ማይ ጸብሪ፣ መወዳእታ ስደት

  ስደት ዘሕረሮ ቆጽልና  

       መዓስከር ማይ ዓይኒ ካብ ዝኣቱ ሰሙን ኣይገበርኩን  ብዙሕ ሓድሽ ነገራት ኪዕዘብ ስለ ዝቐነኹ ግና ኣዋርሕDolo-Ado-aerial-pe_1951296i ዘሕለፍኩ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ኩሉ ነገር ሓዲሽ’ዩ።  እቲ ነዊሕ መዋእል ዘቑጸረ መረት፣ ኣብ ሽዑ በጺሑ ሓዲሽ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ብሓቂ’ውን ንዓይ ሓድሽ እዩ ነይሩ። ንመሬትና ይመስል ፣ እቲ ኣግራብ’ውን ንኣግራብና ይመስል። እቲ ማይ’ውን ንማይና ይመስል  ንምዕራብ ምስ ወረድካ ዘሎ ሩባ’ውን እቶም ኣንስሳታት እቶም ጓሶት’ውን። እተን ከም ቁናኖ ኣደታትና ዝተቖነና ኣደታት፣ እቶም ሰብኡተንን ደቀንን። ኮታ እቲ ኩሉ ኣረጊትን ዝጸንሐን ንዓይ ሓድሽ እዩ። ስለዚ ኩሉ ምስ ሓደሸኒ ብምግራም ዘቕቢበ። ልዕሊ ኩሉ ዘደነቐኒ ሓድሽ ነገር ግና  እቶም ካብቲ ዝዓበናሉ  ኸተማ ካብቲ ዝተወለድናሉን  ዝዓበናሉን ሃገር ምሳይ ዝዓበዩ ፈለጥተይ ኪሕደሱ ህርድግ ኪብሉ ገሊኦም  ተሓዲሶም ዝሰለጦም ገለ ድማ ኣብ መስርሕ ምሕዳስ ዝርከቡ ምስ ኮኑ እዩ።   ከይፈለጥኩ ብዝፈልጦ ተጋይሸ።  ዋላ እቶም ዝፈልጦም ሰባት እዮም ሓዲሾምኒ። ናጽነትን ስደትንዶ  ዘይንሶም የምስሎም ይህሉ እመራመር ነይረ፣  ዘፍቅድዎ ወላዲ  ኮነ ዝቆጻጸሮም ሓላፊ  ስለ ዘየለ ደኾን ይኸውን? እንድዒ ኩሉ ግና ተሓዲሱ ወይ ዝተሓደሰ መሲልዎ ኣሪጉ ጸኒሑኒ። ናብራ ስደት ካብ ዝጅምሩ ካብ ምህሮን ፍልጠትን ዝቦኹሩ መንእሰያት ደቂ ኤርትራ ካብ ዕብየትን ግስጋሰን ደው ኢሎም ዝጽበዩ። ደቂ ሃገረይ። ብዙሕ ዘሕዝን ኩነታት ስደት’ዩ።

