ካብ ትጽቢት ናብ ትጽቢት 3ይ ክፋል

       ካብ ትጽቢት ናብ ትጽቢት 
                 ግርማይ ዮውሃንስ -ሳልሳይ ክፋል

 

ኣውደኣመት ማዓልቲ(መስቀል-ዳመራ) ናይ ክልተ ሽሕን ሓደን እዩ ነይሩ። ህዝበ ክርስትያን ከተማ ኣስመራ ኣውደኣመት ንምብዓል ብጊሓቱ እዩ ጀሚሩ። ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝባዓል ዳሜራ ንምኽባር ብዙሕ ሰብ ናብኡ ክውሕዝ ጀሚሩ ነበረ። ሳዓት ሽዱሽተ ብጊሓቱ እኳ እንተነበረ ጻሓይ መስከረም ሓደርኩም ትብል ዘላ ክትመስል ክትቅልቀል ጀሚራ እያ። ምጅማር ኣውደኣመት ተበስር ዝነበረት ትመስል።
ገለ ሰብ ናብ ዳሜራ ገጹ ክውሕዝ እንከሎ እታ ጸሓይ ግን ንባዕላ ዳመራ ክትመስል ክምስ ኢላ ተቐልቂላ ነበረት። ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ኣዋድቓ ዳመራ ናይቲ ዕለት እቲ እናዕለለ ይጓዓዝ ነይሩ። ዳመራ ናይ ገለ ስድራ ቤታት ግን ኣዋድቓ ኣኽፊአን ነበራ። 18 መስከረም ምውዳቕ ዝጀመራ ዳሜራታት፣ ወሰን እናበላ ገዛ ገዛ ክኣትዋ ቀንየን። ብእምነት፣ መሬት ሰላም እዩ ዘሎ ኢለን ዝደቀሳ ዳሜራታት ክወድቃ ቀንየነኦ።

