ሓጺር ዛንታ ኢድ ሸናሒት!!

            ኢድ ሸናሒት!!                     ብኣማኑኤል ገብረሂወት

    እቲ ሓሓሊፉ ዝስማዕ ድምጺ ፈኮስቲ ብረታትን ሂምታ ፈንጂን ካብ ከበሮ ኣእዛና እንዳሃስሰ ከደ።ነቲ ንልዕሊ ዓመትን መንፈቅን ዝተቐመጠትሉ፣ ድፋዓት ልጋትን ምክምስን ብዘይ ድልየታ ብትእዛዝ ሓዲጋቶ ንክፍልታት ብርጌድ ትቅየር ብምንባራ መንፈሳ ኣይተራጋገአን። ዝዓጠቐቶ ዕጥቅን ዝተሰከመቶ ወታሃደራዊ ሳንጣን ምስታ “<ሎምስ ወሪዳ ኢያ!” ተብል መራር ጸሓይ የካቲት፣ሓገዝ ናይቲ ዝተሰብረ መንፈሳ ኣብ ጉዕዞኣ ኣሸጋሪ ኮነ።ማዕዶ ትርኢ በረኽቲ ኣግዓ ጠርቐ፣ ኣብ ዝባን ወጽያ ንከተዕርፍ ከላሽና ኣብ መንኩባ ኣብርያ ሓይሊ ዓቐበት ብሜላ ንምምካት ሃሳስ ሕሉፍ ኣሰር መንገዲ እግሪ ተከቲላ ሽንቲ ብዕራይ ክትጉዓዝ ጀመረት።

ብራሃጽ ጠልቅዩ ዝጸነሐ ጸጉሪ ርእሳ፣በቲ ብትኽክል ኣንፈቱ ዘይፍለጥ ንፋስ መሮር፣ ሓንሳብ ናብ ገጻ ሓንሳብ ከኣ ንድሕሪኣ እንዳ ኣንበልበለ፣ዝፈጠሮ ዛሕሊ ንመንበስበስተኣ ኣረኪቡ ኣብ ምሉእ ነብሳ ብምስራጽ ከፊላዊ ባህታ ፈጠረላ።ወታደራዊ ሳንጣኣ ሓውሲ ምድርባይ ኣቀሚጣ ከላሽና ኣብ መንጎ ኣስላፋ ኣሞንጉያ ከኣ ጥጡሕ መቃምጦ መሪጻ ኣንጻር ጉዕዞኣ ተቐመጠት።ነቲ ብ ኣካል ዝመጻቶ ጎላጉል ኣብ ማዕበል ሓሳባት እንዳ ተንሳፈፈት ክትምለሶ ጀመረት። ‘ዓሕ…በቃ ናይ ቡንን ክሽነን ኮይነ ክተርፍ!!’ ከይተረደኣ ብገዛእ ቃላታ ዘተምባሃቶ ኣንደበት ንባዕላ ናይ ካልእ ሰብ መሲልዋ ካብቲ ትገላበጠሉ ዝነበርት ባሕሪ ናይ ሓሳባት ዘቚቑ ኣውጻኣ።ተቐሚጣቶ ዝነበረት ቦታ ኣብቲ ብ ቀዳማይ ወራር ዝፍለጥ ውግእ ቦኽሪ ወታሃደራዊ ግጥም ዝረኣየትሉን ዝተሳተፈትሉን ቦታ ብምንባሩ ፍሉይ ተዘክሮታት ኔርዋ።ሓደ ካብኡ ንሳ ከምሰብ ካብናይ ግርህነት ዓለም ንሰባት ጥራይ ዘይኮነ፣ብዝኮነ ፍጡር ኣግራብ ዋላውን በቲ ንኸተዕርፈሉ ኮፍ ዝበለቶ እምኒ ክትጠራጠር ምጅማራ፣ካብታ ናይ ቀደም ዓለማ ደጊማ ናብ ካልእ ዓለም ዝተወለደት ኮይኑ እዩ ዝስማዓ።እወ ሄለን ሎሚ ካልእ ሰብ እያ።ብጸላም ናይ እቶእቶ፣ብድምጺ ዝተሰብረ ብኬሪን ዘይትዳሃል ፣ክሳብ ተራ ሞት ደቒ ሰባት ናዓኣ ተራ ነገር ኮይኖም እዮም። ምኽንያቱ ድምጺ መዳፍዕ፣ድቕድቕ ጸላም ምስ ጣሻን መስዋእቲ ለይለይ ዝብሉ መሳቱኣን ነቲ ቦታ ስለዝተክእዎ።

