ካብ ብእኩብ ብንጽል ዝጸልጠናስ ስለምንታይ’ዩ?

ካብ ብእኩብ ብንጽል ዝሰልጠናስ ስለምንታይ’ዩ?

 ኣብ’ዚ ቅንያት’ዚ ኣብ ሃገረ ነርወይ ዝካየድ ዘሎ ቅድድም ብሽክለታ መላእ ዓለም UCI።  ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ጎሊሖም ጥራይ ዘይኮነስ ዓብሊሎም ምውጽኦም ዘደስት እዩ። ብሓጎስ ፍንጭሕ ክትብል ዘይግድድ’ውን ኣይኮነን። እዚ ማለት ግና ነቲ ናይ መስከረም 2001 ረሲዕና ክንስዕስዕን ክንድብልን ኢና ማለት ኣይኮነን። ግና ከም’ቲ ደራሲ ብርክት ዝበላ መጻሕፍቲ ሙሉእ ብርሃን ሃብተገብሪኤል ኣርእስቲ መጽሓፉ ዝገበሮ ሓጎስን ንብዓትን ኢልና ክንሓልፎ።

  እቲ ንሎሚ ምሸት ከልዕሎ ዝሓሰብኩ ሕቶ ግና ናይ ነዊሕ ሕቶ ነብሰይ እዩ። ኤርትራውያን ኣብ በበይኑ ጽፍሒታትን ኣብ በበይኑ

160809190429-ethiopian-oromo-protest-super-169ኣጋጣሚታትን ብውልቂ ኣዝዮም ዕዉታትን ጸብለል ዝበሉን ኮይኖም ይጸንሑና’ዮም። ኣብ ትምህርቲ፡ ኣብ ፖለቲካ፡ ኣብ ሳይነስ፡ ኣብ ስፖርት ድማ ብፍላይ። ኣብ ናይ ውልቂ ንጥፈታት ኣዚዮም ንፉዓትን ጸብለል ዝበሉን ኮይኖም እናወጹ ክነሶም፡ እንታይ ጸገም ስለ ዘሎ ደኣሎም  ሓቢርካ መልሲ ኣብ ዝድለየሉ ሕቶታት ሓቢሮም ዕዉታት ኮይኖም ዘይወጹ? ኣብ ፖለቲካ፡ ኣብ ስነ ጥበብ፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ሜድያታትን፡

 ኣብ ውድባት፡ ኣብ ስቪክ ማሕበራት፡ ኣብ ሃይማኖታውያን ማሕበራት፡ ዓዲን ውሱን ከባቢን ዝጠርፈነን ጉጅለታት፡……. ብዙሕ ጽላታት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና። ስለምንታይ ኢና ግን ብብርክት ዝበለ ዓቕሚ ሰብ ክፍታሕ ዝግብኦ ሽግርን ክብጻሕ ዝግብኦ ሸቶን ክንበጽሖ ዘይንረአ? ስለምንታይ ካብ ምስ በዛሕና ብውልቅና ንሕይል? ስለምንታይ ካብ ተኣኪብካ ምድማዕ ብውልቅኻ ምጉያይን ብኡኡ ክትዕወት ምድላይን ዝበዝሕ? ምናልባት ውልቃዊ ስምን ዝናን ንምጭባጥ ዶ ይኸውን? ምናልባት ዶ ሽውሃት ዲክታቶሪ ኣብ ነብሲ ወከፍና በቢ ንእሽቶ ሃልዩ ኮይኑ? ምናልባት ዶ ካብ ስንባደ ዝተላዕለ ጸብለል እንተዘይኢልና ንስወር ይመስለና ይህሉ? በዚ ኾይኑ በቲ እቲ ብውልቅና ንጭብጦ ዓወታትን ንበጽሖ ደረጃታትን ስለምንታይ ምስ ተኣከብናን ምስ በዛሕናን ክንደግሞ ዘይንኽእል ዘሎና? ምምርማርን ምጽናዕን ዘድልዮ ኮይኑ ይስመዓኒ።

