ቀዳም ምሸት! ሓጺር ዛንታ፡ ብሽሻይ ገብረሃንስ

ቅድሚ ክልተ ዓመት፡ ምስ ሮቤል ብሓንሳብ እናሰራሕና ከለና ስለ ዝተመርዓኹ፡ ንኹሎም መሳርሕተይ ዓዲመዮም ነይረ፡፡ ምስ’ዚ ሎሚ ዝምርዖ ዘሎ ሮቤል’ውን፡ ዋላ’ኳ ጽቡቕ ምቅርራብ እንተዘይነበረና፡ ካብ መሳርሕትና ኣይተረፈን፡ ዕድመይ ኣኽቢሩ ብምምጻእ ምኢቲ ሸክል ኣጽሒፉለይ`ዩ። ኣብ’ቲ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ መርዓኡ ክጽንበርን ዕዳይ ክመልስን ድማ ነይሩኒ

     ካብ’ቲ ብዙሕ ዕዱም፡ ብርቱዕ ሙቖትን እዝንኻ ዘጽምም ድምጺ ሙዚቃን ዝነበሮ፡ ካብ’ቲ ኣብ ትሕቲ መረት ዝተሰርሐ ገፊሕSherut ኣደራሽ፡ ንላዕሊ፡ ንግዳም እናወጻእኩ ዘሰላስሎ ዝነበርኩ’ዩ፡፡ እቲ ድምጺ ናይ’ቲ ሙዚቃ እናሃሰሰ ምስ ከደ፣ ኣብ ግዳም ዝጸንሐ ዝሑል ኣየር፡ ሽዉ ሽዉ እናበለ፡ ነቲ ምሉእ ብምሉእ ዝተላጸየ ጸጉሪ ርእሰይ፡ በረድ ከም ዝዓለቦ ቀዘዝ ክብሎ ተፈለጠኒ። ርቕቕ ዝበለ ጻዕዳ ካምቻ ለቢሰ ስለ ዝነበርኩ፡ ነቲ ሃንደበት ዝተቐላዕኩዎ ብርቱዕ ዛሕሊ ክጻወሮ ኣይከኣልኩን፡፡ ይኹንደኣ’ምበር፡ ነቲ ብርሃጽ ዝኣክል ክሽትት ጀሚሩ ዝነበረ ቱሽቱሸይ፡ ዝሑል ንፋስ ንኽኣትዎ ኣእዳወይ ንላዕሊ ዘርጋሕኩዎ። በቲ ሓደ ቆሪረ እናበልኩ ከማርር ጸኒሐ፡ በቲ ካልእ ድማ እቲ ሽታ ነብሰይ ኣብ ጥቓይ ንዝቐርቡ ሰባት ዝሽትቶም ስለ ዝመሰለኒ ንፋስ ከውቅዖ ደለኹ። ነቲ ዘይጽወር ቁሪ ክጻወሮ እናፈተንኩ።

 ኣብ እዋን ዕሰለ ሰለስተ ደርፊታት ኣከታቲለ ስለ ዝሳዕሳዕኩ’ዩ ይመስለኒ፡ ኣብራኸይ ክጠልማኒ ደልያ። ከብዲ እግረይ’ውን ብርቱዕ ቃንዛ ይስመዓኒ ነይሩ፡፡ ነብሲ ወከፍ ርጋጽ ብፍርሒን ብጥንቃቐን ክረግጻ ተገደድኩ። ቁሪን ድኻምን ተሓዋዊሱኒ፡ ናብ’ቲ ሚኒባስ ቁጽሪ 51 እትርከበሉ፡ ጎደና ሃርጽዮን ቁ-1፡ ክበጽሕ፡ ቅድመይ ኣብ ዝጸንሓኒ ፌርማታ ረማዕ ክብል ተገደድኩ። ድሕሪ ክንደይ ሓፍ ኮፍ፡ ብኽንደይ ጻዕሪ ክበጽሕ’ኳ እንተኸኣልኩ፡ ብዘይካ ብዙሓት ተጸበይቲ፡ ሓንቲ ሚኒባስ’ኳ ኣይጸንሓትንን። መብዛሕቲኦም፡ ከምዚ ከማይ ኣብ መርዓን ካልእ ውራይን ዘምሰዩ፡ ምስ ፈለጥቶም ክዘናግዑ ዝጸንሑ ኤርትራውያንን፡ ኣብ ጸግዒ ናይ`ቲ መናድቕ፡ ብመርፍእ ዝውሰድ ሓሽሽ መጢጦም ዝተጋደሙን ሃለዋቶም ኣጥፊኦም ዝደቀሱን እስራኤላውያንን ነይሮም፡፡ ግናኸ ነዞም ዝተጋደሙን ዝደቀሱን፡ እንትርፎ ንነብሶም ንሰብ ስለ ዘይጎድኡ ዘቃለበሎም ኣይነበረን። ኣነ`ውን ከም ሰበይ።

