……..ናብ ኤርትራ ብድልየትዶ ብምትላል!!???

……..ናብ ኤርትራ ብድልየትዶ ብምትላል!!???

     ኣብዚ ቀረባ መዓልቲታት ኣብ እስራኤል ንኣስታት ክልተ ዓመትን ትሕቲኡን ኣብ መሪር እሱርቤት ተዳጒኖም ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት  ብድልየቶም ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ማዕከናት ዜና እስራኤል ኪሕስዋ ቀንየን።  እቲ ሓሶት ናይቶም ስደተኛታት  ናብ ኤርትራ ምኻድን ዘይምኻድን ኣይኮነን  እቲ ብድልየቶም ዝብል ዝነበረ  ላቔባ መግለጺ እዩ። እዚ ዓቢ ሓሶት እዩ። ኤርትራውያን ብድልየቶም ናብ ኤርትራ ኣይተመለሱን። እንተተመለሱ’ውን ሃገሮም እንድያ ናበይ ደኣ ኪምለሱ? ምበልና ብፍታዎም እንተዝኸውን። ካብዞም ሕጂ ተመሊሶም ዝበሃሉ ዘለዉ  ኤርትራውያን ስደተኛታት ንኣስታት ክልተ ወርሒ ብተለፎን ንዘራረብ  ነይርና። ኣብቲ ብሳህሮኒም  ዝፍለጥ  ከቢድን  ብርቱዕ ጸቕጢ ዘለዎን እሱርቤት እዮም ነይሮም።  እቲ ቦታ ኣብ ሸሞንተ  ካምቦታት ዝተኸፋፋለ  ብዓጋፍ ዝብል መጸውዒ ዝፍለጥ ካብ ዓጋፍ ሓደ ክሳብ ዓጋፍ ሸሞንተ ድማ ከከም ዕብየቱን ደረጅኡን ተኽፋፊሉ ይርከብ። እቲ ቦታ ኣብ በረኻ ኮይኑ ብኩነትት ኣየሩ ዝጸንከረን ዝሞቐን  ክፋል ናይ እስራኤል ምዃኑ ይፍለጥ።። ኣብዚ  ብጽኑዕ ናይ ኤለክትሪክ  ሓጻውንን መቆጻጸርን ዝርከበሉ ቦታ’ዚ ኤርትራውያን ብዘይወዓልዎን ዘይፈልጥዎን ገበነኛታት ተባሂሎም ተዳጒኖምሉ ይርከቡ። ክሳብ ሕጂ ድማ ኣስታት ሰልሰተ ሽሕ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ይርከቡ። ኣብቲ ብተለፎን  ንገብሮ ዝነበረና ዝርርብ  ንኣስታት ክልተ ሰሙን  ናይ ምሕሳም መግቢ (ኣድማ ) ኪገብሩ ከም ዝቐነዩ፣  ካብዚኦም ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ  ኤርትራውያን  ተተጸይሮም ናብቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሕክምና ኪውሰዱ ከም ዝቐነዩን እንተኾነ ግዝያዊ መዐገሲምበር ነባሪ ፍታሕ ኪህብዎም  ዘይምድላዮም ይገልጹ። መዓስ እዚ ጥራይ  እቲ ንኣስታት ክልተ ሰሙን ዝወሰደ ምሕሳም መግቢ  ኣብ ዓጋፍ ሰለስተን  ዓጋፍ ኣርባዕተን  ብዝያዳ ጸንኪሩ ከም ዝቐነየ ብምምራር  ገሊጾምልና።

   ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ኣብዘን  ክልተ ዓጋፋት ዝርከቡ ኤርትራውያን ጥራይ ብምንባሮም  ኣብተን ዓጋፋት ዝውሰድ ስጉምቲ  ብኣልማማ ኮይኑ ንሕስያ ዘይብሉ ነይሩ። ምስተን ካልኦት ዓጋፋት እንተ ኣወዳዲርካየን ብተዛማዲ  ደቂ ካልኦት  ሃገራት ኣፍሪቃ ስለ ዝነበሩወን  እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ኮነ ዝሓልፍ ውሳነታት ብመጠኑ ዝፎኾሰ እዩ። ኣብዘን ቀዲመ ዝጠቐስኩወን ዓጋፋት  ኣብቲ መጀመርታ ሰለስተ መዓልቲ ዝወሰድዎ  ምሕሳም መግቢ ስቕ ኢሎም ኪርእይዎምን ኣብ ልዕሊኦም መጽናዕቲ ኪገብሩን ከም ዝቐነዩ ይፍለጥ። ብሓቂ ነቲ ምሕሳም መግቢ የተግብርዎ ከም ዘለዉ ምስ ፈለጡ ድማ በሉ ደሓን ብዝብል ፈኸራ እቲ  ናብተን ዓጋፋት ኪለኣኽ ዝግብኣ መቑንን ከይተሰርሐ ከም ዝተርፍን  ብተወሳኺ ናይ ተለፎን ኣገልግሎት ከም ዝተኣገዱ ይገልጹ። ብዘይካዚ ነታ   ዝተረፈት መዘናግዒት ተለቭዢን  ከም ዘጥፍኡዋን  እቶም ኣብ ኤርትራ ኣብ እሱርቤት  ዝነበሩ  ካብ ናይ ኤርትራ  እሱርቤት ፈሊኻ ኣይረአን ኪብሉ የማርሩ ከም ዝነበሩ ንዝክር።   እዚ ተርእዮታት እዚ ቅድሚ ዓመት ዝጀመረ እዩ። ኣብዚ ዓመት’ዚ ብዙሓት ኤርትራውያን በቢውልቂ ብለይቲ እና ተጨወዩ ናብ ብጸላም ግብ ዝበለ ቦታ ተወሲዶም ብዙሕ ምፍርራህ ይግበረሎም ከም ዝነበረ ይፍለጥ።   እዞም ዓይነት ሰባት እዚኣቶም ደሓን  ዝኾነ መንቋሕቋሕታ ዝነበሮምን ነቶም ምስኦም ተኣሲሮም ዘለዉ ከረድኡን ኪመኽሩን በቲ ኤምባሲ ኤርትራ ኮነ መንግስቲ እስራኤል ዘምጽኦ ዝነበረ ምኽኒታት ዘይተታለሉን ከም ዝኾኑ ኪርዳእ ከኢለ።  ስለዚ እቲ ሱርቲ ጸገምን ግፍዒን ሕጂ ዝጀመረ ኣይኮነን  ኣብ ልዕሊቶም  ኣብ  ተልኣቪቪን ካልኦት ከተማታት ዝርከቡ ኤርትራውያን  ዘርእይዎ ዝነበሩ ግፍዒታትን ምዝመዛን መቐጸልታኡ እዩ። ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳጒኖሞም  ዝነበሩ ኪዕወትሉም ምኽኣሎም  ድማ ኣይገርምን። ኤርትራውያን እቲ ንኣስታት ክልተ ወርሒ  ዝወሰደ ምሕሳም መግቢ ዋላኳ ናብተን ካልኦት ዓጋፋት ኪልሕም ግዜ እንተዘይወሰደሉ እቶም ካብ ዓጋፋት ሰለስተን ኣርባዕተን ኣስታት 400 ተጨውዮም ዝነበሩ ኤርትራውያን  ካብ ሳላሳ ዘይበዝሑ  ናብ ዓጋፍ ሸውዓተ ተመሊሶም ስለ ዝነበሩ ኩነታት ናይቶም ተጨውዮም ዝነበሩ   ኪንፈልጥ ክኢልና።  እቶም ካብ ዓጋፍ 3ን 4ን ተጨውዮም ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛትታ ናብቲ ኣዝዩ ጸልማትን ጌና ከይኣተኻዮ ዘርዕድን ቦታ ምስ ወሰዱና ቀዳመይቲ ዘቕረቡልና ጠለብ ናብ ዓድኹም ኪትምለሱ ትፍርሙዶ ኣይትፍርሙን ትብል ነይራ። ዳሕራይ ድማ መግቢ ምሕሳም ትገድፍዎዶ ኣይትገድፍዎን!?? ነዚ ኣብ ነብሲ ወከፍ ጸልማት ቦታ ካብ ዕስራ ዘይንበዝሕ ሰባት ኢና ተኣሲርና ነይርና መን ምስ መን ኣሎ ኣይንፈልጥን  ነንሕድሕድና ከይንዘራረብ ድማ ተርጎምቲ ከይህልዉ ፈሪሕና ይብሉ። እንታይ ኪንዲ ዝገበርና እዩ ኪብል ሓቲቱኒ ኣብ መንጎ??? ንዓይውን ዘይተመለሰለይ ሕቶ ስለ ዝነበረ ከም ዘላታ ናባኹም እንታይ ክንዲ ዝገበሩ???