ኪድ ኣይትበሎ፡ ከም ዝኸይድ ግበሮ!

 

                     ኪድ ኣይትበሎ፡ ከም ዝኸይድ ግበሮ! 
                                   ሽሻይ ገብረሃንስ 


  መንግስቲ እስራኤል ንሰደተኛታት ዝጥቀመሉ ዝነበረን ዘሎን ሜላ’ዩ! እዚ “ኪድ ኣይትበሎ ከም ዝኸይድ ግበሮ” ዝብል ብሂልን ሜላን’ዚ፡፡ ነዚ ሜላ’ዚ ግና መንግስቲ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነስ፡ ብዓቢኡ ስርዓት ኣስመራ ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ሜላ’ዩ፡፡ ጌና’ውን ሓይሊን ጎንጺን ወሲኹ ይቕጽሎ ኣሎ።

ንሎሚ ግና ካብ’ቶም ፍርዝን ዝበሉ ዓበይቲ ትካላት፡ ኣብ ኤውሮጳ ናብ ዘለዋ ውልቀሰባት ስደተኛታት ወሪድና  ክንርእዮ ክንፍትን ኢና። ኪድ ኣይትበሎ ከም ዝኸይድ ግበሮ’ምበኣር፡ ሜላ ናይ ኣዝየን ጎራሓት ደቂ ኣንስትዮ እውን’ዩ። ምኽንያቱ፡ ንምንታይ ደኣ ተፈላሊኹም ንዝብል ሕቶ፡ ኣነ’ዶ ኪድ ኢለዮ’የ፡ ዘይ ባዕሉ’ዩ ከይዱ፡ ዝብል ቁሩብ መልሲ መታን ክጸንሐንን ናይ PR (ቤተሰብን ፈተውቲን ደገፍ) መታን ክረኽባን ዝብልኦ ሜላ ድማ ይመስል።  

እዚ ብሂል’ዚ በዘን ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋ ገለ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ዝውቱር እናኾነ ካብ ዝመጽእ ብዙሕ ዓመታት ከም ዝሓለፈ ንምርድኡ ኣየሸግርን። ብዙሓት ኣንበብቲ ናይ’ዚ ጽሑፍ ቅድሚ ሕጂ ተዓዚብኩሞ ክትኮኑ ከም እትኽእሉ እምንቶ ኣሎኒ። መርኣያ ናይ’ዚ ቁጽረን ውሑድ ዘይኮነ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሓዳረን ተፈላልየን በይነን ክነብራ ዝተገደዳ ብዙሓት ኣለዋ። እተን ውሑዳት ዕድል ዝገበራ ቆልዑ ዘትረፋ ክኾና ከለዋ፡ ዝበዝሓ ካብዚ’ኣተን ድማ ካብ’ቶም በይነን ዘዕበይኦም ደቀን ክብርን ምስጋናን ዝረኽባ ዳርጋ ውሑዳት’የን ክበሃል ይከኣል። እቶም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝካየዱ መጽናዕቲታት ዘመልክትዎ ንምርኣይ ዝኣክል ኣብ mail online ዝተባህለ ናይ እንግሊዝ መርበብ ሓበረታ ዘስፈሮ ንመልከት፡ እዚ ኣብ ወርሒ 12 ናይ 2013 ዝተሓትመ እዩ። እቲ መርበብ ኣብ ናይ መጀመርታ ገጹ፡

article-2518247-19D8058900000578-814_634x421

 

“ካናዳውያን ስነ ፍልጠተኛታት፡ ብዘይ ኣቦ ካብ ዝዓበዩ ወዲን ጓልን፡ እታ ጓል ዝያዳ’ቲ ወዲ ናብ ጎነጽን ግጭትን እተምርሕ ኮይና ከም ትርከብ ይገልጹ” ይብል። 

እቶም መጽናዕቲ ዘካየዱ ወሲኾም፡ እቶም ብዘይ ኣቦ ዝዓብዩ ቆልዑ (ጾታ ኣየፈለዩን) ቅዋሚን ዘይተመሓያሺ ኣእምሮን ክህልዎም ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ስለ ዝኾነ፡ ንሶም ናብ ዝወልድዎም ቆልዑ ናይ ምስግጋር ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ይገልጹ፡ ነዚ ድማ እቶም ካብ’ዞም ብዘይ ኣቦ ዝዓበዩ ቆልዑ ዝውለዱ’ውን  ዝያዳ ተገራጨውቲ ኮይኖም ይርከቡ።” ኢሎም ይድምድሙ።

