ጽማቕ ታሪኽ ሰራዊት ሕድሪ

                               ታሪኽ ሰራዊት ሕድሪ

ብመጀመርያ ሰራዊት ሕድሪ ብኸመይ ክቐውም ኪኢሉ ዝብል፤ ሕቶ ክምለስ ክኸአል ኣለዎ አጀማምራ  ሰራዊት ሕድሪሰራዊት ሕድሪ ብሜዳ ማለት ብተራ ዓባላት ሰራዊት መደፋኤን፡ ግንባር ሃገራዊ ድሕነትን ዝተጀመረ  እዩ፤ አዚ ማለት አቲ ተራ ሰራዊት ንሓደ ዕላማ ክንሶም በበይኖም ክወፍሩ፡ ክሓድሩን ክመሓደሩን ፡ብዘይምምራዶም ጥርናፎኦም ብሓደ ክገብሩ ተሰማሚዖም እዚ ሰናይ ተበግሶ አዚ ግን ንፖለቲካዊ ቤ/ጽ ዓቛይቑን ምምቕቓል ፈጢሩን አዩ ዓንተኾነ ግን አቲ ነቲ ጉዳይ ደጊፈ እዬ ዝበለ ወገን፡ ነቲ ጉዳይ ንሰራዊት አምበር ንፖለቲካዊ ቤ/ጽ ኣይጥርንፍን አዩ ንሰን ንኽጥርነፋ ጉባኤ ክካየድ ዓለዎ ዝብል መርገጺ ሂቦም እዚ ኩነታት ዘንቀሎ ዓብ አስራኤል ዘለና እውን ኣብነት ስለዝኾኑና ኣብ አስራኤል ዘለዋ ኩለን ማለት ሰለስቴአን ደምበ ተቃውሞ   ስምረት፣ መንቅስቃስ መነሰያት፣ ከመኡውን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ሰሰለስተ ሽማግለ ብምውጻእ ሰለስቴአን ብሓደ ዝኾናሉ ጥርናፈ ንምፍጣር ተጻኢሩ ከም ውጸኢቱ ድማ ኣብ ዝተገብረ ናይ ሓባር አኼባ ኩለን እኳ አንተተሰማማዓ ኣብ ግብሪ ግን ምንቅስቃስ መንእሰያትን ግንባር ሃገራዊ ድሕነትን ክልተኤን ድማ እቲ ዓብ ሜዳ ዝተጸንበረ ሰራዊት ስለዝምልከተን ሽመን ሰራዊት ሕድሪ ኣጠሚቀን ብሓደ ንኽሰርሓ ወሲነን ብዙሕ ስርሓትውን ሰሪሓን ብዓቕሚ ሰብን ብገንዘብን ከኣ ነቲ ሰራዊት ሓገዛት ተገይሮም፡ ብፍላይ ብዓቕሚ ሰብ ካብ ዞባ እስራኤል ርሱን መንፈስ ሃገራውነት ዘለዎም ብሉጻት ተቃለስቲ በቲ ጉዳይ ኣሚኖምሉ ናብርዎምን ሓዳሮምን ገዲፎም መእንቲ ሃገሮም ናብ ግንባር ብተግባር ወሪዶምን ንዝወረድሉ ዕላማውን የሰላስሉ ነይሮም እዮም። ኣብ ዞባ አስራኤል እውን ክሳብ  አቲ ዕለት ናይ ጉባኤ ዘአክል  ጽቡቕ መንፈስ ናይ ኣባላት ምውሕሃድ ይረአ ነይሩ ናብቲ ጉባኤውን ዝሳተፉ ኣባላት ሰራዊት ሕድሪ ዞባ እስራኤል ወሪዶም እዮም፡፡ ኣብዛ ብዙሕ ትጽቢት ዝተገብረሉ ጉባኤ ሓደጋ ሒዙ ተቐልቒሉ።

