ጽማቕ ታሪኽ ሰራዊት ሕድሪ፡ ካልኣይ ምዕራፍ

ካብቶም ኣብ ጉባኤ ዝወዓሉ ሰባት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ነቲ ሓሳስ ሰእሊ እንዳጉልሖ መጺኡ እቲ ዝነበረ ዝተፈላለየmaxresdefault  ሰራዊት ሕድሪ 2 ምውንጃላት መበገሲኡን ጠንቁውን ተፈሊጡ ፡፡ ካብተን ከጻረያ ዝድለያ  ዝነበራ ጉዳያት  እቲ ብወገን መደፈኤ ተበዲልና ካብ ንጻወሮ ንኸሎ ንላዕሊ ስለዝኾነ ክንቃለስ አይንከልን ኢና ዝብል መረረን፡ በደል ፈጺሞም፡ ጉባኤ ረጊጾም፡ ንሕና ምስ ገበኖም ዘለው ሰባት ናብ ጉባኤ ከነእቱ ኣይከኣልናን ዝብል ክሲ ግንባር ሓገራዊ ድሕነትን፡ ንምጽራይ ተጻዒሩ፡፡ ካብቲ ዝተረኽበ መረዳእታ ሙሉእ ሰእሊ ናይቲ ጉባኤ እዚ ይመስል፡፡

ጉባኤ በዕለት 11/10/20014 ዓብ ኣዲ ግራት እዩ ተጀሚሩ ቅድሚ ምጅማር ጉባኤ እቲ ዝድለ መሰናደኦታት ብመንገዲ ዝተመዘት ሽማግለ ተገይሩ እዩ ብወገን ሓላፍ መደፈኤውን ናአባላቱ መግለጺ ተዋሂቡ ነይሩ ነቲ ጉዳይ ኣሚኖምሉ ከኣትውዎ ከምዘለዎምውን ተገሊጹ እዩ፡፡ እቲ ጉዳይ ግን ኣብ ውሽጡ በዙሕ ዘይተጻረየ ርስሓት ነይርዎ እዩ፡ ምስ ተንኮላት ዝተሓወሶ ኣብ ለዕሊ ንጹሓን ተቃለስቲ ፈተናታት ነይሩ እዩ፡ ድሮ ጉባኤ ከኣ ክትግበር ጀሚሩ፡ ክልተ ኣባላት መደፈኤ ካብ ውሽጢ ድፋዕ ናብ ዓዲ ግራት ቤ/ጽ ሓለዋ ክገብሩ ተኣዚዞም ጐዕዞ ምስተበገሱ ኣብ መንገዲ ብረትኩም ኣውሪድኩም ኢኹም ክትከዱ ዘለኩም ዝብል ዘይተለመደ ንባእሲ ዘዕድም ትእዛዝ መጺኡ ኣባላት እውን እቲ ተዛዝ ስለዘስደመሞም ናብ ሓለዋ እንዳኸድና ከመይ ብረትና ነወርድ ዝብል ክትዕ መሰልዓሉ ብቀደሙ ብተንኮል ስለዝነበረ ንናይ ጸጥታ ኢትዮጵያ ጸዊዖም ህግደፍ ሰሊኹ ኣትዩና ብምባል ብኸቢድ ገበን ከሲሶም ንመቃልስቶምን  ኩል ናብረኦም ገዲፎም ንክቃለሱ ዝወረዱ መናእሰያት ኣእሲሮሞም፡፡  ኣብ ዓዲ ግራት እውን ብተመሳሳሊ በአባል ሓገራዊ ድሕነት ዝተመርሐ ጸጥታ ኢትዮጵያ ዘይተፈልጠ ብረት ኣለዎም ተባሂሉ ንቤ/ጽ መደፈኤ ከቢቡ ፈተሻ ከምዝግብር ተገይሩ እቲ ተንኮልን ሽርሕን ቀጺሉ፡ እዚ ፈተሻ ክግበርን አባል ናይ ሃገራዊ ድሕነት መሪሑ ክወስዶምን ከፈትሾምን ከሎ ንጉባኤ ክሳተፉ ዝወረዱ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመጹ በአካል ዝተዓዘብዎ እዩ ፡ አዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ድሮ እቲ ጉባኤ ነይሩ፡፡

