ዘዕበናዮም ነኣሽቱ ዲክታቶራት ሽሻይ ገብረሃንስ

    መልክዕ ኣነባብራና ንሓደ ካብ ስድራቤትና ብፍላይ ንኣቦ ወይ ድማ ንዓቢ ሓው ሳሕቲ ድማ ንሓፍቲ ክትምእዘዝcriticism ብዝብሉኻን ዝሓስቡልካን ኪትከይድ ዝድርኽ ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን። እዚ በቲ ዝዓበናሉ መለክዕን ኣመለኻኽታን ኣወንታዊ ኮይኑ ዝበዝሕ ሕብረተሰብና’ውን ይቕበሎ። ብገለ ምኽንያታት ነቲ ካብ ኣቦ ወይ ዓቢ ሓው ዝመጸ ትእዛዝ ኮነ መምርሒ እንተጥሒስካን ኣብያ እንተኣስሚዕካ፣ ወይ ካልእ ርእይቶ እንተ ኣቕሪብካ መብዛሕቲኡ ግዜ ዘይምእዙዝ ተባሂልካ ትጽረፍን ክሳብ ትርገመሉ ግዜ’ውን ኣሎ።ኣቦ፣ ብዓይኒ ሕብረተሰብና ክቡርን ተፈራሕን ሰብ እዩ። ዝቕጽል’ውን ይመስል። እዚ ኣካይዳ’ዚ ኪጠፍእ ኣለዎ ዝብል ድፍረት የብለይን ከማኹም ፍርሒ ስለ ዘሕደርኩ። ይኹን’ምበር ኣቦ ተፈታዊ ተኸባሪ ክነሱ ኩሉ ግዜ ኪስማዕ ኣለዎ እናፈራህና ንውልቁ እናጠመትና ክንነብር ግዴታና’ዩ ዝብል መረዳእታ ግና የብለይን። በታ ነፍቅራ ኣደና እቲ ነፍቅሮ ኣቦና ዝበሎ እዝጊ ዝበሎ ኮይኑ ስለ ዝተነግረና ኦ! ንኣቦና ዋላ ተጋግዩ ኸሎ ስቕ እንተዘይቢልና ኣደ ብመርገም ኣቦ ብመቕጻዕቲ ከጥፉኡና እዮም፣ ንፈርሕ። ምእዙዛትን ንፉዓትን ንክንበሃል ኣቦና ወይ እቲ ነታ ገዛ ኪኣሊ ሓላፍነት ተሰኪሙ ዘሎ ኣባል ናይታ ስድራ ዋላ እናተጋገየ ስቕ ንመርጽ። ምኽንያቱ፣ ካብ ኣደና ንረኽቦ ዝነበርና ሓላፋታት ኪጎድለና’ዩ በቲ ሓደ። ንብርክት ዝበለ መዓልቲታት ተነጽሎ ከጋጥመና’ዩ። በቲ ካልእ። ዘይሰምዕ፣ ደረቕ ፣ስዲ፣ ዘይተቐጽዐ፣ እልቢ ዘይብሎም ጸርፊታት ይስዕቡና። ሓራቕን ቁጡዕን ኣቦ እንተሃልዩና ድማ ማህረምቲ ይወርደና። ስለዚ ካብ እግሪ ተኽልና ንሓደ ሓላፍነት ዘሰከምናዮ ወይ ባዕሉ ዝተሰከመ ኣባል ናይቲ ስድራ እናፈራሕና ዓቢና። ርእይቶና ፣ሓሳባትና ፣ድልየትና… ከይተሰምዐልና ተኾስኲስና፣ ዘይምሉእ ኣኳሳኹሳ።

