ትጽቢት    Short story

                        ትጽቢት 
                    ብሽሻይ ገብረሃንስ 

   ራሄል፡ ናብ ሄኖክ እናቐረበት ከላ፡ ሕርቃና ካብ ርሑቕ ከንብቦ ኣይተጸገመን፡፡ ቅድሚ ንሳ ክትገልጸሉ ምጅማራ፡  ሰሓቕ ክመልቆ እናደለየ፡፡ “ሕጂኸ ደሓን ዲኺ?” ኢሉ ሓተታ። ምስ ምቑልል ፍሽኽታ። ዕለት ዓሰርተ-ሓደ ስለ ዝነበረ፡ ናይታ ዝሓለፈት ወርሒ ዝሰርሕዎ ሰዓታትን ደመወዝን ዝቕበሉሉ መዓልቲ’ዩ። ወርሒ መጸት፡ ገንዘብ ኣጉዲሎም ስለ ዝህብዋ፡ ሽዑ’ውን ገለ ነገር ከም ዘጋጠማ ኣይተጠራጠረን፡፡

     ኣብ ተል ኣቪቭ፡ ቤዚክ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ናይ ኢንተርነት ትካል፡ ጽሬት ክሰርሑ ካብ ዝጅምሩ 8 ወርሒ ሓሊፉ’ሎ፡፡ ናይ’ታ ዕለት ስራሕ ካብ ዝጅምርዎ ድማ ኣስታት ክልተ ሰዓት ጥራይ ኣሊዒሎምላ ኣለዉ።

   “ምስ’ዚኣ እንታይ ደሓን ኣሎ በጃኻ?” ፍሽኽታኡ ክምስ ከም ትብል’ኳ እንተገበራ፡ ሕርቃና ክጎድል ኣይከኣለን። “ዕስራን ትሸዓተን መዓልቲ ሰሪሐ፤ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ግን ኣጉዲላትለይ!” ኣደ ክልተ ቆልዑ ክነሳ፡ ምሉእ ወርሒ፡ 31 መዓልቲ ብምስራሓ እናተገረመ፡፡ ዝበዝሓ ቆልዑ ዘለውወን ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ካብ ዕስራ መዓልቲ ንላዕሊ ክሰርሓ ስለ ዘይርእየን’ዩ። ራሄል፡ ቋንቋ ዕብራይጥ ክትዛረብን ክትርዳእን ስለ እትጽገም’ያ ክዛረበላ ትውከሶ ዘላ። ዳርጋ መዓልታዊ ኩለን መሳርሕቱ ክትርጉመለን ስለ ዝጽዋዓኦ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዕኡ።

  “ኣበይ እያ ዘላ ሕጂ?” ሓላፊቶም ኣበ’ቲ ዘላቶ ቦታ ብቐጥታ ክኸድዋ ስለ ዝደለየ’ዩ ተወኪስዋ።

   “ኣብ’ቲ ቤት ጽሕፈታ ዘፈጥ ኢላ ነይራ!” ግዝፊ ሓላፊቶም ስለ ዝፈልጦ፡ ኣብ ኮፍ ዝበለቶ ነዊሕ ሰዓታት ከም ትጸንሕ ተገንዚቡ፡ ብቐጥታ ናብኣ ክወርዱ ወሰነ፡፡ ራሄል፡ ሕርቃና ብደጋዊ ፍሽኽታ ክትክውሎ ትጽዕር ኣላ። ቀዲማቶ ስጉም ስጉም ኣቢላ፡ ናብ’ቲ መውረዲ ሊፍት በጽሐት። ኣራግጻ እግራ ካብ ንቡር ወጻኢ’ዩ ዘሎ። ንሕርቃና ዝወከለ። ናብ ቁጽሪ ሓደ ዘውርድ ምልክት ጠዊቓ፡ ነቲ ዘይተንብቦ ሰዓታት ስራሓ ዝተጻሕፎ ወረቐት (ትሉሽ)  ኣተኲራ እናረኣየት።

 ሄኖክ፡ ብድሕሪታ ክስዕብ ጸኒሑ፡ “እስከ ሃብኒ እቲ ወረቐት” ካብ ኢዳ ተቐቢሉ ነቲ ሰዓታት ስራሓን ነቲ ዝተቐበለቶ ገንዘብን ከረኣእዮ ፈተነ።