     ሎሚ ዕለት  2/8/2010 እዩ ካብቲ ዝቐነኹዎ  ምስ ሰባት ተደሪብካ ምሕዳር፣ ቴንዳ ስለ ዝሃቡና ካብ ስክፍታ ኪድሕን ክኢለ ኣለኹ። ነገር ጽቡቅ ወይ ሕማቕ ዕድል ሓደ ካብቶም ቴንዳ ምሳይ ዝተዋሃቡ ንሓደ ካብ ኣዕሩኽተይ ነበር፣ ሕጂ ኣብ እስራኤል ዘሎ ምንኣስ ሓዉ’ዩ። ጌና ናብ መዓስከር ማይ ዓይኒ ከይኣተወ እዩ ገንዘብ ተላኢኽዎ።  ንዓይ ድማ ክሳብ ሕጂ ደሃየይ ዝገበረኳ የለን ። ናይ ሓውን ናተይን ዕርክነት ይፈልጥ ስለ ዝነበረ’ዩ ምሳይ ኪኸውን መሪጹ። ኣነ’ውን ሽታ ማይ እንተኾነኒ ስሕት ኢሉ ድማ ሻሂ እንተጋበዘኒ ምሳይ ምዃኑ ኣይጸላኩዎን።  ሽሕኳ ምምስሳል ኣካል ባህረይ እንተዘይነበረ  ናብቲ ብቴንዳታትን ብጭቃን  ተሰሪሑ መንእሰያት ዘዘናግዕን ዘዕብድን  ዝነበረ  ባራትን ቤት መግቢታትን ብዝኣትዉን ዝወጹን ይቐንእ ስለ ዝነበርኩ እንተተማላኣኒ ብምብሃግ’የ ኪመሳሰሎ ጀሚረ።  ቴንዳ ቴንዳ  ዘዊሮም  ወርሓዊ መቑነን ንባዕላ ነታ ቴንዳ’ውን ኣፍሪሶም ዝሰርቁ ስለ ዝበዝሑዎ ነቲ መዓስከር፣  ኪንሕልዎ ከም ዘለና ተሰማሚዕና። እቲ ዝኣተናዮ ስምምዕ በቢ ተርታ ንምሕላው እዩ ነየሩ። እንተኾነ ኣነ ጥራይ’የ ዝሕልዎ ነይረ። ምኽንያቱ ናብ  ዝኸዶን ዝማላኣንን ስለ ዘይነበረ። እቲ ተስፋ ዝገበርኩሉ ሄርሞን  ድማ ኣይግዳዱን ንሱን ገንዘቡን ከማኡ ሰብን ገንዘብን  ዘለዎም ኣዕርኽቱ ሒዙ ኣበይ ከም ዝውዕል ኣይፍለጥን። ንዓይን ንቴንዳናን ምሸት ጥራይ እዩ ዝምለሰና።  ቴንዳ  ኪሕሉን   ቅጫ ሰንኪተ ጸብሒ ምስራሕ ኪተሓሓዞ ወሰንኩ። ኣማራጺ ዘይብልካ ምዃን ዝፈጠሮ’ምበር ኣይፈተኹን። ብስደት ንንፋስ ምስ ተቓላዕኩ ንብዙሓት ዘይክእሎምን ዝጸልኦምን ዝነበርኩ ኪገብር ከም ዝተገደድኩ ተረዲአ።  ተዘክሮታትን ናፍቖትን   ስድራ  ዘይከኣል ኮነኒ ከይፈተኻ ትፈትዎ ህይወት ጀሚረ።   ናብራ ስደት ኣብ ሰሙን ክሳብ ከንድዚ ዝኸበደኒስ  እንተነዊሑ ደኣ እንታይ እየ ኪኸውን? ብዙሕ ተጨነቕኩ። ይለምዶ ግዲ ይኸውን።  እዚ  ኣብታ ሓዳስ ቴንዳ ንብሕተይ ኮፍ ኢለ ሻሂን እቲ ብኽንደይ ጋዶ ዝሰንከትኩዎ ቅጫን እናኣቋሰኹ   ዘስተንተንኩዎ እዩ።  እቲ ቅጫ ማንም ሰብ ኣይምበልዖን ኣነ ግና ትሕቲ ማንም ስለ ዝነበረኩ በላዕኩዎ ደኣ።   ብንግሆኡ ዝጸዓኑኒ ሕቶታት ማእለያ ስለ ዘይብሎም  ነታ ናይ ንግሆ ሰዓት ብጣዕሚ ይጸልኣ። ዝድውለሉን ሽግረይ  ዝነግሮን የብለይን ናብ ኤርትራ ደዊለ ንስድራይ እካ ደሓን ከም ዝኣተኹ ከይነግሮም ርክብ ክልተኦም መንግስቲታት ዝፈጠሮ ቁርቆስ ይትረፍ ኣነ ክንደይ ስድራቤታት ንዓሰርተታት ዓመታት ከይተራኸቡ  ስለ ዝተረፉ  ምሕሳቡ ኣቋረጽኩዎ። ናብ  ወጻኢ ከይድውል ድማ ዝፈልጦ ቁጽሪ ተልፎን የብለይን።  መደወሊ ዝኸውን ገንዘብ’ውን ኣይነበረንን። ናይ ገንዘብስ ካብቲ ቆልዓ-ሄርሞን ምለመንኩ። ግና ናብ መን ኪድውል?   ስቕ ኢለ ምሕሳብ ጥራይ’ዩ’ቲ  ዕጫ። ሓሰብኩ ድማ። ዝትግበሩን ዘይትግበሩን።

