ሓወልቲ ፑሽኪን ድዩ’ዚ!? ሓወልቲ (ባርያ)ኸ!?

ቅንያቱ ቅንያት ዝኽሪ። ቅንያት ኣስተንትኖ ፣ ቅንያት ምፍታሽ ሕልና ብፍላይ ንዓይ ከማኹም። በቲ ካልእ ድማpushkinmonument_1 ቅንያት ህድማ ኮይኑኒ። ቃል ምስ ኣዕበርካ ተካይዶ ህድማ። ብፍሉይ ኪዝከሩ ዝነበሮም ግና ዘይተዘከሩ ዜጋታት ኤርትራ ከም ዘለዉ ዘኪረ። እዚኣቶም ኣብ ስነጥበባዊ ዓለም ኤርትራ ምስ እንፍትሽ ወይ እንድህስስ ዕዙዝ ተራ ዝነበሮምን ዘለዎምን እዮም። ዋላ’ኳ ቁጽሮም ኣዝዩ ብዙሕ እንተዘይኮነ ኣብ ኤርትራን ስነ ጥበባዊ ህይወት’ቲ ህዝቢን ግና መዳርግቲ ዘይብሉ እጃም ዘበርከቱ ምዃኖም ይኣምን። ስለዚ ኣዝዮም ብዙሓት ይኾኑኒ ። ክንዲ ሽሕ። ዝኽሮም፣ ኣብ ስድራቤቶም ብፍላይ። ኣብ ገለ ግዱሳት ዜጋታት ድማ ብሓፈሻ ይህሉ ይኸውን። ኣብ መብዛሕቲና ኤርትራውያን ከም ዝዕዘቦ ነቶም ብስነ ጥበባዊ ኣበርክቶኦም እነፍቅሮምን እንሕበኖሎምን፣ ደረፍቲን ደረስቲን፣ ደርፊታቶም ኮነ ስነጥበባዊ ስራሓቶም ምስ ሰማዕናዮን ኣንበብናዮን እንተዘይኮይኑ፣ ብንጹህ ተበግሶ ክብርን ዝኽርን ዝህብ ነቶም ዘለዉ ኣርኣያ ዝኸውን ኣገባባት ዝኽሪ ኣየተግበርናን፣ ንምባል እደፍር። ብውልቀሰባት ኮነ ፈለጥቲ ናይቶም ስነ ጥበበኛታት ተወዲቦም ዝተኻየዱ ዕዉታት ተበግሶታት ከም ዘሎ ኣይዘንጋዕኩን። ግና እኹል ኮይኑ ኣይተሰመዓንን። ኣይትጥፍኡ ኣይትረስዑ ግዲ ኢልዎም ኣብ ደንደስ ምዕቡል ግዜ ስለ ዝተሰውኡ ስራሓት መብዛሕቲኦም ደረፍቲናንን ስነ ጥበብኛታትናን ኣብ መርበባት ሓቤሬታ ኪስነድ ክኢሉ’ሎ። ስለ ዝኸኣለ ድማ ኪንረኽቦን ኪንሰምዖን ርሒብ ዕድል ተፈጢሩልና። ግና እንተተገዲስና እዩ። ኣብ ዝኽሪ’ዞም ልዑል ኣብረክቶ ዘለዎም ስነ ጥበበኛታት ግዚያዊ መንግስቲ ኤርትራ ልዑል ተራ ኪጻወት ነይርዎን ኣለዎን። ተስፋ ዘይቆረጸዶ መሲለ? ብፍላይ ድማ እታ ኣብ ዓዲ ዕዉራት ነጊሳ ዘላ መደበር ተለቪዥን ነዚ ዝኽሪን ክብርን ስነ ጥበበኛታት ሃገርና ኪትደፍኣሉ ይግበኣ።
እሞኸ ደኣ ነቶም ሙሉእ ህይወቶም በቲ በሪኽ ድምጾምን ዓቕሞምን፣ በቲ ስጡም ግጥሞም ሕደማኦም በቲ ስሩዕን ቅርጡውን መጻሕፍቶም፣ ታሪኽ ኪስንዱ፣ ፊልም ፣ድራማ ክሰርሑ ንሩሖም ዘየዕረፉ፣ ዓመታዊ ዝኽሪዶ ምተነፍጎም። ንህዝቢ፣ መንነቱን ባህሉን ፣ፍቕሩን ክብሩን ፣ እናገለጽሉ ኣብ መስርሕ ዕብየትን ለውጢን ከለዉ ኣብ ዕሸል ዕድመኦም ዝተቖጽዩ ጥበበኛታትና እዚዶ ዓስቦም ምነብረ። ካብቶም ቀዳሞት ብህይወት ዘየለዉ ክሳዕ ሕጂ እቶም ብህይወት ዘለዉ ደረፍቲናን ስነ ጥበበኛታትናን ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ምዝያም ካብ ምጽሓፍን ምብርካትን ኣየዕረፉን። ንሕና ግና ካብ ምዝካሮም ዘዕረፍና ንመስል። ብፍላይ’ዚ ሓድሽ ወለዶ ድሕሪ 90ዓ/ም ዝተወልደ ፣ንተበርህ ተስፍሁነይ ንየማነ ባርያ ….