ኣብ በርማ ብዝተፈጸመ ዶ ሓዚንኩም? ኣነ ድማ

ኣብ በርማ ብዝተፈጸመ ዶ ሓዚንኩም? ኣነ ድማ ኣብ ዓድኹም ከይፍጸምከ እንታይ ውሕስነት ኣለኩም ይብል ኣለኹ!

    ፖለቲከኛታት ንዝብልዎ ኣሚንካ፡ ብፍላይ ነቶም ብብዝሒን ብጥንታውነትን ልዕሌኹም ኢና ዝብሉ ፖለቲከኛታት፡ ማይኖር ክነስኻ ብሰላም ክነብር’የ ዝብል ሓሳብ እንተሓዲሩካ ጌና ካብ ናይ ዓለም ኣካይዳ ትዕዝብቲን ትምህርቲን ኣይወሰድካን ዘለኻ። ብፍላይ ሕጂ ንኹልና ኣሰንቢዱ ዘሎ ናይ በርማን፡ ኣብ እስራኤል ብዛዕባ ዝካየድ ግፍዒን ጽቕጠትን’ቶም ማይኖር ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ሓዊስካ ብዙሕ ክንመሃር ይግብኣና። እዚ ክንብል ከለና ድማ እቲ ምስ ኣብ ከባቢኡ፡ ብግልጺ ንምዝራብ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ብሄራትን ዓሌታትን ተወዳዲሩን ተመሓዝዩን ክነብር ዘይመረጸን ከም ዘይክእል ዝተገንዘበን ኣግኣዚያን፡ ንሕና ብዙሓት፡ ንሕና ጥንታውያን፡ ንሕና ደቀ ባት…… እናበለ፡ ነቶም ገለ ካብ ስግር ዶብ ኣምጺኡ ነቶም ካልኦት ድማ ካብ ውሽጢ ቤት ኣሳጒጉ ብዛዕባ ክሃንጾ ዝሓስብ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ካብ ሕጂ ኣንጻሩ ክስርሓሉ እንተዘይተኻኢሉ? ዕንወቱ ካብ ናይ በርማ ዝሓይሽ ኣይክኸውንን’ዩ። መዓስ? ምናልባት ድሕሪ 5 ወይ 10 ወይ15 ወይ ድማ 20 ዓመት! 

 ኣብ ዝበዝሕ ጎስጓሳት ናይ’ዚ ትካል፡ ነቶም ማይኖር ብሰላም ከነምህሮምን ከነንብሮምን ኢና ኢሉ’ዩ ዝመባጻዕ። ኣየናይ ናይ የማን ሓይሊ ንኻልኦት ማይኖር ኣብ ሃገሩ ምስ ሓዞም’ዩ ሕጂ ኣግኣዚያን ዝበሃል ንናቱ ማይኖር ብሰላም ክሕዞም? ኢልካ ምሕታት የድሊ። እምበኣር ኣብ እስራኤል ዘሎ ሕጊ ንኹሉ ማዕረ’ዩ ዝምልከቶ፡ ግናኸ እቲ ዝወሓደ በቲ ዝበዝሐ ዝበጽሖ በደላት ማእለያ የብሉን130829114421-01-syria-chemical-attack-horizontal-large-gallery፡ እቲ ሕጊ ድማ ብርኡይ ይዘርዮም እዩ። እዚ ድማ እቲ ንናይ እስራኤል ኣካይዳ ከም ሞዴል ክጥቀም ዝመርጽ ዘሎ ኣግኣዚያን፡ ከም ዘለዎ ከም ዝቐድሖ እዩ ዘርኢ።   እምበኣር እቲ ቀዳማይ፡ ንዝኾነ ፖለቲካዊ ትካል ኣሚንካ ዘይምዝናይን ደድሕሪኡ ዘይምስዓብን። ምኽንያቱ፡ እቲ ብዛዕባ ኣግኣዚያን ሕውስዋስ መደረታት ዘስምዕ ዘሎ ሰብ፡ ንናይ ሎሚ ክውንነት’ምበር ንናይ ጽባሕ ክውንነት ውሕስነት ክኣቱ ብቅዓትን ዓቕሚን የብሉን። ጽባሕ ኣብ’ቶም ሽዑ ዝመጹ መራሕቲን ሰዓብቶምን እምበር ኣብ’ቶም ሕጂ

 

