“ይቕሬታ” እንተበሎምስ እንታይ ምጎደሎ? ብሽሻይ ገብረሃንስ

“ይቕሬታ” እንተበሎምስ እንታይ ምጎደሎ?
ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት (ደለይቲ ፍትሒ) ሓደ ጋሻ ኣአንጊዶም ውዒሎም-ኣብ ተል ኣቪቭ። ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ (ኣባል መድረኽ) ምስ ገለ ኤርትራውያን ብምዃን ዝወደብዎ ኣኼባ እዩ ነይሩ። ዋላ’ኳ እቲ መአከቢ ዕላማ ብዛዕባ ጉዳይ ስደተኛታትን ምጥራዝ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃን ንምዝታይ እንተነበረ፣ እቲ ንነዊሕ ሰዓታት ዝተዛራረቡሉ ጉዳይ ግን ኣብ’ዚ ኣርእስቲ ዘተኮረ ኣይነበረን። እቲ ክዘራረቡሉ ዝወዓሉ ኣርእስቲን ደጋጊሞም ዘልዕልዎ ሕቶን ካልእ እዩ ነይሩ። ሓቂ ንምዝራብ፡ ካብ’ቲ ዝተመደበ ኣርእስቲ እቲ ክዘራረቡሉ ዝወዓሉ ኣርእስቲ መሲጡኒ። ምኽንያቱ፡ ዝዓበየ ጉዳይ ሃገርናን ናይ ቀጻሊ-ነባሪ ፍታሕ ንምምጻእን ዝብል ስለ ዝነበረ በቲ ሓደ፡ ንህዝቢን መንእሰያትን ኤርትራ ይቕሬታክትሓቱ ኣለኩም ዝብል ሓያል ድልየት (ጸቕጢ) ድማ በቲ ካልእ ፡ ልዙብን ህዱእን ካብ ስምዒት ዝወጸ መልሲ ዶክተር ኣሰፋው ድማ በቲ ሳልሳይ። ዕዉት ምብህሃል ውዒሉ ክትብል ትደፍር። ኣብ’ታ ካልኣይቲ ነጥቢ ምስ’ቶም ዝሓቱ ዝነበሩ መንእሰያት ይሰማማዕ’የ። ዋላ’ኳ ኣብ ስርዓት ህግደፍ ዘለዉን ዝነበሩን ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ጉዳዮም ተራእዩ ነጻን ገበነኛታትን ክሳብ ዝበሃሉ ክንጽበ ዝግባእ እንተኾነ፡ ንሕና ካብ’ቲ ስርዓት ካብ ንወጽእን ካብ ንነጽጎን ነዊሕ ዓመታት ዝገበርና ሰባት ኢና ስለምንታይ ይቕሬታ ንሓትት ዝብል መልሲ’ውን ክወሃብ እንተወዓለ። ስለ’ቲ ዝቐተልዎ ሕልመይ፡ ስለ’ቲ ዝቐተልዎ እምነተይ፡ ስለ’ቲ ዝነኽእዎ ሃገራውነተይ፡ ስለ’ቲ ዝቐተልዎ ራኢየይ፡ ስለ’ቲ ዘባኸንዎ ዕድመይ፡ ስለ’ቲ ክስደድን ከስተማስልን ዝደረኹኒ ክብሉ ይቕሬታ ክሓቱ ይግባእ! . …..ኣመሪካዊ ጋዜጠኛ (ዓርኪ ኤርትራ) ዶን ካነል ከይተረፈ’ዩ ንህዝቢ ኤርትራ ይቕሬታ ሓቲቱ። እዞም ሎሚ ንይቕሬታ ሓንጊዶም ዝወዓሉ ሰብኣይን ንዕኦም ዝመስሉ ኤርትራውያንን ንይቕሬታ ክሕሰምዋ ክትርኢ ብዙሕ የገርም። “እወ ሓቅኹም ብፍላጥ ድዩ ብዘይ ፍላጥ በዲልና ኢና ክትስደዱን ከተስተማስሉን ገዲድናኩም ስለ’ዚ ይ…….ታ” እንተበሉስ እንታይ ምጎደለቶም??
ዝረሳዕኩልኩም ከኣባ፡ ከም’ቲ ትፈልጥዎ ጉኑፋት ሰባት ኣይሰኣኑን እንድዮም! ሓደ ኣቐዲሙ ዝሓተታ ሕቶ ተመሊሳ ክነሳ፡ ክትምለስ ከላ ኣብ ካልእ ገይሾም ስለ ዝጸንሑ ይመስለኒ፡ ተወርዊሮም ነታ ሕቶ ይደግምዋ፡ ሓደ ነውራም ድማ (ናይ’ዚስ ፍሉይ እዩ) እተን ካብ ደገ ሒዝወን ዝመጸ፡ (ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ዝኽድሙ ሓለፍቱ) ዝሃብዎ ሕቶታት እየን ዝኾና፡ ነተን ዶክተር ኣሰፋው ኣብ መእተዊ ዝገለጸን፥ መድረኽ እንታይ እዩ? ንምንታይ ተመስሪቱ? ክሳብ ሕጂ እንታይ ሰሪሑ? ዝብላን ካልኦትን ሕቶታት ኮፍ ኣቢሉሉ ተመሊሱ። በዛ ውሽጠይ፡ ኣንታ እዚ ደኣ ኣብ መእተዊዶ ኣይገለጾን!?IMG_2867

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s