    ኣብ’ታ እትመጽእ ቀዳመይቲ ሚኒባስ ተጸቓቒጠ ክስቀል ከም ዘለኒ ሓሰብኩ። ኣብ’ቲ ከባቢ፡ ኮፍ ትብለሉን ኣሚንካ ትጽግዖ መንደቕን ስለ ዘይነበረ መኪና ክትመጽእ’ሞ ተሰቒለ ከዕርፍ ተመነኹ። ክሳብ ናታንያ ዝበጽሕ ኣብ’ታ ዝስቀላ ሚኒባስ እንተደቂሰ ቁሩብ ድኻም ከቃልልን ንጽባሕ ስራሕ ከርክብን ተተስፈኹ። እታ መኪና እንተመጺኣን ተጸቓቒጠ ክስቀል እንተኽኢለን’ዩ ግን?

  ኣብ’ቲ መጸበዩ ቦታ ዝነበረ ዛሕሊ ምጽዋሩ ስለ ዝሰኣንኩ፡ ኣካላይ ንምምዋቕ ይንቀሳቐስ ኣብ ዝነበርኩሉ ህሞት፡ ሓደ ኣብ ጸጋማይ ኢዱ ገለ ፈሳሲ ዝመልአ ጎማ ጨቢጡ፡ ካብ የማን ንጸጋም፡ ጸኒሑ ንድሕሪትን ንቕድሚትን እናተንቀሳቐሰ ብዓውታ ክዛረብ ሰማዕኩዎ፡፡ ብድምጹ ጥራይ ዝፈልጦ ስለ ዝመሰለኒ ኣቓልቦይ ሰሓቦ፡፡ ምንቅስቓሳቱ ካብ ንቡር ዝወጽአን ካብ ምሒር ምጥንቃቕ ድማ መሊሱ ደርገፍገፍ ዝብልን ኮይኑ፡  ብየማናይ ኢዱ ዝሓዛ ተለፎን ናብ እዝኑ ኣልጊቡ ክዛረብ ክሰምዖ ምስ ጀመርኩን፡ ገጹ ናባይ ገልቢጡ ምስ ረኣኹዎን ግን፡ ዘይፈልጦ ምዃኑ ኣረጋገጽኩ። እንታይ ከም ዝኾንኩ ግን ዘረባኡ ክከታተሎ ደለኹ፡፡ ምናልባት ኣነ ቅድሚ ካብ ሓዳረይ ምፍትሐይ ዝዘራረቦ ዝነበርኩ ዘረባታት ስለ ዝኾነ ይኸውን። ዝለዋወጦ ዝነበረ ተረርቲን ጸርፊ ዝተሓወሶን ቃላት፡ ምስ ሰበይቱ ወይ ምስ ኣፍቃሪቱ ወይ ድማ ምስ መዳቕስቱ፡ ክኸውን ኣለዎ በልኩ።

“እንታይ’ሞ ከፊኡኪ? ምስ ኣዕሩኽተይ ክዘናጋዕ ኣይክእልን!?” ብብርቱዕ ድምጺ ክሓትትን ከፈራርሕን ሰማዕኩዎ። መልሲታት ቀራን በዓልቲ ቤተይ ነበር ድማ ተዘከረኒ። የማናይ ኢዱ ንላዕሊ ጸግ ኣቢሉ ክቑልሎ ክብል እቲ ኣብ ጎማ ዝነበረ ኣልኮላዊ መስተ፡ (ድሒረ ዘረጋገጽኩዎ’ዩ) ንላዕሊ ተወርዊሩ ነቶም ኣብ ጥቓኡ ዝነበሩ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ገጨቦም።

 

“ማለክ’ያ ዞል!” ነዚ ናይ ስንባደ መልሲ ዘቃለበሉ ኣይመስልን። እቲ ዝሰንደበ’ውን ኩነታት ደርባያይ ተገንዚቡ ስቕ ክብል ዝመረጸ ይመስል። እቶም ኤርትራውያን ግን ዝተዛረብዎ ቃል’ውን ኣይነበረን። ንሱ’ውን ኣይተገደሰሎምን። ነታ ጎማ ብሓይሊ ብምሽንጓግ ንርሑቕ ደርብይዋ። ኣብ’ቲ ፊት መካይን እንስቀለሉ ድንኳን እስራኤላውያን በጺሓ ናብ መረት ጠሽ ኢላ ወደቐት። እንቋዕ ቀትሪ ኣይኮነ። በልኩ ብውሽጠይ።