 ዝጉስጉሱን ዝምድሩን ዘለዉ ኣይኮነን ዝምርኮስ። ካልኣይ ድማ ዝኾነ ሕጊ፡ ብሕልናን ብሞራልን ተሓጊዙ ንኽኸይድ ዝከኣለካ እንተዘይገይርካን ሕልና ዝገዝኦ ሕብረተሰብ ክህልወካ እንተዘይክኢሉን። ሕጊ ኣግኣዚያን ከድሕነኒ’ዩ ኢልካ ንማይኖርነት እንተተቐብልካ’ዮ ሃገርካ ኤርትራ ምምላስ ዘድልየካ ኣይመስለንን።  ምኽንያቱ፡ እቲ ኣብ ዝበዝሑ ኣግኣዚያን ኢና ብዝሉ ዝፍጠር ዘሎ ስምዒታት ሕጋዊን ሞራላዊን ዘይኮነስ ገዛኢን ኣንበርካኺን፡ ወሃቢን ከላኢን፡ ገባሪን ሓዳጊን……..ዝሕመረቱ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ብብቕዓትካ ንምንባር ትቃለስ፡ ብትውልድኻን ብድሕረባይታኻን ክኸውን’ዩሞ። በዚ ሕጂ ንርእዮ ዘሎና ኣካይድ ኣግኣዚያን እቲ ሳልሳይ ክፍሊ ዝበጽሐ ትግርኛ ነቲ ክልተ ዲግሪ ዘለዎ ሳሆ ክመልኮን ከመሓድሮን ክፍትንዩ። ወይ እንተዘይመራሕኩዎ ኢሉ ክጽሕጽሕ’ዩ፡ እቲ ጽሕጻሕ ድማ ንብዙሓት ንጹሃት ክልክሞም’ዩ ብጨናን ብግብሪን። እዚ ድማ ክንርእዮን ክንሰምዖን ኣይንደልን። ቅድሚ ናብ ናይ በርማ ምምራሽና ካብ ሕጂ ክኹለፍ ዝግብኦ ትካል’ዩ። 

    ኣግኣዚያን ሓደ ካብ’ቲ ንመፈራርሒ ዝጥቀመሉ ሜላታት ኣብ ትግራይ ንዘለዉ ሕብረተሰባት ናብ ኤርትራ ከምጽኦም ምዃኑ ምጉስጓስ እዩ። እዚ ብክልሰ ሓሳብን ብግብሪን ክትልክዖ ከለኻ፡ ብክልሰ ሓሳብ ክትግበር ዝኽእል ይመስል። ብግብሪ ግና ክኸውን ዘይክእል ኢዩ። ምኽንያቱ ፈቲናን ጸሊእናን ህዝቢ ኤርትራ ነዛ ዘላ ኤርትራ፡ ንህግደፍ ጸሪጉ ብኹሉ ሙሉ ተቐቢልዋ እዩ። ጸገሙ ትግርኛ ዝዛረቡ ካልኦት ሕብረተሰባት ኣብ ስግር ስለ ዘለዉን ምስኡ ክነብሩ ስለ ዘይከኣሉን እዩ ብኢሱ ዝብል መረዳእታ የብሉን። ኣብ ልዕሊኦም ንምካሕን ንወራዘን ስለ ዝነበርና ኢና መከራ ንጸግብ ዘሎና ኢሉ’ውን ኣይሓስብን። እቲ ዝሓስቦስ፡ እታ ዘፍቅራ ሃገሩ ምስ ባሕራን ምስ ብሄራታን ህግደፍ ኣውጺእካ ከመይ ኢሉ ይነብራ ጥራይ እዩ።

 ስለምንታይ እዩ ግን ኣግኣዚያን ነቶም ኣብ ካልእ ዘለዉ ተዛረብቲ ትግርኛ ከምጽኦም ዝደሊ ዘሎ። ንናይ ኤርትራ ብሄራት ኣንጻር’ቲ ንሱ ዘልዕሎ ዘሎ ትግርናኛ ብሓባር ከይለዓሉን ከይስዕርዎን ስለ ዝፈርሐ ዶ ይኸውን? ወይ ከም’ቲ ዝብሎ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተዛረብቲ ትግርኛ ብናይ ኣምሓሩ ሓይሊ ተዓብሊሎም ከይጠፍኡ ስለ ዝሓለየ እዩ? ሓልዮት እንተኾይኑ፡ በቲ ናይ ምግንጻል ሕገ መንግስቶም ተገንጺሎም ክነብሩ ይኽእሉ’ዮም፡ ብፍላይ ሕጂ ናብ ሱዳን ዘብጽሕ ፈቓቕ ከፊቶምሉ ስለ ዘለዉ ንዶቦም ሽግር ኣይክህልዎምን’ዩ። ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓልዩ እንተኾይኑ ድማ፡ ንሱስ ዓብላሊን ተዓብላሊን ስምዒት ነይርዎ ኣይፈልጥን። ብሕጂ’ውን ኣግኣዚያን እንተዘየስሪጹሉ፡ ኣይክህልዎን’ዩ። እሞዚስ ካልእ ዝረብሖ ዶ ድኣ ሃልይዎ? ንግዜ ንግደፎ።

