ሕልና ኣልቦ፡ ስርቂ መጻሕፍቲ ትግርኛ ኣብ ተል ኣቪቭ!

     ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡  ስርቂ፡ ብዘይ ፍቓድ ምድጋምን ምሕታምን፡ መጻሕፍቲ፡ ፊልምታት፡ ደርፊታት፡ ዜማን ግጥሚን ገኒኑ ኣሎ፡፡ ንሎሚ ግና ነቲ ኣብ ተል ኣቪቭ፡ ብብዝሒ ብጻዕቂ፡ ብተደጋጋሚ ብዘይፍቓድ ደረስቱ ዝሕተምን ተባዚሑ ዝሽየጥን ዘሎ ልቢ ወለደ ከምኡ’ውን ዝተተርጎመ መጻሕፍቲ፡  ኢና ከነተኩር፡፡

      ብሰንኪ’ዚ፡ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጸቓጢን ሓላፍነት ህዝቡ ዘይተሰከመን ስርዓት፡ ህዝቢ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክንከላበት፡ መንእሰያት ቀትርን ለይቲን ክስደዱ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ውሑዳት ሰበ ስልጣንን ተሓባበርቶምን ድማ፡ ንናይ ህዝቢ ክብርን ሰብኣውነትን፡ ንናይ ህዝቢ ንዋታዊን ኣእምሮኣዊን ንብረት ክራስዩ ንዕዘብ ኣሎና፡፡ ካብ’ቲ መንግስቲ ጀሚርካ፡ ተሓባበርቱ ውልቀሰባት ንናይ ህዝቢ ንብረት ምስራቕ ምዝራፍን ምግባትን ጥራይ ኣይኮኑን ዝካይዱ ዘለዉ፡ ንገለ ክፋል ሕብረተሰብ፡ ስርቅን ምጥፍፋእን ይምህርዎን ኣብ’ቲ ገበን ምስኦም ከም ዝመራሳሕን ይገብርዎ ኣለዉ፡፡ እቲ ኣብ ኤርትራ፡ ብውልቂ ይኹን ብትካል ምስ መንግስቲን ሰበ ስልጣንን ተሻሪኹ፡ ንብረት፡ ግዜ፡ መንፈስን ሓሳባትን ህዝቢ ናይ ምስራቕ ናይ ምግባትን ምውናንን ተመኩሮ ዘሕደረ፡ ኣብ ስደት ምስ ወጸ’ውን ነቲ ባህሪ ከቋርጾ ስለ ዝኸብዶን ስለ ዘይደሊን ብዝተዓጻጸፈ ክቕጽሎ ይረአ’ሎ፡፡ ነዚ ኣብነት ዝኾነና፡ ኣብ ጁባን ከባቢኡን ዘለዉ ገለ ነጋዶ፡ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ገለ ትካላት ምድህሳስ የድሊ፡፡ እቲ ዘበገሰኒ ኣርእስቲ ነቶም ኣብ እስራኤል ኮይኖም ኣእምሮኣዊ ንብረት ኤርትራውያን ዝራስዩን ዝሰርቁን ዘለዉ ዝምልከት ስለ ዝኾነ፡ ነቶም ኣብ ጁባን ከባቢኡን ዘለዉ ከነወንዝፎም ኢና፡፡

    እዘን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ፡ ገለ ካብ’ተን ብማርዮ ኢንተርነት ካፈ ወይ እንዳሓድሽ  ዝተሰርቃን ዳግም ዝሕተማን ዘለዋ መጻሕፍቲ እየን!!

This slideshow requires JavaScript.