 

 “ክሳብ ደስ ዝበለኒ ከምሲ ኣይክእልን? ዋላ ዘይሓድር?” ከም’ታ ንዓይ ትርብሸኒ ዝነበረትዶ ረቢሻትካ? ተፋታሕ! ነጻ ኲንካ ንበራ ነዛ ዓለም።  በልኩዎ፡፡ ይስማዕ ኣይስማዕ ብትሕት ዝበለ ድምጺ። በቲ ሓደ ድማ ኣብ ብዙሓት ዘጋጥም ሽግር ብምዃኑ ክጽመም ከም ዘለዎ ከተባብዖ ደለኹ። ክጽመም ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ክግምቶ ስለ ዘጸገመኒ በታ ዝጀመራ ክቕጽል ተመነኹ።

 “እንታይ ኮይኑ ዘይደቀሰ?  ምሳኺ ዘይተደቅስዮ ንምንታይ ኣብ ዓራቱ ሰቒልኪዮ?  መግቢኸ በሊዑዶ?” በቲ  ኮልተፍተፍ ዝመልኦ ናይ ሕርቃን ቃላት፡ ብዛዕባ ወዱ ይሓትትን ይቋየቑን ከም ዘሎ ንምርዳኡ ኣይተሸገርኩን።

 “እሞ ኣነ እንተዘይመጺአ ንወድኺ ኣብሊዕኪ ምድቃስ ትስእኒ? ኣንቲ ከመይ ዝበሉኺ ሰነፍ ኢኺ?”  ኣብ ጥቓኡ ዝነበራ ኤርትራውያን ይሰምዓኦ ከይህልዋ እናተሰከፍኩ፤ ግርም ገበርካ በልኩ በዛ ውሽጠይ። ንወዳ ኣቀባጢራ ምድቃሱ ስኢና ማለት ድዩ?

ካብ ዘረባኡ ተበጊሰ ንነብሰይ ዝሓተትኩዋ ሕቶ’ዩ። ንምንታይ እዩ ግን ኣብ ውላድ በጺሑ? ከም’ዚ ከማይ ኣብ ውላድ ከይበጽሐ ዘይምተፋተሐ? ፍሉጥ’ዩ፡ እዚ ሽግር’ዚ ቅድሚ ውላድ ምውላዶም ዝጀመረ ምዃኑ። ኣብ ከም’ዚ ዓይነት ምንህሃርን ምጽርራፍን እንተተበጺሑ ምፍታሕ እቲ ዝበለጸ ፈውሲ’ዩ። እታ ብተለፎን ትዛረቦ ወይ ትናገሮ ዘላ፡ ኣበይ ከም ዘሎ ግዲ ሓቲታቶ፡፡

“ኣበ’ቲ ጥቓ እንዳሓድሽ ዘሎ ናይ ሚኒባስ ቦታ” ክብል መለሰላ።  መረት መረት እናጠመተ። ኣ ብዚኣስ ሓሶት ኣይተዛረባን።

“ሚኒባስ ኣብ ዝመጽኣቶ ክመጽእ’የ በጃኺ ኣይትረብሽኒ። ምስ መጻእኩ ይኹነልና።” ተለማሊሙ ክምልስ ፈተነ። እዛ ናይ መጠረሽታ ሜላ ኣዘራርባኡ ናብ ውድቀት ከም እትወስዶ ብልበይ ሓሰብኩ። ምስ ሓበሻ እናተጎራፈጥካን እናተጻፋዕካን’ውን እንተተኻኢለን’የን። ዘረባኦም ጌና ከይወድኡ፡ ኣብ መንጎ ህዉኽ ብዝበለ ድምጺ   

 “ሓንሳብ’ስከ ጽንሒ፡ ኣብ መስመር ጽንሕኒ፡ ኣይትዕጸውያ! ሓንሳብ ሓላፍየይ ይድውለለይ ኣሎ።” ክብል ሰማዕኩዎ፡፡ ናይ ለይቲ’ዩ ዝሰርሕ ማለት’ዩ በልኩ ብውሽጠይ። ወይ ድማ ይሕሱ ይህሉ። ኣይደንጎየን፡ ብመሳጢን ትሑትን ቃና ንሓንቲ ካልእ ጓል ክዛራረባ ሰማዕኩዎ። እዚ ዳሕረዋይ ዝርርብ ብቛንቋ ዕብራይስጥ ስለ ዝነበረ  ፍላሻ ክትከውን ኣለዋ በልኩ።

