ተመን ደጕዓሊ

ተመን ደጕዓሊ

ብተስፋዬ ገብረኣብ
ትርጕም፦ ቴድሮስ ማርቆስ

   ኣብ መፋርቕ ክራማት ቀይሕ ባሕሪ ኻብ ምጽዋዕ ናብ ኣስመራ እናተመለስኩ፡ ኣብ  ደጕዓሊ ሓንቲ ለይቲ ሓደርኩ። ኣብ እግሪ እቲ ኮሎኔል ክሪስቶፈርን ራእሲ ኣሉላ ኣባ ነጋን እተዋግኡሉ ኵርባ ሓደ መዘናግዒ ማእከል ተሃኒጹ ይርከብ። ኪንዮ እቲ መዘናግዒ ማእከል ግራት በርበረ ይርአ።

ኣብ ደጕዓሊ ሓዲረ’ኳ ክብል ኣይክእልን። መሬት ከይበርሀ መገደይ ቀጺለ እየ። ብርግጽ፡ ጥቓ እቲ ኢጣልያውያን ንክሪስቶፈር ዝተኸሉሉ ናይ መስቀል ሓወልቲ ኣብ እተዘርግሐ ናይ ቈርበት ዓራት ክሳብ ከውታ ለይቲ ጐቦ ዀንኩ። ኣፍሪቃዊት ወርሒ ኸም ጸሓይ ኳዕ ኢላ ተራእየት።

ጐቦ ካብ ዝዀንኩሉ ዓራት ብናይ ሜትርን-ፈረቓን ርሕቀት ኣፉ ሃህ ዘበለ ኸውሒ ርአኹ፦ ኣብ ትሕቲ እቲ ኸውሒ ገለ እተጠቕለለ ነገር! እንታይነት ናይቲ እተጠቕለለ ነገር ብብርሃን ወርሒ ኽፈልጥ ፈተንኩ። እቲ እተጠቕለለ ነገር ብልክዕ ተመን በረኻ ይመስል ነበረ። ኣብታ ህሞት ሰውነተይ ዘሓለ።18527997_1349014415190037_5573663269841362265_n

እንተ ዘይርእዮ ነይረስ ለይቲ ነኺሱ ምቐተለኒ ማለት ድዩ? እንቋዕ ከይደቀስኩ ኸለኹ ረኣኽዎ! ሕጂ እንታይ እየ ክገብር ዘለኒ? ምቕታል? ብልክዕ እዚ ተመን ኪቕተል ኣለዎ፤ ኣብ ዝደቀሰሉ ብእምኒ ምጭፍላቕ! እዚ እዩ እቲ ኪኸውን ዘለዎ።

“ኣቶ ተመን!” በልኩ ብሕሽዅታ።

ተመናዊ መልሲ ሃበኒ።

“ጥዕና ይሃበለይ ዝሓወይ!”
“ቅድሚ ምሟትካ ሓደ ክልተ ሕቶታት ክሓትተካ?”
“ሕተተኒ።”
“ንዓባይካ ዓባያ ንሄዋን ስለ ዘስሓተታስ ሓበንዶ ይስማዓካ?”

ኣቶ ተመን ክሳዱ ኣቕኒዑ ሰሓቐ።

“መቸም ሰባት ትገርሙ ኢኹም! እሱራት ገዛእ ጽውጽዋያትኩም! ፍርህኩም እትሓብኡሉ ጕድጓድ ምኽኒት ብምዅዓት ዚወዳደረኩም የልቦን። እስከ ንሄዋን መን እዩ ዘስሓታ?”
“እንድዒ፡ እንታይ ፈሊጠ! ኣርባዕተ ኣእጋር ነይሩካ ዚበሃልከ?”
“በጃኻ እስከ ሕደገኒ ዝሓወይ! ኣርባዕተ ኣእጋር፡ ሓምሳ ኣእጋር፡ ሚእቲ ኣእጋር! ቤላቤሎኹም ባዕልኻትኩም ተዘናግዑሉ። ኣነ ንቖሎ ጥጥቖ እዝኒ የብለይን።”
“መልሓስካ ግና ማንታ እዩ ይበሃል።”