ካብዚ ቦታ ብዓቕሊ ጽበት ሕራይ ክብሉ ዝሰማዕናዮም ነይሮም ግና ዋላ ካብቶም ተርጎምቲ እንተኾኑ መን ይፈልጥ!!!?? ብዝኾነ ኣስታት 400 ኤርትራውያን ብኸምዚ ኣሰቃቒ ኩነታት ኪንግረፍ ቀኒና።  ናብ ካምፕ ምስ ተመለስና ድማ ካልእ ወረ ተነዚሑ ቀንዩ ዓጋፍ 3ን 4ን ብድልየቶም ናብ ኤርትራ ኪልመሱ ፈሪሞም እዮም ንስኹም ጥራይ ኢኹም ተሪፍኩም ነተን ዝተረፉ ንምትላል ኪብልዎ ዝቐነዩ ምዃኖም ኣይጠፍኣናን።  ብመሰረቱ   እቲ ብመንግስቲ እስራኤል ዝመጸ ናብ ዓድኹም ኪትምለሱ ፈርሙ  ዝብል ኣፈራራሒ ስጉምቲ ብምምራር ይገልጽዎ። ነዚን ካልእን ቀሚሶም ናብ ዓዶም ኪምለሱ እንተፈረሙ ይገርምዶ።  ኣብ ሲናውንኮ ነቲ ግፍዒን መከራን ብጠለብ ገንዘብ ስለ ዝነበረ’ምበር ናብ ዓድኹም ተመለሱ ወይ ኪንቀትለኩም ኢና ይበሃሉ ነይሮም እንተዝኾኑ ሞት ንሞቱ ደኣ ኣብ ዓድና ኢሎም ምተመለሱ ነይሮም ። እቲ ኣብ ሲና ዝገደፍዎ ግፍዒን መግረፍቲን ኣብ እስራኤል ሓሊፉ ካብ ጸንሖም ከድኣ ካብ ኣፍ ገበል ናብ ኣፍ ሓርገጽ ካብ ኮነ’ቲ ዕጫ ። ኣብ ኲናት ዘይወዓለስ በሊሕ ኣፉ…። ነቲ ጎስጓስ ብቐዳምነት ይሰርሕሉ ካብ ዝነበሩ ኣካላት ሓደ ኣምበሳደር ኤርትራ ኣብ እስራኤል ኮይኑ ምስ ውሽጣዊ ጉዳያት እስራኤል ብምምኻር እዩ። ንሱ ቁሩብኳ ሕንኽ ከይበለ ኣብ ሲና ከለዉ ኣበይ ኣለኹም ደቀይ ኢልዎም ዘይፈልጥ  ደሃዮም ከም ሰቡ ሰሚዑ ሸለል ኢልዎ ዝሓልፍ ዝነበረ  ኣብ እስራኤል ምስ መጹን ፖለቲካው መኽሰቡ ኪሕሉ ነቲ ኣትይዎ ዘሎ ሓጢኣት ድማ ኣዐርዩ ንኽጠልቆ ብተደጋጋሚ ግዜ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ እና ኸደ ኣኼባ ብምጽዋዕ ጽዑቕ ጎስጓስ የካይድ ከም ዝነበረ  ይሕብሩ። ብወገን ኤምባሲ ኤርትራውን መንግስቲ እስራኤልን ነቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰለን  ዘቕርብዎ ዝነበሩ ሕቶታት ዝኸውን  ጭብጥን መርትዖን ኪእክቡ ስለ ዝነበሮም ብዝተፈላለየ ሜላታት  ሰሪሖምሉ። መጀመርታ ዝተጠቕሙሉ ሜላትት ነቶም ኤርትራውያን   ብፍሉይ እና ኣለለኻ  ከቢድ መቕጻዕቲ ምሃብን በቢውልቂ ኣብ ጸልማት  እናወሰድካ ብምፍርራሕ ናብ ዓዶም ኪምለሱ እንተዘይፈሪሞም  ኣስታት ሓሙሽተ ዓመት ካብዚ ኣብ ዝኸፍአ ቤት ማእሰርቲ ኪዳጉንዎም ከም ዝኾኑን ምፍርራሕ እዩ።  