ክፍጸም ልዑል ተኽእሎታት ዘለዎ ትንቢት!

ክፍጸም ልዑል ተኽእሎታት ዘለዎ ትንቢት!

መንግስቲ እስራኤል፡ ልክዕ ከም’ታ ሂትለር ዝገበሮም፡ (ጃምላዊ ህልቂት ገዲፍካ እቲ ኣገባብ ተመሳሳሊ እዩ) ከምታamara photo ህግደፍ ጌሩ ዘበሳበሰናን በቢሓደ ዘባረረናን ገይሮም የጉድሉና ኣለዉ። መዓልታዊ፡ ተገዲዱ ዝምለስ፡ ተደናጊሩ ዝፍርም፡ ተባኢሱ ዝእሰር፡ ተጨውዩ ዝሓቅቕ፡ መቁጸሪ የብሉን!!


ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እስራኤል፡ ዝሓላፈ ክልተ ሰሙን፡ ሓደ ሓድሽ ክራይተርያ፡ ኣውጺኡ ኣሎ። እቶም ናብ እስራኤል ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሽዱሽተ (6/2011) ዝኣተኹም ኤርትራውያን፡ ናብ ኾሎት ክትከዱ፡ (ክትእሰሩ) ወይ ድማ ብድልየትኩም ፈሪምኩም ናብ ሩዋንዳ ክትምለሱ ዝብል’ዩ፡፡ እዚ ድሮ ጀሚሮሞ’ዮም።
ካብ’ዚ ቀጺሎም፡ እቶም ክሳዕ 2013 መጀመርታ ዝኣተኹም ኤርትራውያን ስደተኛታት ከረኻኽቡልኩም እዮም፡፡ ነዞም ሕጂ ዝጠቕሶም ዘለኹ ክሳብ ዝጽውዕኹም ምናልባት ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ዓመት ክትጸንሑ ትኾኑ፡፡ ከም’ታ ነዞም ሕጂ ዝጽውዑ ዘለዉን፡ ቅድሚ ሕጂ ዝተጸውዑን ንዓና ኣይኮኑን ኢልኩም ዘስቀጥኩም፡ እታ ግዜኹም ምስ መጸት’ውን ኩሉ’ቲ ድሕሬኹም ዘሎ ከስቅጥ’ዩ።
ብድሕሪ’ዚ፡ እቶም መረት እኩት እንተበለት ኣይትንክፉናን ኢልኩም ኣራጢጥኩም ምስራሕ፡ ምብላዕን ምውላድን ጥራይ ኮይንኩም ዘለኹም ሰብ ሓዳር ተርታኹም ክትበጽሕ እያ፡፡ እዚ ካብ መፍርቕ 2016 ንድሕሪት፡ እንተደንጉዩ ድማ ኣብ 2017 መጀምርታ ከረኻኽበልኩም ምዃኖም ከተንብሃልኩም እደሊ፡፡ መጀመርታ ነቶም ኣወዳት፡ ወረቐት እናሃቡ፡ ወይ ድማ ካብ ዝረኸቡኹም ጽርግያ እናገፈፉ ናብ ሃገርኩም ወይ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክሰጉኹም እዮም፡፡ እተን ዝተረፋ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቀን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ብምርጨአን ደቀን ሒዘን ናብ ሃገረን ከም ዝምለሳ ኣረጋጊጾም ፈሊጦሞ ኣለዉ፡፡ እቶም ብሕብእብእ ክትጸንሑ ትፍትኑ ዘለኹም ኣብ ባእሲን ካልእ ገበናዊ ንጥፈታትን እንተተዋፊርኩም፡ እሞ ድማ ብፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እንተኣቲኹም ካብ ምፍዋስን ኣደንዛዚ መድሃኒታት ምሃብን፡ ክሳብ ናብ ሃገርካ ብዕፉን ምጥራዝ ከጋጥመኩም ተኽእሎታት ኣሎ። እቶም ሕጂ ብስም ደለይቲ ፍትሒ፡ ተጠርኒፍኩም ዘለኹም፡ ንውድባትኩምን ኣባላትኩምን፡ ሕጋዊ ስምን ተፈላጥነትን እንተዘየልቢስኩሞ፡፡ ድርብ ክሳራን ዕንወትን ከጋጥመኩም’ዩ፡፡ በቲ ሓደ፡ ከም’ቲ ሰጥ ኢሉ ዝሰርሐን ገንዘቡ ዝኣከበን ኣይኣከብኩምን፡፡በቲ ካልእ፡ እታ ህልውቲ ሃገርን፡ እታ እትመጽእን፡ እትደልዮ ዓይነት ትምህርቲ’ውን ኣይቀሰምኩምን፡፡ እቲ ናይ ሃገርና ሽግር ክትፈትሕዎ እናደለኹም ትሓላልኽዎ ስለ ዘለኹም ኣየፍረኹምን፡፡ ስለ’ዚ ካብ’ቲ ተራ ስደተኛ ንላዕሊ፡ ከቢድ ስነኣእምሮኣዊን መንፈሳዊን ክሳራ ከጋጥመኩም’ዩ።

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s