“ውረድ!” “ኣይወርድን!”

“ውረድ” “ኣይወርድን”

ነባሪ እታ ዓዲ ሓደ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ስሑው ኣብ ልዕሊ ዝባን ገዛ ደይቡ ብምርኣዩ ብተምሳጥ ተዋሒጡ ነበረ። ኣብቲ ከባቢ እታ ገዛ ዘሎ ጎደና ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዝባን ርሻን ደይቡ ዘሎ መንእሰይ ክርኢ ምልእ ኢሉ ይረአ።
ፖሊስ ፡ መጀመርታ ናይቲ ከባቢ ፡ ድሒሩ ካብ ቀንዲ መአዘዚ ነቑጣ ብመኪና ተተጓሪቶም ኣብ ዙርያ እቲ ህንጻ ዕጉግ በሉ። መጥፍእቲ ሓዊ’ውን ደድሕሪኦም ስዒበን መጻ። ኣደ ናይዚ መንእሰይ ንውሉዳ ብቕብጥሮት ኣብ ታሕቲ ኮይና ልማነኣ ትቅጽል ።
“ዝወደ ብማርያም ኢለካ ንዓ ውረድ ፡ በዘን ኣጥብየን ዘዕበያኻ ኣጥባተይ ይልነካ ኣለኹ በጃኻ”
እቲ ስሑው ግን ፖሊስ ተዘይጌሮሞ ፡ ካብ ላዕሊ ጸዲፉ ነብሱ ከምዘጥፍእ ንኩሉ ብዓውታ ነገረ።
ትሽዓተ ሰራሕተኛታት ሂወት ኣድሕንን መጥፋእቲ ሓውን ፡ ሃንደበት ከይዘልል ብምስጋእ ኣብ ዙርያ እቲ ርሻን መረቦም ንምዝርጋሕ ብርሃጽ ክሳብ ዝሕጸቡ ላዕልን ታሕትን በሉ።


ሓደ ብዓል ጽሩራ ፖሊስ ፡ ሓንሳብ ብምጉብዕባዕ ሓንሳብ ብልመና ነቲ ስሑው ንኽወርድ ክዛረቦ ጀመረ።
“ፖሊስ ተጌርኩሙኒ ድኣ እንታይ ገድሽኒ ይወርድ ፡ ተዘይኮይኑ ግን ካብዚኣ ዘሊለ ዱብ ክብል እየ” መለሰሎም ልመናን ምፍርራሕን ብዓል ጽሩራ ፖሊስ ፋይዳ ኣይተረከቦን።
“ስምዓኒ’ሞ ዝሓወይ ነዓ በጃኻ ውረድ” ደገመ ፖሊስ
“ ንስኹም እምበር ስሞኡኒ ፡ ካብ ኣነ ናብኡ ዝወርድ ንስኩም ናባይ ዘይትድይቡ”
ካብቶም ተኣከብቲ ሓደ እዚ ዝስዕብ ሓሳብ ሃበ
“ እዋእ! ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ፡ ሕራይ ፖሊስ ክንገብረካ ኢና’ሞ ውረድ እንተበልናዮስ እንታይ ጸገም ከይህልዎ’ዩ”
ካልእ ተኣካባይ ክኣ ተቓውምኡ ሰንዘረ

Donald Trump Campaigns In Key States During Weekend Ahead Of General Presidential Election


“እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ? ንዝኾነ ሓላፊ መንገዲዶ ፖሊስ ክግበር ይክኣል’ዩ?”
“ ሕራይ ድሓን ኣባሃህላይ ግን ፡ ናይ ብሓቂ ፖሊስ ንግበሮ ኣይኮንኩን ዝብል ዘልኹ”
ምርኩሶም ተደጊፎም ምምልላስ ናይዞም ክልተ ሰባት ክሰምዑ ዝጸንሑ ሽማግለ ሰብኣይ
“ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ብዕርቒ ይኹን ብልመና ብፍጹም ተግባራዊ ዝኸውን ኣይኮነን ፡ እንተኾነ ከምዝወረድ ምግባር ግን ይከኣል’ዩ ፡ ኣይከውንን’ዩ ይብለኩም ኣለኹ ፡ ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ጽቡቕ ጌረ እየ ዝፈልጦም” ድሕሪ ምባል ዘረበኦም ቀጸሉ
“ሓንሳብ ንላዕሊ ምስ ደየቡ ፡ ናብ ታሕቲ ገጽካ ምውራድ ፈጺሞም ኣይደልይዎን’ዮም”
“ ድሓን ሓንሳብ ድኣ ይውረደልና’ምበር ካልእሲ ቀሊል’ዩ ግዲ የብልኩም”
“ ኣየይይይ ፡ ኣይትሰምዑን ዲኹም ኣይወርድን’ዩ እኮየ ዝብለኩም ዘልኹ ባዕሉስ ኣይወርድን’ዩ”
ካብቶም ኣብ ታሕቲ ኮይኖም ናብኡ ኣንቃዕሪሮም ዘቋምቱ ካብ ዝነበሩ ሓደ
“ ስምዓኒ ሕራይ ፖሊስ ክንገብረካ ኢና ንዓ ውረድ “ በሎ ብንዱር ድምጺ
ስሑው ሓውሲ እናሳዕሰዐ ብዓውታ
“ኣየይ ፡ ካልእ ይግጥም ፡ ዑጭ ኣይወርድን ፡ ወረግ ኣባል ቤት ምኽሪ ናይዛ ከተማ ተዘይጌርኩሙኒ ካብዚ ክፍጥፈጥ’የ”
እቶምለጋሲ ምኽሪ ሽማግለ
“ ኢለኩም እንድየ ዘይትሰምዑኒ ግዳ “ በሉ
“በቃ ሕራይ ከምዝበሎ ንግበር” መለሰ ብዓል ጽሩራ ፖሊስ
“ ሓንሳብ ናብ ከምዚ ዓይነት ብራኸ ዝደየበ ከምዚ ዓይነት ሰብ ንታሕቲ ምውራድ ፈጺሙ’ዩ ዘይውሓጠሉን ዘይሓስቦን”
“ ሕራይ በል በቃ ከምዝበልካዮ ይኹን ኣባል ቤት ምክሪ እዛ ከተማ ክንገብረካ ኢና ፡ በጃኻ ኢልናካ ካብዛ መራር ጽሓይ ጥራይ ገላግለን” መለሰ ብዓል ጽሩራ ፖሊስ ብንዱር ድምጺ
ስሑው ሳዕሲዒቱ እናቐጸለ
“እምቢ እምቢታ! ኣይወርድን ፡ ከንቲባ ናይዛ ከተማ ግበሩን ክወርድ ኣይኮነን ግን ፡ ዋ! ነጊረኩም ኣለኩ ካብዚ ዱብ ኢለ ክወድቕ’የ ፡ ሰሚዕኩሙኒ ዲኹም?”
ቀንዲ ኣዛዚ ፖሊስ ፡ እንቅዓ እንቅዓ እናኣስተንፈሰ ፡ ካብ ግንባሩ ርሃጺ ብጻዕዳ መንዲል እናደረዘ
ከንቲባ ክንገብረካ ኢና ተበልናዮኸ እንታይ ጸገም ከይህልዎ ኢሉ ብምሕሳብ