እዚ ኣብተን ኣቦ ዝናብየንን ዝኣልየንን ስድራቤታት ዝርአ ጽቡቕ እናመሰለ ዓሚቝን ብቐሊሉ ዘይብሕጎጉን ንእሽቶ ዲክታቶርነት ዝፈጠረ መልክዕ ኣነባብራና ኮይኑ ይስመዓኒ። ዋላኳ ብዕድመ በሲልካ እኹል ሓሳባትን ጠቓሚ ነገራትን ከተበርክት ትኽእል ኩን ነታ ዕብየትካን ለውጢኻን ኪቕበልዋ ተፍርሖም፣ ብዙሓት ወለዲ ከም ዘጓነፍኹም ይግምት። ክሳዕ ጎጀኻ ፈሊኻ ናብ ቆልዓ ምውላድ ትደርስ ቀልጢፎም ኣይቅበልኻን። ወይ ኣፍልጦ ኣይህቡኻን ስለዚ እታ ሓላፍነት ካብ ኣቦ ከይተመዘባለት ትነብር። ንስኻ ድማ ኣብታ ቀዳመይቲ ስድራኻ ብሂግካ ዘይረኸብካዮ ተፈራሕነትን ተኸባርነትን ብቕልጡፍ ኣብቲ ዝመስረትካዮ ስድራ መታን ኪትረኽቦ ፈለማ ንሰበይቲኻ ፣ነታ ሓዳስ መርዓትካ ኣብ ንእዲ ሕጽኖት ከላ ከተፈራርሓን ንደቅኻ’ውን ኪፈርሑኻ ኪትመኽሮም ከም ዘለዋን ብተዘዋዋሪ መንገዲ፡ ትሕብራ ።

እቲ ሓላፊ ናይታ ቀዳመይቲ ስድራ ነታ ተፈራሕነት- ነታ ኣኽብሮት ዝስእና ስለ ዝመስሎ’ዩ ‘መስለኒ ኪከላኸል ጥራይ ዝነብር። ከምቲ ድሒሩ ዝተገልጸ እታ ኣደ ነቲ ናይ ኣቦ ተፈራሕነት ኣብ ደቃ ከተስርጾ ትግደደሉ ምኽንያት ንሳ ቀዳመይቲ ፈራሕ ናይቲ በዓል ቤታ ስለ ዝኾነት ይመስልኒ። ንሱ ኣብቲ ዝምስርትዎ ዘለዉ ስድራቤት ንዓኣ ፍርቂ ኣካሉን መንፈሱን ኣእምሮኡን ሓሲቡ ዝበለቶ ሰሚዑ ተማኺሩ ዝኸደሉ ሚኢታዊት ዓቢ ነይሩ እንተዝኸውን ምናልባት ናይ ዕስራ ዓመት ለውጢ ናይቲ ስድራቤትን ናይቲ ሃገርን ኣብ ዓሰርተ ዓመት ምተረኽበ። ገምጋማዊ መለክዒ።

እዚ ከይከውን እታ ኣደ ካብ ኣደታታ ዝወረሰቶ ኣይኮነን። ስለዚ ንሳ ኪትጅምሮ ድማ ሓድሽ ሓሳባትን ድልየታትን ምፍላቕ ተቐባልነት ኣይህልዎን። በቲ ኣባታዊ ስልጣን እሞ ድማ ብሰበይቲ ንዝመጸ ይብል ኣባታዊ ትዕቢት። እቲ ሰብኣይ ውን ካብ ኣቦታቱ ዝወርሶ ኣዛዚን ተፈራሕን ሰብ ስለ ዝኾነ ነቲ ዘሎ ከየመሓየሸ ኪቕጽሎ ይቐሎን ይደሊን። ምኽንያቱ ንሳ ንመሰላን ንማዕርነታን ክትቃለስ ካብ ኣደኣ ኣይተመኽረትን። ብኣንጻሩ ነቲ ሰብኣይ ዝብልዎ ሓያል ቀላጽም ዘለዎ ፍጥረት፡ እናፈርሓቶ ኪትነብር ጥራይ ምዃኑ ምርጫኣ ትንገር። ነዚ እናሓብሓበትን እናሓለወትን ንውሉዳ ተመሓላልፎ ውርሻ’ዩ።  ቀሊል ውርሻ ድማ ኣይኮነን። ብዓይኒ’ቲ ገዛኢ ሰብ፡ ብዓይኒቲ ዲክታቶር ኣቦ። ወይ ኣላዪ ናይቲ ገዛ።

