ዝብሎ ኣሎኒ፡ ብርዐይ ሃቡኒ! ብሽሻይ ገብረሃንስ

                                                    ዝብሎ ኣሎኒ፡ ብርዐይ ሃቡኒ!
ናብ “ኣምበሳደር”
ብመስዋእቲን ስንክልናን ኤርትራውያን፡ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነጻ ዝወጽአት ሃገር እናሃለወትኒ፡፡ ብሰንኪኻን Shishay Gebrehans's photo.ብሰንክ’ቲ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ዘሎ ዲክታቶር መሳርሕቲኻን፡ (ሓላፊኻ) ኣብ እስራኤል ዑቕባ ንኽወሃብ ጠለብ ኣቕሪበ፡፡ ኣያታተይ ኣደታተይ፡ ኣሕዋተይን ኣሓተይን እዛ ዕድል እዚኣ ንኸይትገጥመኒ’ዮም ምሳኻን ምስቲ ጠላምን ኮይኖም ተጋዲሎም፡ ህይወቶም’ውን ከፊሎም፡፡ ንዓኻን ነቲ ጠላምን ከሓዲን መንግስቲኻን፡ ንስኹም ሕለፉ ንሕና ክንተርፍ ኢሎምኹም። ምስኡ ድማ ሓደራ ደቅናን ስድራናን፡ ሓደራ ህዝቢን መንእሰይን ኤርትራ ኢሎምኹም፡፡ እዚ ብልክዕ ኣብ’ቲ ዝተቐብረ ሓቅታት ህይወትኩም ተቐቢሩ እዩ፡፡ በቲ ክሳብ ሕጂ ክርእየካን ክዕዘበካን ዝጸናሕኩ፡ እቲ ክኢላ ተዋሳኣይ ምበልኩኻ፡፡ ምስ voa እትገብሮ ቃለ መጠየቓት ብርእዮ ንጻዕዳ ጸሊም፡ ንጸሊም ጻዕዳ ክትብልን ከተምስልን ጉዳም ትኽእለሉ፡፡ ንስኻን እቶም ካልኦት መራሕቲን ከመይ ኣቢልኩም ክልተ ሰብ፡ ክልተ ስጋ፡ ክልተ ዕላማ፡ ክልተ በለጽ፡ እናኣካየድኩም ትነብሩ ብዙሕ እዩ ዝገርመኒ። እቲ ከም ሽንፍላ ክጸሪ ዘይከኣለ፡ ተስፋማርያም፡ በቲ ኣብ ውሽጢ ወትሩ እትቐብሮ መንነት ክሲ ኣይቀርበሉንዶ? ንምዃኑስ እቲ ሕልናኻ ምሳኻ ተሰማሚዑዶ ይፈልጥ?
ዝሓለፈ ጽንብል ናጽነት፡ ነቶም ኣብ ደገ ክቃወሙኻ ዘምሰዩ ኤርትራውያን፡ “እዚኦም ዓጋመ’ዮም” ክትብል ተሰሚዕካ፡፡ ሽዑ ነቲ ወትሩ እትቐብሮ መንነትካን፡ ነቶም ምሳኻ ክስዕስዑ ዘምሰዩን ከተታልል ፈቲንካ! ወዮ ደኣ ኣብ’ቲ ኣደራሽ ሓቂ ተቐቢራ ኣምስያ’ምበር፡ ብዛዕባቶም ኣብ ደገ ዝነበሩ ዝተዛረብካዮ ሓሶት ምዃኑስ ዝኾነ ተሳታፊ ናይ’ቲ ጽንብል ምመስከረ፡፡ ግናኸ፡ ሓቂ ኣብ ቅድሚ ጥቕሚን ፍርሒን እንተኣትያ ቦታ የብላን፡፡