 “መዓረይ ኣለኹ’ምበር፡ ጌና ክሳብ ሕጂ ሚኒባስ ይጽበ ኣለኹ፡ ኬድኪዶ ንስኺኸ? ጸኒሐናኺዶ መካይን?” ምስ’ቲ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ኣገናዚበ ብኣግርሞት ፈዚዘ ጠጠው በልኩ። ሕርቃኑን ናይ ቆይቂ ቃላቱን እንታይ እዋኖም ካብ ልሳኑ ርሒቖም ብድሱትን ፈቃርን ቃላት ቀይርዎም ክርደኣኒ ኣይከኣለን። ሚኒባስ ቁጽሪ ሓምሳን ሓደን ብናህሪ ክትመጽእ ስለ ዝተዓዘብኩ፡ ካብ’ቲ ተሰቒለዮ ዝነበርኩ ማርቻቤዲ ናብ ጽርግያ ወሪደ ደድሕሪ’ቶም ኣብ ቅድመይ ተጨቓጪቖም ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት ኮይነ ክጽበን ዕድል እንተረኺበ ድማ ክስቀልን ተዳለኹ።

 እቲ ኣብ ጥቓይ ኮይኑ ዝበኣስን ዝፋቐርን ዝነበረ በዓል ነዊሕ ጸጉሪ፡ ነዛ ሚኒባስ ዝረኣያ ኣይመስልን፡፡ “ኣለኹ’ምበር ኣብ’ቲ ዝገደፍክኒ፡ ጽቡቕ ሕራይ ምጽኢ ክጽበየኪ’የ፡፡” ንመጠረሽታ ግዜ ሰሚዐዮ ናብ’ታ ናይ ሰለስተ ሰባት ጥራይ ቦታ ዝነበራ ሚኒባስ ተጸጋዕጉ። ቀዳም ምሸት ሚኒባስ ንምስቃል፡ ከም ልውሃትካን ስነ ስርዓትካን ኣይኮነን፡ ከም ሓይሊኻ’ዩ፡፡ መብዛሕቲኦም ኤርትራውያን፡ ኣብ መርዓን ካልእ ዝተፈላለየ ጉዳያትን ስለ ዘምስዩ፡ ናብ ባርዲስካስ፡ ናብ ፔታህ ቲክቫ፡ ራማትጋን፡ ዝበሃሉ ከተማታት ናብ ቤቶም ንምምላስ፡ ኣዋልድ ምስ ደቀን፡ ምስ ሰብኡተን፡ ኣወዳት ድማ ምስ ኣዕሩኽቶምን በይኖም ከም’ዚ ኸማይን ዕጉግ ኢሎም ክጽበዩ የምስዩ፡፡ እስራኤላውያን፡ ገለ ንስራሕ ገሊኦም ድማ ንቤቶም ንምምላስ፡ ተጸቓቒጦም ንምስቃል ዝተዳለዉ  ይመስሉ፡፡ እታ ሚኒባስ ቀስ እናበለት ክትመጽእ ጸኒሓ  ኣብ’ታ ደው ኢለላ ዝነበርኩ ቦታ በጺሓ ደው በለት። እቶም ቅድመይ ኣርባዕተ ሜትሮ ዝኸውን ርሒቖም ዝጽበይዋ ዝነበሩ ሰባት፡ ሓሊፋቶም ናብ’ቲ ዝነበርኩዎ ብምምጻኣ ኣይተሓጎሱን፡ በዚ ድማ ብናህሪ ክሰባበሩ ክሳብ ዝደልዩ ናባይ ተሃንደዱ፡፡

“ኣርክብኒ! ከይትተርፊ፡ እቲ ቆልዓ ደሓን ኣብ’ቲ ዘለዎ ይጽናሕ።” እናበለ ዝመጽእ ዝነበረ ጎበዝ፡ ንዓይ ደፊኡ ኣናጠረኒ፡፡ ፈለማ ብስንባደ ዝኣክል ዝተዛረብኩዎ ኣይነበረን፡፡ ጸኒሐ ግን፡ “ዋእ! ኣታ ጥዑይ ዲኻ ጽሉል!?” ብሕርቃን ጸረፍኩዎ ሓተትኩዎን።