   “ረኣዮ’ሞ፡” ኢዳ ናብቲ ጌጋ’ዩ ኢላ ዝገመተቶ ቃላት እብራይስጥ እና ኣመልከተት። ሞባይሉ ኣውጺኡ ከርብሕን ክመቅልን ተቐረበ። ሊፍት ኣብ’ቲ ዝነበርዎ ቦታ በጺሓ ተኸፍተት። መሪሓቶ እናኣተወት፡ “ነተን ደቂ ዓዳ ንዘይሰርሓኦ ሰዓታት ወሳሲኻ ትህበን። ንዓና ድማ ዝሰራሕናዮ ተጉድለልና” ንርእሳ፡ ምስተን መሳርሕታ ዓረብ ደቂ ኣንስትዮ እናኣወዳደረት፡፡images

     “ደሓን ጽንሒ’ሞ” ነቲ ሽግር ኣበይ ከም ዘሎ እናኣናደየ ክትጽበዮ ተማሕጸና። ዝበዝሕ ግዜ ብግምት ኣብ ጌጋ ሕርቃንን ዘረባን ስለ ዘእትውኦ ከረጋግጽ መረጸ። እናወረዱ ክርእዮ ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ኣርባዕተ መዓልቲ ከም ዘይተሓሰበላ ኣረጋገጸ።

       “ናይ ኣርባዕተ መዓልቲ እዩ ጎዲሉኪ ዘሎ” ካልእ ዘሕርቕ መርድእ’ዩ ንራሄል።

“እዚኣ ከመይ ዝበሉዋ ሰባብ ድያ? ዘይንፈልጥ ኮይንናላ ከም ድላያ ትገብሮ ኣላ ገንዘብና! ንዓና ናብ ውዑይን ዝሑልን ተእትወና ኣብ መወዳእታ ወርሒ ድማ. . . እምባእ!” ልሳና ልኽት ኢሉ ምቕጻል ሰኣነት። ነቲ መዓልታዊ ናብ ቦታኣ እናተመላለሰት ስራሕ ትውስኻን፡ ደጊምኪ ኣጽርይዮ እናበለት እትርብሻን እናዘከረት።

     ሊፍት ናብ’ቲ ዝደለይዎ ኣብጺሓቶም ንኽወጹ ባባ ከፈተትሎም፡ ሄኖክ የንብብ ስለ ዝነበረ፡ ራሄል ድማ  ኣስጊላ ስለ ዝነበረት፡ ኣየቃለቡላን፡፡ እታ ሊፍት፡ ዳግማይ ክትዕጾ ምልክት ምስ ገበረት ግን ኢዱ ሰዲዱ መለሳ፡፡ ወጺኦም ንጸጋም ድሕሪ ምዕጻፍ፡ ራሄል ሰለስተ ስጉምቲ፡ ንሱ ድማ ኣርባዕተ ስጉምቲ ምስ ዓምጠቑ፡ ናብ ቤት ጽሕፈት ሓላፊቶም በጽሑ። ራሄል፡ ዘይትፈልጦ ፍርሒን ነብሰምትሓትን ክስመዓ ጀሚሩ። ብዛዕባ ዝጎደላን፡ ብዛዕባ ዝግብኣን ክትሓታ እንተመጺኣ፡ ብሰንኪ ዘይምርዳእኪ’ዩ ኢላ ድሂላ ስለ ትመልሳ፡ ነዛ ደፊራ ክትርእያ ኣይትተብዕን። ዝበዝሕ ሕርቃና፡ ምስ መሳርሕታ ኮይናያ ተውጽኦ፡፡ ብፍላይ ድማ ምስ ሄኖክ።፡

 ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ሓላፊቶም ምስ በጽሑ፡ ቴሌፎን ናይ ራሄል ስለ ዝደወለት፡ ሓንሳብ ጠጠው ክብሉ ተገደዱ፡፡ ሄኖክ፡ ማዕጾ ቤት ጽሕፈት ሓላፊቶም ክኹሕኩሕ ኢዱ ሰደደ። እታ ዓሚዂ ዝሰደዳ ኢዱ ማዕጾ ከይሃረመት ከላ፡ ራሄል ብዓውታ ክትዛረብ ስለ ዝሰምዓ፡ ኢዱ ንታሕቲ ኣውሪዱ ኣብ መንደቕ ኮይኑ ይጽበያ ኣሎ። ብውሽጢ’ቲ ቤት ጽሕፈት ድማ ሃሳስ ዘረባ ይሰምዕ ኣሎ። ብዛዕባታ ኣብ መንጎ ኣወንዚፍዋ ዝመጸ ስራሕ ክሓስብ ኣብ መንጎ ተቐርቀረ። ናይታ ክትርጉመላ ኢሉ ዝመጸ ሰብ ኩነታት ድማ ከሻቕሎ ጀመረ።

   “መዓስ ሱዳን በጺሕካ? ኣብ መዓስከር ጽናሕ ምሽ ኢልናካ? እሞ ኣይተዳልወናን ዲኻ? ኣይትነግረናን?” ብሕርቃን ደጋጊማ ክትሓትት ስለ ዝሰምዓ፡ ምስ’ቲ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኢትዮጵያ ከም ዝሓለፈ ዘዕለለቶ ሓዉ ንሰብኣያ ትዛረብ ከም ዘላ ኣስተውዓለ።

 “ደዊልካሉዶ ንሓውኻ?” ኣስዒባ ሓተተቶ፡ ናብ መሬት ኣተኲራ እናጠመተት። ንበዓል ቤታ ብስሙ ዳርጋ ጸዊዓቶ ኣይትፈልጥን።

       ቅድሚ ክልተ ሰሙን፡ ናይ ድራር ሰዓታት ቅድሚ ምእካሉ ከምቲ ወትሩ ቀዳም ዘዘውትርዎ፡ ንሱ ጸሊም ሓፊስ ቡን ሒዙ፡ ንሳ ድማ ቀጣን ሻሂ ሒዛ፡ ጎድኒ ንጎድኒ ኮፍ ኢሎም የዕልሉ ነይሮም፡ ሰብ ከም ዘየለን ከም ዘይመጽእን እንተኣረጋጊጻ፡ ኣብ ጥቕኡ ልግብ ኢላ ከተዕልል ደስ ይብላ። ንሱ’ውን ከምኣ። ቀዳም፡ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ሓላፊ ስለ ዘየለ ዝከታተሎምን ዝርብሾምን የብሎምን፡፡ እቲ ስራሕ ባዕሉ ስለ ዝውጥጦም ግና፡ ኮፍ ኢሎም ንኸዕልሉ ብዙሕ ግዜ ኣይረኽቡን፡፡ ኣብታ ዝተራኸብዋ እዋን ግን፡ ናይ ልባ ከተዕልሎ ባህታ ይፈጥረላ፡፡ ንሱ ድማ ልግብ ኢሉ ክሰምዓ ደስ ይብሎ።

  “ክንደይ ግዜ ክፋታሕ ዘይሓሰብኩ!” ኢላቶ ሓንቲ መዓልቲ። “ነዞም ምሳይ ዘለዉ፡ ካብ ክልቴና ዝተወለዱ ህጻናት ከይብድል ክብል ግን ነብሰይ ይብድል ኣለኹ” ናብ ኣዒንቱ ኣተኲራ እናጠመተት፡፡ ብመንገደን ናብ ውሽጡ ኣትያ እንታይ ይስምዖ’ሎ ክትምርምር እናፈተነት፡፡ ሓዳር ኣብ ኣዕርኽቱ ዝፈጥረሎም ተጽዕኖን ንሳ ወትሩ ስለ ተውግዖን ክብደቱ ክስምዖ ጀሚሩ’ዩ፡፡ ንደቃ ክትብል ትጽመም ምህላዋ፡ ኣድናቖቱ በቒቑላ ኣይፈልጥን።

   “ንምንታይ ኢልካ ከም ትነብር ምፍላጥ ስቡቕ’ዩ፡ ካብ ደቅኺ ከም ትክሓሲ ድማ ጥርጥር የብለይን፡፡” እቲ ብሓቂ ዝኣምነሉ ድዩ ወይ ንኸጸናንዓ ዝተዛረቦ ኣየረጋገጸን፡፡

