እቲ ናጽነትና፡ ስርዓት ህግደፍ ቅድሚ ምምስራቱ’ዩ ኮይኑ! (2016 ተጻሕፈ)

እቲ ናጽነትና፡ ስርዓት ህግደፍ ቅድሚ ምምስራቱን ሽግር ከውርድ ቅድሚ ምጅማሩን’ዩ ኾይኑ።

        እዚ ሓድሽ ወለዶ፡ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ወለዶ ጽቡቕን ሕማቕን ተቐቢሉ፡ ፈላልዩ ክርእዮን ከኽብሮን እንተዘይበቒዑ? እቲ ንሱ ዝወልዶ (ብድሕሬና ዝመጽእ ወለዶ) ነቲ ሕጂ ንሰርሖ ዘለና ጽቡቕን ሕማቕን ከኽብሮን ክስዕቦን ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ’ዩ። ናይ ነብስና ሓርነት፡ ንባዕልና ብባዕልና ከነረጋግጽ ዘይከኣልና ክነስና፡ ነቶም ወለድና መሪቖም ዘፋነውዎምን፡ ካብ ናይ ግዳም መግዛእቲ ዘናገፍዎምን ዘናገፉናን ሕሉፍ ወለዶ፡ ንስርሖምን ንመስዋእቶምን፡ ነቲ ግሁድ ዝገበርዎ ናጽነትን ከነቆናጽብን ከነነኣእስን ካብ ፈተንና፡ ‘ንሕና ንናይ ግዳም መግዛእቲ ኣሊና፡ ንስኹም ንናይ ውሽጢ መግዛእቲ ከይትኣልዩ ሃዲምኩም፡ ነብስኹም ፈቲኹም፡ ነብስኹም ድማ ኣጥፊእኩም።’ እንተበሉና እንታይ መልሲ ኣለና? ምክብባርን ሓድነትን ዝመጽእ፡ ምምልላእን ምክእኣልን ዝህሉ፡ ተራ ናይ’ቲ ቀዳማይ እቲ ዳሕረዋይ ከኽብሮን ክዝክሮን ከሎ’ዩ። Continue reading እቲ ናጽነትና፡ ስርዓት ህግደፍ ቅድሚ ምምስራቱ’ዩ ኮይኑ! (2016 ተጻሕፈ)

Advertisements

ተመን ደጕዓሊ

ተመን ደጕዓሊ

ብተስፋዬ ገብረኣብ
ትርጕም፦ ቴድሮስ ማርቆስ

   ኣብ መፋርቕ ክራማት ቀይሕ ባሕሪ ኻብ ምጽዋዕ ናብ ኣስመራ እናተመለስኩ፡ ኣብ  ደጕዓሊ ሓንቲ ለይቲ ሓደርኩ። ኣብ እግሪ እቲ ኮሎኔል ክሪስቶፈርን ራእሲ ኣሉላ ኣባ ነጋን እተዋግኡሉ ኵርባ ሓደ መዘናግዒ ማእከል ተሃኒጹ ይርከብ። ኪንዮ እቲ መዘናግዒ ማእከል ግራት በርበረ ይርአ።

ኣብ ደጕዓሊ ሓዲረ’ኳ ክብል ኣይክእልን። መሬት ከይበርሀ መገደይ ቀጺለ እየ። ብርግጽ፡ ጥቓ እቲ ኢጣልያውያን ንክሪስቶፈር ዝተኸሉሉ ናይ መስቀል ሓወልቲ ኣብ እተዘርግሐ ናይ ቈርበት ዓራት ክሳብ ከውታ ለይቲ ጐቦ ዀንኩ። ኣፍሪቃዊት ወርሒ ኸም ጸሓይ ኳዕ ኢላ ተራእየት። Continue reading ተመን ደጕዓሊ

እሾኽ ልበይ

                    እሾኽ ልበይ
ዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ   ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ኣብ’ቲ ካብ 1961ዓም ክሳብ 1993ዓም ዝተኻየደ ሓርበኛዊ ውግእ ኣንጻር’ቲ ናይ ሽዑ ዝዓበየን ዝበለጸ ዝተዓለመን ዝዓጠቐን ሰራዊት ጸላም ኣፍሪቃን ሓገዝቱ ልዕለ ሓያላን ኣሜሪካን ሩስያን ንዓለም ብዘደነቐ ጅግንነትን መስዋእትን ተዓዊቱ። እዚ ንገዛእ ህዝብኻን ነፍስኻን ምውጣይ ኣይኮነን። እዚ ጻልጣ ሓቂ እዩ። እንታይ ድ’ኣሉ ነዚ ፍሉጥ ሓቂ’ዚ ዝደግመልና ትብሉ ኣይትሰኣኑን። ነዚ ሓቂ’ዚ ደጊመ ከረጋግጾ ምኽንያት ኣሎኒ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ -25 ዓመታት ድሕሪ’ዚ ዓወት’ዚ- እቲ ነዚ ጅግንነት’ዚ ዝሰርሐ በዓል ቅያ ኣብ ጅግንነቱ ዝጠራጠረሉን፡ ብዛዕባ ጅግንነቱ ዝሓፍረሉን ኵነታት ስለዝኣተወ እዩ። ምኽንያታት፣ Continue reading እሾኽ ልበይ