ንጽል ደርፊ “ጉያ ጉያ” ከከም ዝተረደኣና

 

ብዛዕባታ ካብኡ ተፈልያ ዝኸደት እንተደረፈ’ውን ሓድሽ ኣይኮነን ነውሪ’ውን ኣይሕሰብን!

     ኣብ ውሽጢ 19 ሰዓታት ጥራይ፡ ኣስታት ርብዒ ሚልዮን ሰማዕቲ ረኺባ’ላ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ገዛ፡ ኣብ ነብሲ ወከፍ ቤት መስተ፡  ቤት ሙዚቃን ዲስኮታትን ክትስማዕ ዘምሰየት ደርፊ ምዃና ንምርዳእ ነቲ ኣብ ነብሲ ወከፍ ደቓይቕ ዝውስኽ ዝነበረን ዘሎን ቁጽሪ ሰማዕታ ብምርኣይ ክትርዳእ ትኽእል።    

viber imageንኣብነት ኣነ ንርእሰይ፡ ኣብ’ታ መስርሒተይ ዝኾነት ጸባብ ቤት ኮይነ ደጋጊመ ክሰምዓ ከለኩ፡ ስድራና ድማ ኣብ ናይ ሳሎን ክፍሎም ኮይንም ደጋጊሞም ይሰምዕዋ ምንባሮም ክምስክር ይኽእል። ንስኻን ንስኺን ድማ ከምኡ። (ብናተይ እምነት) ስለምንታይ እዩ ኩሉ ሰብ ክሰምዓ ኣምስዩ? ካብ ምባል፡ ስለምንታይ እየ ደጋጊመ ክሰምዓ ኣምስየ ኢለ ንነብሰይ ክሓታን ካብ ነብሰይ ዝተበገሰ መልሲ ከቐምጥን ይበልጽ። ኣነ፡ ክሰምዓ ከለኹ ነታ ብምኽንያቱ ንሳ ጥራይ እትፈልጦ፡  መጻምድቱ ዝነበረት’ሞ ቦታ ዝቐየረት  ጓል ሰብ ኣተኣሳሲረ ክሰምዓ ኣምስየ። እቲ ዝፈተኹዎ ድማ፡ ካብ’ቲ ግጥሚ ኣትሒዘ ክሳብ’ቲ ዜማን ድምጹ ድማ ብዝለዓለን እዩ። ዋል’ኳ ካብ ናይ ብዙሓት ድምጻውያን ደርፊታት ተቖናጪሉ ዝተሃንጸ ዜማ እንተኾነ ኣነ ክፈትዎ ጸገም ኣይፈጠረለይን። (ነዚ ኣርቲክል እናጸሓፍኩ’ውን ደጋጊመ ይሰምዓ ኣለኹ) እቲ ግጥሚ ሓፈሻዊን ንብዙሓት ሰባትን ኩነታቶምን ክትንክፍ ካብ ዝብል ሃቐና ዝተቐየሩ ቃላትን ዝተጠቐመሎም ውክልናታትን’ኳ  እንተሃለወ፡ ንብዙሓት ሰባት ካብ’ቲ ናቱን ንዕኡን እያ ዘበሎም ምኽንያት ከቐይሮም ዝኽእል ኣይመስለንን።  እቲ ስራሕ ተሰሪሑ ናብ ህዝቢ ካብ ዝተዘርገሓሉ ደቒቕ ኣትሒዙ፡ እቲ ሰማዒ ናይቲ ደርፊ ናብ ዝመሰሎ ከጸግዖን ዝተረድኦ ትርጉም ክህቦን መሰሉ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ስራሕ ካብ ናብ’ቲ ድምጻዊ ናብ’ቲ ዝሰምዕ ዘሎ ሕብረተሰብ ስለ ዝቐርብ። እቲ ድምጻዊ ኣብ ዋንነትን ተሓታትነትን ደኣ’ምበር ኣብ ትርጉምን ተቐባልነትን’ሲ ካብ ናብ’ቲ ድምጻዊ ናብ’ቲ ህዝቢ ይቕርብ። ስለ’ዚ ነታ ምስኡ ዝነበረት’ዩ ደርፊዎ? ኣይኮነን ብሓፈሽኡ ንካልእ እዩ ደርፊዎ?  ዝብል ክትዓትን ግዜ ምብኻንን ኣድላይነቱ ኣይረኣየንን። ነብሲ ወከፍ ሰማዒ ናብ’ቲ ንዕኡ ዝመሰሎ ተርጒሙ ክሰምዓ ይኽእል። እቲ ንዕኡ ኣይኮነን ሰሪሕዋ ዝብል ዘሎ ወገን ነቲ ካልእ ከነኣእሶን ትርጉሙ ኣይተረደኣካን ኢለ ከነሽዎን ፍቓድ የብሉን።  እቲ ሓደ ወገን ድማ ከምኡ፡፡ ወዮ ደኣ መምስ ዝሓደሰ ክንጎዓዝ ንሕሉፍ እናረሳዕናን እናደምሰስናን’ምበር ሓደ ካብ’ቶም ኤርትራ እትኾርዓሎም ድምጻውያን ድምጻዊ ተኽለ ተስፋዝጊ ዝደረፎም ደሪታት’ኮ ነታ ናይ ሽዑ ኣፍቃሪቱ ዝገልጹን ንኩነታቱ ብግቡእ ዘንጸባርቑን እዮም ነይሮም። ካብ’ቲ እዋን’ቲ ክሳብ ሎሚ ዘለዎም ተሰማዕነት ድማ ርዱእ እዩ። ንሕና ኣስተማቐርቲ ደርፊታትና ግና ንሕሉፍ ዝድምስስ ሓደ ሕማም ስለ ዘሎና ንመስል፡ ንናይ በዓል ተክለ ተስፋዝጊን ነቲ ናይ ሽዑ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ደርፊታትን ረሲዕና፡  ኣብ’ዚ ድምጻዊ ምስ በጻሕና ንዘዝደረፎ ነታ ክስቶ ክብል እኮዩ ደርፊዋ ክንብል ንስማዕ ኣሎና። በቲ ሓደ ነውሪ ኣይኮነን። በቲ ካልእ ወገን ድማ እቲ ዝበለጸ ፍርያት ዝወጽእ’ውንኮ ካብ’ቲ ናይ ሓቂ ስምዒትን ክውንነትን እዩ። ስለ’ዚ ንዓኣ እንተኾይኑ ዝበለጸ፡ ንዓይ እንተኾይኑ ዝበለጸ፡ ንክስቶ እንተኮይኑ’ውን ጽቡቕ። እቲ ከገድሰና ዝነበሮስ  እቲ ስራሕ ብኸመይ ተዓዩ ዝብል ክኸውን ነይርዎ። ነብሲ ወከፍ ሰማዒ፡ ናይ ግጥሚ፡ ዜማን ሙዚቃን ምስትምቓር ብቕዓቱ ክብርኽን ንነብሲ ወከፍ ድምጻዊ ብብቕዓቱ ደኣ’ምበር ብመልክዑን ብሃውራዊ ስምዒትን ከይፈርዶ ክጥንቀቕ ይግብኦ።