ካብ ኣደና ዝወረስናዮ ንሕና ደቂ’ቲ ስድራቤት ድማ ነቲ ኣቦ ዝብልዎ ደፊርካ ምዝራብ፣ ምስቲ ኣቦ ዝብልዎ ምጽዋት፣ ነቲ ኣቦ ዝብልዎ ሓሳባትካ ምሃብ፣ ምስቲ ኣቦ ዝብልዎ ምምምጋብን ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበልካ ምምላስን፣ ብዙሕ ሓጢኣት ከም ዝፈጸምካ ይቑጸር። ንስኻ እቲ ቦኹሪ ውሉዶም እንተዄንካ’ሞ ግደፎ ኩሉ ነገራት ብቀይዲን ዶብን ተሓጺሩ ንዓኻ ዝፍቀደካ ዳርጋ ዘየለ ይጸንሓካ።  ኣደኻ እታ ቀዳመይቲ ንዲክታቶርነት ኣቦኻ ኣፍልጦ ዝሃበትን ዝተቐበለትን ናባኻ ብውዑዩ ከይረሰዓቶን ከላ ዘመሓላለፈቶዩ። ልሳን ከተጽሪ ምስ ጀመርካ ኣቦኻ ከይርእዩካ ኣቦኻ ከይሰምዑኻ ኣቦኻ ከየጥፉኡና እናበለት ነቲ ኣቦ ዝበሃል ዘይብሩህ ነገር ኪትፈርሖ ትቐስበካ።

ኣብቲ ግዜ’ቲ እታ ፍርሒ ትበሃል ምብቋል ትጅምር። ካብ ኣቦ ዝበሃል ዓቢ ግዛዕ። ኣብ ዝጸንሐ ጸኒሑ ምዕጉርቲኻ ትንክፍ ኣቢሉካ ዝኸይድ ገዚፍ ነገር ፣ምፍራሕ ግቡእ ምዃኑ ይስወጠካ። ቀዲምና ምፍራሕ ስለ ዝተመሃርና ካብ ዘይምፍራሕ ዝርከብ ነገር ዘሎ ኣይመስለናን። ካብቲ ኣቦ ወይ ኣላዪ ምፍራሕ ዑቕባ ምንባር ኮይኑ ክሳብ ዝሰመዓና ኣደና ተፍርሓና፣ ምኽንያቱ እንተደፊርና ኪንጠፍእ ኢና። ናበይ ኢና ኪንጠፍእ ምጥፋኣ እንታይ ኣዩ ኣይንፈልጥን ግና ምጥፍእ መዳርግቲ ዘይብሉ ሕማቕ ነገር ምዃኑ ንመሃር ኣለና። ኩሉ ዘይተስዕብ ነቲ ኣቦ ዝበሃል ወይ ምፍራሕ ምኽባር ዘይምጥማት ምስኡ ዘይምጽዋትን ዘይምምጋብን ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ተናግፍ እንተኾይና ንምንታይ ዘይንመርጻ። እቲ ቦኹሪ በዚ ምፍራሕ ምስ ተመሃረ ነቶም ድሕሪኡ ዝስዕቡ ኣሕዋቱ ባዕሉ የፈራርሖም። ስራሕ ኣደ ብዛዕባ ኣቦነት ምዝራብን ምሕባርን ይፈኹሰላ ስለዚ በቲ ፍርሒ ጥራይ ትነብር ምስቶም ቀዳሞትን ዳሕረዎትን ደቃ።

ኣብተን ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብኣቦ ኪእለያ ዕድል ዘይረኸባ ስድራቤታት ግድነት ነታ ኣደ ወይ ነቲ ቦኹሪ ዝዓበየ ኣባል ናይታ ስድራ ኪፈርሕ ይጅምር። ኣደታት ናብ ደረጃ ዲክታቶርነት ዘይዓብያሉ ማለት ብጻዕቂ ዘይረኣያሉ ምኽንያት ልበን ብፍቕርን ብድንጋጸን ስለ ዝመልእ ይመልስለኒ ኣቦታት ኣይፍቅሩን ዝበል መረዳኣታ የብለይን ግና ምስ ናይ ኣደ ተነጻጺሩ ዝስዕር ኣይመስለንን። ኣብዘን ስድራቢታት እዚእተን እቶም ዝሰዓቡ ህጻናት ወይ ቆልዑ እናጎበዙ ምስ ከዱ ካብቲ ቦኹሪ ምፍራሕ እናተመሃሩ ይኸዱ ስለዚ ንሓደ ሰብ ዝመረጸልካ ወይ ኣደኻ ዝመረጸትልካ ሰብ ምፍራህ ግቡእ ይኾነካ። ንሱ ድማ እንተዘይተፈሪሑ መንቀኛን ርጉምን ይኸውን’ሞ ብዙሕ በደላት የውርደልካ። ምኽንያቱ ኣደኡ ዝሃበቶ ስልጣን ዲክታቶርነት ንብሕቱ’ምበር ንኣሕዋትካ ዝበሉኻን ዝደልየዎን ስምዓዮም ኣይተመኸረን።