ከም’ቲ ኣቐዲመ ዝገለጽኩዎ፡ ኣዚኻ ስለ እትርስዕ እየ ዝደግመልካ ዘለኹ። ምኽንያቱ ንስዉኣት ብጾትካን ሕድሮምን ስለ ዝረሳካዮ ንኻልእ ክትርስዕ ምኽኣልካ ንቡር እየ ዝወስዶ፡፡ ነዛ ምጭውቲ ሃገረይ ራሕሪሐ፡ ኣብ እስራኤል ዑቕባ ክሓትት ንዓይ ዓቢ ውርደት እዩ ነይሩ። ንስኻ ኢድካ ኣይትስኣን፡ ሳላ ከተካይዶ ዝጸናሕካ ሽሕጣን ዝኾነ ኤርትራዊ መንእሰይ ርእሱ ከም ዘድንን ገይርኩሞ፡፡ ኣነ ድማ ሓደ ካብኦም’የ። ሕጂ መንግስቲ እስራኤል ዑቕባ እንተዘይሃበኒ ብዙሕ ኣይክጉህን እየ፡ ንስኻን ስርዓትካን ኣብ ሃገረይ ዑቕባ ስለ ዝኸላእኩምኒ ካልእ ሰብ ኣብ ሃገሩ ከይደዮ ዑቕባ እንተኸልኣኒ ብዙሕ ኣየገርምን። ዑቕባይስ ኣብ ሃገረይ እዩ ነይሩ፡፡ ክብረተይ ኣብ መረተይን ኣብ ቤተይን እዩ ነይሩ፡፡ “ኣምበሳደር” ትሕሱን ትርስዕን ጥራይ ኣይኮንካን፡፡ ትኽሕድ እውን ኢኻ፡ ንሕና መንእሰያት ምዃንና ንስኻ ኣረጊት ምዃንካ ክትኣምን ኣይትደሊን፡ ፡ ንሕና እናሓየልና ከም እንኸይድ፡ ንስኻ እናደኸምካ ከም ትመጽእ ዘለኻ። ንዓና ዘለዉና ሓቂታት፡ ንዓካ ዘለዉኻ ናይ ሓሶት መደረታት ክንመዝኖም ከለና ናትና ከም ዝዕየር ኣይትኣምንን፡፡ እቶም ክሳብ ሕጂ ምሳኻ ወሽለኽለኽ ዝብሉን ንስኻን፡ በቲ ኣብ ኤርትራ ብመንግስትኹም ዝፍጸም ተግባራት ክተመኽንዩን ክትሽሕጡን ሞኽ ካብ ትብሉ፡ ጸግዕኹም ዘይትሕዙ፡፡ ዋላ ደሓን ቀልጢፍካ ናብ ደለይቲ ፍትሒ እንተዘይተጸንበርካ፡ ንግዜኡ ከም’ቶም ቅድሜኻ ነቲ ስርዓት ዝራሕርሕዎ’ሞ ስቕ መሪጾም ዘለዉ፡ ንስኻ’ውን ስቕ ምረጽ፡፡ ነብሲ ወከፍ መዓልቲ ናብ ቤት ጽሕፈትካ እትኸደላን፡ ምስቲ ስርዓት ኴንካ ገበን ትፍጽመላን መዓልቲ፡ ኣባኻን ኣብ ደቅኻን ሰላም ኣይክትህበኩምን እያ፡፡ ምኽንያቱ፡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ነብሲ ወከፍ መዓልቲ ገበን ካብ ምፍጻም ስለ ዘይቁጠብ፡፡ ንስኻ’ውን ንሕልናኻ እና ኣታለልካ ካብ ምግባን ኣይዓረፍካን፡፡
ንስኻን ረብሓን፡ ንስኻን ኮሸምሸምን መኻይዲ ኢኹም፡ ብገለ ተሸጊረን ንዝመጽኣ ደቂ ኣንስትዮ፡ ተቐዳዲምካ እተስዕበለን ሕቶ፡ ዝተመርዓዋን ዘይተመርዓዋን፡ ወይ ድማ ዝወለዳን ዘይወለዳን እዩ፡፡ ብተወሳኺ፡ ዝተወሰነ መጠን ገንዘብ ኣብ ረሲት ከይመዝገብካ ኢኻ እትወስድ። በዚን ብኻልእን ክልተ ኸብዲ፡ ክልተ መልሓስ፡ ክልተ ርእሲ፡ ክልተ ልቢ፡ ክልተ ሕልና፡ ኣማዕቢልካ፡፡
ኣነ ዝገርመኒ ነገር እንተሃልዩ፡ ሓደ መዓልቲ ክትመውት ምዃንካስ ትፈልጥዶ? እቲ ተታትዮን ዘታትየካን ዘሎ እምባገነንከ ይፈልጥዶ ይኸውን? ዶስ እዚ እትግብትዎ ዘለኹም ሃብ’ቲ ንኣምላኽ ጉቦ ክኾንከም ኢኹም ተኻዕብትዎ ዘለኹም?
