“እቶም ብጸልማት ዝተሰርቁ እስራኤላውያን ናጽላታት!”

“እቶም ብጸልማት ዝተሰርቁ እስራኤላውያን ህጻናት!”
                                         ሃገር ንምምስራትዶ፡ ዓሌት ንምጽናት?
    እዚ ብኸፊል ተርጒመ ዘቕርቦ ዘለኹ ጽሑፍ፡ (ንምሉእ ንባብ ኣብ’ቲ መርበብ ሓበረታ ኣቲኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም) ሓደvotercard.jpg ቤቢስ እዋን ኣብ ታሪኽ እስራኤል ዝተፈጸመን፡ንዓሰርተታት ዓመታት ብምስጢር ተታሒዙ ዝነበረን ፍጻመ እዩ። እቲ ፍጻመ፡ ንህጻናት ንሓደስቲ ውልዶ ህጻናት ካብ ኣደታቶም እናሰረቕካ ምውሳድ’ዩ። ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኣይሁዳውያን፡ ብፍላይ ድማ እቶም የመናውያን፡ (ካብ የመን ዝመጹ ኣይሁድ) ግዳይ ናይ’ዚ ዝተወደበ ገበን መራሕቲ እስራኤል ናይቲ እዋን ኮይኖም’ዮም። ፖለቲካውያን ጥራይ ዘይኮነ፡ ዋላ ሃያማኖታውያን መራሕቲ ናይቲ እዋን ነቲ ስራሕ ከም ዝተሳተፉሉ ዝገልጹ ብዙሓት ምንጪታትን መወከሲታትን ኣለዉ። ገለ ካብኡ ኣብ ታሕቲ ተርጒመ ዘቕረብኩዎን ብምሉኡ እቲ መርበብ ሓበረታን ኣስፊርዎ ኣሎ። ዋላ’ኳ እዚ መረበብ ሓበረታ ስም ክልተ ቀዳማይ ሚኒስተራት (ቤንጊርዮንን ናታንያሁን) ጥራይ እንተገለጸ፡ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝሞተ ፕረዚደንት ሺሞን ፐረዝ ቀንዲ ተዋሳኢ ናይቲ ስራሕ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። እዚ ኩሉ ስርቂ ህጻናት፡ እሞ ድማ ሽዑ ንዝተወለዱ፡ ሃገረ እስራኤል ንምምስራት ዝተኻየደ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ገሊኦም ድማ፡ ኣብዚ መርበብ ሓበረታ ተጻሒፉ’ውን ከም ዘሎ፡ እቲ ዓሌታዊ ስምዒት ዘበገሶ፡ ሃገረ እስራኤል ብዓረባዊ ህዝቢ ከይትዕብለል ካብ ምስጋእ ዝተላዕለ’ዩ ዝብሉ ኣለዉ። ኣነ ድማ ክልቲኡ ክከውን ይኽእል’ዩ ዝብል እምነት ኣሎኒ።

 

