ንኺድ ናብ ኣስመራ!! ብመስዑድ ዑመር

             ንኺድ ናብ ኣስመራ!!     ብመስዑድ ዑመር
ንሓደ ሕማቕ ፍጻመ፡ ደጋጋሚካ እንተርኢኻዮን እንተሰሚዕካዮን፡ ክትለምዶን ከይተገረምካ ክትሓልፎንamara photo ተኽእሎታት ኣሎ፡፡ ጽንሕ ኢልካ ድማ ከም ንቡር ትወስዶ። ኣብ ሲና ዘጋጥም ዝነበረ ሞትን ምሻጥ ክፋላት ኣካላትን፡ ኣብ ተከዘ ኣብ ሰሃራ ዘጋጥም ሞት፡ ኣብ ባሕሪ ዘጋጥም ሓደጋን ካልእን፡ ዳርጋ ተለሚዱ፡ ሰሚዕካዮ፡ ዘይቐፍፍ ኮይኑ፡ ኣብኡ ከለኻ ዋእ እንታይ ትብል ወደይ፡ ኢልካስ ብፈኲስ ዝድመጽን ብቐሊል ዝረአን ግብረ መልሲ ትህብ፡፡ ካብኡ ዝበኣሰ ድማ ዳዕሽ ዝበሃሉ ሓረድቲ ሰባት መጺኦም እዚ ድማ ድሕሪ ቁሩብ ከይንለምዶ የፍርሕ፡፡ ዋላ’ኳ ብተደጋጋሚ ካብ ሃገር ከይወጹን፡ እንተወጺኦም ድማ ናብ ሰሃራ ገጾም ከይስጉምን ንዛረብ እንተሃለና፡፡ ሰማዒት እዝኒ ኣይተረኽበትን፡፡ በቲ ሓደ ወገን ድማ ሓቆም’ዮም፡፡ እቲ ንስኻ ክትገብሮ ዝግብኣካ ሰባት ክገብርዎ ምጽባይ ግጉይ ርድኢት ስለ ዝኾነ፡፡ ጌለና ኤርትራውያን፡ ኤርትራን ህዝባን፡ ነቲ ኣብ ሃገሩ ዘሎን፡ ነቲ ኣብ ገለ ሃገራት መሰል ዑቕባ ዘይረኸበን ዝያዳ ትብጽሖም ጌርና ስለ እንሓስቦ’ዩ ይመስለኒ። ኣብ ሃገርኩም ዘሎ ስርዓት ዘይትኣልዩ፡ ክንብል ንስማዕ። እታ ሃገር፡ ነቲ ኣብ ውሽጢን ደገን ዘሎ ኤርትራዊ፡ ነቲ ቀደም ዝተሰደደ፡ ነቲ ትማሊ ዝተሰደደ ብማዕረ ትብጽሖ፡ ብማዕረ ክውፈየላ ድማ ይግባእ፡፡ ልዕሊ ኩሉ እቲ ኣቐዲሙ ዝወጸን እቲ ዝጉስጉስ ስነ ጥበበኛን ክውፈዩን መርኣያ ክኾኑን እንተዝኽእሉ ዝበለጸ ምኾነ፡፡ እምበኣር ንኺድ ናብ ኣስመራ፡ ይብል ኣሎ መስዑድ ጀላኒ ካብ ሽወደን ዝለኣኸልና ጽሑፍ’ዩ፡፡
ኣብ ኣስመራ ሞት የለን። እንተሃልዩ ድማ ዓወት’ዩ ክወልድ፡፡ ሓርነት’ዩ ክጎናጽፍ፡፡ ባርነት’ዩ ክቕንጥጥ! ብዕስለ ሞት’ውን ይጎድል። ምኽንያቱ፡ ኣብ ኣስመራ ማእከላይ ባሕሪ የለን። ናይ ኣስመራ ማእከላይ ባሕሪ፡ ህግደፍ’ዩ፡፡ ህግደፍ ድማ ብሰባት’ዩ ቆይሙ፡፡ ኤርትራውያን፡ ንባሕሪን ንተፈጥሮን እናገጠሙ ንሰብ ምግጣም ክስእኑ ንቡር ኣይኮነን። ህግደፍ ብዕስለ እንተቐተለና ኣብ ኣስመራ፡ ንቡር’ኳ ንረክብ። ሓመድና ንድበ፡ ዓሱር ተስካር ይግበረልና፡ መዓልቲ ሓዘን ንእውጅ፡፡ ዜጋታትና  እናሞቱ ግን፡ ንሕና ንገጥም፡ ንሕና ንጽሕፍ፡ ዜናታት ንስርሕ ዓንቀጻት ነዳሉ፡ ልቢወለዳት ንትልም፡ ደርፊታት ነዳሉ፡ መደባት ደርፊ ንስርዝ፡  ኮሜዲታት ነዳሉ፡ ኣብ ክንዲ ፈጠራዊ፡ ህያው ገጸ ባህሪ፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ንደግሞ፡፡ ንዘይንመሃረሉ ንዘይንርዕደሉ ንዘይነመሓይሾ። ካብ’ቲ ንቡር ዝወጸ ኣተሓሳስባ’ዩ፡ ሞት ከም ዘሎ እናፈለጠ ሬሳኡ ኣርሒቑ  ክድርቢ ዝደሊ ወለዶ! ሞት ንሞቱ ኣብ ዓደይ ክንዲ ዝብል፡ ኣብ ክንዲ ንብል፡ ሞት ንሞቱ ንጨቋኒየይ ገጢመ ኣብ ክንዲ ንብል፡፡ ኣብ ክንዲ ዝብል። ሞት ንሞቱ ምስ ክብረተይ ኣብ ክንዲ ንብል!! ካብ ንቡር ዝወጸ ኣተሓሳስባ፡ እቶም ካብ 2001 ኣትሒዞም ክሳብ 2012 ዝወጻእና መንእሰያት፡ ምሁራት፡ ስነጥበበኛታት፡ ንሕና ከይንስዋእ፡ ንሕና ከይንብጆ፡፡ ነቲ እግሪ እግሪና ዝሰዓበ፡ ከም’ቲ ሞት እናረኣናን፡ እናፈለጥናን ዝኣተናዮ፡ ንሱ’ውን ራዛ ናይ ኣቦኡ ሓዛ፡ ሞትን ህይወትን እናረኣየን፡ ንሞት ብኣጻብዑ እናተንከፋን እታ ዝበጻሕካያ ክበጽሓየ እንተበለና፡ ኣይትውጻእ ካብ ሃገር፡ ኣይትውጻእ ካብ ኢትዮጵያ፡ ኣይትውጻእ ካብ ሱዳን፡ ክንብሎ፡፡ ስደት ትርጉም ከም ዘይብሉ፡ ብግጥሚ፡ ብጽሑፍ፡ ብደርፊ፡ ብመጽናዕቲ፡ ብቃለመጠየቕ፡ ብዜና፡ ክንደጋግሞ፡ ንረአ ንስማዕ፡፡ ካብ’ቲ ናብራ ስደት ግን ኣይንገላገልን፡ መሊስና ነሳፍሕ፡ ናብራና ነጣጥሕ፡ ስደት ሕማቕ’ዩ እናበልና ንጉስጉስ እቲ ዝሰምዕ ድማ ንምንታይ ደኣ ዓድኻ ዘይትምለስ መስዋእቲ ዘይትኸፍል ከም ዝብል ግምት ኣይንህቦን። ንዓዱ ተመሊሱ ስደት ዜጋታት ከሕጽር ዝተበገሰ ድማ የለን፡፡ እንተተመሊሱ፡ ተናፊሱን በለስ በሊዑን ይምለስ። እሞ በቲ ግጥሚ፡ በቲ ዛንታ፡ በቲ ቃለመጠየቕ፡ በቲ ዜና፡ በቲ ምስክርነት፡ መን’ዩ ክደዓዓስ፡ መን’ዩኸ ክዕሾ? መንከ ደው ክብለልና ንሓስብ!? እምበኣር፡ ነቲ ጠንቂ ነቲ ምኽኒት፡ ነቲ ኣሕዋትና ሬሳታቶም ኣርሒቖም ክድርብዩ ዝግደዶም ዘሎ ስርዓት ንእለየሎም፡፡ ንዕኦም ኣይኮንናን፡ ካብ ጉዕዞ ስደት ደው ክብሉ ክንጉስጉሶም ዝግብኣና፡ ንሕና እቶም ብስደት እነማርር፡ እቶም ካብ ዓድኻ ወጺእካ ክብረተ የለን እንብል ግን ከኣ ኣራጢጥና፡ facebook ንኸፍት፡ በቲ ሓደ ንጉስጉስ በቲ ሓደ ንምጉስ፡ በቲ ካልእ ድማ ከየጻብቡልና ንሰግእ፡፡ ንሕና ኢና ክንምለስ ዝግባኣና፡፡ እቲ ሞት ብመስዋእቲ ክንትክኦ፡ እቲ ምኽኒት ኩሉ ሽግራትና ዝኾነ ስርዓት ኣልቦ ስርዓት። ብፍትሓዊ ስርዓት ክንትክኦ ዝግብኣና፡