  ነቲ ካብ ምቁማት ዓዲ ንከውዕላ ፊል ፊል እንዳበል ዘሸገራ ለማሽ ጸጉሪ ርእሳ፣ሓውሲ ምስንታር ብስሩዕ ኣጻብዕቲ ኣእዳዋ፣ንድሕሪት ቐልቢሳ ስያፍ ንሸነኽ ዘላምበሳ ንጠርቀ ኣማዕደወታ ‘ሳሚ…’ በለት ኣብ መንጎ ምራቓን ልሳናን ብዝተረፉ ቃላት።ኣዝያ ብዋዝኡ ትፈትዎ ዝነበርት ወዲ ማይ ተመናይ እዩ።ውግእ ምስ ጀመረ ግን ዋዛ ኣይነበሮን ፣ወዲ ሰብ ቕጽበታዊ ናብ ነብሪ ዝቅየረሉ ተኣምር ጎኒፍዋ ኣብ እሳትን መጋርያን ክድብል ውዒሉ ከኣ ኣጋ ግዜ ኣዕረፈ።ከምቲ ኩሉ ሰብ ዘዕረፎ ልሙድ ዕረፍቲ ግን ኣይነበረን፣ብሰረገላ መስዋእቲ ናብቲ ጸጥትኡ ዘይዝረግ ናይ መዋእል ዕረፍቲ ኣምሪሑ።ብኽልተ ማዓጉርታ ንብዓት ወረረ። በታ ካብ ክሳዳ ዘይትፈልያ ንመዘከርታ ካብ ጉልባቡ ዘትረፈታ ክሹክ ንብዓታ ደራሪዛ ከኣ ገጻ ጸወገት።ንምንታይ ነቢዓ ኣይተረዳኣን ምክንያቱ ሳሚኤል እቲ ናይ መጀመርያ ኣሰር መስዋቲ ዘርኣያ ብጻያ ብምንባሩ ኣብ ግዜ መስዋእቱ ዝነባዓቶ ዝርንዝሕ ናብ ካልእ ዓለም ኣንሳፊፉ ጉዕዞኣ ናብ ጎደና መዋእለ መስዋእቲ ኣቕኒዓ ንዘጉነፍዋ መስዋቲታት ከም ተራ መገሻ ንክትርእዮም ኣገዲድዋ ኢዩ።ምናልባሽ ናይ ሎሚ ንብዓታ ግን ብዘይ ድልየታ ካብቲ ቐንዲ መከላኸሊ መስመር ንክፍልታት ብርጌድ ትቕየር ብምንባራ ናብታ ቐደም ዝነበረታ ዓለም ትምለስ ዝነበረት ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓ ትከውን።

 ሃንደበት ብድድ በለት።ከላሽና ብየማናይ ኢዳ ሰፍ ኣቢላ ከኣ በጽፋር ኣእጋራ ረጊጻ ተማጣለዕት።መገዳ ዝወስደላ ግዜ ንምግማት ንቕድሚኣ ኣቋመተት፣መስቀል በተክርስትያን እንዳ ጋብር ኮኾባይ ኣማዕደወታ።እቲ ገና  ዘይደረቐ ንብዓታ ንኣዒንታ ኣደብዚዙ እንዳ ጋብር ካብቲ ንቡር ንሳ ትፈልጦ ርሕቀት ኣማሕዲጉ ኣርኣያ።ትእዛዝ ክኽበር ስለ ዝነበሮ ኣብ ዝእቶ ኣይነበረን፣ናይ መወዳእታ ፈነወ ቆላሕታ ናብቲ ኣዝያ ትፈትዎም ብጾታ ዝነበርዎ ድፋዓት ልኢኻ ከኣ ናብ ጎልጎል ሕጾት ኣንቆልቆለት።