           እቲ ጉባኤካብ ዕለት 11/10/2014  ንሰለስተ   መዓልቲ ጽቡቕ እንዳተባሃልና ጸኒሕና አብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ድሕሪ ፋዱስ ካብ ቦታ ጉባኤ ብአቦ ወንበር ናይ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ሃበሬታ ናብ እስራኤል በጺሑ፡ አዚ ከኣ ኣቦ ወንበር ምደፈኤ ኣባላቱ መሪሑ ጉባኤ ረጊጹ ወጼኡ ዝብል ነይሩ እዚ ንኩሉ ኣባል ዓቆጤዑ ከም ሳዕቤኑ ድማ ሞራል ናይ ብዙሓት ተቃለስቲ ተንኪፉ እዚ ጉዳይ በዓቅሊ ክተሓዝ ከምዘለዎን ነቶም ኣባላትውን ክሕተቱን እርቂ ዝመጻሉ መንገዲ ክፍጠርን ናይ ብዙሓት ተቃለስቲ ሓሳብ ነይሩ፡፡ እዚ ሓሳብ ንኽትግበርውን ካብቶም ንጉባኤ ክሳተፉ ዝወረዱ ተረፍ ክልተ ሰባት ነይሮም፡ ንሳቶም ከይዶም ነቲ ጉዳይ ክርእይዎን፡ ነቲ ጉዳይ ርእዮም እቲ ጉባኤ ዝቅጽለሉ ኣገባብ ዕርቂ ክፍጽሙ ተላኢኾም ንሳቶም ንከርክቡ እውን ጉባኤ ንሓደ መዓልቲ ደው ኢሉ፡ እንተኾነ ንሳቶም እውን ብዘጋጠመ ናይ ኣየር ጸገም ዓይቀነዐን፡ እቲ ጉባኤውን ቀጺሉ በዓወት ዛዚምና እውን ተባሂሉ፡፡ እንተኾነ ግን ናይቲ ጉዳ ጠንቂ ነገሩ እንታይ ምኻኑ ክይተፈለጠ ሕጂውን ንዕርቂ ክጻዐር ኣለዎ ተባሂሉ እቶም ካብ ጉባኤ ዝተረፉ ኣባላት ከኣ ምስከዱ መልሶም ይረኤ ተባሂሉ፡፡ ንሳቶምውን ዝለኣኽዎ መልሲ ዝሓበረና ሓበሬታ ናይቲ ጸገም ዓይነበረን ናቶም ውሳነ ዝምልከት እዩ ነይሩ፡፡ ምስቲ ጉባኤ ዝተዓወተ ኣካል ወሲና ኣለና ኢሎምና እንተኾነ ግን ኻብዚ ከይከዱ ኣብ ዘይወዓልዎ ጉባኤ ስልጣን ተዋሂብዎም እዮም ከይዶም ብናቶም መልሲውን ኣባል ኣይዓገበን ከመኡውን ብወገን ሃገራዊ ድሕነት ዝተሰደት ደብዳቤ’ውን እቲ ዝነበረ ኩናታት ብግልጺ ዝቀመጠ ኣይነበረን ከመኡውን ንክልተ ኣባላት መደፈኤ ብምድፋር ጓል ዘወንጅል ነይሩ፡ ባይቶውን ዓራቂት ሽማግለ ቆይማ ኣላ  ፈተነ ዕርቂ ክቅጽል እዩ ኢላ፡ ኣብዚ ጉዳይ ኣተሓሕዛ ናይ ኣባላት ባይቶ ዞባ እስራኤል ጽቡቅ መንፈስ ዘይተራእዮ ተራ ኣባል ሰግኣት ስለዝሓደሮ ስልጣኖም ከረክቡ ሓቲቱ፡ እንተኾነ ገን ብዝተፈላለየ ምስምስ አይኮነሉን አዚ ጉዳይ ዓዝዩ ምሰሰግኦውን ኣብታ ዝነበረት ዓራቂት ሽማግለ ትዕዘብ ሽማግለ ካብ ተራ ኣባላት መሪጻ ምሰኦም ብሓባር ክኾኑ ከምዘለዎም ገይሮም፡ እቲ ጉዳይ ዕርቂ እንዳተኻየደ ከሎ ኣብ መንጎ አባላት ባይቶ ሰብ ዘይተጸበዮ ናብ ሓደ ወገን ዝዛዘወን ስመዒት ተቃለስቲ ዘይሓለወን ሓላፍነት ዝጎደሎ ውሳነ ወሲና፡፡ እንተኾነ እቲ ሰናይ ንቅሓት ዘሕደረ አባል ከይተሓለለ ነዚ ውሳነ ኮኒኑ፡፡ ብቀደሙውን ስግኣቱ ሓቢሩ ስለዝጸንሐ ሓድሽ ኮሚተ ብምምዛዝ ነቲ ጉዳይ ጠንቅታቱ ንምፍላጥ ጐዕዘኡ ቀጺሉ፡፡ አታ ዝተመዘት ሽማግለውን ነቲ ጉዳይ ንምጽራይ ጐዕዞኣ ቀጺላ፡፡                                                                            መግለጺ ዝተመዘት ሽማግለ