“ግደፈና’ያኸ ምስ’ዚኣ ጎተት ክንብል ሰለስተ ሚኒባስ ሓሊፈናና!” ብዙሕ ግዜ ምስ በዓልቲ ቤተይ ዘበኣሰኒ ነገር ስለ ዝኾነ ንሕርቃኑ ክርደኣሉ ደለኹ፡፡ ብውሽጠይ ካብ’ዚኣ እንተተሪፈስ፡ ፈከርኩ፡፡ ዘዋሪ መኪና ነታ ብነዊሕ ቱቦ ደፊኡ ዝኸፍታን ስሒቡ ዝዓጽዋን ማዕጾ ቀስ ኢሉ ክኸፍታ ምስ ረኣኹዎ፡ ኣጸቢቓ ምስ ተኸፈተት ምእታዉ ከይክልክለኒ መታን፡ ነታ መትሓዚት ኣጽኒዐ ብምዕታር ንምእታዉ ድሉው ኮንኩ፡ እቲ ዝደፍኣኒ ጎበዝ፡ ብተግባሩ ዝተሰከፈ ኣይመስልን፡ ኣንኮራ ካብ’ቲ ዝደፍኣኒ እንታይ እዋነይ ተመሊሰ ማዕጾ ከም ዝሓዝኩ ዝተገረመ መሰለኒ፡፡

 “ሓንሳብ ኣውቲስታ፡ ሓንሳብ በጃኻ፡ እንታይ ፍጡራት መጺኦምና፡ ሕራይ ክወጽኣልኩም ዕድል ሃቡኒ፡ በጃኹም ኣይስቀልን’የ ሕራይ ክወጽእ፡ ሞትኩ እዋይ ኣብ ዓደይ!!” ሓንቲ እስራኤላዊት ጓል’ያ፡ ኣብ መንጎ ኣትያ ስለ ዝተቐርቀረት ትውጭጭ ነበረት። ካብ ክትወጽእ ክትኣቱ ስለ ዝቐልል፡ “ደሓን እተዊ እተዊ ኣጆኺ፡” ንኽትኣቱ ቦታ እናኣግፋሕኩላ።

“ኦህ የቐንየለይ! ሓደ ሰብ ተረኺቡ ኣብ መንጎ’ዞም እንስሳታት!” ኣመስጊናን ጸሪፋን የማናይ ኢዳ ሰዲዳ የማናይ እግራ ኣስዒባ ናብታ ሚኒባስ ደየበት፡፡ ኣነ’ውን ደድሕሪኣ ሰዓብኩ፡፡ እቲ ዝደፍኣኒ ጎበዝን ካልኦት ከምኡ ብዙሓትን ክስሕቡኒን ረጊጾምኒ ክሓልፉን’ኳ ይፍትኑ እንተነበሩ ናይ ዘለኒ ተማዊተስ ደየብኩ ደኣ፡፡

 ድሕሪ’ቲ መራሒ መኪና፡ ሰለስተ ሰባት በየማናይ ወገን፡ ሰለስተ ሰባት ድማ ብጸጋማይ ወገን ኮፍ ኢሎም ስለ ዝጸንሑ ናብ’ቲ እታ ዘሕለፍኩዋ ጓል ዝኸደቶ ዳሕረዋይ ኣርባዕተ ሴድያታት ክሰግር ነይሩኒ። ተቐላጢፈ ኮፍ ምስ በልኩ፡ እቲ ጎበዝ ደድሕረይ ስዒቡ ኣብ ጥቓይ ኮፍ በለ፡ እታ ንኣርባዕተ ሰባት እትፍቀድ ቦታ ንሱ ምስ ኣተወ መሊአት። እቲ መራሒ ሚኒባስ፥

 “በቃ ቦታ የብለይን ንስኻ ውረድ፡ ንስኺ’ውን ውረዲ ሚኒባስ ክትመጽኣኩም’ያ፡ ሓንሳብ ተጸበዩ ክንሰደልኩም ኢና፡ (እቶም መራሕቲ ሚኒባሳት፡ ኣብ ጎደናታትን ፌርማታታትን ንዘሎ ብዝሒ ተጸባያይ ርእዮም፡ ነቲ ድሕሪኦም ዝብገስ ወናኒ ሚኒባስ ከም ዝቕልጥፍ ይገብርዎ’ዮም፡ እቲ ስራሕ ዋላ’ኳ ናይ ንግዲ እንተኾነ፡ ረብሓ ተገልገልቲን መሳርሕቲን ዝጎድእ ኣይኮነን፡)  ሕጂ ግን እቶም ቦታ ዘይሓዝኩም ውረዱ” በለ፡ ዝሰምዖ ግን ኣይረኸበን፡ ብፍላይ ሰበይቱ ነቲ ኣብ ጥቓይ ዘሎ ጎበዝ ቦታ ስለ ዘይሓዘት ኣብ ማእከል’ታ ሚኒባስ ዕጥይጥይ ክትብል ግዜ ኣባኸነት፡፡