  ስለ’ዚ ኣብ ናይ ሃገርኩም ኩነታት ኣተኩርኩም ብትሪ እናተቓወምኩሞ እንተዘይከይድኩ፣ ንናይ በርማ ስእሊታት ለለጢፍኩም ንቃወሞ ኢና ምባል ዘርብሓኩም የብሉን። “ኣነስ ፈራሕኩ’ ገዛይን ነጸላ መንደቐይን ብደም ከይጩቁ።

bbc  ከም ዝበሎ እንተኾይኑ፡ መን’ዮም እዞም ሮሂንጊያ ዝበሃሉ ህዝቢ ኢሉ ይሓትት’ሞ ከም’ዚ ኢሉ ድማ ይምልስ።

     ከም ህዝቢ ኣብ ሚያንማር ንዘመናት ነቢሮም እዮም። ዝበዝሑ ኣብ ሰሜናዊ  ክፋል’ታ ሃገር፡ ራኪሂነ ኣብ እትበሃል ክፍለ ግዛኣት ወይ ኣውራጃ። ይኹንምበር፡ ኣብ’ቲ ቡድሂዚም ዝዓብለሎ ሃገር ከም ህዝቢ ተፈላጥነት ከይረኸቡ እዮም ጸኒሖም። እቲ መንግስቲ ናይ ቡድሂዝም እዚኦም ካብ ባንግላዲሽ ዝመጹ ባንግላዲሻውያን ወይ ድማ ቤንጋሊ እዮም ኢሉ’ዩ ዝገልጾም። ንምሉእ ንባብ ድማ ኣብዚ ጠውቑ!  ሰሪሕኩም ተመገቡ!  

http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/the-rohingya-and-what-s-behind-their-exodus-9190170

 

One comment

  1. ኤርትራ ኢልካ ኣብ ሓደ ጂኦግራፊያዊ ከለላ ዝነብሩ ህዝብታት ክትጠቅስ ይካኣል ኢዩ ይኹን እምበር ኤርትራ ዝባሃሉ ህዝቢ የለዉን። ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ባህልታት ቋንቋታትን ኣለዉ። እዞም ዝተፈላለዩ ህዝብታት ሕሉፍ ታሪኾም ኣይመሳሰልን ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ መጻኢ እዉን እንተኾነ ተመሳሳሊ ትጽቢት የብሎምን። ዎዮ ዳኣ በለልና ዘይበሉኻ ትብል ሃልካፍ ሕማም ጦብሎቕ ስለዘለካ ኢዩ እምበር እዞም ኣብ ዓድና ዘለዉ እንዳን ቀቢላን እንታይ ይሓስቡን እንታይ ይሓስቡልናን ባዕላቶም ንግሆ ንግሆ ይነግሩና ኣለው። ልዕሊ ኩሉ ኻኣ ታሪኽ ዝመሃረና ኣሎ። ናይ ጀበርቲ ታሪኽ ናይ ክሕደት ታሪኽ ኣሎ። ናይ ጅብሃ ታሪኽ ኤርትራ እስላማዊ ዓረባዊት ሃገር ንምፍጣር ንህዝቢ ትግሪኛ ንምጽናት እንታይ ከምዝተፈጸመ ማንም ኣሉ ዘብሎ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ “ንሕናን ዕላማናን” ተወከስ። ድንቁርናን ትዕቢትን ዘለዎ ሰብ ጽባቐ ጽሕፈት ፍልጠት ኮይኑ ይስማዓካ ኣሎ። ናይ ግብጺ ክርስትያናት ናይ ሲርያ የዚዲን ክርስትያናት ክጸንቱን ክጥፍኡን ኣንከሎው ዳኣ ኣበይ ተሓቢእካ ነበርካ? ብዛዕባ ኣግኣዝያን ካኣ ክንቅትሎ ወይ ከነጥፍኦ ንሓስብ ህዝቢ ይኹን ዉልቀሰብ የለን። እንተኺኢልና ክንሕግዞ ክንርድኦን ኢዩ ድልየትና። ከጥፋኣና ዝትበገሰ ሓይሊ ክሉ ዕጽፊን ድርብን ክጽፋዕ ምዃኑ ክፈልጥ ይግባእ። እቲ ሓደ ራባዓይ ክፍሊ ዘይበጽሐ ትግሪኛ ጻሕጻሒ ኢልካ እተናኣእሶን እተከሻምሾን ዘለኻ መቸም ንግዜ ሓዲገዮ ኣለኹ። ድንቁርናን ትዕቢትን ዉጺኢቱ ክፉእ ኣወዳድቓ ኢዩ። እንተ እቲ ካብ ሕጂ ኣጋኣዝያን ክግታእ ኣለዎ ዶ ክውቃዕ ኣለዎ እትብሎ ኣብ ቅድሚት ጽንሓና ኢየ ዝብለካ።

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s