ዳሜራ ገዛና ኣውደኣመት ማዓልቲ እያ ወዲቓ። ቀቅድሚ እታ ንብርቲ ሃይማኖታዊት ናይ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዳሜራ ምዃኑ እዩ። ግናይ ኣውደኣመት ኮይና ድማ ትዝከር ኣላ።
“ከም ጨርቂ በልዩ እቲ ሕሱም እዋን. . .ተወሊዓ ባና ብርሃን” ኢሉ ዝገጠሞ ግጥሚ፣ እታ ተወሊዓ ዝተባህለት ብርሃን ዝጸልመተትላን ዝጠፍኣትላን ዕለት እያ። ዳሜራና ኣዋድቓ ዘኽፋኣትላ ዕለት! 21686357_10210151850053215_5642793381188455643_n
ኣብ መስርሕ “ሕሰም ከም ጨርቂ ምብላይ” ዓሰርተታት ኣውደኣመታት እዩ የሕሊፉ። ነዚ ኣውደኣመት እዚ ድማ ከም ሰቡ ኣብ ገዛ ምስ ስድራ ከውዕሎ ካብ ድቃስ ኣብ ምብርባር እዩ ነይሩ። ኣብቲ ቅነ እቲ ንጉጅለታት”ሰዊት ትያትርን ሰርከስን” ሒዙ ኣብ ጋሽ ባርካ ኣብ ዑደት እዩ ቀንዩ። ኣውደኣመት ድማ ኣብ ዕረፍትን ምብዓሉን ክውዕል ኣብ ሓሳቡ ነይሩ። ባንዴራ ሕሰም በልዩ ባንዴራ ራህዋን ሰላምን ከምበልብል እዩ ትጽቢቱ። ባንዴራ ሕሰም ግን እናምበልበለት እያ ገዛ ህሩግ ኢላ-ገና ብጊሓቱ።
“ዘይኣውደኣመትካ ይግበረልካ!” ይብል ርጉም ረጋሚ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑስ ኣብዚ ቅነ መስከረም ዝባዓላ ቀንዲ ሃይማኖታውያን ባዓላት ማለት ቅዱስ ዮውሃንስ፣ ዒድን መስቀልን ዘይኣውደኣመትና ካብ ዝቕየራ ዉሑድ ዓመታት ኣይገበራን።
ብጭቃ ክረምትን ብጭቃ ሂወትን ክትሰራጠ ዝኸረመት ነብሲ ሓረስታይ፣ ባና ሺሻይ ጻማ ራሃጹ ርእዩ ዝፍሰሃሉ ወርሒ፣ “መስከረም ዕምበባ ንስኻ ክትመጽእ ይሓልፍ ጸበባ ኣወል ባሕቲ ዓመት ናይ ሓጋይ ዕምበባ. . .” እናተባህለ ዝዝየመሉ፣ በዓል ሃንሰ መስቀለ ድማ ሰናይ ትምኒት ትገላለጸሉ፣ ምስ ብዕምበባታት ዘጌጸ ሓምላይ ትርኢት መንፈስካ ዝሕደሰሉ፣ “ኣነ ዝምነ ንዓመታ’ዛ እዋን ከምዛ ቕነ!” ኢልካ ትምኒታዊ ደርፊ ጌርካ ባህግኻ እትገልጸሉ፣ መለወጢ ዘመን ስለዝኾነ ሰናይ ዘበን ክኾነልካ ሰናይ ትምኒት እትገላለጸሉ ወርሒ እዩ።
ወርሒ መስከረም፣ ኣብ ዘበነ ኣምሓርኛ ዝዛረብ ደርጊ ናይ ምሕረት ወርሒ ተባሂላ ትፍለጥ ነይራ። መስከረም ክልተ (ድሕሪ ቅዱስ ዮውሃንስ ዘላ ዕለት) ብምኽንያት ኣውደኣመትን መስከረም ክልተ ናይ ኣብዮት በዓለ ደርግን ዋላ ናይ ፖለቲካ እሱራት ከይተረፉ ምሕረት ዝግበረሉ ፈላሚ ወርሒ ነይሩ። ትፈልጦ እሱር እንተሎ ድማ “ይወጽእ ዶ ይኸውን?” ኢልካ ብሃንቀውታ ትጽበ። በብሓደ ዝተኣስሩ ሰባት ብእኩብ ክወጹ ትርኢ ነይራ ዓይኒ።
ኣብዚ ዳሕረዋይ ንግስነት ግን ወይ ከ! ብጥሙር ተኣሰር ብንጽል፣ ኩሉ ሓደ። ምእታው እምበር ምውጻእ የለን።
ኣብ ግዜ ቀዛፊ መራሕቲ ኤርትራ ሊብያ ከይዶምስ ተዋዝዮሙሎም ይባሃል። “ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ” ዝብል ታቤላ ምስ ራኣዩስ፣ “ኣየ መንግስቲ ሊብያ መሕፈሪ ዘይብልኩም፣ ሕርሻ ዘይብልኩምስ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣለኩም” ኢሎም ኣላጊጾሙሎም።