 “ሄለና እንታይ ደኣ ዝን ኢልኪ እዚ ክፍልታት ኣይፈተክዮን ዲኺ?” ኮሎኔል ተክለ ደርጊ ስኑ እንዳፍሰሰ ተወከሳ።ሳልስቲ ብዘይካ ናይ ቀላዓለም ሰላምታን ኣርተፍሻላዊ ፍሽክታን ተበርሂዋ ኣየተምበሀትን።ካብ ኣቓልቦ ኮሎኔል ንክትወጽእ ካብቲ ንሓማውቲ ዝተሓምበሸ ዝመስል ቁርሲ ክፍልታት ንማለቱ ጨሪማ ብድፍኢት ምዕጎ ሻሂ ብሓይሊ ኣውረደታ።የዒንቲ ኮሎኔል ግን ብቐሊሉ ካብ ትዕዝብቲ ዝእለያ ኣይነበራን።ሳምሶን ምልክት ተዳህይዎ ፍሽኽትኡ ከይሃሰሰ የማነይቲ ዓይኑ ኣጨምቲሉ እንናረኣያ መልእኽቱ ንኽቕበል ንግዳም ወጸ።ኣጠማምትኡ ቕጭ ኣምጻኣላ፣ነታ ሒዛታ ዝነበረት ብኬሪ ሻሂ ፍርቂ ገዲፋ ከኣ ናብታ ዝተዋህበታ መደቀሲ ክፍሊ ኣምረሐት።ኣብታ ብግቡእ ዝተነጽፈት ናይ 90 ዓራት ጥንቕልዒት ደቂሳ፣ ብዛዕባ’ቲ ዝኾነ ከተስተንትን ጀመረት።ሃንደበት ግን እታ ኣብቲ ብኣንሶላ ንሓድሕዱ ተሰፍዩ ዝማዕረገ ናሕሲ ናይታ ንኢሽተይ ክፍሊ ተንጠልጢላ ዝነበረት፣

