ደቂ ኣንስትዮና፡ ኾሎት፡ ካብ ቅትለት ኣድሒናተን!!

ደቂ ኣንስትዮና፡ ኾሎት ኣድሒናተን!!
ኣብ እስራኤል፡ ክሳብ መወዳእታ 2013፡ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ፡ ብሰብኡተን፡ ብኣዕሩኽተንን ምስአንImg_2551 ብዝቕመጡ ፈተውተንን ይቕተላ ነይረን፡፡ እቲ ቅትለት፡ ከም’ቲ እቶም ዳዕሽ ኣብ ቪድዮ ዘርኣዩና ኣይረኣናዮን’ምበር ካብኡ ዝፍለ ኣይነበረን፡፡ መብዛሕቲአን ከብደን ብኻራ ተተርቱሩ፡

ገሊአን ክሳደን ተሰይፉ፡ ገሊአን ምስ ደቀን፡ ገለ ድማ ጥንሲ ከለወን. . . ተቐቲለን’የን። እቲ ንኣንስቱ፡ ንኣሕዋቱ፡ ንኣደታቱን ንዜጋታቱን ብጨካን ኣገባብ ዝቐተለ ሕብረተሰብ፡ ከመይ ኣቢሉ’ዩ ብዛዕባ ቅትለት ዳዕሽ ዝግረም?? ከመይ ኢሉኸ ብዛዕባ መጭወይቲ ኤርትራውያን ብህግደፍ ዝድንጾ?
እተን ዝተቐትላ ደቂ ኣንስትዮ፡ ምስኦም ዝሰርሓ፡ ኣብ ቁጠባ እጃመን ዘበርክታ፡ ንስዳረአንን ንነብሰንን ዝኽእላ፡ ለይቲን ቀትሪን ምስኦም ድልየቶም ዘማልኣ. . . እቲ ዝርዝር ብዙሕ’ዩ፡፡ ነዚአን ክቐትሉ ዘይሓነኹ ኤርትራውያን’ዮም ኣብ እስራኤል ዘለዉ፡፡
እቲ ቅትለት፥ ብሳላ ንቕሓት፡ ብሳላ ሓልዮት፡ ብሳላ ፍቕርን ድንጋጸን ዘቋረጸዶ ይመስለኩም? ኤእ፡ ኣይኮነን፡ እቲ ምኽንያት፥ ኾሎት ዝበሃል ቤት ማሕቡስ ምስ ተሰርሐን፡ ሰብ ሓዳር እንተኾይንኩም ኾሎት ኣይትኸዱን ኢኹም ዝብል መግለጺ ስለ ዘውጽኡን ጥራይ እዩ፡፡ ነዛ ጓል ምሳኻ ምንባርን ንዓኣ ዘይምቕታልን ካብ ኾሎት ዝበሃል ቤት ማሕቡስ ዘናግፍ እንተኾይኑ፡ ነታ ካራ ካባይ ዘየርሕቓ፡ ምስታ ካልኣየተይ ሓቢረ ዘይነብር፡ ካብ ዝብል ዕቡር ምኽኒት’ዩ ደው ኢሉ።
ካብ 2014 መጀምርታ፡ ክሳብ’ዚ ግዜ’ዚ ዝተመዝገበ ቅትለት ኣይረኣኹን፡፡ እቲ ንቕትለት ዘብጽሕ ዝነበረ ምኽንያታት ጎዲሉ ከይንብል፡ ኣይጎደለን፡፡ እቲ ቅትለት ግን ጠፊኡ-ሰናይ ነገር’ዩ ድማ፡፡ ብምድሪን ብሰማይን ንኸይክሰስ፡ ቅትለት ደው ከብል ዝግብኦ በትኪ መንእሰይ፡ ኾሎት ንኸይከይድ ደው ኣቢልዎ፡፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ፡ ክልተ ጡብ፡ ሓንቲ ብልዕቲ ዘላታ ጥራይ ትኹን’ምበር ሓዳር ክገብረላን፡ ምሳእ ከም ዘሎ ከመስክር ናይ ሓሶት ቃል ኪዳን ክኣስረላን ሞኽ ኢሉ’ሎ፡፡ ሕማሙ ስለ ዘይገደፎ ግዳ፡ ደቆም ራሕሪሖም ናብ ሩዋንዳ ዝኹብሉሉ በዚሖም ኣለዉ፡፡ ጉድ ዝረኸባ ኣዋልድ፡፡
ሰንዓ ህግደፍ ዝኾነ መንእሰይ፡ ተፈንጢሑ ክስራሕ ኣለዎ፡፡ እንተዘይኮይኑ፡ ሓልዮት ነብሱን ሓፍቱን ዘይብሉ ብዛዕባ ዘገድሶን ዝግደሰሉን ዘይፈልጥ ኣብዲ ገይሩ’ዩ ህግደፍ ሰሪሕዎም ሰሪሑና። ኩልና ተፈንጢሕና ናብ ውሑዳትን ጽፉፋትን እንተንጸሪ ምሓሸ።

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s