ዝኽሪ ህይወተይ: ኣብ ዕለትካ! ብሰምሃር ሓይሊኣብ

african_sunset_by_sclarke1991-d5io24pዝኽሪ ህይወተይ: ኣብ ዕለትካ!! ልበይ ኣብዚሑ ዝጠጀኦ ፍቕርኻ:ሎሚ እናክጎስዖ ሚዛን ናፍቖትካ ይኸብደኒ’ሎ። ሃሳስ ዝኽሪ ንእስነተይ ጎሊሖም ክረኣዩኒ ክንደይ ግዜ ዘይለመንኩ። እቲ ወትሩ ካብ ልሳናት ፈተውትኻ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ሓልዮትካን: ቅንዕናኻን: ክግለጸለይ ወትሩ ምስ ጸለኹ’የ ኔረ። ምስ ነብሰይ ከይተበኣስኩ ዝሓለፍክዎ እዋን ‘ውን ኣሎ ክብል ኣይደፍርን። እቲ ምንታይስ፥ ኣብ’ቲ ናተይ ክለ ዕድመ ዝነበሩ ህጻናት ኣብ ሎሚ ኮይነ ክዕዘቦም ‘ከለኹ፣ ኣዝዮም ናይ ምዝካር ብቕዓቶም ክብ ዝበለ’ዩ። ንምንታይ ግን ኣነ…፧ እናበልኩ ነብሰይ ይኸስስ ኔረ። ይዝከረኒ ሓደ እዋን ኣብ 2010: እብራሂም ዝተባህለ ብጻይካ ካብ መንደፈራ እንዳሓተተ መጽዩ። ናይ ነገር ኣጋጣሚ ግን ኣብ ሓንቲ ቤተሰብና ይሓትት’ሞ ሽዑ ብዘይጸገም ገዛና መጽዩ።