 ከም መማዕረጊ ዳስ ጥራይ ትፈልጣ ብወረቐት ተተኒጋ ዝተሰርሐት ከቢብ ቕርጺ ዓለም ዝሓዘት ግን ከኣ ኣንጻር ዝሮት ዓለም ትንቀሳቐስ ዝነበርት ጌጽ ኣዒንታ ዓለባ።ኩሉነገር ዝተቀያየረ ኢዩ መሲልዋ ወላውን ዝሮት ናይታ እግዚኣብሄር ቅድሚ ኩሉ ዝፈጠራ ዓለም፣ “እውይ.. እዛ ማክዳ ከመይ ነብሳ ይገብረላ ኔሩ ኣብዚ ግዜ‘ዚ ከምዚ ዓይነት ምቾት!!እህህህህህ…እዚ መፈጠርናስ ከም ገጽና እዩ” ኣስተንተነት ነታ ቕድሚኣ ከምሓለዋ ዱካን ተመዲባ  ዳሕራይ ግን ብምኽንያት ሕማም ጋስትራይት ንቤታ ዝተሰናበተት ኣብ ሓምሻይ ዙርያ መታዓልምታ ዝነበረት ማክዳ ዘኪራ።ጽንሕ ኢላ ናብቲ ኣብ የማነ ጸጋም ናይቲ መንደቕ ተሰቒሉ ዝነበረ ወሲባዊ ስምዒት ዘላዓዕሉ ኣጸየፍቲ ካርተሊናታት ርእያ ተናደደት “ኣበዲኣ ዝነበርት ከልቢ እያ ሓፍተይ!!” ኣንጸርጺራ ብምትሳእ ነቲ ካርተሊናታት እንዳ መንጨተት ናብ ባይታ ክትድርብዮ ጀመረት፣ሓንቲ ካብተን ኣሳእል ግን ብግቡእ ዝለበሱ ፍቑራት ነበሩ አሞ ክልተ ዓመት ንድሕሪት ተመሊሳ ምስቲ ኣዝያ ተፍቕሮ መትከል ከተማ ክዛወሩ ኣምስዮም፣ኣብ ፎቶ ስፓርክ ዝተሳኣልዋ ስእሊ ስለ ዘዛካከረታ ኣብ መንደቕ ናይ ምንባር መሰላ ኣይነፈገታን።መትከል ቤት ትምህርቲ ሰውራ ስለ ዝነበረ፣ኣብ ግዜ ክተት ንሱ በቲ ብልዑል ትምህርትን ብቕዓትን ዝታዓወተሉ ምብራር ነፋሪት ኩናት ንሰምበል ክምደብ ከሎ ንሄለን “ሄሉ ኣብ ዓወት….!!ኣጆኪ ድሕሪ ወራር ናብዛ መርዓና ኢና” ሕንቕንቕ እንዳበሎ ጽንዓትን ተስፋን ብዝመልኦ ቃላት ክፋነዋ ትዝ በላ።ንማክዳ ግን ኣዝያ ጸላኣታ “ቀደሙስ ደይ ምስ ዕስለ ኣወዳት እያ ትዘልል ኔራ ኣይ እሙን ፍቕሪ ወዲ ኣይ እሙን ፍቕሪ ሃገር ስቕ ኢላ ዘርምዞርሞ!!” ሓመየታ ንብሕታ ብልባ፣ ሕሜታ ንሰብ ምስ ሰብ ኣይትፈቱን እያ።ሄለን ኣብ ናሕሲ ናይቲ ንመዕቆቢ ብረጎድቲ ኣግራብ ዝተሃንጹ ናይ ድፋዕ ኣንደራት ስእልን መጋየጽን ዘይኮነ ተመን ንኣንጭዋ፣ሳርየት ንሃመማ ክጣቃቅዑ ምርኣይ ዳርጋ ልሙድ ማዓልታዊ ተርእዮኣ እዩ ኔሩ።ኣብቲ መጀመርያ እኳ ትፈርሖምን ትፍንፍኖምን እንተነበረት፣ ደሓር ግን ለሚዳቶ ከም ወታሃደር መጠን ኣብ ተፈጥሮ ኣጥቓዕን ተጠቓዕን ንቡር ምኩኑ ኣሚና ከም ተራ መዘናግዒ ነገር ትርእዮ ነበረት።ንኩሉ ገጻትን ኩሕለምሕሊ ማክዳ ንኽትጉሕፎ ኣብ ፌስታል ጠርኒፋ፣ነታ ኣብ ናሕሲ ተንጠልጢላ ዝነበረት ከባብ ምስሊ ዓለም ግን ንኸይጽምዋ ብምንቅስቃሳ ንክትዘናጋዕ ሓደገታ።የዒንታ ካብቲ ብንፋስ ዝተፈጥረ ሕምባበኣ ከይኣለየት ከኣ ከይተረዳኣ ኣብ ጥዑም ልዋም ኣተወት።

 ሄለን መደባ ከይተነግራ ንክልተ ቕነ ብምጽናሓ ኣዝዩ ኣጨነቓ።ሓደ ንግሆ ምሳሕ ንክትበልዕ ንምግብና እንዳኣተወት፣ኮሎኔል ተክለ ከኣ ምሳሕ በሊዑ ክወጽእ ፊት ንፊት ተጋጠሙ እሞ

