ርዝነት ስቓይ ሮዚና!

ከመይ ከም ዝጅምሮ  ኣይፈለጥኩን። ብምንታይ ከም ዝውድኦ’ውን።  እቲ ምንታይ ጌና ዘይተወደአ  ህሉው ስቓይ ስለ ዝኾነ።  ዛንታ ኣይኮነን።  ሓደ ግዜ ዝተፈጸመ። ትንብት’ውን ኣይኮነን።  ከይፍጸም ዘፍርህ።  ዝኾነ እዩ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ዓይኒና  ኣብ ቅድሚ እዝንና ኣብ ነብሲና ዝኾነ ፍጻመ። እዚ ጽሑፍ ሎሚ ኣብ ቅድሜና ተፈጸመ። ጽሑፍ ተፈጺሙ ኢልካስ ፈዚዝካ ጠጠው።  ኣብ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዘሎን ዝኾነን። ካብኡ ናብኡ  ድማ ናይ ሮዚና  ፍሉይ ዝገብሮ ረቓሒታት  መሊኦም ፈሲሶም።  ገርግስ ሓምሳ ዓመት ህይወት ንምንዳይ ኮሊለ ይብል። እቶም ነኣሽቱ ገራግስ ድማ ህይወት ንምጥፋእ ንኾልል።  ሮዚና ድማ ዝጠፍአ ከተናዲ  ወይ ኪትመልስ   ህይወታ  ኣብ ምጥፋእ ትርከብ።  ህይወት ወዳን ደቃን እንተኣድሓነት ኣብ  ኣፍ ሞት ኣላ።  እንተኾነላ  ገንዘብ  ከፊላ ህይወት ከተድሕን። እንተዘይኮነላ ድማ ህይወት ከፊላ ህይወት ከተትርፍ።  ኣብ ኤርትራውያን ዝነበረን ዘሎን ግዲ ኮይኑ ዝብላዕን ዝስተን ኣይተራእያን።  ፍንጫሕ መሰንገለኣን መሰንገለኣን ኣብ ወጥሪ  ስለ ዝርከብ።

  ካብ ስራሕ ምስ ተፈደስኩ፣ ከይደንጎኹ ናብ ተል ኣቪቭ ከይደ። ናብ ሸኾናታቲክቫ ዝበሃል  ክፋል ተል ኣቪቭ ዝኾነ ገዛውቲ። ብብዝሒ ኤርትራውያን ምስ ሕመቖም ዝነብሩሉ  ከባቢ። ናብቲ ቦታ ቅድሚኡ ርእየያ ንዘይፈልጥ ሰብ ንምርካብየ ተጓዒዘ። ስለዚ ኣብ መንገዲ  ዋላ እንተረኸብኩዋ ኣይምፈለጥኩዋን። ግና በቲ ሰሚዐዮ ዝነበርኩ  ሓበሬታ ንሳን ጭንቀታን ኣብ ገደና ጎፍ ምስ በለትኒ ምፈለጥኩዋ ነይረ እብል። በቲ ዝረኸብኩዎ ሓበሬታ ኣብ ማትሪክስ ኢንተርነት ካፈ ኪጽበያ ምዃነይ ተዘራሪብና ስለ ዝነበርና  ብህንጡይነት እጸበ። ድሕሪ ነዊሕ ዘይበሃል ትጽቢት ካብቶም ጸጸኒሖም ዝኣትዉን ዝወጹን ዝነበሩ ዓማዊል ናይቲ ገዛ ፈልየ ኪፈልጣ ኣይተጸገምኩን። ንሳን ስማን ንሳን እቲ ተሰኪማቶ ዘላ ረዚን ጭንቀትን ሕቶን ናብቲ ትካል ምስ ኣተወ  ነብሰይ ርዝነት ወሲኹ ንእለት ካብቲ ዝነበርኩዎ ኩርሲ ሓፍ ኮፍ ኪብል ተፈሊጡኒ።  ደሓርስ ኣጸቢቐ ኪትሕት፣ ነቲ ኩርሲ ክሳብ ጸቒጠ ኪሰብሮ ተደናዲነ።

