ሓይሊ ጽሑፍ ቃል

       ሓይሊ ጽሑፍ ቃል       
                  by  Daniel tesfai

እቶም ኣብ ዘመነ ኣኪላስን ሄክቶርን ኦዲሰይን ዝነበሩ ሰባት፡ ንትብዓትን ጥበባትን ጀጋኑኦም ብምድናቕ፡ እንቋዕ ኣብ ዘመነ’ዞም ጀጋኑ እዚኣቶም ነበርና! ቢሎም ከምዝኾዕርዑን፡ ንዕድሎም ከም ዘመስግኑን ይጽሕፍ ሆመር። እቲ ጀጋኑ ዘስተንፈዎ ኣየር ስለዘስተንፈሱ፣ እቲ ጅጋኑ ዝረገጹዎ መሬት ስለዝረገጹ ኣካል ናይቲ ጅግንነት ጀጋኑኦም ከም ዝኾኑ ኴይኑ ይስምዖም። ጅግንነት ኣዝዩ ተላጋቢ ስምዒት’ዩ። ንራእዪን ሞራርልን ሓደ ህዝቢ ዘለዓዕልን ዘልዕልን፣ ኣብ እዋን ሽግራቱ ከኣ ክምክትን ክጸንዕን ክዕወትን ዘኽእል ብርቱዕ ምንጪ መንፈሳዊ ሓይሊ እዩ። ኣነ’ውን  ናብ’ቲ ዘመን’ቲ ከም ድላየይ እመላለስዬ።

 

ንሳቶም ዘስተንፍስዎ ኣየር የስተንፍስ። ንሳቶም ዝሰተዪዎ ወይኒ እሰቲ። ንሳቶም ዝበልዑዎ ኣምብሮዝያ እበልዕ። ኣብ ነፍሶምን ታሪኾምን ግድላቶምን ተግባራቶምን ከም ድላየይ እኣቱን እወጽእን። ብታሪኻቶም ድማ እዕንዘዝ። ኣዕሩኽ ኢና ነዕልል፡ ንቕልድ፡ ንስሕቕ። ብዛዕባ ጅግንነቶም ብዙሕ ስለዝዛረቡን ዘጋንኑን ከኣ እንሓንሳብ’ውን ንተሓራረቕ። ናብ ታሪኽ ተሰሪሖም እዮም እሞ ብዘይካ ምትራኽ ድኣ ካልእ እንታይ ኣሎዎም ቢለ ድማ ቀልጢፈ እጠዓስ። ኣፈይ ከፊተ ኣዕንተይ ኣንጎልሒጠ ስለዝሰምዕም ብዙሕ ይፈትዉኒ። ናይ ልቢ ኣደናቒ ጅግና እዬ ጀጋኑ ከኣ ንዝሰምዖምን ንዘደንቖምን ምሒር ይፈትዉ። እዚ ግድላት ጀጋኑ ድማ ይርድኣኒ።