“ስምዓኒ እንዶ ወዲ እምባየ ኣብዚ መምጽእየይ ስራሕ እንታይ ድዩ?” ተወከሰቶ ብድፍረት ሓንቲ ኣብ ኤምዳድ ብርጌድ ውራይ ቡን ምፍላሕ ከም ዕማም ዝኣመነትሉ ጓል ጊንዳዕ ስጋዕ ብድፍረታ ተንቐትቕጥ።”ሄሉ ተሃዊኽኪ ዲኪ!!! ደሓን ደሓን ሎሚ እሞ ምዝንጋዕ ናይዚ ክፍልታት ኣሎ ኩልኽን ተሓጋገዛ፣ምሸት ክነግረኪ እየ።ገለ ብጾት ውን ካብ ድፋዕ ተዓዲሞም ኣለዉ!፣ዕጥቕኺኸ ኣረኪብክዮ ዶ?” ሓተታ ኣሞንግዩ ብድፍረታ ከይተገረመ ኣይተረፈን።

“እወ..ሎሚ ኣረኪበዮ አንታይ ደኣ ኪገብር!!?” ንመጀመርያ ምስኪንኪን ኢላ መለሰትሉ ገለ ደንጊጹ ንቦታኺ ተመለሲ አንተበላ።

”ጽቡቕ…ደሓን ኣጆኺ ክትለምድዮ ኢኺ ንግዜኡ እዩ ቀጨው ጨው ኢሉኪ..ሃ ሃሃሃሃሃሃ” ናይ ባጫ ሳሓቕ እና ሳሓቐ ገዲፍዋ ከደ።

ምቑር ጸብሒ ኣጣል ተኸሺኑ፣ዘይታኣደነ ቢራታትን ኣረቅን ፈሰሰ።ኣባላት ክፍልታት ብርጌድን ካብ ድፋዕ ተወኪሎም ዝመጹ ኣባላት ሓይልታትን ከኣ ብሓንሳብ ስዕስዑን ተላሃዩን።ሄለን ግን ብዘይካ ዕላል ምስቶም ሰሳዕሲዖም ዝምለሱ ዝነበሩ ኣባላት ሓይላ ብዙሕ ኣይሳዕሰዐትን መስተ ውን ካብ ቐደማ ስለ ዘይትጥዕም ሓንቲ ፋንታ ሒዛ ብዙሕ ግዲ ኣይገበረትሉን።ኮሎኔል ግን ገና ኣዒንቱ ናዓኣ ካብ ምጥማት ዓዲ ኣይዋዓላን።ሰሰሪቓ አንዳ ጠመተቶ ተጸወገት።ከባቢ ሰዓት ኣርባዕተ ናይ ምሸት ምስኮነ ኣባላት ዽፋዕ ነቐሉ።ሄለን ከኣ ንዑስማን መራሕ ሓይላ ረኪባ፣

 “በጃኻ ዓፋን ንወዲ አምባየ እንተሰምዓካ ለምኖ ኣነ ምሳኹም ኪኸይድ” እኳ እንተበለቶ፣ዓፋን ግን ወዲ እምባየ ካብ ሓሳቡ ዘይቅየር ህልከኛ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ክሓቶ ኣይደለየን።ንሄለን ተሰናቢቶም ከኣ ጉዕዞኦም ጀመሩ።

 ኩሉ ኣባል ክፍልታት ብርጌድ ምስ ሓለፍቱ ብመስተ ተሰነፈ።ዝሰምዕ ዘየለ ከኣ ኩሉ ይዛረብ።ኮሎኔል ዓው ኢሉ “ያላ ምዝንጋዕ ይኣኽለና ኩሉ ሰብ ቦቦቱኡ.” ኣዘዘ ከም ግንጭር ኢሉ።ኩላ ከኣ ክትርብሽ ከም ዘይጸነሐት ምሉቅ ምሉቅ ኢላ ቦቦታኣ ከደት።ሄለን ውን ከም ሰባ ናብታ ከም መቓብር ኮይና ትስማዓ መዳቕሶኣ ኣምረሐት።ድቃስ ኣብይዋ ክትገማጠል ድሕሪ ምጽናሕ ከኣ የዒንታ ከም ላምባ ዝወደኣት ቀንዴል እንዳጭለምለማ ከቢድ ድቃስ ጸቀጣ።ከም ሕልሚ ኣምሲሉ ገለ ነገር ክትንክፋ ተሰማዓ፣ብር ኢላ ተበራበረት

