ምእካብ፡ ንጠቓሚ ምብትታንን ምጥርናፍን

              ምእካብ፡ ንጠቓሚ ምብትታንን ምጥርናፍን

“ከም’ቲ ትፈልጥዎ፡ እዚ ምትእኽኻብ ንኻልኣይ ግዜ’ዩ ዝኻየድ ዘሎ።” ክብል ጀሚሩ፡ ሓደ ካብ’ቶም ብዕድመ ዝነኣሱን፡ ሰባት እንተተኣኪቦም ኣላዪ መድረኽ ክኸውን ዝህንጠን “ናይ ሕማመይ፡” ምኽንያት መተኣኻኸቢኦምን ካበይ ካበይ ከም ዝመጹ ምስ ሓበረን፡ መድረኽ ገዲፉሉ ወሪዱ። ወሪዱ’ኳ ኣየበሃልን በሪኽ ስለ ዘይነበረ እቲ መድረኽ፡ ግናኸ ቁሩብ ግልል ኢሉ እታ መጉልሒት ድምጺ ገዲፉሉ። እቲ ብትዕኑን ኣዘራርባኡን ቀልጢፉ ብምእራጉን ሰባት ዘገረመ ሽማግለ መንእሰይ፡ ድማ ካብ’ቲ ደው ዘበሎ ብምቕጻል፡

  “እወ፡ ከምቲ ፍለማ ዝገለጽኩዎ፡ እዚ ምትእኽኻብ’ዚ፡” ኣመንጉው ኣቢሉ ድማ፡ “ናይ እስራኤል’ውን ርኢኹሞ ከም ዘለኹም ርግጸኛ እየ።” ይብል።  “እዚ ኣብ ሃገረ ሆላንድ ንኻልኣይ ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ምትእኽኻብ’ዚ። ዋላ’ኳ ዓቕሚ ሰቡ ከም’ቲ ናይ ዓሚ እንተዘይኮነ፡ እቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ሰባት ግና ሎሚ ኣይቦኾሩን። ንኣብነት እቶም ናይ ሙዚቃ ሰባት ብምሉኦም መጺኦም ኣለዉ። እቶም ዓሚ ብሳዕስዒት ጽቡቕ ከም ዝምዕርግ ዝገበሩዎን ነቲ ነመሓላልፎ ዝነበርና ቀጥታዊ ፈነወ (live facebook) ጽቡቕ ግርማ ዝሃቡን’ውን ኩሎም ይርእዮም ኣለኹ። እቶም መስተ ሰትዮም ዘዕገርጉሩን ጽቡቕ ቅዲ ባእሲ (ዘመናዊ) ዘርኣዩናን’ውን ምሳና ሓቢሮም ኣለዉ። ነዚ ምትእኽኻብ ደቂ ኣከለ ጉዛይ ከድምቑ ካብ ጀርመንን ስዊዝን ዝመጹ’ውን ኣለዉና። በቢ ተርታ ኣብዚ መጺኦም ክዛረቡ’ዮም።” ክብል ድሕሪ ምጽናሕ፡ ነታ ብየማናይ ኢዱ ቀጥታዊ ፈነወ ተመሓላልፍ ዝነበረት ሞባይሉ ከስተኻኽላ እናፈተነ። ብጸጋማይ ኢዱ ዝዓትዓታ መጉልሒ ድምጺ ድማ ናብ ኣፉ ኣቕሪቡ ክኹልሳ እናተቓረበ። ዘረባኡ ይቕጽል።