21617922_559234047741256_1891341813735070138_n

   ኣብ ፖለቲካ ኣተኲርና ጥራይ ምስ እንዝረብ’ኳ፡ ብውልቂ መደረ ከስምዑን ትንታነታት ክህቡን ዝጎድሎም ዘይብሎም ዝመስሉኻ ምሁራት፡ ለባማት፡ ተንተንቲን ጥበበኛታትን ዜጋታትና፡ ምስ ዝኾነ ጉጅለ ስራሕ ክጅምሩ ከለዉ፡ ኣብ ክንዲ ምስቶም ከምኦም ዝበሉ ብሱላት ተጸንቢሮም ወሃ ዘበለ ስራሕ ዝሰርሑ ኣብ ካልእ ጓል መንገዲ ከላግሱን ንድሕርት ክጉቶቱን ኢኻ ትርኢ፡፡ እቶም ምሁራትን ለባማትን ናይ ኣካዳሚ ሰባት’ውን እንተኾነ በቲ ዘሎኒ ትዕዝብቲ ካብ ምስ ተኣከቡ በበይኖም ኮይኖም ዘበርክትዎም ይበዝሑን ይዓብዩን። ግናኸ ስለምንታይ ንሓባራዊ ሽግር ብሓያል ሓባራዊ ሓይሊ ክፈትሕዎ ዘይፍትኑ? ክንፈትሖ ዘይንፍትን?  ስለምንታይሲ ምስ ተኣከብና ኣብ ክንዲ ንሕይል ምስ ተኣከብና ንደክም? እንታይ እዩ ጎዲሉ ዘሎ? ምትእምማን? ምክብባር? ስጋይ ስጋኻ ምባል? ስግኣት ድዩ ዓብሊሉና ዘሎ ከይንጽቀጥ ከይንምለኽ? ንምእንቲ ሕቶ ጽባሕ ሎሚ ድንን ከይንብል ዲና ፈሪሕና? እረ እንታይ እዩ ወሪዱና ሓቢርካ ናብ ዓወት ዘብጽሕ መንገዲ ኣብ ምንዳይ ዕዉታት ዘይኮና ዘሎና? ስለምንታይ ኢና ደኣ ንናይ ውልቅና ጉዳይ ዕዉትን ጽፉፍን ኣብ ምኳን ዕዉታት ንኸውን? ወይ ዕዉታት ኮይንና ክንረአ ንፍትን?

 እዚ ምእንቲ ህዝቢ ንቃልስ ኣሎና ዝብል መፈክር ንጎድኒ ገዲፍና ምእንቲ ህላውነትናን ምእንቲ’ቲ ብናቅፎቱ ረሚሱና ዘሎ ሓመድን ባሕሪን ዓድና ጥራይኳ ሓቢርና ክንዕወት ምተገበኣና! ሰብ ግዳ ብዓቢኡ፡ ናፊቑናን ናፊቕናዮን እንዲና ዘሎና።

እንድዒ ንስኹም’ምበር ኣነስ ንኤርትራን ንኤርትራዊን ከም’ዞም ተቐዳድመቲ ብሽክለታ ጌሩ ምስላ ከመሓይሸላ ዝፍትን ዜጋ ዘሎ ኣይመስለንን። እዚኦምከ ብእኩብዶ ብውልቂ፡ ኣይፋሉን ዋላኳ ብእኩብ ናብ ሜዳ ይሰለፉ ስረይ ስረኻ ስለ ዝኮነት ብውልቂ ብዘመዝገብዎ ዓወታትዩ  ተደዊኑ ዝቐነየ ስም ኤርትራ እናመሓይሹ ዝመጹ ዘለዉ። መንግስቲን ተቓወምቲን ስም ኤርትራ ይድውኑ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ድማ ስም ሃገሮም የመሓይሹ። ከምኦምን ንዕኦምን የማስለና ብውልቂ ዘይኮነ ግና ብእኩብን ብሓባርን።

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s