  ካብ ሕማቕ ዝገብሩኻ ሕማቕ ዝምህሩኻ ከም ዝበሃል፡፡ መንግስቲ ኤርትራ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ’ቲ ንሱ ሕማቕ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ’ቲ ህዝቢ ዘስርጾ ዘሎ ነባሪን ኣዕናዊን ስነ ምግባር ምስ እትርኢ ኣዚኻ ትጉሂ፡፡ እቲ ዝዕምጽ፡ እናዓመጸ እቲ ንብረትን ዋንነት ኣእምሮ ዝኾነ ፍርያት ስነ ጥበብ ዝዝርፍን ብዘይ ሕጋዊን ሓላፍነታዊን ኣገባብ ናብ ናይ ውልቁ ረብሓ ዘእቱ ድማ ከም ድላዩ ክሻድን ስቕ ኢልካ ክረአ ጸኒሑ።   ኣብ’ዚ ክንርድኦ ዘድሊ ነገር’ምበኣር፡ ሰብ ኣብ ክንዲ ንሕጊን ንሕልናን ዝእዘዝ፡  መን ከይረኽበኒን ብኽመይ ናብ ሕጊ ከየቅርቡንን ብዝብል ሰነፍ ምኽንያት፡ ንብርት ኣእምሮን መንፍስን ዝኾነ ፍርያት ስነ ጥበብ ፊልም፡ ደርፊታት፡ ዜማትት፡ ግጥሚታት፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚን ቁሩብ ቅድም ኢሉን ድማ መጻሓፍቲ ክዝመትን ክስረቕን ክንርኢ ጸኒሕና ኣሎና፡፡ እዚ ክጠቕሶ ዝጽናሕኩ ኣብ’ዛ ተል ኣቪቭ እትበሃል ከተማ ዝካየድ ምዃኑ ምግላጽ’ምበኣር ኣድላይን ንሰማዒ ንጹር ስእሊ ምሃብን ኮይኑ ይስምዓኒ፡፡

  እቲ ንዓመታት ለይቲን ቀትሪን ከይበለ፡ ብዙሕ መጻሕፍቲ ገናጺሉ፡ ኣንቢቡ ተመራሚሩ፡ ንመንፈሱን ኣእምሮኡን ክሳብ ዝኣኽሎ እናሓለበ፡ ንኣጻብዕቱን ኣዒንቱን ኣድኪሙ፡ ዝጸሓፎ መጻሕፍቲን ዝደረሶ ልቢወለዳትን ብሓንቲ ደቒቕ፡ ኣብ ሓንቲ ትካል ክባዛሕ ምርኣይ ክትገልጾ ዘጸግም ኣግርሞትን ስንባደን ይወረካ። እቲ ንሓንቲ መጽሓፍ ምድላው ንሓንቲ ልቢወለድ ምድራስ፡ ካብ ኣእምሮን መንፈስን ካብ መጻሕፍቲን ሰባትን ናብ ወረቐት ምስፋር ጥራይ እንተዝኸውን ኣይምተጸልአን፡ ካብኡ ሓሊፉ፡ እቲ መንፈሱን ኣእምሮኡን ግዜኡን ጥዕናኡን ዝወስድ ስራሕ ድርሰትን ምድላዉ መጽሓፊን ካብ ዘይብሉ ገንዘብ ተለቂሑን ተዓድዩን ናብ ህዝቢ ክዝርግሖ ድማ ይግደድ፡፡ እዚ ግና ናይ መወዳእታ ዕላማ ናይ’ቲ ደራሲን ጸሓፊን ኣይኮነን፡፡ ናብ ህዝቢ ዘርጊሑ፡ ክንዲ’ቲ ዝደኸሞ ዘይከውን ኣታዊ ንምርካብን ብሕጋዊ ኣገባብ ናብ ህዝቢ ንምዝርጋሕን፡ ህዝቢ ድማ ኣንቢቡ ክመሃርን ክዘናጋዕን ንደራሲ ድማ ከመስግኖን ይጽበ፡፡

  እቶም ቀዳሞት ክልተ ነጥቢታት ተኸሲሮም ኣለዉ፡ እቲ ብሕጋዊ ምዝርጋሕን እቲ ኣታዊ ናይ’ቲ ድርሰትን መጽሓፍን ናብ ዋናኡ ምርካብ። እቲ፡ ሓደ ሰብ ንዓመታት ዝደኸመሉ ስራሕ፡ ሓደ ኣብ ተል ኣቪቭ ዘሎ ትካል ብሓንቲ ፖስታ ካብ ኣስመራ ተቐቢሉ፡ ኣብ ሓንቲ ቤት ማሕተም ከይዱ ናብ ናይ ውልቁ ካዝና ክሰኹዖ ጸኒሑን ኣሎን።