ኣብ ካናዳ McGill University ዶክተር ዝኾና ወይዘሮ ገብሪኤላ ጎቢ ከም’ዚ ክብላ ተዛሪበን ነይረን፥ እቲ ቀንዲ ጸገም ናይ’ቶም ብዘይ ኣቦ ዝዓብዩ ቆልዑ፡ ኣብ ገጾም ተንጸባሪቑ ክረአ ልዑል ተኽእሎ ምህላዉ እዩ። ይብላ።

እቲ መጽናዕቲ ናይቶም ስነ ፍልጠተኛታት ወሲኹ ከምዚ ይብል፥ እቶም ብዘይ ኣቦ ብኣደኦም ጥራይ ዝዓብዩ ህጻናት፡ ኣብ ገበን ናይ ምስታፍ ተኽእሎታቶም ዝዓበየ ምዃኑን ካብ ንቡር ዝወጸን ዝፈለለን ባህሪያት ከማዕብሉ ተኽእሎታት ከም ዘለዎምን ይድምድም። ብተወሳኺ ካብ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝዓበየ ጽልዋን ሃስያን ከም ዘለዎ ይገልጹ። ኣብ ዓባይ ብርጣንያ፡ ካብ ሓደ ሚልዮን ንላዕሊ ብዘይ ኣቦ ዝዓብዩ ህጻናት ከም ዘለዉን ምስ ኣቦኦም ዝኾነ ርክብ ከም ዘይነበሮምን፡ እዚ ቁጽሪ ድማ ነብሲ ወከፍ ዓመት ብዕስራ ሽሕ እናወሰኸ ከም ዝመጸን ይሕብር እቲ መርበብ ብተወሳኺ።  

 ኣብ’ዚ ትብቖ ምጥዋቕ ይከኣል

  ናይ ዑቕባ ሕቶኦም መልሲ ምርካቡ፡ ናይተን ሃገራት ቋንቋ ከጽንዑ ከም ዝግደዱ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኮይኑ፡ እቲ ቋንቋ ንኸተጽንዕ ዝወሃበካ መጠን ግዜ’ውን ከከም ሃገራቱ ይፈላለ’ዩ። እቲ ነቲ ቋንቋ እተጽንዓሉ ዓመት ይኹን ክልተ ዓመት ብዘየገድስ፡ ካብ ገዛ ክራይ ጀሚሮም፡ ንቐለብካን መንቀሳቐሲኻን ናብ ባንኪኻ ዝልእክዎ ገንዘብ ኣሎ። እዚ ገንዘብ፡ ብግቡእን ብዝረግአ መንፈስን ክትጥቀመሉ እንተበቒዕካ ኣኻሊ እዩ ክብል እደፍር። እዚ ንሰብ ሓዳርን ቆልዓ ንዝወለዱን ቁሩብ ዝዛይድ ገንዘብ’ዚ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰብ ሓዳር ብስዉርን ብጉህድን ጎንጺን ፍሕፈሐን እናፈጠረ ይርከብ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ፡ ናብ’ቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ስምዒትን ድልየትን ይድይብ።

ስለምንታይ እዩ ግና ካብተን ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ስምዒትን ድልየትን ዝንጸባረቕ? ሓደ ካብ’ቲ ምኽንያት፡ እተን ምስ ሰብኣየንን ኣቦ ደቀንን ኮይነን ዘዕብያ ኣደታት፡ ካብ’ተን ምስ ሰባኣየን ኮይነን ዘዕብያ ኣደታት ዝወሓደ ገንዘብ ስለ ዝወሃባ በቲ ሓደ። ንሶም ምስአን እንተዘይህልዉ ዝያዳ ገንዘብ ምተዋህባ ስለ ዝነበራ ድማ ብኣንጻሩ። እቲ ሰብኣይ ከምአን ምስአን ካብ’ቲ መንግስቲ ዝሃቦ ስለ ዝናበርን ንኣስታት ክልተ ዓመት ተመሳሳሊ ኣታዊ ስለ ዘለዎን ብዓይኒ ሰበይቲ እዚ ሚዛን ዘውህቦ ኮይኑ ስለ ዘይርከብን ድማ በቲ ካልእ። ካብ’ዚ ተበጊስካ፡ ህላወ ሓደ ሰብኣይ ንኣታዊ ናይታ ገዛ ውሕስነት ክህብ ጥራይ’ዩ ተፈጢሩ ናብ ዝብል ድኹም እምነትን ኣተሓሳስባን ይወስደን ከም ዘሎ ትግንዘብ።

article-2518247-19D8058500000578-80_634x418

ህላወ ናይ ሓደ ሰብኣይ ንናተን ጥራይ ዘይኮነ ንናይ ደቀን ሓይሊን ብቕዓትን ቀሊል ተራ ከም ዘይብሉ ንኽተረድአን ብዙሕ ጻዕሪ ዝዓትት ኮይኑ ኣሎ ኣብ’ዘን ሎሚ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮና።