    ሓንቲ ናብ  ሓምሳታት  ዝተጸገዐት  ኣደ ኮይና ምስ ረኸብኩዋ ብዙሕ ተተንኪፈ። ዘይከምተን ኣብ ኤርትራ ኮይነን ጭንቀት ደቀን ብርሑቕ ዘጨነቐን  ኣደታት ኤርትራ፣ ባዕላ ኣብቲ ቦታ ጭንቀት ኣብቲ ቦታ ምረት፣ ባዕላ’ታ ስደተኛ ግዳይቲ ስደት ዝፈጠሮ  ጭንቀት ባዕላታ ዝጎሰመቶ ኮይና ረኽበያ።  ጸጉራ ተደርሚሙ ብሰመያዊ ኣደርየ ፍርቂ ጥራይ ተሸፊኑ። ብግቡእ ዘይተኸድነቶ ነጸለእ ናብ የማናይ ወገን መንኩባ ተጠቕሊሉ ቀይሕን ጻዕዳን ሽራጥ ሽራጥ ዝነብሮ ማልያኣ ነቲ ብጭንቀት ብሕሰም ብጥምየትን  ድኻምን ንውሽጢ ጠሊቑ ዝነበረ ጎረረኣ ኪሽፍኖ ኣይከእለን።  ሃሳስ ሰመያዊን ጻዕዳ ፍዮሪታት ዝነብሮ ጎና ክዳና በቲ ሓደ ወሪዱ በቲ ካልእ ደይቡ ከሎ ኣየቕለበትሉን። ኣቓልቦኣ ምሳኣ ስለ ዘይነበረ።  ነቲ ኣብ ኢዳ ሒዛቶ ዝነበረት ፌስታል  ከም ሻሙ ድርብይ ኣቢላ  ኣብ ጫፍቲ  ኩርሲ  ረማዕ ኢላ። ኪትወድቕ ንስክላ ዝደሓነት መሲሉኒ።  ኣትያ ጌና  ኮፍ ከይበለት  ተለፎን ተደዊሉ ነይሩ።

    “ሓድሽ ወደይ እንታይ እየ’ሞ ኪገብረልካ!!!????” ዝተሓናነቐን ዝተቖራረጸን ብኽያት ዘይተፈልዮ ሕቶ’ዩ ነይሩ።  ሰላምታ ኣይተለዋወጡን። ቅድሚ ቁሩብ ደቓይቕ ንብዙሓት ደቓይቓት ኪራኸቡ ቀንዮም ኣለዉ። መን እዩ ሓድሽ? ኣበይ ኣሎ። እንታይ ኪትገብረሉ ይጽበ ኣሎ?? ሕቶታት ውሽጠይን ውሽጥኹምን። ናብ ስደት ካብ ዝወጽእ ኤርትራዊት ኣደ ኪትነብዕ ርእየያ  ንፈለማ ግዜ፣ ብዓይነይ ብሕልናይ ብመንፈሰይ። ብዙሓት ኤርትራውያን በቶም ካብ ቅድሚ ዓይነን ዝተኸወሉ ደቀን  በቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጠፍኡ  በቶም ኣብ  ምድረበዳ ንቡር ቀብሪ ዘይረኸቡ ኣብ ሲና ኣካሎም ካብ ነብሶም እናረእዩ ዝተፈልዩ ኪንዲምንታይ ከም ዝበኸያ ኪትግምቶ ትኽእል ኢኻ ምስ ረኣኻዮ ግና ግምትካ ንእሽቶ ምንባሩ ትፈልጥ። ኣነ ፈሊጠ።  