th3X6L0E6J - Copy - Copy
እቲ ካብ ኵሎም ዘደንግጸኒ ኣኪላስ እዩ። ንሱ እቲ ዝዓበየ ጅግና ካብ ኵሎም። ንሱ’ቲ ኣብ ኩርኵሪት እግሩ ተሃሪሙ እንተዘይኮይኑ ዘይመውት ጅግና። ኣዲኡ ያኢ መታን ኣብ ውግእ ከይሞታ ኣብ ሩባ ዘለኣለማዊ ህይወት ሓጺባቶ። ነገር ሰበይቲ ከኣ ብእግሪ ኣንጠልጢላ ናብ’ቲ ሩባ ስለዘጥለቐቶ ክልተ ኩርኵሪኡ ካብ’ቲ ማይ ህይወት ኣይጠዓማን። ንኣኪላስ ዝኣመሰልር ብርቱዕን ኪኢላን ተዋጋኢ ከኣ ንኵርኹሪቱ ፈልዩ ክወግእ ዝኽእል ኣይነበረን። ኣኪላስ ከኣ ኣብ ማእለያ ዘይነበሮን ኵናታት ኣትዩ ቀተለ፡ ተዓወተ፣ ቀተለ፡ ተዓወተ፣ ቀተለ፡ ተዓወተ። ብዙሕ ደም ኣፍሲሱ፡ ኵልንትንኡ ብደም ጠልቕዩ ኣብ ቀላይ ደም ጠሓለ። እታ ሞት ድማ ኣበየቶ። ተጸለለ ከኣ። እዚ ኣብ ብዙሓት ሓርበኛዊ ጀጋኑ ዝወርድ ጽሕፍቶ እዩ። እቲ ዝፈሰሰት ደም ብዘይካ ሳዕቤን ኣይኮነትን። ንመጠረስትኡ ከኣ ፓሪስ ካብ መርገም ኣዲኡ ኣድሓኖ። “እዛ ቈልዓ’ኮ” ይብል ንፓሪስ ኣመልኪቱ፡ “ብክእለታ ጨሚታ ዝረኸበትኒ እዩ ዝመስላ። ኣነ ግን ፈሊጠ ኣጥዒመላ እዬ” ይብለኒ ካብቶም ካልኦት ፈንትዩ። ኣነ’ውን እኣምኖ። ጅግና ብካልእ ጅግና ይቕተል እምበር ነፍሱ ኣይቀትልን።
ንሄክቶር እውን ብዙሕ’የ ዘደንቖ። ጅግና ተዋጋኢ፡ ርትዓዊ፡ ፍትሓዊ፡ ፈታው ስድራ ቤቱን ህዝቡን እዩ ነቢሩ። እቲ ሰብኣይ ኣንጻር ሰብኣይ ምስ ኣኪላስ እንክጋጠም ንኣኪላስ ክስዕሮ ከም ዘይክእልን ከምዝመውትን ይፈልጥ ነቢሩ። ካብ’ታ ጽዋኡ ግን ኣይሃደመን። ኣኪላስ ባዕሉ እቲ ዝበርትዐ ተቓራኒኡ ምንባሩ ይምስክረሉ።

troy_movie_picture_movies_mobile_wallpaper - Copy
እቲ ኣነ ካብ ሰለስቲኦም ዘደንቖ ግን ኦሊሰይ እዩ። ኦሊሰይ ሮማንቲካዊ እዩ። ጃህራ ዘይፈቱ ጅግና፡ ዕጉስ፡ እሙን፡ መሃዚ ካብ ኵሉ ድማ ደፋር፡ ወጣም ገያሺ እዩ ዝነበረ። ኣካልን መንፈስን ዘመዓረየ ብኵሉ ዝተፈትወ ሓቐኛ ንጉስ እዩ ነቢሩ። መሃዚ ናይ’ቲ ሽዑ ናብ ሓንጎልና ቋንቋናን ምስ ኣተወ ዘይወጸ ፈረስ- ትሮያ እዩ። እዞም ሰለስተ ዓይነት ጀጋኑ ገና ሎሚ’ውን ኣብ ዝኾነ ኵናት ይርከቡ።
እምበኣር፡ ኣብ’ቲ ኵናት ትሮያ ከምዘይወዓልኩ ትፈልጡ ኢኹም። ነቲ ኵናት ከም ድልዬተይ ከምዝውዕለሉን ከምዝሓድረሉን ከኣ ቢለኩም። ናብ ዝደለኹዎ እዋንን ቦታን ዘመላልስ መኪና ኣሎኒ። መጻሕፍቲ። ንወድ-ሰብ ናብ ዝደለናዮ ጊዜን ቦታትን ዘመላልስኩ መኪናትት፡ ብዘይካ መጻሕፍቲ፡ ገና ኣይተሰርሑን። ጽሑፍ ቃላት፡ ካብ ክንከታተሎ ዘይከኣል ነዊሕ፡ ነዊሕ እዋን ኣትሒዞም፡ ንኣተሓሳስባናን፡ ስልጣኔናን እዚ ኢልካ ኪግመት ዘይክእል መስተንክራት ፈጢሮምሉ እዮም።

መጻሕፍቲ ብጣዕሚ ኣገረምቲ ነገራት’ዮም። ጭሕጋራት ዝተሓንጸጾም ወረቓቕቲ። ብሓንቲ ቆላሕታ ድማ ኣብ ኣእምሮ ናይ ምናልባት ቅድሚ ሽሕ ዓመታት ዝሞተ ሰብ የእትዉ። ካብ ቅድሚ ሽሕ ዓመት፡ ሓደ ደራሲ ብቐጥታ፡ ብንጹር፡ ብህድኣት ናብ ውሽጢ ሓንጎልና ኣትዩ ይዛረብ። ጽሕፈት፡ እቲ ንዘይፋለጡ፡ ኣብ ዝተፈላልዩ ጊዜን ቦታን ዝነበሩን ዝነብሩን ሰባት ሕድሕዶም ዝኣሳስር፡ እቲ ዝዓበየ ምህዞ ደቂ ሰብ እዩ። ጽሕፈት ነመቝሕ ጊዜን ቦታትን ዝሰብር መሳርሒ እዩ። ደቂ ሰባት ሸሓርቲ ምዃን’ና ካብ ዘረጋግጹ ጭብጥታት እቲ ቀዳማይ መጽሓፍ ምምሃዝና እዩ። ጽሕፈት እቲ ዝዓበየ ሽሕር ደቂ ሰባት’ዩ።