እቲ ዘሕዝን ድማ፡ እተን ሰብኣይ ከም ዝጸልኣን ትርጉም የብልካን ኢለን ካብ ሰብኣየን ዝተፈላለያን ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ምስ ካልኦት መሳርሕተን ወይ መማህርተን ደቂ ተባዕትዮ ክቐርባን ናብ ገዝአን ኣምጺአን ቡን ከፍልሓን ዝርኣያ ምዃነን እዩ። ኣብ’ዚ ሓደ ጸገም ይኽሰት፡ እቲ ጸገም ድማ ብዓይኒ ዘይረአ ብኢድ ዘይድህሰስ ኮይኑ ምስቶም ህጻናት ይዓቢ። ንሱ ድማ ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ  ዘሎን ከምኡ ካልእ ጸገማትን እዩ።

እታ ኣብ ግዜ ንእስነታ ንሰብኣያ ብዓይኒ ኪድ ኣይትበሎ ከም ዝኸይድ ግበሮ፡ በይና ክትነብር ዝመረጸት ኣደ፡ ነዊሕ ኣብ ዘይብሃል ግዜ መሓዙት ከተእቱን ከተውጽእን ምስ ጀመረት፡ እቶም ህጻናት ናይ ሓቂ ኣቦኣዊ መንፈስ ዘለዎ ሓቛፊ ስለ ዝስእኑ፡ ኣብ ቀቅድሚ ዝመጸ ሰብ ኣስተማሰልቲን ጸቓጣትን ኮይኖም ይዓብዩ። እዚ መንፈስን ስምዒትን’ዚ ኣብተን መንእሰያት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ግምት ከይተዋህቦ ነዊሕ ስለ ዝጸንሕ። ኣብ’ቶም ህጻናት ድማ ከቢድ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕቲ ይፈጥር። ሓይሊ ምስ ረኸቡን ቀልቢ ምስ ሰኹዑን ንሶም’ዝን ከምተን ኣደታቶም ገንዘብ መንግስቲ ኣሚነን ብኪድ ኣይትበሎ ከም ዝኸይድ ግበሮ ዝሰጎጓ፡ ንሶም’ውን ዘይ መንግስቲ ዝሃበና ኢኺ ትቕልብና ዘለኺ ካብ ዝብል ስምዒት ንኣደኦም ዝህልዎም ክብሪን ሚዛንን ይጎድል። እዚ ኣብ ብዙሓት ኣደታት ዝረአ ዘሎ ጸገም’ዩ። ይትረፍ ዓሰርተ ሸሞንተ ዓመት ምስ ኣኸሉ፡ ጌና ዓሰርተ ዓመት ሕልፍ ምስ በልዋ ዝህልዎም ባህሪያትን ርእሰ ተኣማንነትን ክትግምቶ ዘጸግም እዩ።

እዛ ንኣቦኦም ብኪድ ኣይትበሎ ከም ዝኸይድ ግበሮ ዝሰጎገት ኣደ፡ ከምዚ ዝተገለጸ ዓይነትን ዝብእስን ህይወት ተሕልፍ ከም ዘላ ንኸተኣምን’ውን ፍቓደኛ ኣይኮነትን። ይትረፍ ንመጽናዕቲ ዝኸውን ሓበረታ ክትህብ፡ ነተን ብልክዕ ዝቐርባኣ ደቂ ኣንስትዮ’ውን ሓቂ ነጊራ ካብ ምስ ሓዳርካ ምፍልላይ ዝርከብ ክሳራ ዓቢ ምዃኑ ከተርድእን ክትምዕድን ኣይትረአን። ኣብ ክንድ’ዚስ እቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሌና ዝነበረ ሰብኣይ፡ ኣብ’ዚ ኤውሮጳ ኣብ ትሕቴና እዩ ዝዓይነቱ ጎስጓስ’ ያ እትገብረለን። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊቶም ህጻናት መጀመርታ፡ ኣብ ልዕሌአን ድማ ደሓር ዝስዕብ ክሳራን ጸገምን ከዊለን እየን ዝዛረብኦ። ወይ ድማ መሰረትዊ ሕጽረት ንቕሓት ኮይኑወን ይኸውን።

                                        ጥቅምቲ 2017

2 comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s