶባት ኤርትራ ዶብ ክሰግሩ ንዝረኣዩዎም ቆልዓ ሰበይቲ ብጥይት ዝቐትሉ`ኸ፡ ካብዞም ክብ ኢልና ዝተዘራረብናሎም፡ ንገዛእ ጓሎም ብደናጉላ ዘቐተሉ ኣራዊት ብምንታይ ይፍለዩ። ብወረ ዝሰማዕኩዎ ሓደ ነገር`ውን ኣሎ። ሓደ እዋን ኣብ ሓለዋ ዶባት ዝነበረት ወታደራዊት ኣሃዱ፡ መንእሰያት ክሰግሩ ትርኢ`ሞ ኣድራጋ ጠያይቲ ትፍንወሎም። ቀጺሎም ገለ ኣባላት ናይታ ኣሃዱ፡ ንግዳያቶም ክፍትሹ ናብቶም ብተኹሲ ዝተቐትሉ መንእሰያት ይኸዱ። ሽዕኡ – ንሓደ ካብቶም ሓለውቲ ዶባት፡ ውዑይ ሬሳ ወዱ ተዘርጊሑ ይጸንሖ። ስቓዩ ምጻር ስኢኑ ብገዛእ ጥይቱ ነብሰ-ቅትለት ይፍጽም። . . . እዚ ወረ`ዚ ሓቂ እንተ ኮይኑ`ኸ፡ ካብ ኣራዊታዊ ምቅትታል እንታይ ይፈልዮ?

ሞት ናይተን ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተቐትላ ኣርያም፡ ሪታን ሆሳናን ዝበሃላ ኣሕዋት እውን ካብታ ብደናጉላ ዝተቐትለት ጎርዞ ዝፈልዮ የብሉን። ንሳተንውን ኣውያተንን ልመናአንን ኣብ ፊልም ተቐሪጹ ኣይቀረበልናን እምበር፡ በቶም ናብ ኣራዊት ዝተቐየሩ ገዛእትና ብጭካኔ ዝተቐትላ ፍጡራት ደቂ ሀዋን እንድየን። ለካ ናይ ኦሪት ይኹን ናይ ዘመንና ሰብ፡ ዝቕይዶ ሕጊ እንተ ዘየሎ ናብ ኣራዊት ኢዩ ዝቅየር።
<p style="text-align:justify;">እቶም ከካብ ገዝኦም ተጨውዮም፡ ካብ ደቆም ተፈልዮም ኣብ ጎዳጉዲ ዝሳቐዩ ዘለዉ፡ ወይ ብመርመርቲ ተቐጥቂጦም ዝሞቱ ኣሕዋትና
ውን፡ በቶም ዝቕይዶም ሕጊ ተሳኢኑ ናብ ኣራዊት ዝተቐየሩ ናይ ቀረባ ኣሕዋቶምን ብጾቶምን ኢዩ ኩሉ ስቓይ ወሪዱዎም። እቶም ብዝነበሮም ናይ ርእይቶ ፍልልይ ወይ ብጠርጠራ ሓንሳብ ምስ ተኣስሩ ንከባቢ 20 ዓመት ደሃይ ዘይብሎምውን ግዳይ ናይቲ ኣራዊታዊ ኣተሓሳስባ ኢዮም። ኣቲ ጉዳይ "ቀይድካ ናብቲ ሸላታት ናይቲ ቤት-ማእሰርቲ ደርብዮ፡ ይስረር ይሙት፡ ኣብኡ ክንደይ ዓመትዩ ዝጸንሕምስ ዕድሉ ይራገም። ስቓዩ ዋጋቲ ተጻባእነቱ ኢዩ” ኢዩ እቲ ነገር።
ሓደ ግዜ “ካብ ኣማሪ ክሳብ መኣዛ” ትብል ሓጻር ዛንታ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኢንተርነት ዘርጊሐ ነይረ። ኣማረ ሓደ ካብቶም ኣብ ገድሊ፡ ኣብ ህዝባዊ ግምባር ብቓጻ ዝተቐንጸሉ ብዙሓት ተጋደልቲ ኢዩ። ስውኣት ምንጋር ምስኮነ፡ ኣማረን ብጾቱን ደሃዮም ጠፊኡ። ቀንጸልቲ ንግዳያቶም፡ ከምዛ ኣብ ምድሪ ዓለም ዘይነበሩን ዘይተፈጥሩን ተረሲዖም ከም ዝተርፉ ክገብሩ፡ ወለዲ ድማ እቶም ቀተልቲ ኣብ ዘዳለዉወን ኣብያተ- ጽሕፈታት እናዞሩ ደሃይ ደቆም ከጣይቑ ምርብራብ ኮይኑ። እቶም ቅርጺ ሰብ ዝሓዙ ኣራዊት፡ ብጎቦ ዓይኖም እናጠመትዎሞ ኣየናይ ተጋዳላይ ኢዩ ሓቂ ከምሉቕ። ገሊኦም ሞይቶም ገሊኦም ድማ ኣብ ናይ 90ታት ዕድመ ኮይኖም ገና ደሃይ ደቆም ክፈልጡ ይጽበዩ ኣለዉ። ኣቲ ዝገርም፡ እቶም ንኻልኦት ወላድ መኻን ዝገበሩ፡ ንባዕሎም ወለዲ ኮይኖም ቆሎዑ የዕብዩ ምህላዎም ኢዩ። እዚኸ ካብ ምብልላዕ ደቂ ኣራዊት ብምንታይ ይፍለ?

እቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብማህረምቲ ተቐጥቂጦም ኣፍንጭኦም ዝተዳዕመሰ፡ ዓይኖም ዝፈሰሰ፡ ኢዶም ወይ እግሮም ዝለመሰ፡ ሕቖኦም ብማህረምቲ ዝገጨበ፡ ንስክላ ብምስንካል ሓሊፉሎም፡ ካብ ምንጋጋ`ቲ ኣራዊት ዘምለጡ`ውን ኣለዉ። እዚኣቶም`ውን ዋላ ኣብ ደገ ኮይኖም ብሰንኪ`ቲ ዝወረዶም ምሒር ጭካኔ ዝጃጀዉ ኣበይ ከይሰኣኑ። ብህይወት ምውጽኦም ዕድለኛታት`ኳ እንተኾኑ፡ እቲ በሰላን ምብህራርን ግን መናብርቶም ኢዩ። እቲ ኣራዊታዊ ተግባር ሓንሳብ ኣብ ሓንጎሎም ምስ ኣተወ መውጽኢ የብሉን።

ገለ ካብቶም ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ኣብ መሳርዕ ሰራዊት ሃገርና ዝነበሩ መንእሰያት`ውን፡ ብጾቶም ክርሸኑ ከም ዝረኣዩ ክዛረቡ ሰሚዐ ኣለኹ። እቲ ዝገርም ኣስማትን መንነትን ናይቶም ረሸንቲ ብልክዕ ዝፈልጡ ምዃኖም ኢዩ። እቲ መስደመም ድማ እቶም ንኸምኣቶም ደቂ ሰብ ዝቐተሉ ኣዘዝቲ ሰራዊት፡ ቆልዑ ወሊዶም፡ ንደቆም – ሃብቶምን ዝናታቶምን ዝወርሱ፡ ጥዑያት ሰባት ክኾኑሎም ዝጽበዩ ምዃኖም ኢዩ። በቃ – ወኻርያ ማሕስእ ትቐትል`ሞ፡ ኣደ ማሕስእ ወላድ መኻን ትኸውን፡ ጓል ወኻርያ ድማ ትሰብሕ ኢዩ ነገሩ።

ኣብ ሲናይ ተቐጥቂጦም ዝሞቱን ዝሞታን ኣሕዋትናን ኣሓትናን፡ ኣብ ግብጺ ብዘይ መደንዘዚ ብምዕቡል መሳርሒ ኮላሊቶምን ናውቲ ኣካላቶምን ዝተመንዝዑን ዝተመንዝዓን፡ ኣብታ ጸባብ ክፍሊ ወይ ጉድጓድ፡ ሰማዒ ዘይብሉ ኣውያት እንዳ ኣእወዩ ተሳቕዮም ዝሞቱ`ውን ብዙሓት ኢዮም። ኣብ ሰሃራ ብኮልቦ ዲሶሎ (ወቕዒ) ዝሞቱ፡ ኣብ ባሕሪ ረዳኢ ስኢኖም ዝሰጠሙ`ውን ግዳይ ናይቲ ኣራዊታዊ ኣተሓሳስባ ኢዮም።