“ሕራይ ሕራይ ከምዝበልካዮ ክንገብረካ ኢና ንዓ ውረድ ፡ ከንቲባ ናይዛ ምልእቲ ከተማ ክንገብረካ ኢና ፡ ጥራይ ንዓ ውረድ’ሞ ኩልና ነናብ ዋኒንና ክንከይድ ፡ ንስኻ ክኣ መፍትሕ ናይ ቤት ጽሕፈትካ ትርከብ” በሎ ድምጹ ኣበሪኹ
ስሑው ከም ቀደሙ እናሳዕሰዐ
“ተሕሽኩምሲ ኣይወርድን ፡ ዑጭ ኣይወርድን ፡ ኣብ ሞንጎ ንሓደ ከምዚ ኸማይ ስሑው ከንቲባ ጌሮም ንዝሸሙ ሰባትሲ እንታይ እየ ክቧቑጥ ”
“ እዋእ! እሞ እንታይ ድኣልካ ትደሊ?”
“ ድሕሪ ሕጂ ካብዚ ክወረድ እንተኾይነ ኣባል ባይቶ ናይዛ ሃገር ምስ እትገብሩኒ ጥራይ’የ “
ድሕሪ ቅሩብ ናይ ምይይጥ እዋን ፡ ሓደ ካብቶም ኣብ ታሕቲ ተኣኪቦም ዝነበሩ
“ ወረ ድሓን ኩሎም እዞም ኣባላት ባይቶ’ውን ካባኻ ዘይሕሹ ጽሉላት’ዮም ፡ ንዓ ውረድ ንዓኻ ዝመስሉ የዕሩኽ ረኺብካ ኣለኻ ፡ ንዓ ውረድ ንዓ! ቀልጥፍ ንዓ ውረድ ይጽበዩኻ ኣለዉ ፡ ነዚ ኣብዚ ዓጒጉ ዘሎ ሰብ እኳ ቕሩብ ኣይትርህርሃሉን? ውረድ ኣባል ባይቶ ኮንካ ኣልኻ”
” ክክክክክ ንመን ኢኻ ተዐሽዎ ፡ ክወርደልካሞ ኣብ ማሕቡስ ክትድርግመኒ እንድዩ ድሌትካ ፡ ዝመጸ ይምጻእ ዑጭ ኣይወርድን”
እቶም ሽማግለ ብዓል ምርኩስ ሰብኣይ
“ ነብስኻ ኣይተዐሹ ፡ ምዓስ ጠፊእኒ ኣነ ድኣ ፡ ኣባል ባይቶ ድሕሪ ምኳንካ ድኣ እንታይ ኢልካ ክትወርድ ፡ ሰብ ኣባል ባይቶ ንምኳን እዩ ዝቃለስ’ምበር ምስኮነ ድኣ መን ኣሎ ብድላዩ ዝወርድ ፡ ንስኻ ክኣ ከምኦም”
ስሑው “ በሊ ስምዑኒ መራሒ ናይዛ ሃገር ተዘይጌርኩሙን ካብዚ ትርእይዎ ዘለኩም ብራኸ ራዕ ኢለ ነብሰይ ክቐትል እየ “
እቶም ብዓል ምርኲስ ሽማግለ ሰብኣይ
“ ኣይወርድን’ዩ እኮ ኢለኩም”
ህዝቢ ብታሕቲ ኮይኑ ይዕዘብ ፡ ስሑው ኣብ ዝባን እቲ ርሻን ኮይኑ ይስዕስዕ ፡ ድሕሪ ቅሩብ ደቓቕ
“ ንጉስ ግበሩኒ ተዘይኮይኑ ግን እንታይ ከምዝስዕብ ድሮ ፈልጥኩሞ ኣለኹም”
እዞም ሽማግለ ሰብኣይ ካብ መጀመርታ ዝበልዎ ሓቒ ኮይኑ ፡ ስለዚ ኽኣ እቶም ፖሊስ ተኣኪቦም ምኽሪ ሓተትዎም
“ ኣቦ እንታይ ትሓስቡ ፡ ስቕ ኢልናዶ ንጉስ ኮንካ ኣለኻ ክንብሎ?”
“ ሕጂ ድኣ ግዚኡ ሓሊፉ እንድዩ ፡ ሕራይ ዝብለና ኣይመስለንን ፡ ጥራይ ንሱ ዝበለኩም ምፍጻም እያ እታ ሓንቲ ፍታሕ ፡ ኣኸለኮ መራሒ ሃገር ኮይኑ’ዩ” በሉ ብሓዘኔታዊ ድምጺ
“ በቃ ውረድ ሕራይ ንጉስ ጌርናካ ኣለና”
“ ኣይወርድን’የ”