20160525_232909

   “ሕጂ”  ክብል ምስ ጀመረ፡ ኣብ መንጎ ሓደ ካብ’ቶም ካብ ጀርመን ዝመጹ ናይ ኢድ ምልክት ዝገበረሉ ስለ ዝመሰሎ ብፍርሓት ዘረባኡ ኣቋረጸ፡ ካብ’ታ ሕጂ ዝበላ ክውስኽ ኣይከኣለን። ምኽንያቱ ክልቲኦም ጥራይ ዝፈልጥዎ ምስጢር ኣለዎም። ኣብ’ታ ምስጢር ድማ እቲ ናይ ሆላንድ ከማልኦ ዝነበሮ’ሞ ዘየማልኦ ስለ ዝነበሮ፡ ብወገን’ቲ ካብ ጀርመን ዝመጸ ከይትለዓል’ዩ ፈሪሑ። ተቐባሊ ጋሻ ወዲ ሆላንድ ዘረባኡ ተቓሊሱ ወደአ፡ ንመጠረሽጣ ግዜ ዝመለኦ ዘረባ እንተነይሩ፡ “ዝብላዕ ዝስተ መሊኡ’ሎ። ንዛረብ፡ ንስተ፡ ንሳዕስዕ፡ ንሰኣል” መደረኡ ዛዚሙ እታ መጉልሒት ድምጺ ኣብ’ታ ቆይማ ኣፋ ዝኸፈተት ዓንዲ ወቲፉ፡ ናብ’ቶም ካብ ስዊዝ ዝመጹ ኣጋይሽ ኣበለ።

   ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ኣብ ክንዲ ናብ’ዞም ሕጂ ዝኸዶም ዘሎ ካብ ስዊዝ ዝመጹ፡ ናብ’ቶም ካብ ጀርመን ዝመጹ’ዩ ልግብግብ ክብል ውዒሉ። ሓደ ካብ’ቶም ኣከለጉዛይ ዘፍረየቶም ጀጋኑ ተባሂሉ ስሙ ክዝከርን ኣብ መዝገብ ክሰፍርን እዩ ሕልሙ። ስለ’ዚ ንዝኾነ ናይ ኣከለ ጉዛይ ምትእኽኻብ ዝጽውዕን ዘተባብዕን። ኣብ ነብሲ ወከፍ ዝተሳተፋ ኣኼባ ድማ እዘን ኣቐድም ኣቢሉ ዝበለንን ካብአን ንከም በዓል፡ “ንሕና ፍሉይ ታሪኽ ዘለና ህዝቢ ኢና፡ ንሕና ታሪኻዊ ቦታ እንውንን ህዝቢ ኢና፡ ንሕና ብዙሓት ስዉኣት ዘሰዋእና ኢና፡ (ንስዉኣት ዝኽሕዱን ዝጸርፉን ዘነኣሱን ድማ ክፈትዎም ጉዳም’ዩ) ንሕና ጭዋታት ህዝቢ ኢና……….) ኩሉ ብንሕና ጀሚሩ’ዩ ብንሕና ዝዛዝሞ። ሓደ ኣብኡ ዝቕመጥ፡ ንኻልኣይ ግዜኡ ኣብኡ ዝተሳተፈ ዓርከይ፡ ከም’ዚ  ኢሉ ከውግዓኒ ይዝክር ፡

    “እዚ ድማ ነቶም ተኣከብቲ ብርቱዕ ናይ ምስካር ስምዒትን ውትራንን ስለ ዘኸትለሎም እንተኽኢሎም ናብ’ተን ምስኦም ዘለዋ ደቂ ኣከለ፡ እንተዘይክኢሎም ድማ ናብተን ኣብ ኣምስተርዳም ዘለዋ ኣመንዝራታት ከይዶም ስኽራኖምን ውትራኖምን የልዝቡ” ሓቂ ድዩ ኣይኮነን ቀስ ኢለ ከጻርዮ ኢየ፡ ግናኸ ከይነገርኩኹም ክሓልፍ ኣይመረጽኩን።

   ደቂ ኣከለ ኣብ’ቲ መንግስቲ ሆላንድ፡ ኣን’ታ እዞም ስደተኛታት ቁምነገር ግዲ ክሞልቆም’ዩ ኢሉ ዘፍቀደሎም ኣደራሽ ተኣኪቦም ክበልዑን ክሰትዩን ጀሚሮም ኣለዉ። ብዝሖም ካብ 150 ዝበዝሕ ኣይኮነን። ነብሲ ወከፎም ሞባይል ኣልዒሉ ስለ ዝስእልን ቀጥታዊ ፈነወ ስለ ዝዝርግሕን ግና ካብ ዝተፈላለየ መኣዝን ናይዛ ዓለም ክረኣዩ ከለዉ ብዙሓት ይመስሉ። ብዙሓት ዝገብሮም ሓሳቦም፡ ዕላማኦም፡ ናብ’ዚ ኣደራሽ መበገሲኦም፡ መምጽኢኦም ምኽንያታት፡ ካብ ሓደ ዝገብሮም ብዙሓት ዝገብሮም ይበዝሕ፡ ከከም ኣድላይነቱ ቀስ ኢለ ክዝርዝሮ’የ። ሓደ ዝገብሮም ድማ ኣብ’ዛ ኣደራሽ ብኣካል ብሓባር ስለ ዘለዉ ጥራይ።