      ዕለት 18/8/2010እቲ ተስፋ ዘንበርኩሉ ቆልዓ ኣበይ ይውዕልን የምስን ጠቕላላ ደሃዩ ምፍላጥ  ሰኣንኩ።  እቲ ዝሰርሖ መግቢ ጠዓመ፣ መጸጸ ፣ ተበላሸወ፣  ጠዓየ ኣነ ጥራይ ኪበልዖ  ሰልከየኒ። ሄርሞን  ይትረፍ  ኣብ ምስራሕ መግቢን ማይ ምውራድን ኪሕግዘኒ  ማይ ኪወርድ ኢለ ምስ ተበገስኩ ነታ ምጽእ ምስ በለ   ዝገዝኣ ተለፎን እና ደወለ ነፊጹ ይወጽእ። ድሕሪ ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን ብዛዕባ ነብሰይ ገዲፈ ብዛዕባኣ ኪሓስብ ከፍኣኒ።  ይኹንምበር  እቲ  ዝዓበየ ስክፍታ ነብሰይስ ኣይተቐንጠጠን።  ካብ ኤርትራ ሃዲመስ ወጻእኩ ካብዚኸ!? ናበይ ኢየ  ኪኸይድ ? መዓስ ኪወጽእ ይኸውን።   ፍርሒን ስክፍታን ካብ ነብሰይ ምልጋስ ኣበየኒ። ብርሑቕ ቀለልቲ ኮይኖም ዝስምዑኒ ምስ ኣተኹዎም ዘይውጻኡ ዓቐበታት ኮይኖምኒ። ህይወተይ ኣብ ህዋ ተንጠሊጢላ ረኣኹዋ። በቃ መረት ኣዝዩ ዓሚቑኒ ሰማይ ኣዝዩ በሪኹኒ ካብ ቀደሙ ንላዕሊ። ኣብ መዓስከር ማይ ዓይኒ   ቤተሰብ ኣይነበሩንን።ናብ  ጎረባብትና ተተጸጊዐ ከይቀርቦም እሞ ገለ ቁሩብ ከየንቀልውጥ  ብባህረ ኣብ ገዛ ቶዃሉ ኣትየ  ቶኹላ ምዃን ኣይዓበኹሉን።  ስለዚ ምጽባይ ጥራይ እዩ ነይሩ  ምርጫይ። እንታይ ኪጽበ ንመን ኪጽበ።  ክሳብ መዓስ ኪጽበ። ምጽባይ ጥራይ።  ኣነን ከማይ ዝበሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታትን  ድማ ከምኡ። ስቅ ኢሎም ይጽበዩ።  ዝውጥኖ የብለይን ዝጽበዮ መስርሕ’ውን ዝሓልሞ ኮነ ዝሰርሖ የብለይን። ብጋህዲን ብለይቲን ዝሓልሞ ግና ነይሩ። ብኸመይ ናብ ሱዳን ይኸውድ። ከምቲ ኩሎም ዝብህግዎ። ምብሃግ ደስ ስለ ዝበለኒ እየ እምበር። ኣብ ጎረቤት ሃገረይ  ኢትዮጵያ ኮይነ ዕጫይ ዘይጸበቐዶ  ኣብ ሱዳን ትጽቢተይ  ሰሚሩ። የግዳስ ከም ኩሎም ዝሓዙ መሲሎም ዝቐርቡ ኪመስል ፈቲነ።  ኣይሰለጠንን ዋላ ኪመስል ኣይከኣልኩን። ስለዚ ኣብ ክልተ ሰሙን ዘይመልእ ሰብ ኮነ ሓጋዚ ከም ዘይብለይ ተፈሊጠስ ኩሉ ኪርሕቀኒ ጀሚሩ።