“መን ኢካ ኣታ! መን ኢካ!?” ጨደረት ዓው ኢላ።ኮሎኔል ብክቱር ጾታዊ ስምዒት ተዋሒጡ

“ኣጆኪ ሄሉ ኣነ እየ ወዲ እምባየ..” ብዝተቖራረጸ ርቡሽ ድምጺ መንነቱ ነገራ።ሄለን ኣብቲ መጀመርያ እኳ  ብሓይላ ክትፍንጽጎ እንተፈተነት፣ብሓይሊ ኣብ ትሕቲ ቑጽጽሩ ምስ ኣእተዋ ግን ኣብ ለመና ኣተወት “እውይ ኣታ ወዲ እምባየ በጃካ.. ኣታ ኣይወለድካን ዲኻ በጃካ ዝጽበየኒ ሕጹይ ኣለኒ በጃካ ወዲ እምባየ ሓወይ..” ክሰምዓ ኣይካኣለን መስተ ሓዊሱ ኣራዊትነቱ ናብ ፍጹም ኣራዊት ተቐይሩ ነበረ።ከተእዊ ፈተነት ድምጻ ግን ካብቲ ዝነበረቶ ክፍሊ ሓሊፉ ናብ ኣእዛን እቶም ብስኽራን ደንዚዞም ዝነበሩ ኣባላት ክበጽሕ ኣይካኣለን።ብድሕሪኡ ግን ቅልጡፍ ኣተናፍሳ ናይ ኽልቲኦም ነታ ጸባብ ክፍሊ በሓታ።

 ሄለን ኾሎኔል ስርሑ ሰሪሑ ምስከደ ብብኽያት የዒንታ ክትኮስ ክሳብ  ዝደሊ ክትበኪ ሓደረት።ንመጀመርያ ግዜ ከኣ ጾታዊ ትሕትና ተሰማዓ።ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ኣዝያ ተፍቕሮ መትከል ክራኣያ ሓደረ “ነዚ እንተ ዝሰምዕሲ እንታይ ምበለኒ? ግን ከኣ ብድልየተይ ማዓስ ኮይነ ዓመጽ እንድዩ!!.” ንብዓታ ከም ማይ ዋሓዘ፣ነቲ ጉዳይ ግን ብሚስጥር ክትሕዞ ምስ ሓሳባታ ደምደመት።እታ ምስ ሰብኡት ትጠማጠም ዝነበረት ጅግና ከኣ ኣብ ምሻጥ ትምባኮ፣ሽጋራን ካልእ ቐንጠመንጥን ተጸምደት።ገድሊ ንምክዕባት ጁባ ኮሎኔላት።

 ሄለን ኣብተን ስሕት ኢላ ኣብ መንፈቅ ትከደን ዝነበረት ዕረፍቲ ምስ መትከል ክትራከብ እሞ ፍቕራዊ ሂወታ ዳግማይ ንክትኩልዖ እንተባሃገት መትከል ግን ንዝላዓለ ትምህርቲ ንወጻኢ ተላኢኩ ነበረ።ዓለም ከኣ እንዳ ጸበበታ ከደት።ኣብ ኣፍደገ ድኳና ኮይና ብማዕዶ ሓንቲ ናይ ከተማ ኣከዳድና ዝተከድነት ጎርዞ ክትመጽእ ኣማዕደወታ።እንዳቐረበት ብዝከደት ግን ማክዳ ምካና ኣለለየታ እሞ ድሕሪ ሰላምታ ምልውዋጥ ኮካ ጋበዘታ።