ካብ’ዚ ተጋኒኑ ተመሳሳሊ መልክዕ ሒዙ ንረኽቦ ኣመዓባብላ ዲክታቶርነት ኣሎ። ብፍታውካ መራሒኻን ቀያዲኻን ምፍጣርን ምስራሕን። በቲ ዝፈጠርካዮን ዝሰራሕካዮን ተኣስርካ ምንባር ድማ ዝሳዕረረ ናብ ዲክታቶርነት ዝሓኾረ ጠባይ። ንኣብነት ኣብ ቤት ትምህርቲ ነታ ትመሃረላ ዘለኻ ክፍሊ ዝመርሕን ዝኣሊን ሞኒትር ክትመርጽ ትግደድ። ባዕልና ኪንመሓደር ኢና መራሒን ኣላዪን ኣይንደሊን ኣይትብልን። ምኽንያቱ ንነብስኻ ከተመሓድር ኣብ ገዛኻ ኣይተመሃርካን። እቲ ሞኒተር ኣብ መብዛሕቲኡ ክፍሊታት ካብቲ ዝግብኦ ይሓልፍ። ኩሉ ምንቅስቓስካ ተኸታቲሉ ናብ መምህር ብምትሕልላፍ ከም ትቕጻዕ ይገብረካ ስለዚ ንሱ’ውን በታ ዘላቶ ስልጣን ኪፍራሕ ይደሊ ካብ ክፍሊ ወይ ካብ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ሓሊፉ ኣብ ካልእ ቦታ

እንተረኺቡካ’ውን ዝነግረልካ ስለ ዝመስለካ ትፈርሖ።እታ ፍርሒ ካብ ቤት ወጺኣ ኣብ ካልእ‘ውን ትጸንሓናሞ ንሕልዋ ካብኣ እንተወጺእናን እንተተቢዕናን ዝወርደና መቕጻዕቲን መጥፋኣቲን ይረኣየና ስለዚ ኣይንደፍርን። ፍርሒ፣ ንዝኾነ ዓቢን ካባኻ ተመሪጹ ኣብ ቅድሚት ኮፍ ዝበለን ኪፍራህ ኣለዎ- ብኣተዓባብይና። ኣብ ክንዲ ዝኹሉ እንታይ ኪኸውን ከም ዝነበሮ ኩልና ዝተፈላለየ ኣረኣእያን መረዳኣታን ይህልወና እዚ ግና ኣብቲ ካብ ህጻንነትና ምሳና ዝቦቖለን ዝዓበየን ፍርሒ ጎዳኢና ምዃኑ ኣብ ዘሰማምዕ ነጥቢ ምስ በጻሕና እዩ። ምናልባት ባህልና ክብርና ስለ ዝኾነ ኪንዕቅቦ ጥራይ’ዩ ዘለና ዝብል መረዳእታ ይህልወና ይኸውን። ኪንጽግኖ ከም ዝግበኣና ክሳብ ንረዳዳእም ግን በቶም ዝፈጠርናዮም ነኣሽቱ ዲክታቶራት ኪንጭቆን ኢና ማለት’ዩ።

