ካብ ትጽቢት ናብ ትጽቢት፡ ብግርማይ ዮውሃንስ -2ይ ክፋል

           ካብ ትጽቢት ናብ ትጽቢት         
                    ብግርማይ ዮውሃንስ -ካልኣይ ክፋል

“ከም ጨርቂ በልዩ እቲ ሕሱም እዋን
ተፈላሊና ኣይተረፍናን ተወሊዓ ባና ብርሃን. . .”
ይዝከረኒ መጀመርታ ካብ በረኻ ዝኣተወሉ ማዓልቲ እዩ ነይሩ። ሓደ ጋሻ ኣብ መንጎ ዕላል፣ “ኤርትራ ናበይ ገጻ እያ?” ኢሉ ክሓቶ ይዝከረኒ። “መጀመርታ ረፈረንደም ክግበር እዩ- ህዝቢ ድሌቱ ንኽውስን።
ናጽነት ብሕጊ ኣብ ቅድሚ ዓለም ብምርጫ ህዝቢ ክረጋገጽ እዩ። ድሕሪኡ ን ኤርትራ ፍትሒ ዝነገሳ ሃገር ምግባር እዩ። ኤርትራ ባሕራ ደሚርካ ኣብ ከርሳ ሓያል ሃብቲ ኣለዋ። ህዝባ ንባዕሉ ዝበረኸ ጸጋኣ እዩ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ጀሚርካስ በብዓመቱን በብግዚኡን እናተበራረየ ክሃንጽን ካብ ተጻባእቲ ክሕሉን እዩ። ኣብ ውሻጠኻ ድማ ቁዋም ኣቚምካ ብኡኡ ብማዕረ እናተማሓደርካ ምስ ዓለምካ ተማዓራሪኻ ምንባር’ዩ. . .!” ኢሉ እናሰሓቐ የዕሊሉዎ።

ምስ ዓለም ተማዓራሪኻ ምንባር እምበር ከምዚ ናይ ሎሚ ተነጺልካ ሕልምልም ምባል ኣይተጸበየን። ሃገራዊ ኣገልግሎት በብግዚኡን እናተበራረኻን ሃገር ምህናጽን ምሕላውን እምበር ኣብኡ ምብላይ ኣይተጸበየን። ነዚ ንባዕሉ ጸጋ ኮይኑ ተኻፋሊ ኩሉ ጸጋታት ሃገር ክኸውን ዝግበኦ ህዝቢ ኩነታት ተገምጢሉ ጸገጎ ክቕየሮ ኣይተጸበየን። 21686091_1541454832582729_3990841795022785795_n
ኩሉ ዜጋ ተማዓራርዩን ተኣኪቡን ክነብር እምበር ዘርኢ ምድሪ ቤትን ዘርኢ መርገምን ክቕየር ኣይተጸበየን። ምኽንያቱ ኩሉ ተቐንጢጡ እዩ ዝብል ሓሳብ ሒዙስ “ከም ጨርቂ በልዩ እቲ ሕሱም እዋን. . .” ኢሉሉ ብግጥሚ ኣብ ደርፊ ኣበባ ሃይለ
ኣብቲ ክሳብ ዝጉብዝ ዝዓንደረሉ ምድሪ ሓዝሓዝ ምስ ደየበ ዝኽሩ ንኸሕድስ ብኣካልን ብመንፈስን ኩሉ ርእዩዎን ኮሊሉዎን። እግሩ መሊኡ ረጊጹዎ፣ ዓይኑ መሊኡ ድማ ጠሚቱዎ። ባይቱኡ መንደቑ፣ ኣግራቡ ሩቡኡ፣ ዓቐበ ቁልቁል ሻኹኡ ኮሊሉዎን ርእዩዎን። ዝሓለፉን ዝነበሩን መተዓብይቱ ዘኪሩ። ቁልዕነቱን ጉብዝኑኡን ከም ሕልሚ ኣብ መስትያት ናይ ዓይኑ እናተራእዮ ብመንፈሱ ዳህሲሱዎ። ኣብ ዝኽሪ፣ ብሓጎስን ብትካዘን ተደፋኒቑሉ። ጸኒሑ ድማ ኣብዛ ደርፊ. . .፣
“ከም ሕቶ ኮይኑ ልበይ ዝሰቐለ፣
ዝዓበኹሉ ቦታ እኒሀለ. . .!” ብምባል ብሃንቀውታን ህንጡይነትን ገሊጹዎ።
“ወጊሑ ድሮ ተኣኻኺብና
ሕብሩ በሊሉ ሕሱም ወዲ ጓና፣
ዝጋረደኒ ሰይረ ብቕልጽመይ
ናብ ሙዉቕ ገዛይ ኣትየ ናብ ወለደይ