    4/9/2010  ኩነታተይ ግዲ ለሚደዮ  ወይ ተቐቢለዮ  ተወሃሂዱኒ፣  ጥራይ ጁባኻ  ምንቅስቓስ ቀደም ትፈልጦ ሰብ ረኺብካ ሻሂ ኪጋብዘካ  ዘይትብለሉ፣ ሻሂ ከስትየካ  ዝብለካ ትስእነሉ ፣ ወትሩ ቅጫ ሰንኪትካ ሻሂ፣ ሽሮን ሳሕቲ ድማ ስብቆ ከም ገለ ዘይቲ  እኽሊ እንተ  ሸይጠ መማቕርቲ ምቕያር፣ ሩባ ወሪደ ኪዳውንቲ ኪሓጽብ   ንግሆ ተንሲአ ናብ ቤት ጸሎት ኪኽየድ ብዝኣመሰሉ ነገራት ኪዛነ ስለ ዝጀመርኩ ምጽባይን ምሕሳብን ገዲፈዮ  ስደት ከም ዝሓስብ ግዲ ኣይግብረካን  እዩ። ፈዚዘ ደው።  ኣነስ ከይኣረግኩ  ኣብ ንእስነተይ  ምሕሳብ ገዲፈዮ ብሰንኪ  ስደት። ክሳብ ሕጂ ከም ዝረኣኹዎ’ውን ብዝሓሰቡልካ ኢኻ ትነብር ይመስለኒ። ወርሓዊ ይኣኽለካዩ ብዝበሉኻ ኣካዊንካ ትነብር።

     ወርሒ ትሽዓተ ግና ብዙሕ ዘተሓሳስቡ ነገራት ሒዛ  መጸት ኣብ መፋርቕ ናይ ወርሒ ትሽዓት ሄርሞን ኣብ መስተ ውዒሉ ዝሓድርን ዝበኣሶ እንተረኺቡ ዘይገድፍ ምሳይ ሕደር ትብሎ  ኢትዮጵያዊት እንተረኺቡ ቃል ዓለም ዘይገበር  ጠፋሽ ህይወት ኪመርሕ ደስ ዝብሎ ዕዋኖ ስደተኛ ኮነ።  ኣብቲ መጀመርታ ናብ እንዳባድረ  ዝበሃል  ገለ ቁሩብ ባራትን ውሑዳት ኣረግቶት ኣመንዝራታትን ዝርከባሉ ቁሸት እዩ ዝመላለስ ነይሩ።  በዚ ቦታ’ዚ ዘይዓገበ  ወይ ነተን ኣብኡ ዘለዋ ኣዋልድ ምስ መነወን እዩ ዝመስል ናብ  ማይ ጸብሪ ዝበሃል፣ ብወረ እምበር ርእየዮ ዘይፈልጥ ቦታ  ኪኸይድ ጀመረ።  ኣብኡ ሓዲሩ ምስ ዝመጽእ ዘይተኣደነ  ዳሺን ዶበለ ቅዱስ ጊዮርግስ… ዝተሓዋወሰ ገንኢ ቢራታት።   መቐመጢኡ ገይርዎም ይመጽእ  ሽታ ዝተፈላለየ ክዳውንቲ’ውን  ናይተን ኣመንዝራታት ምዃኑ’ዩ።  ተቐቢኡ እዩ ዝመጽእ። ኣነ  በቲ ምስ ተመለሱ ንጽባሒቱ ካብ ድቃስ ተንሲኦም ናብ  ምሳሕ ብናቶምኳ ናብ ቁርሲ እዩ ዝበሃል ቅድሚ ምኻዶም   ዘውግዕዎ ናይ ተዘክሮ ወግዒ እየ ዝፈልጥ።  ስደት ኤርትራውያን ኣብ መዓስከር ንገለ መዕበዲኡ ንጸለ መጨነቒኡ እዩ። ገለ ብስእነት ገለ ድማ ብርኽበት ኩሎም ጥቓ ጽላለ ይበስሑ። ሄርሞንን እቶም ኣብ ገረቤትና  ዝቕመጡ ክልተ ኤርትራውያን መጣፍእቱን   ዝበዝሕ ግዜ ናብ ገዛና መጺኦም ስለ ዝሓድሩ ዳርጋ ደቂ ገዛና እዮም። እቲ መሻርፍ  ኣምጽኢካ ተጠቐመሉ ይብሉኒ ስለ ዝነበሩ  ኣይጸላኩዎምን።   ቅድሚ ናብ ቁርሲ ምኻዶም

  “’ሰሚዕካያዶ እታ ነዋሕ ከደረይቲ ኣብ ግንባራ ዓቢ መስቀል ዘለዋ ዝበለትኒ?”’ “ኣይሰማዕኩዋን”  ይምልስ ቲ ሓደ። ዋእ   ምስታ ዝፈትዋ ርሻን እና ኸድኩ ከለኹ እኳ’ያ ጸዊዓትኒ ክምለሰኪ’የ እንተበልኩዋ ድማ ሕጂ እየ ልደለየካ ኢላስ ብድጊ ኪትወስደኒ። ክብል ምስ ላግጹን ትዕቢቱን ጃህራ ወሲኹ ተዛሪቡ።