 “ንምንታይ ኢኺ ዘረባ ሰብ ዘይትሰምዒ? ንምንታይ ካባይ ተሪፍኪ? ሳልሳይ ግዜ ካብ ዘዝተሰቐልናየን ሚኒባሳት  ክንወርድ?” ኣንጸርጺሩ ክዛረብ ዝሰምዐት እስራኤላዊት ብድምጹ ሰንቢዳ ቀው ኢላ ጠመተቶ፡፡

“እሞ ከመይ ኢለ ክጸቓቐጥ? በቲ ቆልዓ ሒዘ፡ በዚ ዘይነብሰይ ተሰኪመ፡ እቲ ምሳኻ ዘሎ ወዲ ነታ ጻዕዳ ስለ ዘሕለፋ’ዩ እምበር ምረኸብኩ‘ንዶ ነይረ ሰፈር፡፡” ናባይ እናኣመልከተት መለሰትሉ። ኣብ መንጎ ሕርቃኖም ክኣቱ ኣይመረጽኩን፡ እንቋዕ ቦታይ ሓዝኩ’ምበር ዝበሉ ይበሉ ስቕ ክብል ወሰንኩ፡ እታ ቀዳመይቲ ምድፋእ ናብ ምጽፋዕ ከይትቕየር’ውን ይፈርሕ ነይረ’የ ብውሽጠይ፡፡

 “እቲ ቆልዓኸ ኣበይ ኣሎ!?” “

“ግደፍዮ ምሽ ኢልካኒ፡ ኣብ’ቲ ማርቻፐዲ ኣሎ” ምምሽኻን ከም ዝሕሻ ዝተረድአት ትመስል፡ ብፍርሒን ኣኽብሮትን መለሰትሉ።

“ኪዲ በሊ ምስታ ክትመጽእያ ዝብለኪ ዘሎ ሚኒባስ ኣርክብኒ፡ ኣነ ደኺመ ኣለኹ ካብዚኣ ኣይወርድን’የ፡ ገዛ ሓሊፈ ክጸንሓኪ’የ።” ትእዛዝ ክትብሎ ዘድርፍ ሰማዕኩሉ፡ ንሳን ኩልና ኣብታ ሚኒባስ ዝነበርናን ብሓባር ሰማዕናዮ፡፡

መራሒ መኪና ዓቕሉ ጸንቂቑ፡

  “ያላ ውረዲ! ትመጽእ ሚኒባስ ኣላ ምስኣ ትስቀሊ፡” ከጉባዕብዕ ብዝጀመረ፡ ካብ ክልተ ሓራግጽ ምርሓቕ ይሓይሺ ዝበለት ትመስል፡ ብዘይ ዘረባ ገጻ ከይጠወየት ወረደት፡፡

  ኣብ ጫፍ የማናይ ጸግዒ ናይታ ሚኒባስ ስለ ዝነበርኩ፡ ናብ ግዳም ገጸይ ክጥመት ዕድል ነይሩኒ፡ ኩነታት ናይ’ቲ ብተለፎን ዝበኣስ ዝነበረ መንእሰይ ንምክትታል ገጸይ ንየማን ጥውይ ኣቢለ ኣዒንተይ ቤትሮ ናይ`ታ ሚኒባስ ሰንጢቐን፡ ንርሑቕ ብዘማዕደዋ። ክልተ ኢዱ ብሽምጣ ኣሕሊፉ፡ ጸጋማይ ኢዱ ኣብ ሕቖኣ የማናይ ኢዱ ድማ ኣብ ድሕሪታ ክደራርዛ ረኣኹ፡ ብርሑቕ ምስ ረኣኹዋ ካብዘን ፍላሻ ዝበሃላ ምዃና ኣይሰሓትኩዋን፡፡ በቲ ንምሉእ ዝባና ዝቀልዐ ረቂቕ ማልያ፡ ከም ናይ ሪሃና ዝመስል ቅርጺ ውቃጦ ብግሉህ ረኣኩ። ንሳ’ውን ጸጉሩ እናደራረዘት ከናፍራ ናብ ታሕተዋይ ከናፍሩ ኣልጊባ ትስዕሞ ነይራ። ሚኒባስ እንተዘይትብገስ ኣዒንተይ ከልግሰን ኣይመኸኣልኩን። ንዕኦም እናጠመትኩ ብዛዕባ`ቲ ድቃስ ኣብይዎ ዝበለቶ ወዱ እሓስብ ነበርኩ። ካብ ጁባይ ዕስራ ሸክል ኣውጺአ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዝነበረ ሰብ ኣሕልፈለይ ኢለ ሃብኩዎ፡፡ እቶም ድሕሪት ዘለና ነቶም ቅድሜና ዝነበሩ፡ እቶም ቅድሜና ዝነበሩ ድማ ነቶም ቅድሚኦም ዘለዉ እና ኣመሓላለፍና ሕሳብና ከፊልና። ተሓጋጋዚ ኣውቲስታ(ፎቶሪና) ዝበሃል የለን፡ መኪና ጉዕዞኣ ምስ ጀመረት፡ እቶም ህዝቢን እቲ ኣውቲስታን’ዮም ስራሕ ፈቶሪኖ ዝትክእዎ፡፡