ኣብ ሮኬት ተሰቒለ ናብ ወርሒ ኣይተወንጨፍኩን። ናብ ዓሚቝ ባሕሪ ጥሒለ ምስ ዓሳታት ባሕሪ ኣይሓንበስኩን። ወይ’ውን ክሳብ መሬት ትወግሕ ምስ ፐነሎፐ ኣይሳዕሳዕኩን። እንተኾነ፡ ብዘንብቦም ቃላት ኣቢለ እዚኣቶማት ኵሎም ብልክዕ እንታይ ከምዝጥዕሙ ክምኮር ከም ዝኽእል ኣረጋግጸልኩም። እቲ ዘንብብ ሽሕ ህይወታት ይነብር። እቲ ዘየንብብ ግን ሓንቲ ህይወት ጥራሕ እዩ ዝነብር። ንሳ ብንሳ እኳ ከይተረድኣቶ።
መጽሓፍቲ ካብ ነፍስና ወጺእና ናብ ካልኦት ነፍሳት ንኽንኣቱ የኽእሉና። እዚ ድማ ንገዛእ ነፍስና ብዝበለጸን ብዝዓሞቐን ክንርድኣን ክንፈልጣን ይገብረና። እዚ ድማ ናብ ብሉጻት ሰባት ይሰርሓና። እንተኾነ፡ እቶም ዝበዝሑ ካብ ሰባት፡ ንነፍሶም ናብዚ ተኣምራታዊ ኣእምሮኣዊ መገሻ’ዚ ካብ ምእታው ይእግድዋ። መጻሕፍቲ ኣየንብቡን። እዚኣቶም ሕቡሳት ነፍሳት እያቶም። ሕዚ ድማ ቍጽሮም እንዳበዝሐ ይኸይድ ኣሎ።
• ኣሜሪካዊ ትካል ”Common Sense Media” ኣብ መጋቢት 2014 ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ፡ ብ1984ዓም 8% ካብ ደቂ 13 ዓመት፣ 9% ካብ ደቂ 17 ዓመት ኣብ እዋን ዕረፍቶም መጻሕፍቲ ተንኪፎም ከምዘይፈልጡ የረጋግጽ። ብ2014 ቍጽሮም ብሰለስተ ዕጽፊ ካዕቢቱ። ከምኡውን እቶም ካብ ደቂ 2 ክሳብ ደቂ 7 ዓመት ንዝኾኑ ደቆም መጻሕፍቲ ዘንብቡ ወለዲ፡ ኣብ 1999 ብ45 ደቓይቕ፣ ኣብ 2013 ብሰላሳ ደቂቕ ኣጕዲሎም። ከም ናይ’ዚ ስንኩፍና ምኽንያት ከኣ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ- ኮምፕዩተር፡ ተለቪስዮን … ይጥቀስ። እዚ ከኣ ካብ ብዙሓት ሕቶታት ነዞም ዝስዕቡ ኣዝዮም ኣገዳሲ ሕቶታት የልዕል።
• ሓንጎልና፡ ካብ ሒደት መጻሕፍቲ ምንባብ ወይ’ውን ፈጺምካ ዘይምንባብ ይህሰ’ዶ? እንዳጎደምና’ዶ ንኸይድ?
• ንነፍስና ናብ ውሽጢ ካልእ ሰብ ከነእትዋን፡ ነቲ ሰብ ክንርድኦን እንዳጸገመና ኪኸይድ ድዩ?