“ሽዑ ግና ማራ ተኻኢልካ ነይርካ።”  ይውስኽ እቲ ሳልሳይ።

ሄርሞን ነዚ ዝመስል ህይወት ኣጸቢቑ ምስ ጠለቖ ብዛዕባ  ህልውናይ ሓቲቱ ዘይፈልጥ ናይ ቀደም ዓርከይ መዓልታዊ ኪድውለለይ ጀመረ። ጉድለት መናብርተይ ሰብ ኣቑጺሩኒ። መዓልታዊ ካብ ወጻኢ ዝድወሎ ሳሕቲ ድማ ናይ ሻሂ ዝሕወሎ ሰብ ኮይነ። ሄርሞን በዚ ዘለዎ ደኣ ኣይጥፋእምበር እንተተጋጋየን ምስማዕ እንተኣበየንሲ  ኣይጸላኩዎን። መዓልታዊ ናብ ማይጸብሪ ምኻድ በዚሑ። ገለ ግዜ ሰለስተ መዓልቲ ቀንዩ ይመጽእ። ገለ ድማ ተእሲሩ ከም ዝቐነየ ይነግረኒ። ኩሉ ሓቂ እዩ። ይበኣስ ይእሰር ይሰቲ ይዝሙ ኪዝሙ ይቕኒ። ምስ ዓበይቲን ነኣሽቱን ምስ ጥዑያትን ሕሙማትን ዘይፈልጠን…. ኪገልጾ ዘይክእል ብልሽውና ኣተኣታትዩ። ነብሱ ከም  ጨው ሓቒቑ። ካብቲ ፈለማ  ኪመጽእ ከሎ ዝነበረ ሄርሞን ፍርቂ ጸርዩ። ካብቲ ቀዳማይ ጸገም ናይ ሄርሞንን ምስኡ ዝኸዱን መግቢ ዘይበልዑ ምዃኖም እዩ። ካብ ንግሆ ኣብ በዓል ዳሽን ዶበለ ቅዱስ ጊዮርግስ ምስ ኣተዉ። በቃ ውዒሎም ይሓድሩ። መዓልታዊ ክሳብ ወርሒ 12/2010  ዝበኣሰ’ምበር ዝተመሓየሸ ህይወት ኣይረኣኹሉን። ኣነ ኩነታት ስደተይ ብናቱ ኪሓስብን ከሰላስልን ረሲዐዮ’የ።

     6/12/10 ልዕሊ ዓሰረተ  ጻውዒት ተለፎናት ተቐቢለ ኩሎም ብዛዕባኡ ዝሓቱ ኣዮም። እቶም ናይ መጀመርታ ሰለስተ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝኣቱ ዘይደወልሉ ስለ ዝነብሩ ይመስለኒ ሸሞንተ ሽሕ ብር  ሰዲዳናሉ ኣለና’ሞ እንተበጺሕዎ  ሚስ ኮል ይግበረልና  ዝብሉ ኪኾኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ድማ ካብ ማይ ዓይኒ እንተዘይወጺኡ ገንዘብ ከይትህቦ ዝብሎ ነበሩ። እንተወጺኡ ድማ ባዕልኻ ምሳኡ ኪትከይድ ኣለካ በይኑ  ሂብካ ከይትሰዶ ዝብሉ። ብፍላይ እቲ ንጥቕሙ ዕርክነትና ዘሐደሰ መንግስ ኣትሪሩ ስለ ዝተላበወኒ ንክልተ ምኽንያታት ብዕቱብ ሓዝኩዎ። በቲ ሓደ ዕሸልነት ሄርሞን ኣብ ዘይዕላሙኡን ኣብ ዘይቦትኡን ኪኹለፍ ኣይተወሓጠለይን በቲ ካልእ ድማ  እታ ተስፋ ዘይነበራ ህይወተይ ገለ በለጭታ ስለ ዝተራእያ ኣበርቲዐ ኪሕግዞ ወሰንኩ። ሄርሞን ከምዞን ነቓጻት ዘይኮነ ከምዞም ብሕራይ ዘሕርሩ ስለ ዝነበረ ንምርዳኡን ንምቕያሩን ብዙሕ ተጸገምኩ።