ካልኦትን። ትዝክሮም ዶ ኢልካ ምስ ትሓቶ ይትረፍ ኪዝክሮም ዘይፈልጦም ኮይኑ ይጸንሓካ። እዛ ነጥቢ’ዚኣ ኣእላፍ ሕቶታት ደራዲራ ብዘይ መልሲ-ብሸፈፍታ ትሓልፍ። መን ብከቢድ ኪሓልፍ ይብህግ? እተን ዝርካበን ዘርጋሕቲን ኣከፋፈልቲን ሙዚቃታት ኮነ መጻሕፍቲ ሃገርና ዝህብኦ ኣቓልቦ ዘይምህላዉ ገለ ካብቲ ነቲ ዘይተዘካርነት ልዑል ተራ ዝተጻወተ ጉድለት ይመስለኒ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ እቶም ኣብ መደበራት ቲቪን ረድዮን ዘለዉ መንእሰያትና ልቢ ኣዕብዮም ነቲ ገዲምን ነቲ ሓዲስን ደባሊቖም ነቲ ናይ ቀደም ምስ መእተዊኡን መላለይ ሙሉእ ሓበረታኡን እንተዘድርፍዎ ክንደይ መማዕረገሎም። ሓጋዚ ድማ ምኾነ። እዚ ኣብ መዓልታዊ ጉዕዞና ንዝጎበዙን ንዝጎርዘዋን ፍርያት ገዳይም ሙዚቃኛታት ሃገሮም ንምስትምቓር ኪሕግዝ ከሎ ነቶም ሓደስቲ ደረፍቲናን ገጠምቲ ሕድመናን ድማ ኣንፈትን መርኣያን ምኾኖም እመስለኒ።
ካልእ ሜላ ኣናዲና ዓስቢ ጻዕሮምን ሓርኮትኮቶምን ዘይነጽፍ ውቅያኖስ ኣበርክቶኦምን ኪንክሕሶም ምተገበኣና። እዚ ብውልቀሰብ ኮነ ብግዱሳት ጉጅለ ክሕሰብ ይከኣል ይኸውን ኣቲ ግዝያዊ መንግስቲ ተበጉሶ ወሲዱ ንምስራሑ እንተዘይደፊኡሉ ግና ዕዉት ኣይከውንን። ኣበይ ዘሎ ,መንግስቲ ንዝብል ኤርትራዊ ድማ ኣብቲ ንሱ ኪምስርቶ ዝብህጎ መንግስቲ ከም ዕዮ ገዛ ሒዝዎ ኪጸንሕ ይምሕጸኖ። ዘበገሱኩዎ ጽሑፍ ነቶም ኣብ ሙዚቃን ስነ ጽሑፍን ድራማን ብፍላይ፣ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ስነ ጥበበ ዘተኮረ ደኣ ይኹንምበር ንናጽነትን ንሓርነትን ብሰለማዊ ኮነ ብጎነጻዊ መንገዲ ኣብ መሪሕ ቦታ ዝተጻወቱ ዜጋታት ከም ዝግባእ’ውን ኣይዘንጋዕኩን። ንወልደኣብ ወልደማርያም ዓብደልቃድር ከቢረን ካልኦትን ብኸምዚ’ዶ ምረሳዕናዮም!!! ብዙሕ ይገርመኒ። እቲ መንግስቲ ኣብ ዘለዎ እንተደቀሰ እቲ መንእሰይ ወለዶ እቲ ህዝቢ ሓንቲ ሓንቲ ሓወልቲ ዶ ምግባር ሲኢኑ!!?? እዚስ ኣዝዩ ክዓቢየና’ዩ እንተተባሂሉ ድማ ዓመታዊ ሓንቲ መዓልቲ ምውፋይዶ በቒቑሎምቲ ግዝያዊ መንግስቲን ትነባሪ ህዝቢን። ኣብ ብዙሓት ከተማታት ዓለምና ፣ ይትረፍ ናይ ዜጋታተን ስነ ጥበበኛታት ፣ ናይ ስግር ባሕሪ ስነ ጥበበኛታት’ኳ ብርክት ዝበሉ ሓወልቲ ተሰሪሑሎም ርኢና ንኸውን። ኣበርክቶኦም ድማ ነቲ ሃገር ዘይኮነ ንህዝቢ ዓለም ብዝገበርዎ እዩ ተመዚኑ። ሊባኖሳዊ ኸሊል ጀብራን ኣብ ኣመሪካ እንተሪናዮ እንግሊዛዊ ኣርተር ካናን ዶይል ኣብ ፈረንሳ እንተራኢናዮ ኣና ፍራንክ ኣብ ጀርመን እንተርኢናያ። የማነ ገብረሚካኤል (ባርያ) ምስ ጸሊምን ንቕድሚት ዘይለበሶ ቆቢዑን ኣብ ሃገሩ ኣይረኣናዮን። ኣብረሃም ኣፈወርቂ ምስ ካባኡ ኣብ ባሕቲ መስከረም ኣይተተኽለን። ኣብ ትውልዲ ዓዱ ኣይጸንሓናን ።