ሊብያውያን ብግዲኦም ንግደት ነስመራ ምስ መጹ ክንዲ ገለ ዝኸውን ታቤላስ “ምኒስትሪ ፍትሒ” ዝብል ተጻሒፉዎ ምስ ራኣዩ፣ “ኣየ መንግስቲ ኤርትራ፣ ፍትሒ ዘይብልኩምስ ክንዲ ገለ ዝኸውን ምኒስትሪ ፍትሒ ኣለኩም” ብምባል ዋዘኦም መሊሶም። ኤርትራ ብፍትሒ ዝዋዘየላን ዝውርዘየላን ሃገር ኮይና ደው ኢላ በቃ!
ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝኽሪ ዘይብሉ ሰብ የለን። ብባቑመንን ሆየ ሆየን ጀሚርካ ማለትዩ። ክሳብ በዓለ መስቀል ይጸንሕ እቲ በዓልን ሓጎስን መቐረቱ ከይነከየ። ዓይነታት ሸዊት ካብን ናብን እናቀያየርካ ማለት ካብ ስገም ናብ ዕፉን፣ ካብ ባልዶንጋ ናብ ዓተር. . .እናማረጽካን እናነጠርካን እትጠጥመሉ እዋን’ዩ መስከረም።
ኣብ ዓድና ግን ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ሰባት ይልቀሙን ይጥጠሙን ነይሮም። ንጥፍኣቶም ፈትሊ ሕሰም ይፋሓስ ነይሩ። ከም ጨርቂ በልዩ እዩ ዝበሎ ሕሰም ድማ፣ ሰብ ሓሊፉዎስ ሃገር ኣብልዩ።
ገጠራትና ከምዚ ሎሚ ዓይኑ ዘንቁሐ ኣእጋሩ ናብ ዝመርሐኦ ከይሰጎመ እንከሎን ሃራሚ ዝሰኣነ ከበሮ ኮፍ መበሊ ከይተቐየረን እንከሎ ካብ ዝባን ኣዋልድን ኣወዳትን ቅድሚ ቅዱስ ዮውሃንስ ምስተሰቕለ መስቀልዩ “ኣነ ዝምነ ንዓመታ ‘ዛ እዋን ከምዛ ቕነ” ተደሪፉ ካብ ዝባን ዝወርድ ዝነበረ።
በንጻሩ ግን ኣብ ታሪኽ እታ ሃገር ጸሊም ነጥቢ ዝገድፍ ከበሮ ሕሰም ተደሲቑን ኣብ ዝባን ሰባት ተሰቒሉን። ከም ጨርቂ በልዩ እዩ ዝበሎ ሕሰም ካኣ፣ ድርዕቶ ተቐይሩ ክመጾ ከመይ ኢሉ ክጽበ!
ደቁ፣ ቀልጢፉ ንኽምለሶም ነታ ዝወጸላ ማዕጾ ከማዕድዉ ውዒሎማ። ምሉእ ማዓልቲ ኣብ ትጽቢት። ኣብ ልዳት ቤቶም ባንዴራ ሕሰም ተምበልብል ምንባራ ኣይተሰወጦምን።
ኣደ እውን ምሉእ ማዓልቲ ኣብ ትጽቢት። ካብ ሜዳ ገድሊ ካኣቱ ተጸብያ። ምስተ ኣስረ ድማ መሲሉዋስ፣ “ኣሕዋቱ እዮም ዳሓን፣ እንኳዕ ጥራይ ንሓድሕዶም ኮኑ’ምበር ሕጂ ክሰዱዎ እዮም” እናበለት ኣሻሓት ማዓልታት ኣብ ትጽቢት ተቖጺሮም።
ካብ በረኻ ክምለስ ትጽቢት፣ ካብ ማእሰርቲ ክወጽእ ትጽቢት። ካብ ትጽቢት ናብ ትጽቢት።
“ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ባባኹም” ዝባሃሉ ዝነበሩ ደቁ፣ ኣሜሪካ ምስ ኣተዉ፣ ክመጾም ተጸብዮም። ምስ ደንጎየ ድማ ካልእ ኣሜሪካ ከይትህሉ ብምድንጋር ኣብ ትጽቢት ኣትዮም። ኣብ ኤርትራ ትጽቢት፣ ኣብ ደገ ትጽቢት። ካብ ትጽቢት ናብ ትጽቢት! ኩሉ ግዜ ትጽቢት በቃ!
ንናጽነት ትጽቢት! ንሰላም ትጽቢት! ንራህዋ ትጽቢት! ንፍትሒ ትጽቢት! ንዘይውዳእ ትጽቢት ዶ ኩሉ ግዜ ትጽበ ኢኻ!? ካብ ትጽቢት ናብ ትጽቢት ጥራይ ኮይኑ በረከትና! ዓውድታትና ቁሚጦ ትጽቢት ተኾሚሩዎም! ከም ጨርቂ በልዮም ዝተባህሉ ሕሰማትና ጠጢዖምስ-ዘፊሮም እኳ ዳኣ! ኣየ ኤርትራ!!! በሊ እስከ ኣብ ዘለኽዮ ሰላም ኤርትራ ዓደይ! ራህዋን ሰላምን ድማ የውርደልኪ!!!

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s