  ንምዝዛም ናይ ሎሚ ጽሑፈይ፡ እዚ ድምጻዊ ከምቲ ብዙሓት እንብሎ ዘሎና ነቲ ኣብ ህይወቱ ዘጓነፈ ንምግላጽ እንተተበጊሱ ዝበለጸ ክኸውን ከም ዝኽእል እምንቶይ እናገለጽኩ፡ ሓደ ምሉእ ኣልቡም ሰርሑ ከቕርበልና እንተዝኽእል’ውን ኣይምተጸልአን። እኳ ደኣ ኣዝዩ ምተፈተወ። ነቲ ነሱ ዝስምዖ ክውንነታት በቲ ካልእ መልክዕን ሓፈሻዊ ትርጉም ብዝህብ ኣገባብ ጌሩ እንተሰሪሕዎ’ውን ዝበለጸ። ብቻስ ዝደጋገምን ንኽትሰምዖ ዘሰልቹን ደኣ ክኸውን የብሉን። ካብ ግጥሙን ዜማኡን ክሳብ ሙዚቃኡን ምድጹን ፍጹም ፈጠራዊን ሓድሽን ክኸውን ደኣ ኣለዎ።

   ካብ ትማሊ ክሳብዛ ጽሕፍቲ ዝዛዝማ ካብ ነብሲ ወከፍ ሰማዒ ደርፊ ትግርኛ ዘይተፈለየት ደርፊ ክንብላ ንኽእል ደርፊ ድምጻዊ ናዮም ዮውሃንስ (መስተ) ክጋብዘኩም።  

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s