ትበርህ ተስፍሁነይ ምስ ህድሞኣ ኣይረኸብናያን። ስማ ተጸዊዑ ኣይፈልጥን …..። ይትፈር ሓወልቲ ኪንገብረሎም ብስሞም ትካል ኮነ ቤት ትምህርቲ ጥበበ ኣይተተኽለን። ብስሞም ጎደና ኣይሰመናን። ጎደና የማነ ባርያ ፣ ገደና ኣብረሃም ኣፈወርቂ ፣ ጎደና በይነ ሃይለ፣ ጎደና ኢሰያስ ጸጋይ ፣ ካልኦትን። ኣይጸዋዕናን። ደርፊታቶምን ኣበርክቶኦምን ንሃገር ንህዝቢ እቲ ነታ ሃገርን ነቲ ህዝቢን ዝመርሕ ምስ ዝሓደሰን ዘሎን ጥራይ ስለ ዝውግን ንኹሎም ረሲዕዎም ንሕና ንኽንርስዖም ድማ ብዙሕ ጽዒቱ ተዓዊቱ። እቶም ሕጂ ደቂ ዘበንከ ውሕስነት ኣለዎም’ዶ ቃል ኣትይሎም’ዶ ሓወልቲ ኪሰርሓሎም ብስሞም ገደና ኪጽውዕ?? ኣይመስለንን። ንጥፍሽና ዝመልኦ ዕላማኡ መሳርሒ እንተኾይኖም ዝመጽእ መንግስቲ’ውን ዝምሕሮም ኣይመስለንን።
ኣብ ኣስመራ ሓንቲ ሓወልቲ ከም ዘላ ብኹርዓት ንዛረብን ንዝክርን። እታ’ኳ ካብ ርሑቕ ቦታ ፣ ናይ ነዊሕ ትውልዲ ጸብጺባ ብዙሕ ወጻኢ ፈሲስዋ ናብቲ ንሳ ዘየበርከተትሉን ንሳ ዘይትፈልጦን ዝመጸት። ዘይተወለደትሉን ዘይተቐበረትሉን ቦታ ስለ ዝኾነ ዕጥጥ ዝብላ ኣይመስለንን። እቶም ህዝቢ በቲ ከባቢኣ ዝሓልፉ ነቲ ታሪኽ’ታ ሓወልቲ ሽሕ ግዜ ነጊርካዮም ኣይክዝክርዎን ኣዮም። ኣበርክቶኣ ንዓኦም ስለ ዘይኮነ ኣብየናይ ታሪኽ ኣብየናይ መድረኽ ኣይንፈላለ ኪትሕተም ፣ ፈደረሽን ኪትትከል፣ ወይ ኪፈርስ ? ሃይለስስላሰ ኪወጽእ፣ ደርጊ ኪኣቱ ፣ተሓኤ ኪትህረም ፣ ጀብሃ ኪትሃድም ፣ ድሮ ናጽነት ፣ ጽባሕ ወራራት ፣ ምእሳር ጋዜጠኛታት ፣ ምህዳም መንእስያት…….. ኣበየናይ መድረኽ ከም ዝነበረትን ከም ዝተተኽለትን ኪፈልጥዎ ኣይክእሉን። ሽታኣ የብሎምን ንሳ’ውን ሽታቲ ህዝቢ የብላን። ስራሓት ናይታ ሓወልቲ ንታሪኽ ኤርትራ ኣይትንክፍን……..ኣብ ባህሎምን ባህረቶምን ተመርኲሱ ኣይደረሰን ኣይገጠመን ናይ ቄሳር ንቄሳር ምተገብኦ። እቲ ሓወልቲ ካብ ንዓና ንሩስያ ይቐርብ። ብትውልዲ ካብ ተበጸሓናኸ ኣብ ጎድኒ የማነ ባርያ ኣብረሃም ኣፈወርቂ በየነ ሃይለን ኢሰያስ ጸጋይዶ ኪኸውን ምነበሮ ዋላስ ቅድሚኦም። እንታይ ትብሉ? ንዝነበረ ከም ዝነበረ ዝርስዕ ንዘሎ ዘየናሕሲ ካብ ኮነ’ቲ ገዝኢ፣ ህዝቢ’ኸ እንታይ ተራ ኪህልዎ’ዩ!!? እምበኣር በቲ ነብይ በየነ ሃይለ ዝበሎ ኪፋነወኩም፦
“ዝኽሪ የፍርሑ’ዩ ምስ ሰማዕኩ ምርሳዕ እምበኣር ዑቕባ ምንባር’ዩ ኢለ።” ትጽቢት ባህጉ ገጽ95
ሽሻይ ገብረሃንስ
እስራኤል ተል ኣቪቭ
28/6/13

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s