 መንግስቲ ኤርትራ፡ ክንዲ ዝደለየ ይጸይቕ ክንዲ ዝመረጾ ሰረቕትን ተሓባበርቲን ይፍጠር፡ ኤርትራ ንዓኣ ዝኾኑን ብሕጊ ክንነብራ ዝጽዕሩን ከም ዝወለደት ምዝካር የድሊ። እቲ ውድድር ኣብ መንጎ’ቶም፡ ብከም መንግስቲ ኤርትራን ጎረባብቱን ዝፍጠሩ ዘለዉ ዘይሃገራውያንን ዘይሓላፍነታውያንን ኤርትራውያን በቲ ሓደ፡ እቶም ብቕንዕና ሕጋዊን ሓላፍነታዊን ኣነባብራ ክኽተሉን ከስርጽዎን ዝደልዩ ኤርትራውያን ድማ በቲ ካልእ እዩ እቲ ውድድር፡፡ እዚ ዕብይ ዝበለ መጽናዕቲን ግዜን ዝሓትት ክርክር ስለ ዝኾነ ንግዜ ክንገድፎ ኢና፡፡ ህሉው ኩነታት ዝህበና ስእሊ ግና እቶም ቀዳሞት ዓብሊሎም ምህላዎም’ዩ።

   ኣብ’ዚ ዘለናዮ መድረኽ፡ ሓቂን ሓቀኛ ሰብን ካብ ቦታኦም ከም ዝተመዛበሉ ቃላትን ሓረጋትን ንምርካቦም ዝተሸገረ ህዝቢ ይበዝሕ፡፡ ብኣንጻሩ ድማ፡ እቶም ንንዋታዊን ኣእምሮኣዊን ንብረት ህዝቢ ብሓፈሻ ንብረት ደረስቲ ድማ ብፍላይ ምዝማት ተተሓሓዞሞ ዘለዉ ውልቀሰባትን ትካላትን ዓብለልቲ ኮይኖም ይረኣዩ ኣለዉ። ይኹን ደኣ’ምበር፡  ይትረፍ ውልቀሰባትን ትካላቶምን፡ ዓመጽቲን ጸቐጥትን መንግስቲታት’ኳ ክዓንዉ ስለ ዝተራእዩ፡ እዚ ኣብ እስራኤል ኮይኑ መጻሕፍቲ ዝዘምት ዘሎ ትካል ድማ መዓስ ብዘየገድስ ኣብ ሕጊ ዝቐርበሉን ብገበኑ ዝፍረደሉን ግዜ ክመጽእዩ፡፡

    እዚ ኣብ ተል እቪቭ፡ ብዘይ ፍቓድን ድልየትን ደረስቱ ዝሕተምን ዝሽየጥን ዘሎ መጻሕፍቲ፡ ካብ ከባቢ 2009 ወይ 2010 ክሳብ 2014 መወዳእታ ብሰላሕታን ማንም ሰብ ከየቃለበሉን ክካየድ ዝጸንሐ ስርቂ’ዩ፡ ኣብ ከባቢ ወርሒ 10ን 11ን ናይ 2014 ግና ነታ ብዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ ዝተደርሰት ሓላዊ’ታ ወርቃዊ ገረብ ዘርእስታ መጽሓፍ ምስ ተሰርቀት’ዩ ግሁድ ኮይኑ፡፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ’ውን ካብ 3-4 ዘይበዝሑ ሰባት እንተዘይኮይኑ ካልእ ሰብ ክፈልጦን ክርድኦን ኣይከኣለን፡፡ ገለ ኤርትራውያን፡ እቲ መጻሕፍቲ ብፍቓድ ይኹን ብዘይ ፍቓድ ኣብ ህዝቢ ጥራይ ይብጻሕ እቲ ሕብረተሰብ ይንቃሕ ይዘናጋዕ ዝብሉ  ከም ዝህልዉ ዝሰሓት ኣይኮነን፡ እዚ ካብ’ቲ ተሓዚኦም ዝነበረን ዘሎን መንግስቲ ኤርትራ ዝብገስ፡ ንደረስቲ ክብሪ ዘይህብ ኣካይዳኡ ዝብገስ ስለ ዝኾነ ንግዜን ንንቕሓቶምን ምጽባይ እዩ ዝሓይሽ፡፡ እምበር ይትረፍ ንሓንቲ ዓመታት ዝተደኸመላ መጽሓፍ ንሓንቲ ርሳስ’ውን ብዘይ ፍቓድን ኣፍልጦን ዋናኣ ክትሽየጥ ዝረኣየ ሕብረተሰብን ውልቀሰብን ዓገብ ክብል እዩ ዝግብኦ፡ እዚ ዝተገልጸ መረዳእታ፡ እዚ ሓደ ካብ’ቲ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝኽሰር ዘሎ ስነ ምግባር ስለ ዝኾነ ኣበርቲዕካ ምስራሕን ንምልዋጡ ከይደቀስካ ምሕዳርን ጥራይ እዩ ፈውሱ፡፡  