  መኪና ጉዕዞኣ ምስ ጀመረት፡ ክጸሮ ዘይከኣልኩ  ናይ ቀይሕ  ጸብሒ ጨና ሃንገፍ በለኒ፡፡ ኣብ’ታ መኪና ዝተኻዕወ ናይ መርዓ ጸብሒ ከይህሉ ናብ የማንን ጸጋምን ቁሉሕ በልኩ፡፡  እስራኤሊ ሓሊፍና፡ ኣብ’ቲ ማእከል ንግዲ እስራኤል ዝኾነ ከባቢታት ቡርሳ ክንበጽሕ ከለና ኣብ ቅድመይ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ መንእሰይ ዘምለሰ መሲሉኒ ርእሰይ ናብ’ታ እስራኤላዊት ኣጸጊዐ ክርእዮ ፈተንኩ፡፡ እንተኾነ ንሱ ይኹን ካልእ ሰብ ዘምለሰ ኣይነበረን፡፡ ኣብ ጸጋማይ ወገነይ ዝነበረት ጓል፡ ብጸግዒ ክገብራ ብምልክት ለመነትኒ፡ ኣፋን ኣፍንጫኣን ዓቢሳ ስለ ዝነበረት ክትዛረበኒ ኣይከኣለትን፡፡ ፍቓደኛ ኮይነ ምስ ቀየርኩዋ፡ እቲ ጨና፡ ካብ’ቲ ኣብ ጥቓኣ ዝነበረ፡ ወዱን ሰበይቱን ገዲፉ ዝተሰቐለ ጎበዝ ምዃኑ ተረዳእኩ፡፡ ኣብ ጸጋማይ ወገን፡ ድሕሪ’ቲ መራሒ መኪና ዝነበረ እስራኤላዊ፡፡ ሕርቃን ብዝመልኦ ቃና “እንታይ ዓይነት መረቕ ተደፊኡካ?” ነቲ መራሒ መኪና ክሓቶ ሰማዕኩዎ፡፡ ሕማቕ ነገር እናረኣዩ ስቕ ክብሉ ከም ዘይክእሉ ተዓዚበዮም ነይረ’የ። “ዝተደፍአ መረቕ የለን፡ መረቕ ተለኽዮም ዝመጽኡ ግን ኣለዉ ኣብ ጥቓኻ” ናባና እና ኣመልከተ’ዩ ዝምልሰሉ ነይሩ። እቲ ኣብ ጎድነይ ዝነበረ ምስ ረኣኹዎ ኢዱን ክዳኑን ጸብሒ ተጸይቑ ነይሩ፡፡ ስለ’ዚ ንናይቲ መራሒ መኪና ሽምጠጣ ክምልሰሉ ኣይመረጽኩን። ኣብ የማናይ ወገን ሳልሳይ ኩርሲ ዝነበረ መንእሰይ ብናህሪ ክምልስ ሰማዕኩዎ፡፡ “ናትኩም ጸብሒ ኸማን ጸብሒ ተባሂሉ! እሂ እንታይ ክትብል ደሊኻ? ኣብ እስራኤል መጺእና ጸብሕኹም ዘይለመድና ደሊኻ? ከተጋንን ደሊኻ’ምበር ዝጨኑ ጸብሒ ከማን የለን!” ኣቐዲሙ ተለፎን ይዛረብ ስለ ዝረኣኹዎ፡ እንታይ እዋኑ ተለፎን ዓጽይዋን ናብ’ቲ ዘረባ ኣትዩን ገረመኒ፡፡ ካልእ ኣብ ፊቱ ዝነበረ፡ “ግደፎም በጃኻ እዚኦም፡ ገዛኦም ከነጽርየሎም ከለና ንፈልጦ ኢና ርስሓቶም፡፡ ባዕካኻት” ብቋንቋ እብራይስጥ እዩ ተዛሪብዎ እዚ ዳሕረዋይ።