      ሓድሽ፣  ቦኹሪ ወዳ ንሮዚና እዩ። ኣቦ ኣርባዕተ ቆልዑ። ናይ ጸላም ከብዲ ሕማም ከም ዘለዎ ነጊራትኒ ኣብቲ ድሒሩ ዝገበርናዮ ዕላል።  ኣርባዕቲኦም ደቁ ኣብ ኤርትራ  ኣለዉ።  ሓድሽ ቅድሚ ክልተ ዓመት ናብ እስራኤል  ተበጊሱ ኣብ ረተ (ዶብ ግብጺን እስራኤልን  ተታሒዙ።) ናብ ግብጺ ተመሊሱ፣ ካብ ግብጺ  ድማ፣  ናብ ኤርትራ  ኣብ ዊዓ ተኣሲሩ። ካብ ዊዓ ኪዓጥቕ ስለ ዝተገደደ ሕማሙ ከይፈለጡን ከይመርመርዎን ዓጢቑ። ምስ በርተዖን ካብ ስራሕ ወጻኢ ምስ ኮነን  ነብስኻ ተፋወስ ኢሎም ሰጒጎሞ።   ኣብ ምክልኻል ይየገልግል ስለ ዝነበረ  ነብሱ ካብ ስራሕ ምስ በኾረት ኣይንደልየካን ኣይንሕክመካን ኢሎሞ። የገልግል እምበር ግቡኡ ኣይኮነን ዝፍጽም ነይሩ። ግቡኡስ ኣብ 2003 ምስ ተሰለፈ ወዲኡዎ ኣዩ።  ንሱን ዝዓረበ ሕልናኡን ዝደኸመ ነብሱን ሒዙ ናብ ደቁ ተበጊሱ። ናብ ባረንቱ-ሞጎሎ። ሎሚ ድሕሪ ክልተ ዓመት ሓድሽ፣  ሕማሙ ከይፈወሰ ናብቲ ነቲ ሕማም ዘራኽሱን ካልእ ሕማም ወሲኾም ዝቐትሉን ደሙ ዝመገቡ በደዊን ኣትዩ። ብኸመይ፦

   ካብ ሞጎሎ ጨውዮም ናብ ሲና ኣእትዮሞ ተስፋ ዘይቆረጸት ሮዚና ኣብ መንጎ ዕላልና ሓቢራትኒ።   

   ሮዚና መዓስ ኣበይ ተወሊዳ እንታይ ከ ኣሕሊፋ?

   ብ 1965 ኣብ ነድወ ዝበሃል ከባቢታት ሰንዓፈ ተወሊዳ።  ኣብ 90 ዓ/ም ናብ ቃልሲ ተጸንቢራ። ቃልሲ ንናጽነት ኤርትራ። ናጽነት ኮይኑ ተባሂሉ፣  ምስ ተጣየሰት ናብራኣ ኪትመርሕ ሰለይ  እናበለት ከላ ናብ ሱዑዲ ኪትከይድ ወሲና ካብ ሽዑ ክሳብ  2003  ሓሙሽተ ግዜ ተመላሊሳ። ኣይሰለጣን።   ኣብቲ ዳሕረዋይ ህይወታ ገለ ቤት መግቢ መሳሊ ከፊታ ሰለይ ኪትብል ጀሚራ ከም ዝነበረት ትሕብር። እንተኾነ ኩነታት ኪጽንክር ስለ ዝጀመረ ኣብ 2008 ናብ ስደት ኣብሪሓ-ናብ እርራኤል። ይኹንምበር ርዝነት ሽግርን መከራን ሮዚና በቢቁሩብ ዝተንሰአ  ኣብቲ ግዜቲ ብሓንሳብ ዱብ ምስ በለ ካብ ነብሳ ኣይተኣልየን።  2008 ወርሒ 2 ካብ ኣብ ፈገ እስራኤል ተታሒዛ ናብ ግብጺ ኪትምለስ ተገዲዳ   ድሕሪ ናይ ኣርባዕተ ወርሒ ቤት ማእሰርቲ ናብ ኤርትራ ተመሊሳ። ኣብ ኤርትራ ብቐጥታ ናብ ዊዓ ተወሲዳ ናብ ቤት ማእሰርቲ። ኣብ ዊዓ ኣርባዕተ ወርሒ   ብዘይ ፍርዲ ተኣሲራ ድሕሪ  ምጽናሕ  ወርሒ ዓሰርተ ክልተ ከም እንደገና  ናብ እስራአል ተመሊሳ  መሬት እስራኤል ወርሒ  6 2009 ከም ዝረገጸታን ካብታ ዕለት ‘ቲኣ ሩፍታ ከም ዘይብላን ብምስትንታን ብምስትምሳል ትዛረብ።  