 “ኣቲ ሄሉ ከመይ እሞ? በቓ ድካነይሲ ንስኪ አኪ ተረኪብክያ?” ሓተተታ ብሓይሊ ፍሽክ ክትብል እንዳደለየት። “እወ እንታይ ደኣ ግዜ ከምኡ እዩ።ነሀለናልኪ ናይ ድካን ኮንና!”! ብዙሕ ኣቓልቦ ከይሃበት።”እንታይ ደኣ ስቢላዊ ሂወት ኣይተሰማማዓክን ድዩ?ቑሩብ ዕብርብር ኢልኪ!!” ሓተተት ሄለን ወታሃደራ’ውን ስቢላውን ናብራ ኣብ ውሽጣ እንዳወዳደረት።

“ደሓን እዩ በጃኪ!! ንከይረጉድ ከኣ ካብ መግቢ ይጥንቀቕ እየ…” ኣስዓበት ማክዳ፣ሕቶ ሄለን ባህ ዘበላ ኣይትመስልን ስያፍ ንሄለን እንዳ ጠመተታ።ኣይጸነሐትን

“ከይደ በሊ ሄለን ደሓር ክምለሰኪ እየ…” ኢላታ ዝተከፍተላ ኮካ ገና ከይሰተየቶ ናብ እንዳ ኮሎኔል ገጻ ኣምረሐት። “ሎቕማጽ..ሎቕማጽ ወሎቕማጽ..እዚኣተን ዘልመደኦም እንድየን ዝደፍሩና ዘለዉ!!..” ኣጉረምረመት ሄለን ብትሕቲ መልሓሳ።

 ኮሎኔል ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዙሕ ናይ ባህርያት ምልውዋጥ ኣርኣየ።ምስ ሰባት ኣየዕልልን፣ኣብ ሳዓቱ ኣይምገብን፣ ንሄለን ከኣ ኣባታዊ ኣራኣእያ ክጥምታ ጀመረ።ሄለን ግን ንካልኣይ ድብያ ዝዋደድ ዘሎ ስለ ዝመሰላ ብዙሕ ኣይኣመነቶን።ኮሎኔል ግን ናይ ሓቁ ነበረ እና ክርእያ ነቲ ዝበደሎ በደል እንዳዘከረ ክሽቁረር ጀመረ።ሄለን ውን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ባህርያቱ ቐይሩ መስኪን ሓላይ ምዃኑ ገሪምዋ፣ንሳ ውን ኩሉ ገዲፋ ከም ኣቦኣን ሓላፊኣን ከተክብሮ ጀመረት።ኣዋልድ ንትምህራትዊ ሞያ ንድሕሪት ክሳሓባ እየን ምስተባህለ ከኣ ሄለን ካብተን ቀዳሞት ኮይና ተበገሰት።ኣብ ግዜ ምኻዳ ከኣ ኮሎኔል ንበይና ፍልይ ኣቢሉ

“ሄለን ጓለይ ስለቲ ዝበደልኩኺ በደል ይቕረ ግበርለይ!!” ንመጀመርያ ግዜኣ እዩ ሓላፊ በደሉ ኣሚኑ ንተራ ሰራዊት ይቕሬታ ኽሓትት።

“ኣታ ወዲ እምባየ ከምኡ ኣይትበል እቲ ቐደም ዝረሳዕክዎ ነገር..!!” ብውሽጣ እኳ ዘይሃስስ በሰላ እንተገደፈላ ሕልንኡ ይኣኽሎ ኢላ ይቕረ በለትሉሞ ተፋንያ ንኣስመራ ተበገሰት።