• ናይ ምፍጣርን ምስትብሃልን ክእለትና እንዳጎደለ ኪኸይድ ድዩ?
መፈለምታዊ መጽናዕትታት ነዞም ሕቶታት እዚኣቶም ብኣዎንታ ይምልሶም።
መጻሕፍቲ ንቋንቋ የማብሉ
ተረተ-ኣፍ ብጽሑፍ ኣብ ዝተተከኣሉ እዋን፡ ሶቕራጦስ፡ ተመሳሰልቲ ሕቶታት ኣልዒሉ ነቢሩ። ንሶቕራጦስ፡ ካብ’ቲ ምዉት ስምዒተኣልቦ ሓተታ-ጽሑፍ፡ ቃላተ-ኣፍ፡ ማለት ዘረባ፡ ኣብ ምድላይ ሓቒ፡ እቲ ዝጸበቐን፡ ዝተግሀን ዝያዳ ህይወታውን ኣድማዕን ነበረ። “ ንሓደ ጽሑፍ እንከተንብብ ዝተዛረበካ ይመስለካ። እንተሓቲትካዮ ነታ ዝተጻሕፈት ሓንቲ መልሲ ጥራሕ እዩ ዝምልሰልካ” ቢሉ ድማ የንጸርጽር ነበረ። ሕጂ ግን ንባብ ነዕይንቲ ኣብ ልዕሊ ዝሞቱ ቃላት ምውርሕራሕ ጥራሕ ከምዘይምዃኑ ንፈልጥ። እነብቦም ቃላት ንሓንጎልና ይቕስቅስዎ፡ ንሓስባትና የሀብትምዎ፡ ንሓሳባት ናይ ምግላጽ ክእለትና የልዕልዎ። ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ከኣ ከምቲ ጽሑፍ ዝዛረቦ ኣይንዛረብን። እዚ ግን ሓንቲ ጉድኣት’ኳ ኣይፈጥረልናን። ብኣንጻሩ ካብ ጽሑፋዊ ዘረባ ናብ ዘረባዊ ዘረባ ኣብ ንቐያይረሉ እዋን ምርዳኣዊ (Cognitive) ተዓጻጻፍነትና ይምዕብl። ጽሑፍ ንሲንታቲካውን ሰማንቲካውን ሞርፎሎጂካውን ፕራግማቲካውን ሸነኻት ምምዕባል ቋንቋ የሀብትም። ጽሑፍ ካብ ዘረባ ከምዝፍለ ሶቕራተስ ኣይተጋገየን። እቲ ዝዓበየ ፍርሓቱ፡ ሶቕራጠስ፡ እቶም ናብ ድላይካ ሒዝካዮም እትኸይድ መጻሕፍቲ፡ ነቲ ብዙሓት ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ዘካይድዎ ህይወታዊ ክትዓትን ምልውዋጥ ፍልልጠትን ከይብትኖ ነበረ።
ናይ ኦፍ ኮሉምብያ ኡኒቨርሲቲ (ካናዳ) መምህር ቪክቶርያ ፓርሰል ኣብ ዘካየደቶ መጽናዕቲ፡ ዝተነበሎምን ዘንብቡን ቀልዑት ንኵነታት መዓልቲ ልደቶም ብዝበለጸ ኪገልጹ ከምዝኽእሉ ትረጋግጽ። ነዋሕትን ተዛመድትን ምሉእ ሓሳባት ይጥቀሙ። ቃላውን ጽሑፋውን መብርሂታት ኣብ ምርዳእ ይበልጹ። መደምደምታ፡ ንዓለም ንክርድእዋ ዝበለጸ መሰረት የጥርዩ።