ኣኽቲሙ ‘ቲ ምፍልላይ. . .!” ድማ ወሲኹሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ኮይኑ። ወዲ ጓና ዝተኸሎ መጋረዲ ተሰይሩ። ክስበር ዘይክእል ብሓዉ ተደሪዑ ዝተተኽለ ተንኮልን ክፍኣትን ኣብ ቅድሚኡ ክጻወደሉ እሞ ኣበይ ተጸብዩዎ! ብደም ዝተነድቀ ማሕላ እምነት ክስበር ኣይተጸበየን።
ኣብ ምዉቕ ገዛይ ኣትየ እየ። ሽግርን መከራን፣ ምፍልላይን ኣኽቲሙ እዩ ድሕሪ ደጊም፣ ኣኸለ በቃ! ኢሉ እዩ ኣብ ምምራሕ ሂወት ኣትዩ። ኣብ ምምዕባል ናይ ኣርት ሞዩኡ ተዋፊሩ።
ብቴስዓን ሓደን፣ ካብ በረኻ ምስ ኣተወ ምዃኑ እዩ፣ ናይ ድሕሪ ናጽነት ፈላሚት ስርሑ ትጽቢት ትብል ድራማ ሰሪሑ እዩ ናብ መድረኽ ደይቡ። ሃንቀውታ ምፍልላይን ምርኻብን፣ ትጽቢት ምስማርን ምስባርን ሓፍ ዞቕ እናበለን እናኣበለን ተራእዩን ተገሊጹን። ኣብታ ድራማ ድማ ትጽቢት ብዙሓት ተሰይሩ ትጽቢት ብዙሓት እውን ሰሚሩ።
ብግህዶ ደቀን ስኢነን ትጽቢተን ዝተሰብረን ኣባይትን ማህጸናትን መሊአን። ደቀን ሓቚፈን ትጽቢተን ዝሰመረለን ማህጸናትን ኣባይትን እውን ከምኡ መሊአን። ደቀን ክሓቑፋ ተጸብየን። ምስ ሳኣነኦም ድማ ጻመኦም ዝኸውን ርሁው ሂወት ተጸብየን። ትጽቢተን ዝተሰብረን ማህጸናትን ኣባይትን ክካሓሳ እምበር ደጊመን ደምን ሓመድን ክልሕሳ ኣይተጸበየን።
ደጊሙ ካብ ገዛ ዘውጽእ ክመጾ ከመይ ኢሉ ክጽበ። ወጊሑ እዩ በቃ ኢሉ ንድምቀትን ቀጻልነትን ወጋሕታ ብህርፍርፎት እዩ ዝጥምቶን ብህንጡይነት ዘስተማቕሮን ነይሩ። እቲ ወጊሑ ዝበሎ ማርሻ ኣንዴትሮ ተመሊሱ ክጽልምት ኣይገመተን። ኣይተጸበየን። እሞ ድማ ብሓዉ!? ሓሲቡዎን ገሚቱዎን ኣይፈልጥን። ከመይ ኢሉ ክጽበ!?
“ጨልጨል ዝብል ሓጺን ሚዛን ብኺሎታት. . .” እናበለ ኣብ ሜዳ ገድሊ ኮይኑ ብዛዕባ ማርያም ግምቢ ዝዘመሮ መዝሙር፣ ክግልበጦ ኣይተጸበየን። “ደርጊ ግፍዐኛ ኣብ ጸልማት ማርያም ግምቢ ኣብ ትሕቲ መሬት ንኤርትራዊ ፍጡር ወዲ ሰብ ኣሲሩ የሳቒ ኣሎ” ኢሉ ዝመደረሉን ዝመሃረሉን ተግባር ተገልቢጡ ክመጾ ኣይገመተን ኣይተጸበየን።
ማርያም ግምቢ ስምን ቦታን ቀይራ ክትመጾ ከመይ ኢሉ እዩ ክግምትን ክጽበን!? ኣለም በቃኝ ናይቲ ግፍዐኛ ተባሂሉ ዝግለጽ ኣምሓርኛ ዝዛረብ ደርጊ ኣብ ልዕሊ መሬት እዩ ነይሩ። እኳ ዳኣ ምስ ምሉእ ንጥፈታቱ።
ማርያም ግምቢ ናይ ኣስመራ’ኮ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝሑል ቦታ እያ ተዶኪና ነይራ። ማርያም ግምቢ ናይ ሰሜናዊ ባሕሪ ግን ኣብ ልዕሊ ኣርባዓን ኣርባዕተን ዲግሪ ሙቐት እያ ዘላ። ረሃጽ ኣይኮነን ደም ዘህፍፍ ቦታ።
እታ “ኤርትራ ፍትሒ ዝነገሳ” ክትከውን ዝተመነያ ሃገር ተገምጢላስ ኣብ ትሕቲ መሬት ሰባት እተብሊ ኮይና ክርእያ ከመይ ኢሉ ክግምትን ክጽበን!?