እዚ ኣብቲ ዝዓበናሉ ከባቢ ንርእዮን ብቐረባ ዝተሰወጠና መፈራርሒ ተሞኩሮታትን እዩ። ክሳብ’ቲ ባዕልና ዝፈጠርናዮ ዓቢ ዲክታቶር ጸዊዑ ናብቲ ዝደለዮ ቦታ ወሲዱ ንሱ ዝመረጾም ነኣሽቱ ዲክታቶራቱ ጌሩ ኪመርሓና ዝጅምር ድማ እታ ፍርሒ ኣብ ልብና ኣላ። ንሱ ውን ነታ ዘዕበየትና ስድራቤታዊት ፍርሒ ስለ ዝምዝመዛ ካልእ ሜላታት ፍርሒ ተጠቂሙ መታን ከፈራርሓና ከም ሓላዪ፣ ሓለፍትኹም ምረጹ ይብለና። እቶም ዝመረጽናዮም ሓለፍቲና ድማ ቅድም ቀዳድም ነታ ኣብ ውሽጥና ዘላ ፍርሒ ከም ትሕደስ ብምግባር ንገለ ካባና መርኣያ ኪኸውን ብምቕጻዕ ክንርዕድ ይድርኹና። እቲ ዝመረጽናዮ መፈራርሒ ሓላፊ ምስራሕ እናኸልኣናን ነቲ ትካል ኮነ ነቲ ኣሃዱ ዕንቅፋት ምዃኑ እናረኣናን ንመሳሰሎ። ንሱ ብሱል ርእይቶታትን ጠቓሚ ኣሰራርሓታት ኣቕሪብካ ኣይሰምዕ ጎኒጻካዮ ኣይወድቕ ተሪሩ ይቃወመካ። ኣብ ናይ ውልቂ ትካል ይሰጎካ፣ ኣብ ኣሃዱታት ድማ ይኣስረካ። ባዕልኻ ዝፈጠርካዮ ንእሽቶ ዲክታቶር ባዕሉ ዓብዩ ይጎብጠካ። ስለዚ ዲክታቶራትና ኪፍጠሩ እንተሓጊዝናዮም ቀልጢፎም እንተዓበዩን እንተደሃኹናን ኪገርመና የብሉን።

ኣብ እስራኤል ካልእ ኣገባባት ፍርሒን ሜላታትን ኪንርእይ ከሪምና ኣለና። ሳዕቤኑ ድማ ከቢድ ባእሲን ክርክርን ኮይኑ። መብዛቲኦም ብሓንሳብ ዝቕመጡ ካብ ኣርባዕተ ሰባት ዘይውሕዱ ስለ ዝኾኑ ሓደ ካብኣቶም ነቶም ድሒሮም ዝመጹ ብገንዘብ ኮነ ብሞራል ዝሓገዞም ይኸውን’ሞ ክሳብ መጠረሽታ ኪጸቕጠሞን ኪድህኾንም ይደሊ። ቋንቋን ኣነባብራን እስራኤላውያን ፈሊጡ ስለ ዝጸንሐ በቲ ንሱ ዝህቦም ሓቤሬታ ተመሪሖም ኪኸዱ ጸኒሖም መባእታውያን ነገራትን ኣነባብራን ምስ ፈለጡ ዘእትዎምን ዘውጽኦምን ስራሕ ምስ ረኸቡ ናጽነቶም ኪእውጅ ይህንጠዩ። ይኹንምበር እታ ዲክታቶርነት ኣብ ውሽጢ’ቲ ኣላይኦም ሳዕሪራ ስለ ትጸንሕ ኪቅይርዋ ይጽገሙ። ክሳብ ዝደልወካ ክትሕንክስ ስለ ዝርእየካ ብዝበለካ ኪትከይድ ፍቓድን መሰልን ስለ ዝሃብካዮ እግርኻን ርእስኻን ምስ ደልደለ እንተሓንጊድካ ኣይወሓጠሉን። ኣብ ትሕቲኡ ኮይንካ ትመሻኸን ትፈርሕ ትምእዘዝ ስለዝጸናሕካ ሃንደበት እንተተለዊጥካ ጽቡቕ ኣይስምዖን ዝወደቑ ስለዝመስሎ ግርጭት ይለዓል። ካብዚ ዝተላዕለ መብዛሕቲኦም ኣሕዋት ቤተሰብን ናይ ነዊሕ ግዜ ዕርክነት ዝነበሮምን ኪፈላለዩ ንርእይ ኣለና። ብፍላምይ ኣብ ኣሕዋት ወለዲን ደቆምን ብጻዕቂ ምፍልላይ የጋጥም። ምኽንያቱ ኣተዓባብያና ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኮይኑ ናጽነት ብዙሓት ዘየፍቅድ ብእኩብ ሓሳባትን ናይ ኩሎም ድልየታት ኣብ ግምት ዘእተወን ስለ ዘይኮነ።