  መግቢ ተበሊዑ፡ እንተኾነ እቲ መግቢ ዝተበልዓሉ ቢያቲታት፡ ተጠቒምካ ምድርባይ፡ use and throw ካብ’ቲ ዝበልዑሉ ጣውላታት ከየልገስዎ በቢ ክልተ ቢራታት ክመጾም ጀሚሩ።  ነቶም ኣጋይሽን ኣካየድቲ ናይ’ቲ ኣደራሽን ድማ፡ ቮድካን ዊስኪን ተቐሪብሎም ንምስታይ ድሉዋት ኮይኖም። ኣብ ሓደ ጸግዒ ድማ ሓንቲ ኣደ ክትከውን ዘይትደሊ ሰለስተ ዝወለደት ኣደ ቡን ሻሕ ሻሕ ከተብል ትረአ።

 ንፈለማ ግዜኣ ስለ ዝተጸንበረት ብዙሕ ነገራት ዝገረማ ትመስል። ንኣብነት፡ ናብ’ቶም ኣብ ፊታ ዝነበሩ ሙዚቀኛታት ጠሚታ፡ ካብኡ ሓሊፋ ናብ’ቲ ድሕሪኦም ዝነበረ መንደቕ ሰጊራ ድሕሪ ምጥማት፡ እንትርፎ ጻዕዳ ነጸላ ዝመስል ስክሪን፡ ካልእ፡ ዝኾነ ጽሑፍ ክትርኢ ኣይከኣለትን። ንኣብነት፡ ናይ ደቂ ኣከለ ጉዛይን ጎንዛይን ምዃኑ እዚ ምትእኽኻብ፡ ምኽንያት መተኣኻኸቢኦም፡ ንመበል ክንደይ ግዜ ይተኣኻኸቡ ከም ዘለዉ፡ ስለምንታይን መዓስን ከም  ዝተጀመረ፡ ቀዳሞት ዕላማታቶም እንታይ እዮም፡ ዝብልን ካልእን ክትርኢ ተጸብያ ስለ ዘይረኣየት ትመስል ዝተገረመት።

   ሓደ ካብ’ቶም ካብ ጀርመን ዝመጹ፡ ቀልጢፍካ ናይ ምስካርን መትሎኻ ናይ ምዝርጋሕን ልምዲ ስለ ዝለዎ፡ ክዛረብ ተንሲኡ’ሎ። ናይ ምዝራብ ወልፉ ምስ ሰደደ ናበይ ከም ዘብል ክንርእዮ ኢና። “እሕሕሕሕ፡ እቲ ብሽጋራን ብመስተን ዝተለኮተ ጎረርኡ ክጸርግ ፈቲኑ መጀመርታ፡ ደጊሙ “እሕሕ” ኢሉ። “እምበኣር ደቂ ኣከለ፡ ምርኻብና ማራ ኬፍ ጌሩለይ ኣሎ። ኣነ ማራ ኬፍ ኣለኒ። ኬፈይ ክነግረኩም ቃላት ይሓጽረኒ እዩ። ኣብ መእተዊ ወዲ ሆላንድ ኩሉ ገልጺዎ እኳ እንተኾነ፡ እታ ኣነ ክገልጻ ዝተጸበኹዎ ግና ኣይገለጻን።” ኢሉ ነታ ብላይፍ ተመሓላልፍ ዝነብረት ሞባይሉ ከስተኻኽላ ዘረባ ኣቋረጸ።  

 እቲ ምስ ካብ ስዊዝ ዝመጹ ኣጋይሽ ዝነበረ ፈለማ መደረ ዘስመዐ ድማ ክሹቑረርን ኣብ ዝኣትዎ ክጠፍኦን ጀመረ፡ ነታ ብሞባይሉ ትመሓላለፍ ዝነበረት ላይፍ ከም ትጠፍእ ጌሩ ድማ፡ ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጥራይ ዝገበሮ ናብ ብምሉኦም ደቂ ኣከለ ጉዛይ ምስ ተዘርገሐ እንታይ ግብረመልሲ ከም ዝመጾ ክግምት ኣይከኣለን። እቲ ንዕኡ ዘሰክፎ ድማ እቲ ኣብ ዝኸበረ መዝገብ ደቂ ኣከለ ምምዝጋብ ከይተርፎ ነበረ።