  ዋላ’ኳ እቲ ስርቂ ካብ ነዊሕ እንተጀመረ፡ እቲ ምክትታል ግና ካብ መወዳእታ 2014 እዩ ጀሚሩ፡፡   እቲ ምክትታል፡ ነቲ ኣብ’ቲ ትካል ዝመጸ ሓደስቲ መጻሕፍቲ ብዝተፈላለዩ ሰባት ከም ዝግዛእ ብምግባርን ነቶም ደረስቲ ናይተን መጻሕፍቲ በቲ ዘቐመጥዎ ቁጽሪ ተለፎናት ተመሪሕካ ደዊልካ ምሕታትን እዩ፡፡ ደዊልካ ምስ ረኸብካዮም፡ መጽሓፎም ናብ እስራኤል ሰዲዶሞ እንተኾይኖምን እንተዘይሰዲዶማን ቀዳማይ፡ እንተሰዲዶማኸ ብሕጋዊ ኣገባብ ድዩ ብዘይሕጋዊ፡ ብኣፍልጦኦም ድዩ ብዘይኣፍልጦኦም፡ እዚን ካልእ ሓፈሻዊ ሕቶታትን ምስ ሓተትካ፡ ገለ ካብ’ቶም ደረስቲ፡ ውሑድ ቁጽሪ ናብ ፈተውቶም ከም ዝሰደዱ፡ ገለ ድማ ብጭራሽ ናብ እስራኤል ከም ዝኣተወት ዘይፈልጡ ኮይኖም ጸኒሖም።

 ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ደረስቲን ጸሓፍቲን፡ እቲ ዝለዓለ ትጽቢት ዝገብሩሉ ኣታዊ፡ ናብ’ቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራዊ ልኢኽካ በቲ ናይ ደገ ባጤራ ከም ዝገዝእዎ ምግባርን እቲ ኣታዊ ድማ ነቲ ንማሕተም ዘጥፍእዎ ገንዘብ ምትካእን እዩ፡፡ ስለ’ዚ ኣብ ክንዲ ከም ሲዲ ወይ ደርፊ ብንጽል ሰዲድካ ኣኣብ ዘለውዎ ዓዲታት ከባዝሕዎ ምግባር፡ ብብዙሕ ቁጽሪ ናብ ብዙሓት ሃገራት ትካላትን ሰባትን ልኢኽካ ኣታዊ ምጽባይ እዩ፡፡ እዚ መግበሪኦም ምኽንያት መጽሓፍ ብዘይካ ደራሲኡን ጸሓፊኡን ካብኡ ሓሊፎም ናይ ቀረባ ስድራኡን ተጸዋዕቲን፡ ካልእ ሰብ ኣብ pdf ዝተቐየረ መጽሓፍ ክውንኖ ስለ ዘይፍቀድ፡፡ ብፍቓድን ሓላፍነትን ደራሲ ክሕተምን ክባዛሕን እንተኾይኑ ድማ ዝሓልፎም ሕጋውያን መስርሓት ኣለውዎ።፡ ካብ’ዚ ዝተበገሰ ድማ’ዩ ብዘይ ፍቓድን ኣፍልጦን ደረስትን ጸሓፍቲን ዝተባዝሐ መጻሕፍቲ ትግርኛ፡ ምስቶም ደረስቲን ጸሓፍቲን ሕጋዊ ኣገባባት ተጠቒምካ ደው ክብለሉ ዝከኣል እንተኾይኑ ዝተፈተነ፡ ይኹን ደኣ’ምበር ሓደ ዝተጨበጠ መልሲ ክርከብ ኣይተኻእለን፡፡ እቲ ምኽንያት ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ስለ ዝኾኑ’ዩ፡ መንግስቲ ኤርትራ እናሓደረ ዝወልዶ ገበነኛ’ምበር እናሓደረ ዝስስን ፍትሓዊ ሰብ ስለ ዘይደሊ’ዩ፡፡