ካብ ቃል ኣምላኽ ወጻኢ፡ ዝኾነ ፖለቲካ ዘይፈልጡ `ዝኣዘዝናኩም ኣይፈጸምኩምን` ኢልካ፡ ልዕሊ ሰብ ግን ከኣ ትሕቲ ኣምላኽ ዝኾኑ ፓትሪያርክ፡ ካብቲ ተገልጋሊኦምን ዘኽብሮምን ህዝቢ ኣሊኻ፡ ኣብ ተነጽሎ ከም ዝነብሩ ምግባር`ከ ኣራዊታዊ`ዶ ሰይጣናዊ ተግባር? ምዃን ተግባረ ኣራዊት፡ ካብ ተግባረ ሰይጣን ዝፈልዮ የብሉን።

እቲ ኣራዊታዊ ኣተሓሳስባ ግን፡ ኣብቶም ናብ ኣራዊት ዝተቐየሩ፡ ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ቀተልቲ ጥራይ ዝተወሰነ ኣይኮነን። ኣብ ጥቓ`ቶም ዓዶም ዝፈንፈነቶም ልዕሊ 360 ሬሳታት ኤርትራውያን ኣሕዋቶም ኮይኖም፡ ጓይላታት ዝተኽሉን ፈንጠዝያ ዘርእዩን`ውን ካብቲ ኣራዊታዊ ኣተሓሳስባ ዝፈልዮም የብሉን።
ብቖልዓይ ከለኹ ብዙሕ እዋን ካብ ከብቲ ኣይረሓቕኩን። ደምን ፈርስን ናይ ከምኣተን ዝሞተ ከብቲ ዝረኣዩ ኣብዑርን ኣሓን፡ ተኣኪቦም “ዓዓ. . . ዕ” ይብሉ። ነቲ ባይታ ብኣእጋሮም ይጽሕትሩዎ፡ “ፉፉ. . . ፍ” እናበሉ የዕገርግሩ። ብጥቐኦም ዝሓልፋ ካልኦት ከብቲ እውን ይጽንበረኦም። ሽዑ ኣብ ጥቓኦም ኣየጽንሕካ ኢዩ።

ገና ኣብ ቁልዕነተይ እንስሳታት`ውን ኣብ መንጎኦም ሓልዮትን ምድንጋጽን ከም ዘሎ ኢየ ተዓዚበ። እቲ ዝገርም፡ እቶም `ኣብ ምዕቡል ዓለም ኣለና` እንብል፡ ንነብስና`ውን ከም ምዕቡላት እንቐጽር ኤርትራውያን፡ ኣብ ጥቓ ሬሳታት ኣሕዋትና ፈንጠዝያ ካብ መረጽና፡ ትሕቲ እተን ብቑልዕነተይ ዝፈልጠን ከብቲ ዝተሰራዕና ኮይኑ ኢዩ ዝስምዓኒ። ንሕና`ውን ሕግታት ናይተን እንነብረለን ዘለና ሃገራት ፈሪሕና እምበር፡ ኣሰር ናይቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣሕዋትና ምተቐታተልና።

ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ፡ ነታ ኣበየናይ ክፍለ-ዓለም ምዃኑ`ኳ ገምጋም እንተለኒ፡ ኣበየነይቲ ሃገርን ገጠርን ምዃና ግን ዘይፈልጣ፡ ኣቦኣን ኣሕዋታን ኢለ ብዝገምገምኩዎም ናብ ኣራዊት ዝተቐየሩ ጨካናት መቕርባ፡ ብደናጉላ ርእሳ ጨፍሊቖም ዝቀተሉዏ ጎርዞ፡ (ሓቀኛ ፍጻሜ እንተኾይኑ) በቲ እትኣምኖ ሃይማኖት ኣምላኽ ይቐበላ እብል። እንተ`ቶም ናብ ኣራዊት ተቐይሮም ክንሶም፡ ሃገርናን ህዝብናን ዘመሓድሩ ዘለዉ ሰብ ዝመስሉ ግን ከኣ ሰባት ዝበልዑ ገዛእቲ ናይዛ ናይ ሎሚ ኤርትራና ግን ዕድሜኦም ክሓጽር ጥራይ ኢዩ ዘለዎ። እቶም ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ካብ ኣራዊታዊ ኣተሓሳስባ ዘይተገላገሉ መሰልቶም ድማ ናብ ውኖም ተመሊሶም፡ ርግእ ኢሎም ክሓስቡ ይግባእ። ንባዕልኻ ናይ ኣተሓሳስባ ናጽነት ከይወነንካ፡ ብዛዕባ ናጽነትን ክብረትን ክትዛረብ ዘምሕረልካ ኣይኮነን።

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s