  እቲ ብምሉእ ሓይሊ ኣብ ምስታይ ብሞባይል ኣብ ምስኣል፡ ላይፍ ኣብ ምትሕልላፍ ተጸሚዱ ዝነበረ ተኣካባይ ድማ፡ በል ቀልጥፍ ዝዓይነቱ ኣጠማምታ ይዕዘቦ ነበረ። “እወ እንታይ ይመስለኩም ዓድና፡” ቀጥታዊ ዘረባ ኣየዘውትርን’ዩ።  ንሓደ ክብሎ ዝደለየ ቅድሚ ምባሉ ኣበይ ከም ዝተወለደን ብኸመይ ከም ዝዓበየን ክገልጽ ኣለዎ። ንኣብነት ካብ ወደገባ ምውላዱ የሕፍሮ ነይሩ፡ ሎሚ ግና ሳላ ህግደፍን ሳላ facebook ተተርጂጉ ክዛረብ ትሰምዖ። እቲ ንነዊሕ ዓመታት ስቕ ኣቢልዎ ዝነበረ ምስ ተሰብረሉ ድማ፡ ዳርጋ መዓልታዊ ዝደጋግሞን ኣብ ዝኾነ ናይ ምዝራብ ዕድል ከም መእተዊ ዝገልጾን  ዘረባ እዩ።

   “እወ ዝሓለፈ ዓመት መጺእና ከለናሲ…….”

ሞባይሉ ስለ ዝደወለት ነታ ዘረባ ከቋርጻ ተገዲዱ። እቲ ምስጢሩ ከይትወጽእ ዝፈርሕ ዝነበረ ጊና ካብ ምሹቑራር ኣይተናገፈን

                                                                              ይቕጽል

 

Advertisements

2 comments

 1. ሹሽ ጽቡቕ ጽሑፍ ጽቡቕ ኵርናዕን ትዕዝብትን እዩ። እዚ ጽሑፍ ካብ ሓደ መበገሲ ወይ ከም ኣብነት ብምውሳድ ንውሽጣዊ ቃንዛኻን እህህታኻን ንምስማዕ ዝጽሓፍካዮ እመስለኒ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ንህልኪት በርማውያን ሞስሊም ከም ኣብነት ብምውሳድ ‘ንዓይ ዘፍርሓኒ ናይ ዓድና…’ ዝዓይነቱ ጽሑፍ ኣዳሊኻ ኔርካ። ኣዝዩ ጽቡቕ ጽሑፍ እዩ። እዚከምዚ ምትእኽኻብ ፋይዳኡ መዝሓሊ ውትራን እምበር ንሕማምና ከምዘይ ፍውስ ትእምት ዘለኻ ትመስል። ኣብ ዝቕጽል ድማ ናይተን ዝተረፋ ምትእኽኻብ ከተምጻልና ተስፋ እገብር። እባእቲ እትጥቀመሉ ቅይዐ (satire) ነዚ ጽሑፍ ህይወት ስለ ዝዘርኣሉ፡ ዝቕጽላ ጽሑፋት ከምዚኣ ይኹና። ምስ ኣኽብሮት!

  Like

 2. Tesfit abreham, ከምቲ ዝረኣኻዮ እዩ። ብዙሕ ዘገርሙን ዘቖጥዑን ተርእዮታት ይበዝሑና ኣለዉ። ጌለ ካባና፡ ገለ ካብኦም። እዚ ጽሑፍ ድማ ዝመሰለ ይምሰል፡ ዛንታ ይኹን ስዲ ጽሑፍ፡ ቅይዐ ይኹን ጸወታ ከም ዝመጻልካ ምስፋር ጥራይ እዩ ተፈቲኑ። ብዛዕባቶም ካልኦት ድማ ከምቲ ዝበልካዮ ክንምኩሮ ኢና። ታይከ ይግበር ኢልካዮ ኢኻ። ምስጋናይ ኣብ ቦትኡ።

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s