  ፈለማ ነቲ ካብ ኤርትራ፡ ናብ ተል ኣቪቭ ናብ’ዚ ብማርዮ ኢንተርነት ካፈ ዝፍለጥ ትካል ዝልእኽ ሰብ ምፍላጥን ምጽናዕን፡ ክኸውን ከሎ ካልእ ይሕግዘና’ዩ ዝብልዎ ስጉምቲ ክወስዱ ዝኽእሉ እንተኾይኖም ድማ ክፍተሽ፡ እዚ ዝርርብ’ዚ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ፡ ክሳብ ነዚ ጽሑፍ ዘዳሉ ድማ ዝጭበጥ መልሲ ኣይተረኸበን፡ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ኮነ ትካል መጽሓፍ ምልኣኽ ኣይገደፈን እዚ ብማሮ ኢንተርነት ካፈ ወይ ብተለምዶ እንዳሓድሽ ዝፍለጥ ትካል ድማ ኣብ ደቓይቕ ኣሕቲምካ ምሻጥ ኣይገደፎን፡፡

 ብወገን’ቲ ኣብ ተል ኣቪቭ ዘሎ ቀንዲ ተሓታትን ገበነኛን ክውሰድ ዝጸንሐ ስጉምቲታት ድማ፡ ፈለማ እቲ ኣብ እስራኤል ብጠቕላላ ተወዲኡ ዝነበረ መጽሓፍ ዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ፡ ሓላውታ ወርቃዊት ገረብ፡ ክሽየጥ ምስ ጸንሐ፡፡ ካበይን ብመንን ዝመጸ ምዃኑ ድሕሪ ምሕታት ካብ ክልቲኦም መንእሰያት ኣካየድቲ ናይ’ቲ ትካል ተገራጫዊን ደረቕን መልሲ ተሰሚዑ፡፡ ነዚ ጉዳይ ብቐሊል ምርኣዩ ስለ ዘይተደድለየ ድማ፡ ነቲ ቀንዲ ተጠያቒ ናይ’ቲ ትካል፡ ብኣካል ብምርካብ፡ ነቲ ካብ ሓደ ሰብ ጥራይ ዝወሃቦ ዝነበረ መጻሕፍቲ እሞ ድማ ተወዲኡ ንዝነበረ መጻሕፍቲ ብኸመይ ካልእ ክመጽእ ክኢሉ ዝብል ሕቶ ኣብ ዝሰዓበሉ፡ ፈለማ ካብ ነርወይ ከም ዝመጾ ሓቢሩ፡፡ ነዚ መልሲ ተሰኪምካ፡ ብቐጥታ ናብ ደራሲ መጽሓፍ ዳኒኤል ብምድዋል፡ ናብ ነርወይ ዝሰደዶ እንተሃልዩ ክነግር፡ ነቶም ሰባት ድማ ናብ እስራኤል ዝለኣኹዎ መጽሓፍ እንተሃልዩ ክሓቶምን ዝብል’ዩ ነይሩ። እቲ መልሲ ናይ’ቲ ትካል፡ ብመሰረቱ ሓሶት ስለ ዝነበረ፡ ናይ ደራሲ መልሲ ዘጸቢ ኣይነበረን። እቲ ቀንዲ ኣካያዲ’ቲ ትካል፡ ከይጸንሐ፡ እወ ነቲ መጽሓፍ ብዘይፍቓድን ኣፍልጦን ደራሲ ብድልየተይ ከም ኣሕቲመዮ ክብል ተዛሪቡ፡፡ ንምንታይ ዝብል ሕቶ ከይስዓበሉ ድማ፡ ምኽንያቱ እቲ መጽሓፍ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝፈተውዎን ኣምጽኣኣልና እናበሉ ስለ ዝረበሹናን ኢና ከምኡ ጌርና ክብል ወሰኸ፡፡ እዚ ምኽኒት፡ ቅድሚ ነታ መጽሓፍ ብሓይሉ ከባዝሓ ምጅማሩ ዘይኮነ፡ ኣቐዲሙ፡ ኣብ’ዚዶ ከነሕትማ ይብል ስለ ዝነበረ፡ እቲ ዘቕርቦ ዝነበረ ጠለብን ሓሳብን ገበን ምዃኑ ይሕበር ነይሩ፡፡ ሽዑ ድማ ገበን ምዃኑን ብሕጊ ከም ዘሕትትን ተሓቢርካዶ ተባሂሉ  ብዝተሓተተ፡ እወ ነጊርካኒ እንተኾነ ኣምጽኣለይ ኢለካ ድንጒኻኒ፡ ሰባት ድማ ረቢሾምኒ ክብል መሊሱ፡ እቲ መልሲ ቅቡል ኣይነበረን። ምክንያቱ፡ እተን ብደራሲ ዝተሓትማ መጻሕፍቲ፡ ተወዲአንስ ንሳልሳይ ሕታም ይቀራረብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብምንባሩ በቲ ሓደ፡ ብሕጊን ብሞራልን ፍቑድ ስለ ዘይኮነን ድማ በቲ ካልእ፡ የለን ተባሂሉ ክጽበ ጥራይ ስለ ዝነበሮን’ውን በቲ ሳልሳይ፡፡