  ኣብ እስራኤልከ እንታይ ኮነት?  ናብራ እስራኤል ከምቲ ኩሉ ግዜ ብዝተፈላለዩ ሰባት ዝግለጽ  ክብደቱ ዘየካትዕ  እዩ። ምስቲ ሓባራዊ ክብደት ውልቃዊ ረዚን ሽግር እሞ ድማ ተደጋጋሚ ምስ ወረዳ  ናይ በይና ንእሽቶ እስራኤል ኣላታ ትብል። ሮዚና እትው ካብ ትብል ብበተሰባ ወዲ ሓውቦኣ ከምኡ’ውን  ብወዲ ሰብኣያ (ዳርጋ ወዳ) ዝጀመረ እዩ እቲ ስቓይ። እቲ ወዲ ሓውቦኣ ዝብጸሓ በሃበሎም ኣለም ይበሃል፣  ንሸውዓተ  ውርሒ ኣብ ሲና ኪሳቐ ጸኒሑ ሓሙሳን ትሽዓተን ሽሕ ዶላር  $(59,000)  ከፊሎምሉ ከብቅዑ ብህይወቱ ኣይረኸብዎን ሞይቱ’ውን ኣይተባህሉን። ነዚ ገንዘብ’ዚ ንኽረኽቡ ዘይበጽሕዎ ገዛ ፈታዊን ጸላኢን ርሑቕን ቀረባን ኣይነበረን  ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ፈተውትን በተሰብን ዝተጠራቐመ ብክንደይ ጉብጥ ጉምብሕ ዝተኣከበ  ምንባሩ ከይኣክል፣ ባዶ ኢዶም ተሪፎም። በጽሒ ኣይወለደን ስሙ ካብ ስሙ ኣይሓለፈትን። ሮዚና ምስቶም ቀረባ ቤተሰብ ስለ ዝነበረት ተጎዲኣ። ብዙሕ ተተንኪፋ። ሽግርን መከራን ሮዚና በዚ ደው ኣይበለን ክሳብ ሎሚ እዩ ገና ደው  ዘይበለ። ድሕሪ በሃበሎም ኣለማ  ስዒቡ ግዳይ ሲና ዝኾነ ፍስሃ ኣለም  ኮይኑ ንሱ ውን 45 ሽሕ ዶላር ተኸፊልዎ ክነሱ ህይወቱ ኣይተረኽበን ሞይቱ ተባሂላ ስለ ዝተነግረት ግና መቃበጫ ተገይሩሉ። ዘይከም በሃበሎም  ሓዲግ ሰማይ ሓጊድ መረት ኣይተረፈን። ፍስሃ ወዲ ስዉእን ጻንታ ስድራን ስለ ዝነበረ መሊሱ ከቢዱዋ  ንሮዚና። ዓባየኡ እተን ካብ 2003 ኣትሒዘን ዑረት ዓይኒ ዘጋጠመን እንታይ ከም ዝብላ ወትሩ ትጭነቐለን። ኣብ ዕላላ ኣይትፈልየንን ሮዚና።   ሽግር ሮዚና በዞም ክልተ በጽሒታት  እንተዘብቅዕ ምናልባት ዘይሞቶን ዘይከፈለን የለን ምበልና ግቡእን ሞባእንኳ እንተዘይኮነ ንዓና ግና ገሊኡ ባዕልና ዘምጻእናዮ ገለ ድማ ምስቲ ዘምጻኣናዮ ተለኪሙ ዝመጸ ስለ ዝኮነ ዘይከፈለ የብልናን።  ከምቲ ኩሉ ከቢድ ሽግር ዘሕልፍ ዘሎ እያ’ውን ምበልና። ሓሊፍዎ ግና ካብቶም ሰለስተ ደቃ እቲ ማከላይ ኣብ ኣስራኤል ካብ ዝኣቱ ዓመት ኣይመልአን። ኣስታት ሸውዓተ ወርሒ ሕክምና ኪመላለስ ጥዕና ከም ዘይረኸብ ድማ ትሕብር።  ኣብ መጠረሽታኡ ድማ ናይ ከብዲ መጥባሕቲ ጌሩ ኣብ ገዛ  ብዘይሰብ ገዲፍካዮ ዘይክየድ ኮይኑዋ። ኣይ ንዓኡ ኪታኣሊ ኣይ ንነብሳ ከተፍቅድ ወይ ድማ ነታ ኣብ ኤርትራ ዘላ ጓላ ሰሪሓ ኪትኣሊ  ናብ ሲና ካብ ዝኣቱ  ኣስታት ክልተ ሰሙን ዝገበረ ቦኹሪ ወዳ ሳላሳን ሓሙሽተን ሽሕ ዶላር ውለድየን ይብላ ኣሎ።  