መዓልቲ ጉባኤ አኺሉ ኩሉ ተጋባኣይ ናብ ቦታ ጉባኤ ተረኺቦም፡ ኣብዚ ከኣ እቲ ተጋባኣይ ብሽም አንዳተጸወዓ ከምዝአቱ ተገይሩ ኣብዚውን ካብቲ ኣሰናዳኢት ሽማግለ  ካብ ዝተሰማማዓትሉ ወጻኢ ኮታ ሰብ ናብ ኣዳራሽ ካአቱ ጀሚሩ፡ ኣብ መወዳእታ ተጉዋሊሎም ዓሰርተ ዝኾኑ ሰባት ዓብ ደገ ኣትሪፎሞም ኩሎም ከኣ ተመዝጊቦም ዝነበሩ ክኾኑ ከለው ካበኦም ኣባላት ምደፈኤ  ካብ ኣውሮፓን አ/አበባን ዝመጹ ይርከብዎም፡ ኣብዚ ንምንታይ ዝብል ሕቶ ምስተላዕለ ኣይተመዝገብኩምን ሓንሳብ ከነጻሪ ተባሂሎም ኣብዚ ኣቦ ወንበር ምደፈኤ ብኩሉ አሰራርሓ ስለዘይተሓጎሰ ተሪሩ ምስ ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ድሕነት ስለዝተዘራረበን ኩሉ ተጋባኣይውን ስለዝተዓዘቦ፡ እንታይ እዩ እቲ ጸገም ብሰላም ንኽፍታሕ ሓቲቶም እቶም ኣብ ደገ ዝተረፉ ኣባላት’ውን በብሓደ እንዳተጸወዑ ከአትው ጀሚሮም እዚ ኩሉ ግና ንክልተ ሰባት ማለት አባላት ምደፈኤ ናብ ጉባኤ ንኸይኣትው ንምግባር እዩ ነይሩ፡ አብ መወዳእታ ጎሊሎም ንክልተ ሰባት ዓትሪፎም ንስኻትኩም ይቅረታ ከይሓተትኩም ናብ ጉባኤ ኣይተአትውን ኢኹም ተባሂሎም፡ ንሳቶምውን እንታይ ስለዝበደልና ኢና ይቅረታ ንሐትት ዝበደልናዮ ነገራት የብልናን ኢሎም፡ ኩሉ ተጋባኣይውን ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕን እቲ ብሓንቀውታ ንጽበዮ ዝነበርና ጉባኤ ንኸይፈርስ ነቲ ጉዳይ ንምሕዳእ ተጉዋይዮም ይቅርታ ንክብሉ ዝተሐተትሉ ምኽንያትን ከጻርዩ ፈቲኖም እቲ ጉዳይ ግን አብ ድፋዕ ከለው ንሓላፊ ተዳፊርኩም ብዝብል ተከሲሶም አጻራይት ሽማግለ ተመዚዛ ነቲ ጉዳይ አጻርያ ነጻ ተባሂሎም ምኹዋኖም ሓቢሮም ሕጂ ይቅረታ ንሓተሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ዝብል ንጹር መልሲ ሂቦም፡፡ እንተኾነ ግን ቅድሚ ነዊሕ ተሓንጺጹ ዝጸንሐ ጉዳይ ስለዝኾነ ብወገን ሃገራዊ ድሕነት ኣይከውንን ዝብል መልሲ ምስመጸ ተጋባኣይ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ስለዝኾነ ሕድገት ግበሩ ብምባል ብግምጣሉ እቶም ዓባላት መደፈኤ ሕድገት ገይሮም ካብ ምስታፍ ጉባኤ ንቦትኦም ተመሊሶም፡ እዞም ክልተ ሰባት ንኣባላት ሰራዊት ሕድሪ እስራኤል፡ ኣዋልድ ዝደፈሩ ገበነኛ ሰባት ናብ ጉባኤና ከነእተእው ዓይንኸልን ኢና ዝብል መግለጺ ዝተዋህበሎም ክኾኑ ከለው ንሳቶም ግና አብ ድፋዕ ንሰራዊት ብፍቃድ መሪሕነት  ፖለቲካዊ ትምህርቲ ክሕቡ ተፈቂድሎም ዝምህሩሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ሃንደበት ከቁዋርጹ ምስተኣዘዙ ንምንታይ ነቋርጾ ተፈቂዱልና እንድዩ ኢሎም ብምክተዖምን ሳልሳዮም ዝነበረ ሰብ ናይ ሕርቃን ቃላት ብምዝራቡን ሓለፍቲ ተዳፊርኩም ዝብል ክሲ ከምዝተመስረተሎም፡ እታ ነዚ ንምፍራድ ዝተመዘት ሽማግለውን ጉዳዩ አጻርያ ንክልቴኦም ነጻ ከትብሎም ከላ ነቲ ሓደ ገና ናብ ዝመጻሉ ቦታ (ወጻኢ ዓዲ) ክምለስ ተወሲንሉ ጉዳይ ተዓጽዩ ነይሩ፡

ካልእ ኣብ ምእታው ጉባኤ ዝነበረ ጸገም አዛዚ ሰራዊት ምስ መራሒ መደፈኤ ከሎ ናብ ጉባኤ ከአትው ኣይደልን እዬ ወይ ከኣ ይቅረ ክብል አለዎ ይብል፡ ክልቴኦም ከኣ ኣብቲ ጉባኤ ክሕልው ግድን እዩ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ከትርፍ ኣይክእልን እዩ አንተኾነ ግና ብተጋባእትን ጉዳዩ ዝምልከቶም ኣካላትን ነቲ ጉዳይ ኣተሓዳዴኦም ሓላፍ መደፈኤ ኣብ ቅድሚ ተጋባእቲ ይቅረ ገይሮም፡ እቲ መተሓራረቂ ነጥቢ ግን ቀረባ ሓፍቲ ነአዛዚ ሰራዊት መይታ ጽነዓት ይሃብካ ኣይበለንን እዩ፡፡

     ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ኣብ ዝስዕብ ሕታም፡

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s