ኣብ’ቲ ጽንብል ብርክት ዝበሉ ሰበ ስልጣንን፡ ንጉዳይ ስደተኛታት ክጽይቑ ዝደልዩ እስራኤላውያንን ተረኺቦም ነይሮም፡ ኩሉኹም ሓደ፡፡ ንስኻ ንዓማዊልካን ንነብስኻን ትሕሱ፡ ንሶም ንነብሶምን ንህዝቦምን ይሕስዉ፡፡ ስለ’ዚ እታ ምሸት እቲኣ፡ ናይ ሓሶት ምሸት እያ፡፡ እቲ ምርኢት፡ እቲ ደራፊ፡ እቲ ዝስዕስዕ፡ እቲ ዝምድር፡ እቲ ዘረባኻ ድማ ብዓብዩኡ ሓሶት፡፡
ኣነ ብዙሕ ዘጽሕፈንን ዘዛርበንን ዘሎ ኤርትራ ትመስል ሃገር ከላትኒስ፡ ስለምንታይ ኢኹም ኣብ ካልእ ሃገር ዑቕባ ክሓትት ትግድዱኒ፡፡ እታ ሃገርኮ ካብ ንዓኹም ንዓይ ትቐርብ፡፡ እቲ ዝኣርግን ናብ ሞት ዝተጸግዐን ሩሑ ሒዙ ጥራይ’ዩ ንኣምላኽ ዝጽበ፡፡ ኣነን ከማይ ካልኦት መንእሰያትን ግና ብዙሕ ሃገራዊ ዕማም ነይሩና፡፡ ኣብ ሃገርካ ኴንካ ዝስራሕ ዕማም፡፡
ንስኻን ደቅኻን ናይ እስራኤል ቲቪ እናረኣካ፡ ብዛዕባ ናጽነት፡ ናይ ምንቅስቓስ፡ ናጽነት ናይ ምምሃር፡ ናጽነት ናይ ምሕሳብ፡ ናጽነት ናይ ምድራስ፡ ናይ ምእማንን ምስባኽን፡ ነጻ ኮይኖም ክዘራረቡ፡ ንዝአይዎ ክመርጹ፡ ንዝደለይዎ ክነቕፉን ክድግፉን ክትርኢ ከለኻስ፡ ንኤርግራውያን ከምኡ ክንነብዶ ኣይትምነየልናን? እስራኤል፡ ኣብ ክቢ ናይ ብዙሓት ጸላእታ ከም ትርከብ ንስኻ’ውን ኣይትኽሕዶን፡ መንእሰያታ ግን ኣብ ውትህድርና ጂሆ ኣይትሕዞምን፡ ሰለስተ ዓመት ኣገልጊሎም ናብ ቤቶም ይምለሱ፡ ኤርትራውያንከ ከምኡ ክንገብርዶ ኣይምተገበአናን ትብል? ነታ ጸላኢትና እትብልዋ ኢትዮጵያ ንምክልኻል፡ ወይ ካብኣ ንኽመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ድሉው ኮይኑ ክጸንሕ ዲኹም ጂሆ ሒዝኩሞ? እስራኤል’ኳ ምስ ገበታ ጸላእታ ንመንእሰያታ ጂሆ ኣይሓዘትን፡ ንስኻ ግን ካብ’ቲ እትርእዮ ኣይትመሃርን ንመንእሰያትካ ጽቡቕ ኣይትምነየሎምን፡፡ ክትረግጾም፡ ክትብለጸሎም ስለ እትደሊ፡ ሃገር ይሃንጹ ኣለዉ፡ ንመንግስቲ ጸሊኦም ኣይወጹን ክትብል ትውዕል ኣሎኻ። እዚ እቲ ደጋዊ ምስልኻ ዝብሎ እዩ፡፡ እዚ እቲ ዝዋሳእ ዘሎ ኣምባሳደር እዩ፡፡ ውሽጥኻስ ይሓቕየካ ኣሎ፡፡ ክሳብ መዓስ እየ ምስዚ ሕልናይ ዝዕረቕ ትብል ከም ዘለኻ ነቶም ምሳኻ ዘዕልሉ ዝነበሩ ኣውኪኣካሎም ነይርካ ኢኻ፡፡ ኣነ ከም በዓል ውዑይ ሓይሊን ደላዪ ተጨባጢ ለውጢን ሓደ ምኽሪ ሂበ ክፋነወካ’የ። ካብ ምስ ስጋ ምስ መንፈስ ንበር፡፡ ካብ ንሰባት ንሕልናኻ ተኣዘዝ። ነዞም መንእሰያት ይቕረታ ግበሩለይ ኢልካ እንተቐሪብካዮም ሓዳጋት’ዮም፡ ይቕረ ይኹንካ ክብሉኻ እዮም። ይቕረ ምባል ድማ ልቦና’ዩ። ካብ’ዛ ሰሙን’ዚኣ ኣይተሕልፋ!!
ካብ ሽሻይ ገብረሃንስ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s