እዚ በቲ ሓደ ሃገር ንምምስራት ክንደይ ውረድ ደይብ ከም ዘሎ የረደኣካ፡ በቲ ካልእ ድማ ጭካነ ፖለቲከኛታት ዓለምና ክንዲ ምንታይ ዶብ ኣልቦ ምዃኑ የረደኣካ። ምኽንያቱ፡ እዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ፡ ኣብ እስራኤል ከለኹ ካብ ሓደ ግዳይ ናይዚ ዝኾነ ዓቢ ሰብኣይ (የመናዊ) ኣንደበት ሰሚዐዮ ስለ ዝነበርኩ ስምዒትን ሕርቃንን ኣዘራርባኡ፡ ናትና ናይ ኤርትራውያን ንትርኽን እናተራእየኒ እየ ነዚ ከዳሉ ወሲነ።
      ዝሓለፈ ወርሒ፡ (ወርሒ 7 ናይ 2016 ንምባልዮም) ምኽንያቱ እዚ ጽሑፍ፡ ኣብ ወርሒ 8 ናይ 2016 ኣዩ ተዘርጊሑ።
ዝሓለፈ ወርሒ፡ ጻኺ ሃናግቢ ዝተባህለ ሚኒስተር ሃገራዊ ጸጥታ እስራኤል፡ እቲ ናይ መጀመርታ መንግስታዊ በዓል ስልጣን፡ ብዛዕባ’ቶም ኣብ 1948፡ ኣብ እዋን ምምስራት ሃገረ ኣስራኤል ምዃኑ’ዩ፡ ካብ ኣደታቶም ዝተሰርቁ ብኣማኢት ዝቑጸሩ እስራኤላይውያን ህጻናት፡ ምስራቖም ዝተኣመነ በዓል ስልጣን ኮይኑ’ሎ። ከም ሓቂ ግና፡ እቲ ቁጽሪ ናይትም ዝተሸጡ ህጻናት ናብ ኣሽሓት ዝተጸገዐ ወይ ዝደየበ እዩ ነይሩ።
ይብል እቲ መርበብ ሓበረታ። ወሲኹ፥
    ንኣስታት ሰብዓ ዓመታት፡ እቶም ዝተዓወቱ መንግስቲታት፡ (በቢ እዋኑ ንዝነበሩ መንግስቲታት ናይ ዝተፈላለዩ ሚኒስተራ ንምግላጽ’ዩ፡) ካብ ህዝቢ ንዝመጸ ሰለስተ ተደጋጋሚ ሕቶታት፡ ኣሉታዊ ምላሽ ክህበሉ እዩም ጸኒሖም፡ እቲ መልሲ ድማ፡ “እቶም ኩሎም ዝጠፍኡ ህጻናት እቶም ብሰንኪ ዝተመሳቐለ እዋን እስራኤላውያንን እስራኤልን፡ ብሞት ዝተፈለዩ ህጻናት እዮም።” ዝብል’ዩ ነይሩ።
እቲ ኣብ ታሕቲ እትርእይዎ መርበብ ሓበረታ ነዚ’ውን ይውስኽ እዩ።
    ዋላ’ኳ ንብዙሓት ኣደታት ናይ’ቲ እዋንቲ፡ እቶም ዝተወለዱ ህጻናት፡ ኣብ እዋን ሕርሰንን ድሕሪ ምግልጋለን (ድሕሪ ምሕራሰን) ዘሎ ሓጺር እዋንን፡ ብሞት ከም ዝተፈለዩ እንተነገርወን። ናይቶም ሞይቶም ዝተባህሉ ህጻናት ሬሳ ኮነ መቓብር የርእይወን ኣይነበሩን። ናይ ምማቶም ምስክር ወረቐትን ምኽንያት መሞቲኦምን ይገልጽሎምን ይህብዎምን’ውን ኣይነበሩን። ገለ ካልኦት ድማ፡ ካብ ሕቑፊ ኣደታቶም ብነርሳት ተመንጢሎም ይውሰዱ ነይሮም። (በቲ ዝተበጽሐ መጽናዕቲ ይሽየጡ) ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። 
   ሊንክ ጠውቑ ምባል ኣየድልየኩምን። በሊ ጥውቕ ኣብልዎ!
      ምኽንያቱ፡ ንሕና ኤርትራውያን   ሽግርና ተመኩሮ ዝተፈላለያ ሃገራትን ዘሕለፍኦ ህይወትን ካብ ዘይምጽናዕ እዩ ይመስለኒ፡ ነዚ ብጀብሃ ኮነ ብህዝባዊ ግንባር ዝተፈጸመ ተግባራት (ኣብ ሕሉፍ)  ኣብ ዓለም ምሉእ ካብ ዝተፈጸሙ ታሪኻዊ ፍጻመታት ዝተጋነነ ገይርና ንርድኦን ንትርጉሞን። ዋላ’ኳ ዝተኸፈለ ተኸፊሉ ሃገር እንተትጥዒስ ደልኡ ምኾነ ዝብል እንተዘይተሳእነ፡ ሃገር ትመስረት ኣይትመስረት ትጥዐ ኣይትጥዐ፡ ምጽብጻን ንዝምልከቶም ኣክላት ምሕታትን ኣድላዩ ይመስለኒ። ናብቲ እዋንቲ ተመልሲካ ምትህልላኽን መብሰሊ እንጀራኻ ክትገብሮ ወግሐ ጸብሐ ሓረጋትን ቃላትን ቀያይርካ ንመንእሰያት ኣብ ክንዲ ኣመራጺታት ምንጋር ጽልኢን ቅርሕንቲን ምዝራእን ግና። ጥቕሙ ነቶም ውሑዳት ጉድኣቱ ነቶም ብዙሓት እዩ።
 743900593.jpg shimon እዚ ኣብ እስራኤል ዝተፈጸመ፡ እሞ ድማ ኣብ ውሱናት ሕብረተሰባት ዝተፈጸመ ስለ ዝኾነ፡ ስንብራቱ ክሳብ ሕጂ ኣይሃሰሰን። እቶም ሕብረተሰብ ሃገርና ተመስሪታን ማዕቢላን እንድያ ኢሎም ኣይቀሰኑን። ኣብ መዕለቢኡ ከየብጽሕዎ’ውን ዝዓርፉ ኣይመስለንን። እዚ ክገብሩ ግና ኣብ ጥዑይን ጥጡሕን ህይወት ክህልዉ ኣለዎም። ስለ’ዚ ከም ኩሉ እስራኤላዊ ይሰርሑ፡ ይነብሩ፡ ሓይሊ ክሳብ ዝረኽቡ ድማ ይመሃሩን ይህብትሙን ብሕብረትን ብሓደ ስምዒትን ድማ ይጥርነፉ። ንሕና ኤርትራውያን ግና፡ ነቲ ኩልና ክንሰማማዓሉ ዝግብኣና ነጥቢታት ኣወንዚፍና፡ ነቲ ምንጮምን መሰረቶምን ዘይፍልጡ ውልቀሰባት ዝዘርኡልና ናይ ሕሉፍ ጽልኢ ከነኮማስዕ ንነብር ኣሎና። እሞ በዚ ትፍወስ ሃገርን ዝድሕን ህዝቢን እንተሃልዩስ ክንርእዮ ኢልና ኣሎና። ብፍላይዞም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኤርትራውያን ብጾት፡ እቶም ኣብ ጥጡሕ ህይወትን ኩነታትን ኮይኖም ዝዝርግሕዎን ዝዝረእዎን ጽልኢ ከኮማስዑ ግዜ ዘባኹኑ ምዃኖም ብርቱዕ ሓዘን እስመዓኒ። ፍልጠትን ተመኩሮ ሃገራትን እናፈለጥናን እናተረዳእናን ብዝኸድና ቁጽሪ፡ እቲ ኣባና ዝተፈጸመ ከጋጥም ዝኽእል ምዃኑ ክንግንዘብ ኢና። እዚ ድማ ኣብ ምግራምን ኣብ ምጽራፍን ግዜና ከይነባኽን ይሕግዘና። እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሕጂ እንታይ ንግበር ናብ ዝብል ሕቶ ይመርሓና፡፡ እዚ ሕቶ’ዚ ድማ’ዩ ናብ ፍታሕ ዘብጽሕ።

One comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s