እቲ ናጽነትና፡ ስርዓት ህግደፍ ቅድሚ ምምስራቱ’ዩ ኮይኑ! (2016 ተጻሕፈ)

እቲ ናጽነትና፡ ስርዓት ህግደፍ ቅድሚ ምምስራቱን ሽግር ከውርድ ቅድሚ ምጅማሩን’ዩ ኾይኑ።

        እዚ ሓድሽ ወለዶ፡ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ወለዶ ጽቡቕን ሕማቕን ተቐቢሉ፡ ፈላልዩ ክርእዮን ከኽብሮን እንተዘይበቒዑ? እቲ ንሱ ዝወልዶ (ብድሕሬና ዝመጽእ ወለዶ) ነቲ ሕጂ ንሰርሖ ዘለና ጽቡቕን ሕማቕን ከኽብሮን ክስዕቦን ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ’ዩ። ናይ ነብስና ሓርነት፡ ንባዕልና ብባዕልና ከነረጋግጽ ዘይከኣልና ክነስና፡ ነቶም ወለድና መሪቖም ዘፋነውዎምን፡ ካብ ናይ ግዳም መግዛእቲ ዘናገፍዎምን ዘናገፉናን ሕሉፍ ወለዶ፡ ንስርሖምን ንመስዋእቶምን፡ ነቲ ግሁድ ዝገበርዎ ናጽነትን ከነቆናጽብን ከነነኣእስን ካብ ፈተንና፡ ‘ንሕና ንናይ ግዳም መግዛእቲ ኣሊና፡ ንስኹም ንናይ ውሽጢ መግዛእቲ ከይትኣልዩ ሃዲምኩም፡ ነብስኹም ፈቲኹም፡ ነብስኹም ድማ ኣጥፊእኩም።’ እንተበሉና እንታይ መልሲ ኣለና? ምክብባርን ሓድነትን ዝመጽእ፡ ምምልላእን ምክእኣልን ዝህሉ፡ ተራ ናይ’ቲ ቀዳማይ እቲ ዳሕረዋይ ከኽብሮን ክዝክሮን ከሎ’ዩ።
ካብ ዝበዝሑ ስምዒቶም ዘየልዘቡ ሰባት ዝመጽእ ነቐፈታን መረረን፡ “ዲክታቶር ሒዞምልና መጺኦምሲ ናጽነት ድማ
ከነኽብር” ዝብል’ዩ። ይኩን’ምበር፡ ቅድሚ’ቲ ዲክታቶር፡ ነታ ናጽነት’ዮም ሒዞሞ መጺኦም። (ዋላ’ኳ ኣብ ውሽጢ’ቲ ደሓር ዝተጋህደ ዲክታቶር ካልእ ሰብ ዘየለለዮ ዲክታቶር እንተነበረ፡) በቲ ናይ ሽዑ ግዜ እምነትን መረዳእታን፡ እቶም ንሰላሳ ዓመት ዝተቓለሱ፡ ቅድሚ’ቲ ዲክታቶር ናጽነት ኣረኪቦምና’ዮም። ንሕና ከንቶ መንቶ፡ ፈተውቲ ነብሶም ድማ ክንዕቅባ ኣይከኣልናን። ነብስናን ብጻይናን ኣየኽበርናን። ክንዲ ነብስናን ክንዲ ብጻይናን ኣይተማጎትናን፡ ኣይተቓለስናን። ካን፡ ከምዛ ንሕና ከም ዘይነውድቖ ጌሮም ዝሃነጽዎ ከነማርሮም ንነብር ኣሎና። ሕምቀትካን ስንፍናኻን ምቕባል ነውሪ’ኮ ኣይኮነን።

This slideshow requires JavaScript.


ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ንማጎትን ንቃለስን ካብ ሃለና፡ ነቲ ንሱ ዘኽብሮም ስዉኣት እንተዘየኽበርና፡ ነታ ንሱ ዘኽብራ መዓልቲ ናጽነት ከነኽብራን ብመጠኑ ነብስናን ኩነታትናን ናብ ምፍታሽ ከነውዕላን ካብ ዘይፈተንና፡ ኣካል ህዝቢ ኤርትራ ዝገብረናን፡ ከነድሕነካ ኢና ክንብልን ብኸመይ ንእመን።
ሓደ ካብ ዕልልቲ ኣመንዝራ ዝተወለደ ሰብ፡ ልክዕ ከምቲ ካብ እርኑባትን ጥሙራትን ስድራቤት ዝተወለደ ሰብ ንመዓልቲ ልደቱ ከኽብራ እንታይ ይጽግሞ? ከመይ ተወሊዱን ከመይ ጎቢዙን ዘይኮነ፡ ፈለማ፡ እቲ ከም ሰብ ምውላዱ ጥራይ ክብሪ ይወሃቦ፡፡ ኤርትራ፡ ከመይ? ካብ መን፧ ብኸመይ ተወሊዳ ከይበልና ስለ ምውላዳ ጥራይ ከነኽብራ ይነብረና። እቲ ሕቶ ንኣተዓባብያኣ ዝምልከት እንተኾይኑ ድማ መልሱ ከምዚ’ዩ ንዓይ።
እቲ ካብ ኣመንዝራ ዝውለድ ቆልዓ፡ ክሳብ ዝጉብዝ ከማርርን ክራገምን ይነብር ይኸውን። ምኽንያቱ መሳቶኡን መማህርቱን ክሓምይዎን ክምክሑሉን ስለ ዝሰምዕ። በዚ ተደሪኹ፡ ነብሱ ከጥፍእ፡ ወይ ምፍጣሩ ክጸልእ ይኽእል። እንተለቢሙን ልቡ እንተተኸፊቱሉን ድማ፡ ንድሕረባይታኡን ኣወላልዳኡን ተቐቢሉ፡ ሓይልን ፍልጠትን ደሊቡ፡ ንኣደኡ ካብ’ቲ ሕማቕን ፍንፉንን ስራሕ ኣውጺኡ፡ ስማን መጻኢኡን ከመሓይሽ ይኽእል። ንሕና ኣየናይ ንመርጽ፡ መን ኢና ስለምንታይከ ነቲ ንመርጾ ንመርጽ?
ነቲ ክንመርጾ ዝተደረኽና ቅድሚ ምምራጽና፡ ክንቅይሮን ከነመሓይሾንከ ኣይምኸኣልናንዶ? ነቲ ትደልዮ እንተዘይመሰልካን፡ ነቲ ተፍቅሮ ዘፍቅሮ እንተዘየፍቀርካን ብኸመይ ኢኻ ኣብ ልበይ ፍቕሪ ህዝቢ ኤርትራ ኣሎኒ ትብል? እዚ ህዝቢ፡ ቀዳሞት ደቁ ንመስዋእቲ፡ ዳሕረዎት ደቁ ንስደትን ከርተትን ዋላ ይፈለይዎ፡ ብዳሕረዎት ደቁ ዝመጽእ ምንሻዉ ንኣበርክቶ ቀዳሞት ግና ዝቕበሎ ኣይመስለንን። ምኽንያቱ፡ ግዜን መድረኽን፡ ተራን ኣበርክቶን ደቁ ፈላልዩ ዘይርኢ ህዝቢ ስለ ዘይኮነ።
መዓልቲ ናጽነት ብምብዓል፡ በዳሊን ተበዳሊን ሓደ ኢኹም ምባል የዋህነት’ዩ፡፡ እቲ ኣበዓዕላ፡ እቲ ኣብ’ቲ በዓል ዝለዓል ጭርሖ፡ እቲ ኣብ’ቲ በዓል ዝለዓል ሕቶ፡ ዝቐርብ መደረ፡ ዝወሃብ መግለጺን መረዳእታን ሰሚዕካ፡ ናይ የማን ድዩ ናይ ጸጋም፡ ናይ ጸቓጢ ድዩ ተጸቀጥቲ ክትፈልዮ ምኽኣል ዓቢ ልቦና’ዩ። እንተዘይኮይኑ፡ ብሰንኪ መዓልቲ ናጽነት ዘይምብዓልና፡ ካብ ኤርትራውያነት ክንርሕቕ፡ ወይ ድማ ብሰንኪ ምብዓልና ካብ ተጸቀጥቲ ክንግለል ዝግባእ ኣይኮነን።

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s