“ እዋእ! ንጉስ ግበሩኒ ኢልካና ፡ ንጉስ ጌርናካ “
“ኣይወርድን’የ ንጉስ ጥራይ ዘይኮነ ፡ ንጉሰ-ነገስታት ሽሙኒ ክወርደልኩም ፡ ኣይኮነን ግን ዋእ! ትርእዩኒ ኣለኹም ኣብዛ ገምገም’የ ዘለኹ”
ኣዛዚ ፖሊስ ዝርከቦም ናብቶም ሽማግለ ቕርብ ኢሎም
“ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ፡ ይዘልልዶ ይኸውን?”
እቶም ሽማግለ ሰብኣይ ምዝላሉ ከምዘይተርፎ ኣረጋገጽሎም
“ ሕራይ ብዝበልካዮ ተሰማሚዕና ኣለና ፡ ንጉሰ-ነገስታት ጌርናካ ኣለና ንዓ ውረድ”
“ ከማይ ዝኣመሰለ ፡ ንጉስ ነገስታት ብኸምዚ ከማኹም ኣልደ መልዲ ንዓ ውረድ ተባሂለ ዝወርድ ኣይኮንኩን”
“ እሞ ንሕና እንታይ ክንገብር ፡ ደይ ንስኻ ዝበልካና ኢና ንገብር ዘለና ፡ ንዓ እንዶ ግዳ ኣመሓድረና”
“ ኣነ ንጉሰ ነገስታት ድየ?”
“ እወ ንጉስናን ንጉስ ነገስታትን ኢኻ” በሉ ኩሎም እቶም ህዝቢ ብሓደ ድምጺ
“ እምብኣር ኣነ ንጉስኩም ካብ ኮንኩ ፡ ንስኩም ብዝደለኹሞን ንስኩም ኣብ ዝበልኩሞን ዘይኮነስ ፡ ኣነ ኣብ ዝደለክዎን ኣነ ብዝበልክዎን እየ ዝወርድ ፡ ኩስቶ ንዓ ኢላትኒ ፡ ኩስቶ ውረድ ኢልኒ ኢለ ኣይኮንኩን ዝወርድ ፡ ኣበየናይ ሃገር ናይ ኣፍሪቓ’ዩ ንጉስ ፡ ህዝቢ ንዓ ውረድ ኢልዎ ዝወረደ? እሂ ኣሎ ድዩ ? ንዓኩም’የ ንገሩኒ’ባ”
ኣዛዚ ፖሊስ ፡ ሕርቓኑ ምቁጽጽር ስኢኒ ናብ ጽሉል ተቕየረ
“ ተደልዩ ዋላ ብመንበስበስትኡ ኣይዓልብን ፡ ግደፍዎ እንታይ እዩ ክሳብ ክንድዚ በሽቐትቐጥ ፡ እዛ ሃገር ሓደ ጽሉል ሞይትዋ እንታይ ከይጎድላ’ዩ”
ኣዛዚ መጥፋእቲ ሓውን ሂወት ኣድሕንን ናብቶም ሽማግለ ሰብኣይ ቅርብ ኢሉ
“ እንታይ እዩ ዝግበሮ? እንታይ ተገብርና’ዩ ዝሓይሽ? ፡ ከምዚ ዝርእዮ ዘለኹ ዝወርድ ኣይመስልን’ዩ” በሎም
“ እንታይ ግድኻ ክወርድ እዩ” በሉ ብርእሰ ምትእምማን
“ከመይ?”
“ኣነ ከመይ ጌረ ከምዘውርዶ ከርእየኩም’የ”
ኣብቲ ዙርያ እታ ርሻን ዓጒጉ ዝነበረ ህዝቢ ፡ እዞም ሽማግለ ሰብኣይ ከመይ ጌሮም ከምዘውርድዎ ንምርኣይ ኣድህብኡ ኣዛየደ።
እዞም ሽማግለ ነቲ ኣብ ሻውዓይ ደርቢ ናይቲ ርሻን ዝነበረ ስሑው
“ኦ ንጉሰ ነገስታት ፡ ናብ ሻዱሻይ ደርቢ ክትመጹዶ ምኽኣልኩም?” በልዎ
ስሑው ትዕንን ኢሉ በቲ ናብዝባን ናሕሲ ዘራኽብ ጸቢብ ማዕጾ ሓሊፉ ናብ ኣብ ሻዱሻይ ደርቢ ዝርከብ ፍኒስትራ ቅልቕል ኢሉ ናብቲ እኩብ ህዝቢ ጠመተ