ኣንጻር ዝተቓለሰሎም መትከላት ክገጥሙዎ ከመይ ኢሉ ትጽቢት ክህሉዎ!? “ወጊሑ ድሮ ተኣኻኺብና. . .ዝጋረደኒ ሰይረ ብቕልጽመይ. . .ናብ ሙዉቕ ገዛይ ኣትየ እየ. . .ኣኽቲሙ እዩ እቲ ምፍልላይ. . .!” ኢሉ ብሞዩኡ ገሊጹዎስ ኣብ ካልእ ዋኒኑ’ዩ ነይሩ። ሕሱም እዋን ከም ጨርቂ በልዩ እዩ። ብርሃን ተወሊዑ እዩ። ኢሉስ ዝሓሸ ብርሃን ተመንዩ ንምዕባለ ይጎይይ እዩ ነይሩ።
ቅድሚ ሜዳ ምውጽኡ፣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቃሃዝ ሓደ ካብ ተጠመትቲ ተማሃሮ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ መከራ ኣኽቲሙ ግዜ ክወግሕ እሞ. . .ብምዕባለ ኣብ ዝሓሸን ዝበረኸን ቦታ ክድይብ እዩ ነይሩ ትምኒቱ። ኣብዛ ደርፊ ድማ ምልስ ኢሉ፣
“ባህጊ በረኻ ከምዘይነበረኒ
ገሊጸ ነይረ ኣደይ ዘክርኒ. . .” ክብል ገሊጹዎ።
“ብንእስነተይ ከይደ ተፈልየኪ
ሃገረይ ኢለ ቤተይ ካባኺ
ግድን ኮይኑ ‘ምበር ካላእ ይፈለዮ
ንበረኻ ዶ ኣነ ተመንየዮ ሂወተይ ከወፍዮ!” ክብል ወሲኹሉ። ዘይከውን ኮይኑዎ በረኻ ወፊሩ። ሕሰምን መከራን ክቕንጥጥ እዩ ወፊሩ። ነዚ ጸራሪጉ ምስተመልሰ ጉሒፈዮም ዝበሎም ጋዕ ገልጠማት ርዖኦም ጠቕሊሎም ኣብ ቅድሚኡ ክጸንሑዎ ኣይተጸበየን። በልዮም እናበለ እንከሎ ኣብ ውሻጡኡ ተጻዊዶም ክጸንሑዎ እሞ ድማ ብመዋፍርቱስ ከመይ ኢሉ እዩ ክጽበ!?
ከም ጨርቂ በልዮም እዮም እቶም ሕሰማት ኢሉ እንድዩ ቀሲኑ ነይሩ። ናብታ ብንእስነተይ ግድን ኮይኑ ተፈልየያ ዝነበርኩ ምዉቕቲ ቤተይ ተመሊሰ እየ። ድሕሪ ደጊም ጸገም የለን ኢሉ እንድዩ ብእምነትን ቅሳነትን ሂወቱ ዝመርሕ ነይሩ።
ናብቲ “ኣይትጥለም ኣማኒኻ ከይጠልመካ ፈጣሪኻ፣ እምነት ዝሰበረ ከም ዕንጨይቲ እዩ ዝስበር. . .” እናበለ ኮስኪሱ ዘጎበዞ ሕብረተሰብን እምነቱን እዩ ተመሊሱ። ዘጎበዞ እምነት እሞ ድማ ደም ተወሲኹዎ እናሃለወ ክሰባበርን ክገማጠልን ‘ሞ ከመይ ኢሉ ክጽበዮ!?
“ኣብዚ ዘይኮነ ቀደም ኣብ በረኻ
ሰልሚ እንከሎ ማሕለኻ ዘየራኽብ ተመኒኻ. . .” ኢሉ እዩ ገሊጹዎ ነቲ ብጓና ዝተጻወደ ድሒሩ ድማ ከምዝተሰብረ ዝገለጾ ማሕለኻ። ዓዲ ምስ ኣተወ ብሓዉ ዝተዳለወ ዘይስበር ማሕለኻ ክጻወደሉ ከመይ ኢሉ ክጽበ!? ኣብ ምስባር እቲ ሕሰምን መከራን እጃሙ ኣበርኪቱ ምስተመልሰ ድማ፣ ከም ሰቡ ተፈሲሁ።
ኣብሪሩ በረኻ ዘሕደሮ ሽግርን መከራን ተሰይሩ ብዓይኑ ርእዩዎ። ኣብታ ዜማ ድማ፣
“ሳላ ጽንዓተይ ሳላ ዓወተይ
ጻማይ ርእየዮ ሕጂ ብውነይ. ..” ኢሉ ኣስፊሩዎ። ጻማ ተሰይሩ እቲ በልዩ ዝበሎ ሕሰም ክጉልበቦ ከመይ ኢሉ ክግምትን ክጽበን። ኣብ ክንዲ ባንዴራ ዓወት ድማ፣ ባንዴራ እቲ በልዩ ዝበሎ ሕሰም ኣብ ልዕሊኡ ከተንበልብል ከመይ ኢሉ ክጽበ!?

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s