 መትከልን ሄለንን ኣብ ቶፕ ፋይፍ ሆቴል ተድሪሮም ድሮ ምዉቅ ዕላል ከፊቶም ነበሩ። ኣብ መንጎ ብዛዕባ ወታደራዊ ሂወት ከዕልላ ይፍትን እሞ “በጃካ መትከለይ ብዛዕባ ፍቕሪ እንዶ የዕልለኒ!!!ዝሓለፈ ሂወት እዩ።እንታይ ከተዕልለሉ ኢኻ..?” ትኾልፎ ገጻ ንህሞት ድነ እናተኸድነ።መትከል ሄለን ንዝወደቑ ጀጋኑ ብጾታ ዘኪራ እያ ተስተንትን ዘላ ብዝብል ሓሳብ ነቲ ዕላል ብቕልጡፍ ናብቲ ኣፍቃሪቱ ትደልዮ ኣንፈት ቀየሮ።ኣብ ቶፕ ፋይፍ ሆቴል ተደሪርካ ምሕዳር ለሚዶም ነበሩሞ፣ሽዑ ውን ኣብኡ ንክሓድሩ ኣብ ሓደ ሓሳባት በጽሑ፣ሄለን ትሰትዮ ዝነበረት ወይኒ ሙቐት ዘሪኡላ ርእሳ ኣብ ኣፍልቢ መትከል ኣደጊፋ ከኣ፣ነታ ንሳ ዋንነቱ ምኩና እተረጋግጽ ብፊደል እንግሊዝኛ(ኤች)ተንጠልጢላታ ዝነበረት ሕላገት ካቴና ናይ ክሳዱ፣ምስቲ ዱር ተቐይሩ ዝነበረ ጸጉሪ ኣፍ ልቡ ሓዊሳ ብልስሉስ ፍቕራዊ ዳህሰሳ ክትፈታትላ ጀመረት።ሃንደበት ግን የዒንታ ኣብ መእተዊ ኣፍደገ ናይቲ ዝነበርዎ ሆቴል ክትኣምኖ ዘሸገራ ነገር ኣርኣያኣሞ ብስምባደ ንጸጉሪ ኣፍልቢ መትከል ብሓይሊ ጨበጠቶ። “ኢሂ ሄለነይ…ደሓን ዲኪ ደኣ?” ኢሉ ንሱ’ውን ነቲ ዝረኣዮ ምዕሩግ ሰብኣይ ርእዩ ሰገጥ በለሞ ብኡ ብኡ ግን ተዛነየ።ስምባደ ናይ ሄለን ግን ገረሞ ምናልባሽ ነታ ጓል እያ ትፈልጣ ትከውን ኢሉ ከኣ ኣድህቦኡ ናብቶም ዝኣትዉ ዝነበሩ ሰባት ገበረ።

 ኮሎኔል ተክለ ንመትከል ምስ ሄለን ምስ ራኣዮ ንሱ ውን ካብ ልቢ ሰምበደ ክልተ ኣእዳዉ ኣብ ርእሱ ሒዙ ከኣ

“መትከል ወደይ ኣበይ ትፈልጣ?” ሓተቶ ቁልቁል ዝኣፋ።ሄልን ግን ምስታ ነብሳ ወዲኣ ካልእ መሲላ ዝነበርት ማክዳ ብዘይ ገለ ቃላት ተፋጠጣ።

 “ኢሂ ባባ እዚኣ እንድያ ሄለን እታ ዝበልኩካ ዓርከይ!!!” መለሰ መትከል ስምባደ ኣቡኡን ሄለንን ከታኣሳስሮ እንዳ ፈተነ፣

“እዋይ ወደይ ብኢደይ ለኪመዮ!!” በለ ኮሎኔል ገና የእዳዉ ካብ ርእሱ ከየውረደ ገጹ ብሓዘን ተደዊኑ ነታ ብዛዕባ (ኤች ኣይ ቢ)ምክሪ ንኽትቀስም ምስኡ ኣብ ማሕበር ብደሆ ዝጸነሐት ማክዳ እንዳ ጠመተ።       

                             ኣማኑኤል ገብረሂወት                                                                                                                                                                                             እስራኤል -ዮሩሳሌም

                                                                                                                   4 ሰነ  2011  

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s