ኣቶ ተመን እንደገና ሰሓቐ።

“ንመልሓስኩም እንተ ዘይመሲሉ ውጉዝ ድዩ?”
“ናይ መወዳእታ ሕቶዶ ክሓትተካ?”
“ሕተት።”
“ሰባት ስለምንታይ እዮም ዚጸልኡኻ?”
“እዚ እሞ ንስኻ ባዕልኻ ንገረኒ። ስለምንታይ ንኣይ መሊስካ ትሓትተኒ።”
“ደቅ-ሰብ ንኣባጊዕን ንኣኽላባትን ፍቕሪ ኣለዎም፡ ሓቀይ?”
“ስለምንታይ ይመስለካ! ኣነ ከም ከልቢ ኣይርገጽን። ከም በጊዕ ክሳደይ ዘርጊሐ ኣይሕረድን። ነቲ ኺቀትለኒ ዚመጽእ እንተ ኽኢለ ኣነ’ውን ቀዲመ እቐትሎ። ካብኡ ብዝተረፈ፡ ምስ ወድ-ሰብ ምንም ዜራኽበኒ ነገር የልቦን። ዝምገባ ኣንጭዋ! ዝዘራእኩምዎ ባልደንጓ ተንኪፈልኩም ኣይፈልጥ!”
“ግምትካ ንገረኒ።
“ናይ ምንታይ ግምት?”
“ደቅ-ሰብ ብዓንተቦኡ ስለምንታይ ጸሊኦሙኻ?”
“ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም እትብሉ?”
“ምስ ሰይጣን ተመሻጢሩ ንሄዋን ኣስሒትዋ።”
“እቲ ሓቂዶ ኽነግረካ? ቤላቤሎ እዩ። ንገዛእ ተረትኩም ኣሚንኩም ኣባትርኩም ኣብ ርእሰይ ኣዕሊብኩምዎ። ኣነ ብዛዕባ ገዛእ ርእሰይ ከም ዝፈልጦ ግና ንወድ-ሰብ ፈውሱ እየ። ሕማም ወድ-ሰብ ብምብዛሑ፡ ሕንዚ ውላድ ተመን ከም ጸባ እናተሓልበ ፈውሲ ይኸውን። ነዚ ፈውሲ ኢኹም እምበኣር መርዚ እትብልዎ። ንኣና ኸኣ ፈወስቲ ምባል ሓዲግኩም መርዛማት ትብሉና።
“ከም ጥቕመይን ናይ ባህርይ ኣርኣያነተይን እንተ ዚኸውንሲ ስማት ደቅ-ሰብ ኣምሳያ ገብረኣብ ገብረተመን፡ ሰመረኣብ ዘይኰነስ ሰመረተመን፡ ኣብ ክንዲ ስብሓትለኣብ ስብሓት ለተመን ኪበሃል ነይርዎ። ምዃን ወድ-ሰብ ካብ ጥንቲ ጥቕምቲ ንገዛእ መድሓኒቱ ናይ ምጥፋእ ልምዲ ዘኻዕበተ ፍጡር እዩ። በል እምኒ ኣልዕል እሞ ደርቢኻ ቕተለኒ።”

ኣዒንተይ ነቲ ጸላም እናተለማመዳኦ ምስ ከዳ፡ እቲ ተመን ዝመሰለኒ ጥቕላል ሓረግ በረኻ ምዃኑ ተረዳእኩ። ወርሒ ከም ጸሓይ ደሚቓ ነበረት። ካብቲ ታሪኻዊ ኵርባ ባንዴራታት ኤርትራን ኢጣልያን ኪንብልበላ ኻብ ርሕቀት እናኣቋመትኩ ጐቦ ዀንኩ። ሰማያን ምድራን ሰላማዊ ነበረ።

ካብ መጽሓፍ “የጀሚላ እናት ” እተወስደ ልብወለድ

Cover picture courtesy: Tesfaye Gebreab’s blog

https://www.facebook.com/groups/FreeEritrea/?multi_permalinks=1386535654772396&notif_t=group_activity&notif_id=1495396847680227

 

(http://tgindex.blogspot.com/)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s