    ኣጋ ፍርቂ መዓልቲ ካብ ድቃስ ስም ተበራበረ ብዙሕ ምኽሪታት ኣስኒቐ ሓንቲ መዓልቲ ኪጽመም ዝኽእል እንተኾይኑ ተወከስኩዎ ናብ ማይ ጸብሪ ከይከደ ኪውዕልን ነብሱ ከዕርፍን ኣልዚበ መኸርኩዎ። ሕራይ ኪብለኒ ጸኒሑ ንምሸቱ ጸዳል ትበሃል ጓል ስለ ዝደወለትሉ ኪኸይድ ምዃኑ ነጊሩኒ  ኪቃወሞ’የ ዝኽእል ኣምበር ኪኽልክሎ ኣይክእልን ስለዚ ረጊጹኒ ደኣ ከደ።  ሄርሞን ሰሙን ምሉእ ከይተመልሰ ምስ ቀነየ ነቶም ዝፈልጦም ብወሰን ወሰን ምስ ሓተትኩ ክልተ ኣዋልድ ካባኻ ጠኒስና ስለ ዝበልኦ ከስድደለን ላዕሊን ታሕቲን ኪብል ከም ዝቐነየን  ነታ ሓንቲ ተዓዊቱላ እታ ሓንቲ ጓል  ከም ዝተረፈቶን   ነጊሮምኒ። ሓንቲ ካብተን ዝፈርሐን ዝነበርኩ ስለ ዝኾነት ብዙሕ ጓሂ ተሰመዓኒ። ኤርትራውያን ስደተኛታት   ኣብ መስተን ምንዝርናን ኣኣቲኻ ዕላማኦምን ሃገሮምን ከም ዘጥፍኡ ምግባር ኮይኑ ስለ ዝስመዓኒ  ብዙሕ ተተንከኹ። ሄርሞን  ካልኣይ ሰሙን ስለ ዘሕለፈ  ሓዉን ካልኦት ቤትሰቡን ደዊሎም ተለፎኑ ስለ ዝተዓጽወት ብዙሕ ተሻቐሎም ረበሹኒ ኣነውን ተረበሽኩ።

     መንግስ    “እንታይ እዩ ኮይኑ ኣብ ምንታይ ይውዕል ኣሎ? እቲ ብወረ ዝሰምዖ ሓቂ እዩ ምሽ?” ኪብል ሓተተኒ ኪሓብኣሉ ጥቕሙ ኣይተራእየንን።  “ገንዘብ በዚሕዎ መስተን ባእሲን” ኮይኑ በልኩዎ  ናይ ምንዝርና ግና ተሰኪፈ ኣይነገርኩዎን። “እዋእ” ብዙሕ ዝጎሃየ ዘድምጾ እዩ ነይሩ። እቲ ገንዘብ በዚሕዎ መጠን ዘለዎ ኪኽውን ነይርዎ ንስኻ ዘይተኣደነ ካልእ ካብ ኣመሪካ ካብ ኢሮጳ ካብ ሱዑዲ……። ዘይፈልጦ ጽዕነት ምስ ኮኖ ከፋኹሶ ኪብል ዝጀመሮዩ በልኩዎ።  “በል” ደጊሙ ተማሕጸነኒ ደሓን “ነቶም ዝሰድሉ ኪነግሮም እየ ተራኺብና ስለ ዘይነፈልጥ እኳ ኢና ደሓን ሕጂ ግና ኣይትስደድሉ ኪብሎም እየ።” በዚ ተፈላለና። ኣነ ገለን ብማይ ገለን ሰኣን ማይ  በልኩ ብውሽጠይ። ኣብ ኤርትራ ከለኹ ዝዕዘቦ ዝነበርኩ፣ መብዛሕቲኦም  ኣብ  ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ንስድራቤቶም ዘይተእደነ ገንዘብ ስለ ዝሰድሎም ኣብቶም ተጠቀምቲ ናይቲ ገንዘብ ዘይተኣደነ ጸገም የወርድ ከም ዝነበረዩ። ኣብዚ ኣብ ስደት ድማ ካብኡ ዝገደደ ኮይኑ ረኺበዮ ሽሕኳ ቅቡል ምኽንያታት እንተሃለዎ ካብ ንክዳንን መሻርፍን ዝኸውን ሓሊፎም ኪሰድሎም ግና ኣይምተገበአን። እዚ ኣብ ሄርሞን ዝወረደ ዕንወት ምስ ተዓዘብኩ ዘስተብሃልኩሉ እምበር ኣይምተረደኣንን ይኸውን።  ሰባት  ዝበልዕዎን ዝሰትይዎን ከይስእኑ ብምባል  ዝሰደደሎም ገንዘብ ኣብ ምንታይ ከም ዘውዕልዎ ዝገብርዎ ገምጋም ኮነ መጽናዕቲ የለን ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣይሰደደለይን ደሃየይ ኣይገበርን  ኢሎም ከይከስዎም  እምበር ፈትዮም ውን ዘይክኾኑ ስለ ዝኽእሉ  እንታይ ሓደጋ የውርደሉ ኣይግምግሙን። ንሄርሞን እውን ከምኡ ሓደጋ ከጋጥሞ ርእየ።