  “ንስኹም ከም ተጽርይዎ ፈሊጥና እኮ ኢና ኣጸቢቑ ክሳብ ዝረስሕ ስቕ ኢልና ንቕኒ”  እቲ እስራኤላዊ፡ ጽንሕ ኢሉ ሕርቃን ብዝተሓወሶ ቃና ዝመለሰ፡፡ ሚኒባስ ምሉኣት ሰባት ጽዒና ስለ ዝነበረት ብፍጥነት ትሕንበብ ነይራ፡፡ ካብ የማን ናብ ጸጋም፡ ካብ ድሕሪት ንቕድሚት ዝለዋወጥዎ ዝነበሩ ጸርፊን ዘለፋን’ውን ብናህሪ ይሕንበብ ነይሩ። እቲ መራሒ መኪና ጽንሕ ጽንሕ ኢሉ ይጻረፍን ሕርቃኑ የውጽእን ስለ ዝነበረ ናብ ገለ ከየጋጭወና ይፈርሕ ነይረ።

“ኣብ እስራኤል ምስ መጻእኩም ጫማን ክዳንን ክትክደኑ ጀሚርኩም፡ ቁሩብ እንተጸኒሕኩም ኣብ ርእስና ክትስቀሉ ኢኹም!” ናይ ዓረብ ላህጃ ዘለዎ ቃና’ዩ፡ ዝበዝሑ ነተን ሚኒባሳት ዝዝውርወን ዓረብ እስራኤላውያን ስለ ዝኾኑ ንሱ’ውን ዓረብ ምዃኑ ኣይሰሓትኩን። እቲ ኣብ ጎድነይ ዝነበረ ወዲ ብትሑት ድምጺ ከጉረምርም ይሰምዖ’ኳ እንተነበርኩ፡ ብፍጥነት ተንሲኡ ኣብ ድሕሪ’ቲ መራሒ መኪና ደው ክብልን ብጉስጢ ምሉእ ምዕጉርቱ ክዘብጦን ግና ኣይተጸበኹዎን፣ ብጣዕሚ ድማ ኣሰንቢዱኒ፡፡ እታ ብጽሞና እትከታተል ዝነበረት ጓል፡ ብስንባደ ኣውያት ደርጎሓቶ፡ መኪና ብዘሰንብድ ፍጥነት ሓጨጨጨ ኢላ ደው በለት! መራሒ መኪና ዝተዛረቦ ነገር ኣይነበረን፡፡ ነቲ ብጸጋማይ ወገኑ ዝነበረ ማዕጾ ከፊቱ ብምውጻእ ማዕጾ ዓጽይዎ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ምዕጉርቱ ክደርዛ ረኣኹዎ። እቲ ፈለማ ዘረባ ዝጀመረን እታ ጓልን ተለፎን ኣውጺኦም ናብ ፖሊስ ደዊሎም ነበሩ። እቶም ዝተረፍና ኤርትራውያን፡ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ክንሓቶን ከነጓጥጠሉን ጀሚርና፡ እንተኾነ፡ ንሕናኸ እንታይ ኮይንና ኢና ባ ናብ ፖሊስ ዘይደወልና ኸኣባ ገሪሙኒ። ናይ ፖሊስ መካይን፡ ብፍጥነትን ብርቱዕ ድምጺን ትሰንየን ኣብ ቅድሜና ቆይመን ስለ ዝረኣኹ ዘረባና ትርጉም ከም ዘይህልዎ ፈሊጠ ነቲ ዘረባ ኣይሰዓብኩዎን። ነቶም ዝነበርና ኤርትራውያን ካብ መኪና ኣውሪዶም፡ ነቲ ኣውቲስታ ክኸይድ ነጊሮም፡ ካባና ድማ ነቲ ዝሃረሞ፡ ኢዱ ንድሕሪት ኣሲሮም፡ ወሰድዎ። ንዓና ኣብ`ቲ ዝነበርናዮ ጎደና ቢያሊክ ሓዲጎምና ተመርቀፉ።  

                                                                ሽሻይ ገብረሃንስ

ተል ኣቪቭ  –  2015

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s