እዛ ሽማግለ እዚአ ብዕለት  10/01/2015 ተመዚዛ፡  ዝተመዘት ሽማግለ እንታይ እንታይ ከተሰላስል ከምዘለዋ ካብ ኣባላት ተሓቢሩዋ ስርሓ ጀሚራ ፡፡ ዝተፈላለየ ሰረሓትውን ዓሰላሲላ ነቲ ሓንደበታዊ ውሳነ ናይ ባይቶ እውን ሓደ ክጽናዕ ዝግበኦ ጉዳይ ነይሩ፡ ምስ ዝተፈላለዩ ኣባላት ባይቶ ብምርካብውን ዘትያ እቲ ቀንዲ ዝነበረ ጉዳይ ግን እቲ ኣብ ጉባኤ ዝተቀድሐ ፊልም ንክንርእዮ ይምጸአና ነዑ ሬኢና ናትና ውሳነ ክንውስን ኢና ዝብል መፍትሒ ጠለብ ናይ ዓባላት ስለዝነበረ፡ ብዛዕበኡ እውን ኣብ ኣኼባ ተሓቲቱ፡ ካብ አቦ ወንበር ዝተዋህበ መልሲተጠሊባ ሰሙን ጌራ ትመጽእ ከምዘላን እዩ ነይሩ፡ ሕቶ ናይዛ ዝተቀድሐት ፊልም ኣብ ባይቶ ንአባላት ንከይትረአ ብዙሕ ሰበብ በዚሕዋ፡ ሓንሳብ እቲ ቀዳሓይ ዝወዓለ ኢዲት ገይሩ ከምዘምጸአን ኢድ ኣቦ ወንበር ምደፈኤ ምትእትታው ከምዝተገበረላን ተሓሩ፡ ስለዝኾነ ከኣ ንመረጋገጺ ኣብቲ ጉባኤ ዝወዓለ ሰብ ማለት ሚኬኤለ ኣራንሺ ዝቀድሖ እዩ ክመጽእ ተባሂሉ ነቲ ጉዳይ ንክቀድሕ 7፡000 (ሸወዓተ ሽሕ) ብር ተከፊልዎ ዝወዓለ ሰብ ከሎ ከመይ ተጋባኣይ ዝቀድሖ ይለኣከልና ነታ ዋና ኢና ንደሊ ተዘራሪብኩም ከምትመጸ ግበሩልና ወይ ከኣ ንጹር መልሲ ይወሓበና ተባሒሉ ፡ ብድሕሬኡ ዝመጸ መልሲውን ዓብቲ ጉባኤ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን መብራህቲ ትኸይድ ትመጽእ ስለዝነበረት ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ጉባኤ ዓይተቀድሐን ዝብል ነይሩ፡፡ ናይ ጉባኤ ወጻኢ ብዞባ እስራኤል ተሸፊኑ ክነሱ ዝተቀድሐ ፊልሚ ትክለአሉ ምክንያት እዚ ጉዳይ ክረአ ዘይድለ ነገር ከምዘለዎ ስለዘጠራጠረ ቀንዲ ጠንቁ ምፍላጥ ከኣ ናብ ዕርቂ ከምጽእ ዘኸእል ሓሳብ ክርከብ ከምዝኸል ተአሚኑ ንጹር መረዳእታ ናይ ጉባኤ ንምርካብ ኣብ ጉባኤ በአካል ዝተሳተፉ ሰባት ምፍታሽ ኣድልዩ፡፡

          እዚ ጽሑፍ ኣይተወደአን  ካልኣይ ክፋሉ ኣብ ዝቕጽል ክስዕብ’ዩ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s