 ካብ’ዚ ዝሰዓበ ንደራሲ መጽሓፍ ብግቡእ ምንጋርን መልሱ ምጽባይን ነይሩ፡ ብውልቃዊ ርእይቶይ ናብ እስራኤል ክመጽእን ባዕሉ ከረኻኽበሎምን እኳ እንተነበረ ክሳኻዕ ኣይከኣለን፡ ናብ ፖሊስ ምሕባርን ክከታተልዎ ምግባርን ድማ ካልእ ዝሓሸ ስጉምቲ ነይሩ፡፡ እዚ ድማ ደንጉዩ ደኣ’ምበር ተተግቢሩ፡፡

   ፈለማ  እታ ብዘይ ፍቓድ ደራሲን ወኪሉን ኣብ ተል ኣቪቭ . ተደጊማ ዝተሓትመት መጽሓፍ፡ ክንደይ ከም ዘሕተማን ኣበይ ከም ዘሕተመን ምፍላጥ ኣድላዪ ስለ ዝነበረ፡ ናብ’ቲ ቤት ማሕተም ክንከይድን ነቲ መጻሕፍቲ ካብ’ቲ ትካሉ ክንወስዶን ሓቢርናዮ ካብ 40-45 መጻሕፍቲ ከም ዘሕተመ’ኳ እንተተዛረበናን 41 ድማ እንተሃበናን፡ ካብኡ ዝበዝሕ ከም ዘሕተመ ክንርዳእ ኣይተጸገምናን፡፡ ነተን መጻሕፍቲ ካብ’ቲ ትካል ብምውሳድ ኣብ ካልእ ትካል ከም ዝሽየጣ ንገብር ኣሎና፡፡ እቲ ዝሰዓበ ስጉምቲታት ድማ፡ ንናይ ፖሊስ ስጉምቲ ምጽባይ በቲ ሓደ፡ ነቲ ስዒቡ ዝስረቕን ብዘይ ፍቓድ ደረስቲ ብተደጋጋሚ ዝሕተምን መጻሕፍቲ ምክትታል’ዩ፡ ኮነ ድማ፡ ካብ’ታ ስነ ልቦና ገዛእ ርእስኻ እትብል መጽሓፍ፡ ንድሕሪት፡ ብዓሰርተታት ዝቑጸር መጻሕፍቲ ግዳይ ስርቂ ማርዮ ኢንተርነት ካፈ ኮይኑ፡ ገሊኡ ክልተ ግዜ፡ ገሊኡ ሰለስተ ግዜ ገሊኡ ካብኡ ዝበዝሕ ተሓቲሙን ተሸይጡን ጌና’ውን ይሽየጥን ኣሎ፡፡