መጻሕፍቲ ክብርታት የመሓላልፉ። ሓደስቲ ክብርታት’ውን ይፈጥሩ

mark-twain-6fa45e42400eea8cac3953cb267d66a33825a370-s6-c30

ምንባብ ይሃንጽ ዝበለ ክላሲካዊ ምስላ ሓቂ’ዩ። ብምንባብ ከይተፈለጠና ብዙሕ ፍልጠታት ንቐስም። ስለዘንበብና ጥራሕ። እቶም እነንብቦም ዛንታት ንባዕሎም ኣብ ስእለዓለምና ዓቢዪ ጽልዋ የንብሩ። ናብ ዝበለጹ ሰባት ድማ ይሰርሑና። ኣብ’ዚ ኣብ እዋን ኢንተርነት ግን፡ ዘሕዝን’ዩ፡ ምንባብ፡ ናብ ኣተኩሮን ሸቶን ዘይብሉ ቅልጡፍን ላዕላውን ዓይናዊ ምድህሳት ቃላት ተቐዪሩ። ኣልበርት ኣይንሽታይን – “ደቅኻ ብልሂ ኪኾኑ እንተደሊካ ጽውጽዋታት ኣንብበሎም። ዝያዳ ብልሂ ኪኾኑ እንተደሊኻ ከኣ ዝያዳ ጽውጽዋያት ኣንብበሎም።” ይብል።
ኣብ ምንባብ ዛንታዊ መጻሕፍቲ፡ ዋላ’ውን ሓደ ብልሂ ደራሲ ዝፈጠሮም ልበወለዳዊ ይኹኑ፣ ንእሽቶይ ዓቢዪን ነቶም ጠባያት’ቲ መጽሓፍ ከም ህያው፡ ክዉናት ሰባት ኢና እንግንዘቦም። ኣብ ውሽጦም ንኣቱ። ምስኣቶም ንደናገጽ። ንመጠረስትኡ ንዕኦም ንኸውን። ንክብርታቶም ከኣ ንወስዶን ክብርታትና ንገብሮን።
መጻሕፍቲ የብልሑ
ብ2006፡ ስፓኛውያን ተመራመርቲ ጃውመ ኢ ካስተሎ ኣብ ዘካየድዎ መጽናዕቲ- ስእላዊ ቃላት ዛንታታት ንባዕሎም ሓደ ግዙፍ ህዋሳዊ ተሞኵሮ ከም ዘበርክቱን፣ ክሳብ ንህዋሳት ኣካልና ንኣብነት ንናይ ምሽታትን ምስትምቃርን ምስማዕን ክእለታትና ከም ዘማዕብሉን ከም ዘብልሑን የረጋግጹ።
ጽሑፍ ሓሳባት ይዝርግሕ። ልምድን ዝካሬታትን ይዕቅብ። ንኣሻሓት ዓመታት፡ ጽሑፍ፡ ንሕግታትን ካልኦት ማሕበራዊ ክብርታትን ቀወምቲ ብምግባር ንማሕበራዊ ዝምድናታት ኣጣጢሕን መሪሑን እዩ። ብዘይካ ጽሑፍ ቃል፡ ናይ ጥንቲ ይኹኑ ዘመናዊ ማሕበረሰባት ብግቡእ ኣንበይሰርሑን።
ስነ ጽሑፍ ንኣተሓሳስባን ብኸመይ ይጸሉ?
ሰባት ንስነጽሑፍ ከም ምቕዳሕ፡ ንክውንነት ከም ዘሎዎ ምምሳል ጌርና ጥራሕ ክንርድኦ ንቡር ኴይኑና’ሎ። እንተኾነ፡ ስነ ጽሑፍ፡ ነታ ንብርቲ ዓለምናን ንቡር ኣተሓሳስባናን ዝዝርግን፣ ብዛዕባ ሓደስ ተኽእሎታት መጻኢ ክንሓስብን ዝገብር ክእለት ኣሎዎ። ሰራሕቲ ክውንነታትና ንሕና ባዕላትና ሰባት ኢና። ደረስቲ፡ ብልበወለዳዊ ፈንጣዝያኦም ሰባት ብተግባር ዝነብርዎ ሓዲስ ክውንነት ናይ ምፍጣር ክእለት ኣሎዎም። ስለዚ ድማ’ዩ ማክሲም ጎርኪ፡ ንሓደስቲ መንእሰያት ዴሳዊ ደረስቲ ኣብ ድርሰቶም ሓዲስ ዴሳዊ ክውንነት ንኽፈጥሩ ዝጉስጕስን ዘሰልጥንን ዝነበረ። እታ ‘ኣደ’ ዘርእስታ መጽሓፉ ድማ ዴሳውያን ተቓለስቲ ንምፍጣር ዝኣደነት ነበረት። ካብ ዝኾነ ካልእ ፕሮፓጋንዳዊ ጽሑፍ ነቶም ዝበዝሑ ዴሳውያን ተቓለስቲ ከም ዝሰርሐት ከኣ ይንገረላ። ንዓይ’ውን ናብ ዴስነት ንኽግደስ ዝጎስጎሰት ናይ መጀመርያ መጽሓፍ እያ። ነዚ ተራ ስነጽሑፍ ኣብ ምፍጣር ገዛእ ክውንነት ብሚካኤል ማክ ይድገፍ። ኣብ መእተዊ ናይ “ስነጽሑፍ ንኣተሓሳስባና ብኸመይ ይቕይሮ? ኣብ ዝብል