ሽዑ እንታይ ድየ ተመንየ: ውላድ ኣለዎ ሓውኹም ኣለኩም ኣብ ዓሰብ ክብለና ቢሂገ ኔረ። ነገር ግን ዘይከም ዝሓሰብክዎ: ዕላል ክቡር ታሪኽካን: ምስልኻን ምስሊ ብጾትካን ዝሓዘ ስእልታት ሂቡና። መስዋእትኻ ብህይወት ከለኻ ከም ዝተነበኻሉ ምስ ነገረና ግን: ከም ሓድሽ ተሰሚዑና። ነቲ ውጻእ መዓት እብራሂም ግን ብጣዕሚ ኣድኒቕናዮ።እቲ ምንታይስ ዘይከም ‘ቶም ጠላማት ቃሉ ኣይከሓደን። ውፉይ ፈታዊ ብጾቱ ምንባርካ ምስ ኣዘንተወልና ግን ብጣዕሚ ተደሲትና። ሓንቲ ዝበለና ነገር ግን ኔራ፣ “ብፉሉይ ካብ ኣሃዱና ደቀይ: ሰበይተይ ምስ በለ እዩ ኔሩ። ካብ’ዚ ብምብጋስ ከኣ ኢና: እዛ ሰበይትኻ እዚኣስ ሓንቲ መዓልቲ እንተንሪኣ። ሓንቲ ቆርጫጭ እያ እኮ ትኸውን: እናበልና ንጭርቐሉ ኔርና። ማሻላህ! ዕንበባ ደቁ ክርኢ በቒዐ።ረቢ ይቀበሎ ቅኑዕ ሰብ እዩ ኔሩ”።ምስ በለ’ሞ ኸኣ ሃረርታ ንኽዝክረካ መሊሱ ድርዒ ኮይንዎ። ሎሚ ግን፥ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ተጋሂዱለይ። ምስሊ ሕሉፈይ፥ ከም ተንቀሳቓሲ ፍልም ኣብ ስእለ ሕልናይ ዛርዩ። ሃሳስ ዝኽረይ ከም ዋግዋጎ ብርሃን በለጭትኡ ተራእዩኒ። ደስ ድማ ኢሉኒ። ዘኪረካ! ሃረርታን ናፍቖትን ዝዓብለሎ ዝኽሪ። ተሳኢሉኒ’ወ: ኣድማስ ምንባርካ ንፍቕሪ።በሪሁለይ ከኣ: መምህር ሕውነትን: ኣቦ ሰላምን ምንባርካ። ሎሚ ሕንጋሮ መንኩብካ ብሃሳስ ስእሊ: ብዓይኒ ሕልናይ ይስእሎ’ሞ: ኣብ ማእገርካ ክውጣሕ ይረኣየንን ይደፋነቕን። ድሕሪ’ታ መዓልቲ ‘ቲኣ ብዙሕ ዝረኣየኒ ምስሊ የለን። ሓንሳብ ዕረፍቲ ከም ዝመጻኻ ግን ይዝክር። ቅድሚ ‘ታ ናይ ስንብት ዝነበረት ጉዕዞኻ ክዝክር ከለኹ ግን፥ ምስ’ቲ ትኽ ትንፋስ ዓርክኻ: እቲ’ካ መቑርሰይ ጉጁም መባህልተይ: ብሉጽ ዓርከይ ‘ትብሎ: ተፈላሊኹም ዘይትፈልጡ: ኣብ ሽዑ በጺሑ ንበይኑ ናይ ዕረፍቲ ፍቓድ ካብ ኣሃድኹም ተዋሂቡ ክመጽእ ይዝክር። ኣቤ! ሽዑ ዝኾነ እንባጋሮ። ሕጂ ክዝክሮ ከለኹ የደንጽወኒ’ዩ። እቲ ቀዲሕካ ዘይውዳእ ፍቕርኻ ማዕረ ክንደይ ሓያል ምንባሩ ግን የፍእመለይ። እቲ ዝገርም ግን ሓደ ነገር ከኣ ተማሂረ። ንሱ ስለ ዘየለስ ንቐደም ገዛና ክበጽሕ ከይበለ: ከም ቀደሙ ቤቶም ከይረገጸ ናብ ቤትና ምምጽኡ: ኣርኣያ ዓርክኻ ማዕረ ክንደይ ዕርክነት ክቡር ሙኻኑ ኣግሂዱለይ። ይዝከረኒ ሽዑ፥ በቲ ናይ ዕሸልነት ባህርን ቀብጠርጠርን ደሚረ:” ባባ ኣበይ ገዲፍካዮ፧ ንበይንኻ እንታይ ክትዋጢ መጺኻ፧” ኢለ ድርኩኺት ቤትና ምርጋጽ ክኸልኦ ። መኽሰብ ሓወይ ከኣ ንዓይ እንዳጠመተ: ገዛ ባርዕ ጌርና ኣይንእበድን ክንብል ናይ ሽዑ ወርቃውያን ተዘክሮይ እዮም። ሎሚ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ኣቦ ንደቁ ካብ ኣደ ብዘይንእስ ከም ዘፍቅር ዘብረሀትለይ: ውቕሮ ቀለም ኢድካ ዝተሰለመት ኣልማዛዊት ደብዳበኻ ብዓይነ ሕልናይ ክድህስሳ ከለኹ: ዝስመዓኒ ፍናን ወሰን የብሉን። “ክብርትን ተናፋቒትን ብዓልቲ ቤተይ። ከመይ ትኾኒ ኣለኺ። ሰላም ወሰናይ ወትሩ ኣብ ዙርያኺ ይስፈኑ። እንበኣርከስ ክብርቲ ኣሚነይ፣ ሓደራኺ! እዞም ቆልዑ ከይሽገሩ። ኩሉ ኣስቤዛ ሊኢኸልኪ ኣለኹ። ዓሲር ኣብዚሐ ሊኢኸ ኣለኹ: እንተጸሊኦሞ ፋንታ ዓድግሎም ኢኺ። እንተሰዲዶምኒ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ክመጽእ ክፍትን እየ። ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ነዓኺ ወለባይ ቻው”። ትብል ምንባራ ይዝክር።ሚሒር ፍቕሪ ፋንታ ካበይ ሙኻኑ መጀመርትኡ: ዘይርደኣኒ ዝነበረ ሎሚ ካብ ተምሳጥ ዝኽረይ ተሰዊጡኒ። ሽደናይ! በኣና ሻቕሎት ይወርሰካ ይህሉ’ዩ። ምኻን ከመይ ኣይወርሰካን ሃገር እናተገናዘዩላ። ስሚዒት እንበር ብስለት ዘየለ። ንሰከንድታት ዘየውጻእኩኻስ ይብሉኒ ዓመት መጸት ሓንቲ ሽምዓ። ኣነ እካ ይበልጽ: ሽምዓ ሕልናን ፍቕርን ዘብረሃልካ። ዝኽትምና እካ ሳላ እታ ሓየት ኣሚንካ ኣየንጸላለወናን። ልሳናት መቕርብ ቤተ-ሰብ በተዓባብያና ዘይግረምን: ክፉእ ከይነኽኣ ዘይምርቕን ኣሎ ኣይብልን’የ። እንተ ነዓኣ ግን ኣይጠዓማን መስክነይቲ። ሕሉባ ሃይባ ከተብቅዕ ክብሪ ሲኢና። መኽሰብ ሓወይ’ሞ ምስልኻን ጉብዝናኻን ቅንጣብ ከየትረፍ ቅምጥ ኢሉ’ዩ ወሪስዎ። አረ ሓንሳብ ሓንሳብስ ኣዝማድና ክመጹ ከለዉ ዝስንብድሉ እዋን ኣሎ። ምስልኻ ኣብ ምስሉ ተነዲቑ ስለ ዝጸንሖም። ሓንቲ ዝምህጸነካ ግን፥ ሓደራኻ! ወይ ምስልኹም ወይ ‘ውን ሕልና ዝለበሱ ሰብ ንጹር ዕላማ ክፍጠሩ ለምነልና። ሓንቲ ሃገር ክንሳ ገማሚዖም ኣልባባ ኣጥፊኦምላ። ወረ ሎምስ እጉሂ: እቲ ምንታይስ ስለ ሰላማ ዝሓለፍኩም መሬት: ህግደፍ ዘሕቀቓ ከይኣክልስ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ዝብል ነጸላ ዝተኸድኑ ጣቃ ዘይብሎም ከኣ ገዲዶምና። ስምኩም ኣልዒልካ ምዝላፍ ከብዝሑ ክትርኢ ከለኻ: ብኻ! ህልዋት ኮይኖም ትብል። እቲ ምንታይስ “ዘይስንኻ ሑጻ ቆርጥመሉ” ይገብርዎ ስለዘለዉ። እቲ ዝገርመኒ ግን ብዘይ ህዝቢ እትድለ ፍትሒ ከመይ እያ፧ ቆፎ ህዝብኻ እናነኻእካ ቃልሲ ምስ ምንታይ ክቑጸር እዩ እንድዒ። ዘልኣለማዊ ዝኽርን: ክብርን ንሰማእታትና።

                                                                                                      ብሰምሃር ሓይለኣብ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s