ኣመራርሓን ኣነባብራን እስራኤላውያን ንሓደ ኣምሊኹ ነቲ ካልእ ዝጸቅጥ ከም ዘይኮነ መዓልታዊ ትርእዮን ትመሃረሉን ልምዲ እዩ።ወለዲ ንውሉዶም ንኽዛረቡን ሓሳቦም ንኽገልጹን ይደፋፍእዎም ዋላ ጌጋ ይኹንምበር የዛርብዎም ስቕ ኢሎም ይሰምዕዎም እቶም ህጻናት ንወለዶም ናብ ዝደለይዎ ቦታ መሪሖም ይኸዱ ቦኹሪ ኮነ ሕሳስ ልደቲ ገዛ ማዕረ ይዛረቡን ይማጎቱን ክሳብ ዝኣምኑሉ ድማ ኣይዓርፉን። ኣደ ንኣቦኹም ፍርሑ ኣይትብልን። ስለዚ እቶም ቆልዑ ኣብ ውሽጦም ዝዓቢ ፍርሒ የብሎምን።
ኤርትራዊ ትብዓት ዝምህሮ’ምበር ፍርሂ ዝውስኸሉ ኣይሰኣነን። እቲ ክሳዕ ሕጂ ካብ ውሽጥና ዘይጠፍአን ከነጥፋኦ’ውን ኣጸጊሙናን ዘሎ ፍርሒ፣ ነቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉጅለኣዊ ጉዕዞታት ኪመርሑና ኢልና ንመርጾም ሰባት እንገብረሎም ምቁጽጻር ኮነ ምክትታል ስለ ዘየለ ይመስለኒ። እቲ ንመርጾ ሰብ ኮነ ጉጅለ ነቲ ንሕና ንደልዮ ከተግብር ኣምበር ነቲ ንሱ ዝደልዮ ንሕና ከነተግብር ጥራይ ከም ዘይኮነ ኣይተማሃርናን። ኣብታ መበቆላዊት ቤትና ኣቦና ዝበለናን ዝወሰነልናን ዕጫ ኣንተዘይኮይኑ ንሕና ዝወሰኽናዮ ሓሳባት ኮነ ድልየታት ተቐባልነት ዝረኽበሉ ሳሕቲ ስለ ዝነበረ። ድልየትናን ምርጫናን ብኣና ኣብ ክንዲ ዝውሰን በቶም ዝመረጽናዮምን ዝሰራሕናዮምን ዲክታቶራትና ደኣ።

ሕጂ ይጠራጠር፣ ዓለም ጠባይ ህዝብና ፈሊጣ ከይትኸውን ህዝቢ ኤርትራ ኪውስን ኣይክእልን’ዩ ዝበለት። ግና ቅንዕና ኣይነበሮን ፣ ደቅናን ኣሕዋትናን ኣቦታትና’ውን ከፊልና ኣብ ስልጣን ዘንበርናዮ ሕዋይ መራሒ ንሶም ኣብ ሜዳ ዝሰርሕዎን ዘጎበዝዎን ዲክታቶር ምዃኑ ብዙሓት መጻሕፍቲን ናይ ታሪኽ ፈላጣትን ይሰማምዕሉ። ዝገርመኒ ድማ ነቲ ዝፈጠርናዮን ዘዕበናዮን ዳይኖሰር ንምውዳቑ ተጸጊምና ምህላውና’ዩ። ልዕሊቲ ንሕና ዝፈለጥናዮ ንሱ ፈሊጡና፣ ንዑኡ ዘድከምና እናመሰለና ብስም ተቓወምቲን ተጣበቕቲን ብዙሓት ነኣሽቱ ዲክታቶራት ንፈጥር ዘሎና ኮይኑ ይስመዓኒ። ኣብ ደምበ ተቓውሞን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰልን ንርእዮ ዘለና ንጥፈታት ናይ ሓባር ምዃኑ ዝዘንጋዕና ንመስል። ድሮ ስም ውልቀሰባት ብፍሉይ እናረቛሕና ነቶም ብድሕሪት ዘለዉ ተሓጋገዝቲን ውፉያትን ረሲዕና ስሞም ከም ጣኦት ምድግጋም ከም ሞዴል ይተኣታቶ ኣሎ። ብዙሓት ነኣሽቱ ዲክታቶራት ነጎብዝ ዘለና ኮይኑ ይስመዓኒ እዚ ነቶም ደምበታት ተቓወሞን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ዝተፈላለየ ርክባት ነቐፌታ ምስ ትህቦም ኪትእርሞም ምስ ትፍትን ኣብ ልዕሌኻ ዘሕድርዎ ጽልኢን ዝገብሩልካ ተነጽሎን መርኣያ ኮይኑ ይስመዓኒ።

ካብ እስራኤል
ፔታህ ቲክቫ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s