  “ይግበረለይ’ስከ! እምበር ኣበይን ናይ መንን ባህሊ ሒዞም ከም ዝዓብዩ ዘይፍለጡ ቆልዑ ክኽሕሱኒ ኢለስ ኣይትስፎን” እቲ ዘየስተውዓለሉ ሓቂ ስለ ዝመለሰትሉ ካልእ ክውስኽ ኣይከኣለን፡፡

  “በሊኸ፡ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ነገር?” ዘረባ ከጠፋፍእ። እንተኾነ ዘይሓሰቦ ዘይጠፍእ ዘረባ ሒዙ መጸ’ቲ መልሳ።

  “ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን፡ ክልቲኦም ኣሕዋቱ ንሰብኣየይ ናብ ኤሮጳ ከም ዘስገርናዮም ትዝክሮ ኢኻ?”

      “እወ” መለሰ፡፡ ነዚ ምድጋማ እናተገረመ፡፡

 “ሕጂ ድማ እቲ ሓደን ዝተረፈን ቆልዓ ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ፡ ገዛ ብዘይ ቆልዑ፡ ንሕና ብዘይ ገንዘብ ተሪፍና” ሻሂኣ እናኣቐመጠት፡፡ ንሱ ድማ ነታ ኣብ ጥቓ የማናይ እግሩ ዝነበረት ሓፋስ ቡን ኣልዒሉ፡ ፊት ክብል ሓሲቡ ብቐጥታ ናብታ ዝነበረታ እናመለሰ፡፡

  “እንታይ ትብሊ ጓለይ?” ስንባደኡ ኣብ ገጹ ተነበበ፡፡ ካብኡ ተለቂሓ ዝወሰደቶ ገንዘብ ክትመልሰሉ ከም ዘጸግማ ስለ ዝተረድአ ድማ’ዩ ብርቱዕ ዝሰንበደ፡፡

  “ሰብኣይኪ ድማ ስራሕ ካብ ዘቋርጽ ኣዋርሕ ኣሕሊፉ ኣሎ?” ኩነታት ገዛኣ መዓልታዊ ስለ ተዕልሎ፡ ብዓይኒ ድንጋጸን ኣግርሞትን ምስ ተዓዘባ’ዩ። ከመይ ኢላ ትነብር ኢሉ ድማ’ዩ ዝጭነቕ።

   “ዕድለይ ቅርሱስዩ በጃኻ!” ኣዒንታ ንብዓት ክቖጽር ደለየ። ኣብ መንጎ፡ ብሸነኽ የማን፡ ሓንቲ ካፈ ዝተደፍኣ እስራኤላዊት ኮደብ ኮደብ እናበለት፡

  “ይቕሬታ፡ ረቢሸኩም ከይከውን ደኣ’ምበር፡ ካፈ ተደፊኡንስ ቤት ጽሕፈተይባ ኣጽርዩለይ”  ጸጉራ እናሓሰየት ተማሕጸነቶም፡

 “ኮርማም፡ ባዕልኺ ዋላ ደፊእኪዮ ትኾኒ!”  ካብቲ ዝነበረቶ ሙድ ስለ ዝኾለፈታ ሕርቃና ገለጸት ራሄል፡፡

 ሄኖክ፡ ዋእ ደሓን እተዊ፡ ብልቡ ዝተዛረቦ’ዩ፡፡ “ሕራይ ክመጽእየ ኣነ”  ኢሉዋ ደድሕሪኣ ሰዓበ። ክልተ ስጉምቲ ምስ ሰጎመ፡ ራሄል፡ “ንዓ ደሓን ኣነ ከጽርየላየ”፡ ኢላ ጸውዓቶ፡

 “ኖኖ ተንሲአ’ንድየ፡ ደሓን ንስኺ ኣዕርፊ ማይ ድማ ስተዪ፡” ኢሉዋ ደድሕሪ’ታ ጓል፡ ናብ ቤት ጽሕፈታ ኣተወ፡፡

  እቲ ኣብ መዓስከር ኢትዮጵያ ክጸንሕ ከም ዘለዎ ኣጥቢቖም ዝነገርዎ፡ ንእሽቶ ሓሙታ፡ ሱዳን በጺሑስ ናብ ሊብያ ንኽብገስ ከም ዝወሰነ’ዩ ሓቢርዋ፡፡ “ገንዘብ ዘለናን ዘይብልናን፡ ሕጂ ዝጥዕመናን ዘይጥዕመናን! ኣይትሓቱን ዲኹም?” መልሱ ከይተጸበየት፡ ዘረባኣ ብምቕጻል፡