       ናብቲ ብዙሕ ግዜ ብወረ ሰሚዐ ዝጸላእኩዎ  ቦታ መስተን  ምንዝርናን ኪኸይድ ወሰንኩ። በይነይ ኪኸይድ ስለ ዘየክእል ግና ዘካየደኒ ኪረክብ ነይሩኒ። ሓደ ካብቶም ኣብ ስደት ዝኸሰብኩዎም ጎረባብተይ ሓዋ ንራሄል እታ’ኳ ምሳይ ማይ ትወርድ ጎረበትና  ኪወስደኒ ከም ዝኽእል ነጊሩኒ። ተተሓሂዝና  ድማ ከድና።  ካብ ዕስራ ብር ዘይበዝሕ መሳፈሪ ከፊልና  ድሕሪ ናይ ፍርቂ ሰዓት ብሓመድ ዝተለበጠ ጽርግያ ምጉዓዝና ኣብቲ ሓውሲ ከተማ ዝብልዎ ማይ ጸብሪ ብዙሓት  ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምንዝሩሉን ብመስተ  ተሰኒፎም ተባኢሶም ዝእሰርሉ ኣብ ፈቐዶ ባራት ምኻድ ኣብዩ ዝነበረ  ቢራታትን መስተን ዝጽንፍፍሉ  ቦታ በጻሕና። በዓል “ባር ሲቲ” “ባር ጽዮን” “ቤት መግቢን መስተን ማይ ጸብሪ”   ካልኦትን   ምስተን ኣብ ፈቐድኡ ዝጸንሓኻ ባራት ብፍሉይ በዓል ሄርሞን ዝኣትውወን ዝነበሩ ስለ ዝኾናን  ብዙሕ ግዜ  ስለ ዝተመላለስናየንን ኪሕዘን ከእልኩ።  ድሕሪ ናይ ሰሙን ምምልላስ ነታ ዋና ባር ረኺበ ኩነታት ሄርሞን ምስ ሓተትኩዋ፣ ንበይነይ ፈልያ ሓዘን ብዝመልኦ ገጽ  ገለ ነገር ሕሹኽ ኢላትኒ። ደጊመ ሓቲተያ እንታይ ኢልኪ ኢለያ ።   ኣብዙይ ትሰርሕ ለነብረት ንእሽቶ ጓል ለታይ  ትበሃል ኣጥኒሱዋስ ከስድዱላ  ከለዉ  እታ ቆልዓ ብዙሕ ደም ስለ ዝፈሰሳ  ኣብ ኢዶም  ሞይታቶም። ምስኣ ስለ ዝነበረ ኸዓ ፖሊስያ ሒዘሞ።  ኢላ ኣርዲኣትኒ።  ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፍኣኒ። ንክንደይ ዓመታት ከም ዝእሰር  ኣይሓተትኩን ሄርሞን ስደቱ ኣብ ማይ ጸብሪ ኣብቂዓ።   ኣብቲ ቦታ ብዙሓት ቆጽሊታት ከም ዝሓረሩና ተረዲአ።  ማይ ጸብሪ መወዳእታ ሰደት ሄርሞን ከነት።

                                                                        ሽሻይ ገብረሃንስ

                                                                                 8/8/2013

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s