“ኦ ንጉሰ-ነገስታት ፡ ናብ ሓሙሻይ ደርቢ ክትመጹዶ ምኽኣልኩም?” በልዎ
ስሑው ክመጽእ ከምዝኽእል ነጊሩ ናብ ሓሙሻይ ደርቢ ወረደ ፡ ኩሉ ሰብ ኣግራመቱ ኣብ ንሓድሕዱ ብምሕሹኹሻኽ ገለጸ። ንከምዚ ኣገባብ ካብ ሓሙሻይ ናብ ራብዓይ ፡ ካብ ራብዓይ ናብ ሳልሳይ ፡ ካብ ሳልሳይ ናብ ካልኣይ ዘገም እናበለ ወረደ።
“ ንጉሰ ነገስታት ፡ ገዛኢ ወርሕን ከዋኽብትን ፡ ጽሓይ ብዓባያ ንዓኹም ትሓፍር ፡ ናብ ቀዳማይ ደርቢዶ ክትወርዱ ምኽኣልኩም” በሉ ሽማግለ ሰብኣይ ፡ ግንባሮም ሜሬት ክሳብ ዘርክብ ድንን ኢሎም
ስሑው ፡ በቲ ናብ ቀንዲ ጎደና ዘውጽእ ማዕጾ ውጽእ ኢሉ ናብቲ እኩብ ህዝቢ ተሓወሰ ፡ ናብቶም ሽማግለ ሰብኣይ ቅርብ ኢሉ ፡ ኢዱ ኣብ መንኩቦም ብምስቓል
“ ተሓዚና ሓደ’ዩ ፡ ስሑው’ዩ ንስሑው ዝርድኦ” ብምባል ናብቶም ፖሊስ ቕርብ ኢሉ
“ጽቡቕ! ሕጂ የእዳወይ ሞቒሕኩም ናብ እንዳ ጽሉላት ክትወስዱኒ ትክእሉ ኢኹም ፡ መቸም ንሓደ ከምዚ ኸማይ ስሑው ከመይ ጌርካ ክትሓዝ ከምዘለዎ እኹል ትምህርቲ ዝቀሰምኩም ‘መስለኒ” ብምባል ኣይሕቶ ኣይርኢቶ ሓሳብ ሰንደወ።
ስሑው ተሞቒሑ ድሕሪ ምዃዱ ፡ ኣብቲ ዙርያ እታ ርሻን ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ናብቶም ሽማግለ ሰብኣይ ብምቕራብ
“ እቦ ፡ ንምኳኑ ከመይ ኣቢልኩም ኢኹም ከተውርድዎ ዝኽኣልኩም “ ክብሉ በብወገኖም ሓተትዎም
“ ንኣርብዓ ዓመታት ኣብ ፖሎቲካን ፖሎቲካዊ ስራሕን ምጽናሕ እኮ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ‘ዞም ደቐይ ፡ ካብ ናብራይ እየ ተማሂረዮ ፡ ንመራሕቲ ኣፍሪቓ እናቀሸሽኹም ኢኹም ከተውርድዎም ትኽእሉ ፡ ብዘይ ብኣኻ ሂወት የብልና ፡ ንስኻ ሩሕና ንስኻ ትንፋስና ፡ ንዘልኣለም ንበረልና እናበልኩም ፡ ታሕቲ ታሕቲ እናቧሕጎጒኩም ኢኹም ከተውርድዎምን ከተውድቐዎምን ትኽእሉ ፡ እምበር ብኡይታስ ብፍጹም ዝክኣል ኣይኮነን ፡ እዚ እዩ ሂወት ናይ ፖሎቲካ ምሂርኒ”

ሃብቶም ወልደዮውሃንስ (ሸሪፎ)

Habtom Sherifo

ደራሲ ቱርካዊ ዓዚዝ መሲም
ገዛሀኝ መኮነን ናብ ኣምሓርኛ ካብ ዝተርጎሞ ናብ ትግርኛ ዝተርጎምክዎ እዩ።

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s