መጽሓፉ፡ ሚካኤል ማክ ከምዚ ይብል። ስነጽሑፍ፡ ምምሳል ዓለም (ክውንነት) ጥራሕ ኣይኮነን። ንዓለምና፡ ማለት ንክውንነትናን ኣንጸባርቑኡን ናይ ምቕያርን፣ ምስ ከይተፈለጡና ዝኾኑ ለውጥታት ናይ ምውህሃድን መንገድታትን ናይ ምርኣይን ክእለት ኣሎዎ። እቲ ፍለጠታዊ ሸነኽ ስነጽሑፍ (Literature’s cognitive dimension) ብዛዕባ ነፍሳታናን፡ ማሕበረሰብናን ካልኦት ካባና ዝተገለሉ ማሕበረኮማትን እንታይን ከመይን ከም እንሓስብ ብምርኣይን ብምቕያርን ንህሉውን መጻእትን ብድሆታት ሰብ ክንምክት ክንክእል ይሕግዘና።* (*Michael Mack. Published: March 19, 2012. Reviewed by Anders Pettersson, Umeå University, Sweden)
ስነ ጽሑፍ፡ ብባህርያቱ መሳሊ ስለዝኾነ፡ ንሕብረተሰብን ክውንነቱን ከምዘሎዎ የቕርብ እዩ። እዚ ከኣ ህያው ታሪኽ (Live History) ይበሃል። ካብ 19 ክ.ዘ. ጀሚሩ ግን፡ ስነጽሑፍ፡ ከም መግለጺ ኵነት ሓንጎል ወይ ኣተሓሳስባ ደራሲ ማዕቢሉ እዩ። ንፍላይ ከኣ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ማርክሳዊ ልምዲ፡ ስነጽሑፍ፡ ንክውንነት ከም ዘሎዎ ምቕዳሕ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ኣብ ንመጻኢ ዘተኮረ ኣቅጣጫታት ከተኩር ተገቢሩ ኣዩ።”
እዚ ኣምር ስነጽሑፍ’ዚ ክምልሶም ክምልሶም ዘሎዎ ዓበይቲ ሕቶታት ግን ኣሎዉ። ከመይ ገቢሩ እዩ ስነ ጽሑፍ ንክውንነት ዝቕይር? ብመሰረቲ’ኸ ልበወለዳዊ ስነጽሑፍ ክሓትት፡ መልእኽታት ከመሓልፍ ይኽእል ድዩ?
ስነ ጽሑፍ ንሓሳባዊ ምዝንባዕ ክውንነት ነቒፉ ንጠቐምቲ ሞራላዊ ዋጋታት ብምድንፋዕ ንማሕበረሰባት ሓዲስ ህይወትን ሓይልን ናይ ምሃብ ክእለት ኣሎዎ። ሓድሓደ እዋናት እውን ማሕበራውን ሞራላውን ክብርታት ኣብ ስነ ጽሑፍ ዝበቈሉን ንሱ ዝመገቦምን እዮም። ንኣብነት፡ ሕማቕን ጽቡቕን የሎዉን። ኣተሓሳስባና እዩ ዝሰርሖም ዝበለ ልቦና ሸክስፒር ኣብ ጽሑፋ ዝፈጠሮ እዩ። ስለዚ፡ ስነጽሑፍ፡ ኣብ ህይወት ሓደ ሕብረተሰብ ዓቢዪ ጽልዋ ኣሎዎ። ከም’ቲ Boris Pasternak ዝበሎ፡ ስነጽሑፍ፡ ኣብ ንቡራት ሰባት ልዕለ ንቡር ናይ ምርካብን ብንቡር ቃላት ድማ ናይ ምግላጾምን ጥበብ እዩ’ሞ። ስለ’ዚ መጻሕፍቲ፡ ዓይነቶም ብዘየገድስ፡ምንባብ ከም ልምዲ ኣብ ሕብረተሰብና ከነዝቝቖ ይግብኣና። እንተኾነ፡ ከም’ቲ Ralph W. Emerson ዝበሎ፡ከም’ቲ ፈጣሪ ኣጸሓሕፋ ዘሎ፡ ፈጣሪ ኣናብባን እውን ኣሎ። ፈጠርቲ ኣንበብቲ ንኹን። ከም’ቲ Mark Twain ዝበሎ፡ እቲ መጽሓፍቲ ዘየንብብ፡ ካብ’ቲ መጻሕፍቲ ከንብብ ዘይክእል ሓንቲ’ኳ ፍልልይ ስለዘይብሉ።
ዳንኤል ሰ. ተስፋይ
Daniel Tesfai
18.06.2016
ጀርመን

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s