 እተን ክሳብ ሕጂ ብማርዮ ኢንተርነት ወይ እንዳሓድሽ  ብዘይ ፍቓድ ዳግም ዝሕተማን ዝስረቓን ዘለዋ ልቢ ወለዳት እዘን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘለዋ እየን። እቲ መጻሕፍቲ፡ ካብ’ዚ ኣብ ታሕቲ ዝዝርዘር ከም ዝበዝሕ ዘጠራጥር የብሉን፡ ተኣማሚንካ ንምዝራብን ንምግላጽን ግና እዘን ቀሪበን ዘለዋ ምጥቃስ ይኣክል፡ እዚ ዝዝርዘር መጽሕፍቲ ዝበዝሕ ልቢ ወለድን ስነ ልቦናን ዘጠቓለለ እዩ፡ ይኹን’ምበር ኣብ’ቲ ትካል ዳግም ምርግጋጽ ዘድልዮ ብዙሕ መጻሕፍቲ ግዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ምእንፋት የድሊ፡፡  

1  ስነ ልቦና ገዛእ ርእስኻ፡ ብሙሉእ ብርሃን ሃብተገብሪኤል

2  ሓላዊ’ታ ወርቃዊት ገረብ ብዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ

3 ኣይንፈላል  ኣለምሰገድ ተስፋይ

4  ድኳን ትበርህ ብበየነ ሃይለ

5  ሃንቀውታ  ብግርማጽዮን ኪደንን ሚኪኤል ደብረጽዮንን

6 ጓል ሻውል  ዮሃንስ ፍትዊ

7 ብኸመይ ሃብቲማ እኩብ ሓጸርቲ ዛንታታት

8 ስለምንታይ ደቂ ተባዕትዮ ዘይሰምዑ፡ ደቂ ኣንስትዮ፡ድማ መኣዝናት ዘደናግረን? ብምስጉን ኣብረሃን ኣስተር ዓንዳይን

9 ወጋሕታ ቀትርን ምሸትን ትርጉም ቴድሮስ ኣባይ

10 ህይወት’ውን ዶብ ኣለዋ  ሓጸርቲ ዛንታታት ስልጣን ከበዶም

11 ሜላታት ዕዉት ህይወት  ብዮናስ ሃይለ

12 ናይ ህይወት መምርሒ ፍቓድ ብዮናስ ሃይለ ምስታ ልዕሊኣ ዘላ ተመሳሳሊ ተለፎን

13 እቲ ሓይሊ ትርጉም ስዒድ ሳልሕ፡ ዝብላ ይርከበአን፡፡ እዚ ጽሑፍ ከም’ቲ ፈለማ ዝሓበርናዮ ደረስተንን ጸሓፍትን ተሓቲቶምን መልሶም ተሰሚዑን ዝዳሎ ዘሎ’ዩ፡፡ እዞም ደረስቲን ተርጎምቲን ነዘን መጻሕፍቲ ንኸዳልዉ ዘሕለፍዎ መከራን ድኻምን፡ ብዘይካ ስድራኦምን ናይ ቀረባ ኣዕሩኽቶምን ዝፈልጠሎምን ዝርድኣሎምን ኣዝዩ ውሑድ’ዩ፡፡ ንከም በዓል ኤርትራ ዝበላ ሓደስቲ ሃገራት፡ እዞም ኣካላት እዚኣቶም ኣዝ’ዩ ልዑል ተራን ጽልዋን ከም ዘለዎም መጠን ካብ መንግስቲ ናይ ምሕታም ድጎማ፡ ናይ ኣፍልጦ ክብሪ ክወሃቦም ምተገበአ፡፡ ካብ’ቲ ሓላፍነቱ ዝዘንገዐ መንግስቲ ስኢኖሞ ማለት ካብ ምሉእ’ቲ ህዝቢ ክስእንዎ ማለት ስለ ዘይኮነ፡ ሕግን ሕጋዊ መንግስቲን ተረኺቡ ነዚኦም ጉዳያትን ነቶም ሰባትን ግቡእ ፍርዶም ክሳብ ዝህቦም፡ ዓቢጥካዮ ምጽናሑ ውጽኢታዊ ኮይኑ ኣይተረኸበን፡፡ ካብ’ቲ ገበነኛ ምግብዕባዕ፡ ካብ’ቶም ግዳያት ድማ ምስጋና ክመጽእ ልሙድን ጽቡይን’ዩ፡ ካብ’ቲ ተራ ኣንባቢ ናይ’ዚ ጽሑፍ ድማ ካልእ ርእይቶን ተወሳኺ ሓሳባትን ክንጽበ ኢና።

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s