እቲ መዓልቲ ናጽነት ረዚን’ዩ። ብዳንኬራ እንተተባዒሉ ግና ይፈኩስ!

   

እቲ መዓልቲ ናጽነት ረዚን’ዩ። ብዳንኬራ እንተተባዒሉ ግና ይፈኩስ!

    መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ፡ ብጓይላን ዳንኬራን ዶ ነብዕሎ? ወይ ከም ሓደ ፍሉይ ታሪኻዊ ዕለትን ኣጋጣሚን ነኽብሮ? ዝብል ነጥቢ ከከራኽር ኣብ ክንዲ ዝነብሮ፡ ብጭራሽ ኣይነኽብሮን ወይ ድማ ብጓይላ ኢና ከነብዕሎ ዝብልን ተጻራሪን መርገጺታት በዚሑ። ይትረፍ እዚ ናይ ስርዓት ህግደፍ ጥልመትን ሕሱም ኣተሓሕዛን ተወሲኽዎ፡ ብኣንጻሩ ሰላምን ምዕባለን እንተዝህልወናን፡ ኣብ ሃገርና እንተንህሉን፡ ምውጻእ ናጽነት ኤርትራ፡ ልዕሌና፡ ልዕሊ’ዞም ሕጂ ብዙሕ ንብልን ንኽሕድን ዘሎና፡ ነቶም ብመግዛእቲን ብግፍዒን ኢትዮጵያ፡ ዝተጋደሉን ዝተሰደዱን መቐረቱ ዝያዳ ምተሰመዖም። ምኽንያቱ፡ ፈለማ መግዛእቲ፡ ደሓር ህንጡይነት ንናጽነት፡ ደሓር ገድልን ክቡር መስዋእቲን፡ ደሓር ናጽነት ስለ ዘሕለፉ። ዝያዳና ነቶም ዝነበርዎ ትርጉም ኣለዎ። እዚ ሕጂ ንሕና ንቃለሶን ነምጽኦ ሓርነትን ድማ፡ ዝያዳቶም ዝሓለፉን ዝያዳቶም ዝመጽኡን፡ ንዓና ትርጉም ክህልዎ እዩ። (እንተምጺእናዮ!?) ስለ’ዚ፡ ሉኡላዊት ሃገረ ኤርትራ ንምምጻእ ዝተኻየደ መስዋእቲን ስንክልናን ምኽሓድ ማለት፡ ነቶም ሽንትኻን ንፋጥካን ጸሪጎም ዘዕበዩኻ፡ ዘምሃሩኻ፡ ተጋዲልካ ሞራል ዝሃቡኻ፡ ወለድኻ ምኽሓድ ማለት’ዩ። Dolo-Ado-aerial-pe_1951296i
እወ፡ ስድራኻ ወይ ቤተሰብካ፡ ኢሰፓ ወይ ወልደ ገባ፡ እንተነይሮም’ሞ፡ ብተግባሮም እንተተቐጺዖም? እታ ዝመጸት ነጻ ኤርትራ ዘይመባልዕትኻ ስለ እትመስለካ። ንህላውነታ ክትክሕድን፡ እዛ ኣቦይ ዘእሰረት፡ እዛ ኣቦይ ዘጥፈአት ሃገር እናበልካ፡ እናት ሃገር እናደረፍካ ትነብር።
ኣብ ንቡርን ጥዑይን ኩነተ ኣእምሮ፡ ኣብ ዘመዛዝን ሕልና፡ ኣብ ስነ መጎታዊን ርትዓዊን ኣንደበት እንተንህሉ፡ ኪኖ’ቲ ንሕና ንረኽቦ ዘሎና መከራ፡ እቶም ኣብ ህይወቶም ክልተ ግዜ ፡ እሞ ድማ ንነዊሕ ዓመታት፡ ብኽልተን ልዕሊኡን መንግስታት፡ በቲ ነብሶምን ደቆምን ዝተጋደሉሉ ዕላማ፡ ተጠሊሞምን ተበዲሎም ስለ ዘለዉ። ልዕሊ ነብስና ብእኦም ክንሓዝንን፡ ኣብታ ሓጻር ዕድሜኦም ጽቡቕ ከነርእዮም ክንዕወትን ምተገበኣና።
እቲ ናይ ናጽነት ኣበዓዕላ፡ ኣይኮነንዶ ሕጂ እቲ ዝተበገሰ ዕላማ ኣብ መዓልቦኡ ከይበጽሐ ተሪፉን ወለድና ክልተ ሳዕ መከራ ርእዮምን፡ ኣብ ንቡርን ርሑውን ህይወት እንተንህሉ’ውን፡ ብውሑድ ወጻኢታት ቅርጡውን ጽፉፍን ኣገባብ ተኸቲልና ከነኽብሮ’ዩ ርትዓዊ ዝኸውን። ሕጂኸ እንታይ የድሊ፡ ሕጂ ነዛ ኣትያ ዘላ መዓልቲን፡ ነተን ዝመጻ ዓመታትን፡ ንሕሉፍ እናዘከርናን፡ ንዕላማታት እቶም ዝተጋደሉን ዝተሰውኡን እናዘከርናን፡ ናይ ሓባር ኣፈታትሓ ሽግርና መደባት ክንሕንጽጽ ይግብኣና። ዝያዳ ካልእ ዕለታት፡ ኣብታ ዕለት ክንራኸብን ክንዘራረብን ይግብኣና፡ ንቡር ናይታ ዕለት ክንመልሶ። ግቡእ ናይታ መዓልቲ ከነውሕሶ። ንሕና ግና፡ እዚ ምግባር ተሳኢኑና፡ ንደምስሶ፡ ንሕከኮ፡ ንረስዓዮ ዝብሉ ሓረጋት ንመዝገብ ቃላትና ዓብሊሎሞ ንርከብ።
ሓደ ንቡርን ቅቡልን ነገር ኣሎ፡ ንሕና ንወለድናን ስራሕ ወለድናን እንተዘየኽቢርና፡ ዝመጽእ ወለዶና፡ ሕማቕ ኢድ ስለ ነሕልፍ ዘለናን፡ ነዚ ሕልክስክስ ዝበለ ተግባራትና ተዓዚቦምን፡ (ክጸንሖም ስለ ዝኾነ) ኣዝዮም ክንዕቁናን ክፍንፍኑናን ኮይኖም ይስምዑኒ። እቲ መዓልቲ ናጽነት ረዚን’ዩ። እዚ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ግና ኣብ ክንዲ ዘይተኣደነ ወጻኢታትን ዳንኬራን፡ ብዘተን ብልዝብን፡ ብሓደስቲ መብጽዓታትን ናይ ሓባር መደባትን፡ እንተተኸቢሩ’ዩ ዝምዕርግን ሚዛን ዝህበናን።

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s