ስነ ጥበበኛ፡ ገጣሚ ዋላ’ውን ጸሓፊ፡ ደራፊን ዘያምን፡ ንኺድ ናብ ኣስመራ፡ ኣብ ኣስመራ ሞት ኣሎ፡ ድሕሪ ሞት ድማ ዓወት፡ ድሕሪ ሞት ድማ ምቕንጣጥ ባርነት፡፡ ድሕሪ ሞት ክብረት። ካብ ሃገሩ ወጺኡ ዝሞተ ኤርትራዊ፡ ንስድራኡ ሕዱር ሕማም፡ ንስጋኡ፡ ንቡር ምኽላእ ስለ ዝኾነ፡፡ ንኺድ ናብ ኣስመራ።
ስነ ጥበበኛ ብሓፈሻ፡ ጸሓፋይን፡ ገጣሚን ድማ ብፍላይ፡ ንክውንነት ኤርትራ ክትዛረበሉ፡ ክትትንትኖ፡ ክትጽሕፈሉ፡ ክትፈላሰፈሉ ክትገጥመሉ፡ ክትደርሰሉ፡ ክትዋሳኣሉ ጥዑም’ዩ። ክትስዋእን ኣርኣያ ክትከውንን ግን ይበልጽ። እቲ ንስኻ እትፈጥሮ ተባዕ ገጸባህሪ ንስኻ ክትከውን የማዕርግ፡ እቲ እትትንትኖ፡ እትጽሕፎን እትነቕፎን፡ እትፈላሰፎን ንስኻ ክትነብሮ ይግባእ። ሃገርን ህዝቢን፡ ብጽሑፍ፡ ብግጥሚ፡ ብትንተና፡ ብፍልስፍና ኣይድሕኑን’ዮም፡ እንተድሒኖም ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት፡ ድሕሪ 20 ዓመት ድሕሪ ሓምሳ ዓመት። እሱ’ውን ኣብ ኣጠራጣር’ዩ። እዚ ክውንነትና፡ ይትረፍ ንሓደ ገጣሚ፡ ይትረፍ ንሓደ ጸሓፋይ፡ ፡ሓደ ፍላስፋን ተንታናይን፡ ንማንም ኤርትራዊ ገጣሚ ገይርዎ ኣሎ፡ ተንታኒ፡ ጸሓፊ፡ ተፈላሳፊ ቀይርዎ ኣሎ፡፡ ንኹሉ ፖለቲከኛ ገይርዎ፡፡ ግን ከኣ ኩሉ ድሕሪ መጋረጃ፡ ፡ ስነጥበበኛታት ሃገርና ፍሉያት ፍጥረት’ዮም፡ እቶም ንነዊሕ ዓመታት ንህግደፍ ዘገልገሉ፡ ኣብ ስደት ንህዝቦም ካብ ምግልጋል፡ ኣድሓርሒሮም ገሊኦም ኣብ ጥቕሚ፡ ገሊኦም ኣብ ውልቃዊ ስምን ዝናን፡ ገሊኦም ህግደፍ ዝወሰዶ ክእለቶምን ሞያኦምን ሕነ ዝፈድዩ እናመሰሎም ተኾዲሞም ዝዕዘቡ’ዮም፡ እንተተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ቅይኮነን። ይገጥሙ ይትንትኑን ይፈላሰፉን፡ ንተግባር ግን ሕቖኦም ይህብዋ። ከም’ቲ ብሓሳብን ብመንፈስን ዝነጥፍዎ ብተግባር ክነብርዎ ምተገበአ፡ ናብ’ቲ ምንጪ ሽግር፡ ናብ’ቲ ዝሩግ ማይ ዘፍልፍል ዘሎ ዓይኒ ማይ ከድህቡ መማዕረገሎም፡፡ እቲ ዝስደድ ዘሎ’ኮ፡ ሕማቕን ጽቡቕን፡ ሞትን ህይወትን፡ ምፍላይ ስኢኑ ኣይኮነን። ነቲ፡ ስደት