  “እሞ ሕጂ ዘለና የብልናን፡ በጃኻ ተጸበየና፡” ክትእዝዞን ከተፈራርሖን ከም ዘይትኽእል ተረዲኣ ብልማኖ ክትመልሶ ትፍትን ምንባራ ተገንዘበ፡፡ ሄኖክ ዘረባኣ ክትውድእ ክጽበያ ድዩ ዘለዎ፡ ዋላስ ደሓር ገዛ ኬድኪ ምስ ሰብኣይኪ ተረዳዲእኪ መልሲ ሃብዮ፡ እዩ ክብላ ዘለዎ ኣይበርሃሉን፡ ክትጭነቕን ክትርበሽን ክርእያ ግና ነብሱ ኣይገበረሉን፡፡ ቁመናኣን ቅርጺ ኣካላትን ብኣንክሮን ብተመስጦን ይዕዘብ ብምንባሩ ድማ፡ ናብ ካልእ ዓለም ሰተት ኢሉ ሃተፈ፡፡

   “ራሄል፡ ምሸት ገዛ ምስ ኣተኺ ደውልሉ፡ ሕጂ እዛ ሓላፊት ከይወጸት ከላ ነርከባ!” ብትሑት ድምጺ መምጽኢኦም ኣዘኻኺርዋ ድሕር ኢሉ ይጽበያ ኣሎ፡፡

   ዓይና በርበረ መሲሉ፡  ገጻ ድሮ ተደዊኑ፡ ብምልክት ርእሳ ኣቕንዕ ኣድንን ብምባል ሕራይ በለቶ፡፡ “ምሸት ምስ ሓውካ ኮይንና ክንድውለልካ ኢና! ቻው!” ንሱ ከይሰምዓ ንሳ ከይሰምዓቶ ተለፎን ዓጸወታ፡፡

 ናብ ኣፍ ደገ ሓላፊቶም ክቐርቡን፡ ድምጺ ሰራሕተኛታታ ሰሚዓ ናብኦም ክትወጽእን ኣብ ኣፍ ደገ ተራኸቡ፡ ካብ እግሮም ክሳብ ላዕሊ ድሕሪ ምጥማት፡ “ስራሕኩምኸ!?” ነቲ ክንዲ ገዚፍ ብርጭቕ ዝኸውን ከቢብ ገጻ ኣዕቲባ ሓተተቶም። ራሄል ክትዛረቦ ዝሓሰበት ህልም ኢሉ ስለ ዝጠፍኣን፡ ምግላጹ’ውን ስለ ዝኸበዳን ትመስል፡ ናብ ሄኖክ ጠመተት፡፡

  ሄኖክ መምጽኢኦም ምኽንያት ክምልሰላ ግድነት ኮኖ፡ “ንራሄል ናይ ኣርባዕተ መዓልቲ ገንዘብ ስለ ዝጎደላ፡ ክንነግረኪ መጺእና፡፡”

    ገጻ ብእሱሩ፡ “እሞ ኣቐዲምኩም ክንመጽእዶ ኢልኩም ዘይትሓቱኒ?” መልሶም ከይተጸበየት፡ ሕጂ ስራሕኩም ግበሩ፡ ያላ ተመለሱ! ዝመጽእ ወርሒ ኣዘክርኒ ክምልኣልኪየ። ተመለሱ ናብ ስራሕኩም፡ ብፍላይ ንስኻ ይጽውዑኻ ኣለዉ!” ኣይመለሱላን። ተጠማሚቶም ጥራይ መንገዶም ፈሊሞም። ራሄል፡ ድሮ ንዝመጽእ ወርሒ ምጽባይ ጀመረት። ስርሖም ንምቕጻል ድማ ነቲ 8 ደርቢ ዝንውሓቱ ህንጻ ሓደ ኢሎም ፈለምዎ።

                                                                     ሽሻይ ገብረሃንስ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s