እቶም ነቲ ምፍርራሕ ዝኾኑ ሰባት ድማ ናይ ዓረብ መበቆል ዘለዎም ኣይሁዳውያን  እዮም። ሓደ ካብቶም ብተደጋጋሚ ዝድውሉለይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝበለኒ ከዕልለኩም፦ ኣብ ሲና ከቢድን መሪርን ግፍዒ ተገፊዕና ሽዑ ሰኣን ገንዘብ ኢናምበር ምወጻእና ኢልና ንነብሳን ነዐሽዋ ነይርና ኣብዚ ግና ዝኣበስናዮን ኪንገብሮ ዝግበኣናን ጠፊኡና ንመን ከም ንዛረብ ውን ኣይንፈልጥን። ይብለኒ ነይሩ። ኣብ   ሲና ዘይተኣደነ ኣሽሓት ዶላራት  ከፊሎም እሞ ድማ ምስ ጎደሎ ኣካሎም  ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ስምብራትን በሰላን ካብ ነብሶም  ከይሓወየ እስራኤላውያን ካልእ ኩርማጅ ጌሮም እና ቐጥቐጡ ንዓድና ኪንምለስ ኢና ኢልኩምፈርሙ ወይ ኣብዚኣ ከነሕቅቐኩም ኢና እና በልዎም ካብ ሬሳና ነርሕቕስ ኣብ ዓድና ምማትን ምቕባርን ይሕሸና ኢሎም እንተኸዱ ብዙሕ  ኣይገርምን። ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽኩዎ ኤምባሲ ኤርትራ  ብዝተፈላለዩ ኣብ ተል ኣቪቪ ዝርከቡ ዕሱባቱ  ነቶም ኣብ እሱርቤት ዘለዉ ከእምን ነዊሕ ከም ዝደኸመ  ይፍለጥ። መንግስቲ ኣስራኤል ድማ  በቶም ተርጎምቱን ዓረብ ዝመበቆሎም ዜጋታቱን  እናኣፈራረሐ  ነቲ ውሳነ ንኽወስዱ ንኣስታት ዓመት ሰሪሑሉ መጀመርታ ግቡእ ናይ ኣገልግሎት ሕክምና ከም ዝስእኑ ብምግባር ኣብ መግቢን ኣመጋግባን ውን ርኡይ ጉድለት ብምግባር መዓልታዊ  ንኸማርሩ ኣማሪሮም ካብዚስ ዓድና ምሓሸና  ንኽብሉ ሰሪሖምሉ። ካብ እሱርቤት ሃዲሞም ናብ ዘይፈልጥዎ እሱርቤት እንተኣትዮም ካብቲ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ኣሱርቤት ብድልየትና ንወጽእ ኣለና ምባል ከመይ የሰንብድ።   ብዘይ ገበን መዋእሉ ኣብ ፈቐዶ ሃገራትን ከባቢታትን ኪእሰር መን ይደሊ። እዚ ዕጫዚ ዘጋጠሞ መንእሰይ  ብፍቓዱ ንዓዲ ሞት  ተብጽሕ  ነፋሪት እንተተሰቐለ ከመይ የሰንብድ። ኣብ ሰለስተ ሃገራትን ቦታታትን ብዝተፈላለዩ ሰባትን ሕብሪ ባህረሞን ተገሪፉን ተጨፍጪፉን እንድዩ። ነዞም ብምትላል ዝወሰድዎም  ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብቀዳማይ ደረጃ ኢሎም ምግላጾም ድማ ነቶም ዝተረፍና ኣብ እሱርቤት ዘለና ኮነ ኣብ ደገ ኣብ ተል ኣቪቭን  ከባቢእን ዘለና ከም ዘይተርፈና ግና ተርታና ኪንጽበ ጥራይ ከም ዝኾንና ዘረድእ ኣበሃህላ እዩ። ኣይገብርዎን ኣይብልን ግና ነታ ፈትሊ ከጽብብዋን ነቲ ምረት ኪውስኹሉን እቲ ዕላማ ዝጠልቦ ሜላታት እዩ። ኣብቲ ዝገብሮ ዝነበርኩ ምዝርራባት ብተደጋጋሚ  በጃኻ ንገረልና ናብቶም ኣብ  ደገ ዘለዉ ኣሕዋትና   ኣብጽሓልና ዝብል ምሕጽንታን ልመናን  ነይሩ።  እቶም ካልኦት ኣሕዋትና ነዚ ዕጫዚ ከይተቓልዑ ከለዉ ሃየ..።

ሽሻይ ገብረሃንስ

እስራኤል ተል ኣቪቭ

15/7/13

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s