በሉስኪ ሮዚና ናብ መኖም ትመንጠል!!!? ናይቲ ኣብ ሲና ዘሎ ቦኹሪ ወዳ  ሽግር ንኽትፈትሕ ንነብሳ ረሲዓታ’ያ ኣይትበልዕ ኣይትሰቲ። ምስ ሰባት ክትዘራረብ ከላ ብኽንደይ ጻዕረሞት ከም ትዛረብ ንዝረኣየ ህይወታ ከይትልከም ተጠራጥር።   እቲ  ካብ ኣገልግሎት ኤርትራ ምስ ሓመመ ኪንፍውሰካ ዘይኮነስ ነብስኻ ፈውስ ኢሎም ዝፈነውዎ ሓድሽ።  ኣብ ሲና ምስ ኣተወ ኢዱ ሰቢሮም ኣብቲ ዝሰበርዎ ኢድ እና ሃረሙ ምስ ኣደኡ ከም ዝራኸብ ይገብርዎ ኣለዉ።   ርዝነት ግዜ ኣብ ከም ናይ በዓል ሮዚና ዕምሪ  እዩ ትርጉሙ  ዝርደኣካ። ነብሲ ወከፍ ሰከንድ  ህይወት ወድኺ ክትድሕን ወይ ክትጠፍእ ሕጂ ጥራይ ገንዘብ ስደዲ  ገንዘብ ውለዲ  ትብላ ኣላ። ነብሲ ወከፍ ደቒቕ የጽንሑለይዶ  ይጽበዩኒ ዶ!!?  ሎሚ የሕድርዎዶ!!!??? ህይወት ምንባራን ዘይምንባራን ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ ክነሱ ን ኤርትራውያን ግና ህይወትና ኣብ ኢድ ሰባት ወዲቑ ኣብ ኢድ ገንዘብ ኮይኑ።  ሮዚና ኣብዚ ክልተ ዓመት ካብ ኩሎም  ቤተሰብን ፈተውቲን  ዝተዋጻአ ልዕሊ  100 ሽሕ ዶላር  ስለ ዝኸፈለት ሎሚ ንመን ከም ትሓቶ ሓርቢትዋ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ተልኣቪቭ ናብ ዘሎ ትካል ኤርትራውያን ትፈልጦምን ዘይትፈልጦምን ኪትልምን ከም ዘምሰየት  ሰሚዐ  ሕልናኦም ዝተንከፎም ዓቕሞም ከም ዘበርከቱ ብምሉእ ምስግንታ ነጊራትኒ። ገንዘብ ሲና’ሞ መዓስ ዝተረፈ ተስዕበለይ ይብል ኮይኑ። ኩሉ ከም ዝነበሮ ኣሎ ሓድሽን ሮዚናን እቲ  ብኣካል  እቲኣ ብሕልና ቤተሰባ ብስክፍታ…. ኩሉ ኣብ ስቓይ።

     ሮዚና ሓገዝ ኩልና  ኤርትራውያን ትሓትት  ኣላ። ተተኻኢሉ ገንዘባዊ ዘይከኣለ ድማ ሞራላዊ ሓገዝ ኣይንንፈገላ።  ሮዚና ብርሃነ  00972549283269

                                                                      ሽሻይ ገብረሃንስ

                                                                             31/7/2013

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s