ሕማቕ’ዩ፡ እናበልና እንጽሕፎ እንገጥሞ፡ እንትንትኖ፡ ብተግባር ክንፈትሓሉ ይሓተና ኣሎ። ነቲ፡ ኣብ ስደት ምንባር ከርፋሕ ናብራ ምንባር’ዩ እናበልና ንገልጾን ንግስጾን ራሕሪሕና ኣብ ዓድና፡ ኣብ ኣስመራ ክንርከብን ብሓባር ኴንና ክንቃለስን ክንመርሖን ይደልየና ኣሎ። ነብስና ንሞት ከይጨራሕና፡ ሞት ኣሕዋትናን ሞትናን ክንቅንስ ስለ ዘይንኽእል። ናፍቖት ሃገርና፡ ናፍቖት ስድራና፡ ናፍቖት ዘዕበየና ሓመድን እምንን፡ ጎቦን ጎልጎልን፡ ባሕሪን ምድረበዳን፡ በርቲዑና ከም ዘሎ ፍሉጥ’ዩ፡፡ ብግጥሚን ብድርሰትን ዝፈኩስ ግን ኣይኮነን። ናፍቖትካ ከተፍኩስ፡ ሞትካን ሞት ኣሕዋትካን ክትቅንስ ፊት ንፊት ምስ ዓማጺ ምግጣም’ዩ። ስምዒት ሰብ ዝትንክፍ ፍርያት ካብ ምብርካት፡ ህይወት ዜጋታት ዘድሕን መስዋእቲ ምክያድ ይበልጽ። እዚ መላኺ ስርዓት፡ ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ፡ ብድልየት ኮነ ብግዴታ፡ ንስነ ጥበባውያን ኤርትራ ተበሊጹሎምን ጌና ሕጂ’ውን ይብለጸሎምን ኣሎ። መሰሎምን መሰል ድርሰቶምን እንተዝሕልወሎም ድማ ጽቡቕ ነይሩ፡፡ እዚ ስርዓት ግን፡ ልክዕ ከም ማስቲካ፡ መቐረታ ምስ ወድአት እትድርበ፡ ተጠቒሙ ክጉሕፎም፡ ክኣስሮም፡ ከንከላብቶም እንተዘይኮይኑ፡ መሰሎምን መሰል ህዝቦምን፡ መሰሎምን መሰል ድርሰቶምን፡  መሰሎምን መሰል ዝስደዱ መንእሰያቶምን ክሕልወሎም ኣይተራእየን፡፡ ፍርያቶም ኣብ ፈቐዶ ጎረባብቲ ሃገራት ይጋሰስዎን፡ ይግህስዎን ኣለዉ፡፡ ዝበዝሑ ስነ ጥበበኛታት፡ ብፍላይ’ቶም ኣብ ጓይላ ህግደፍ ዘዳኽሩ፡ ሃገራዊ ግቡእ ስለ ዝሓስብዎ ጌና ኣብ ሆይሆይታን ዕብዳንን ኣለዉ፡፡ እዚኦም ብዘይካ ናብ ልቦም ይመለሱ፡ ቃንዛ ህዝቦም ይሰወጦም ካልእ ክንብሎም ንኽእል ነገር ኣይክህሉን’ዩ።
ንምጥቕላል ዝኣክል፡ እቶም ስርዓት ህግደፍ ክቕየር ኣለዎ ዝብሉ ስነ ጥበበኛታት፡ ምሁራት፡ ተራ መንእሰያት፡ እቶም ስደት ትርጉም የብሉን ዝብሉ፡ ትርጉም ከም ዘይብሉ ከረድኢ ዝጽዕሩ፡ ኤርትራውያን፡ ነቲ ሕሱም ናብራ ስደት ራሕሪሕካ ኣብ ሃገርካ መስዋእቲ ብምኽፋል ኣብነት ክትከውን ይግባእ፡፡ ሽዑ እቲ ለውጢ ካብ’ቲ ዝተገመተ ንላዕሊ ክቃላጠፍ’ዩ።
ብመስዑድ ጀላኒ
ተል ኣቪቭ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s