ክሳብ ሎሚ ዲና ንድነቕ በዞም ጸዓዱ?

             ክሳብ ሎሚ ዲና ንድነቕ በዞም ጸዓዱ?
                     ዘረባን ተግባርን ኣይነረሓሕቕ!

                                                              
   ቀደም’ዩ፡ ደጊም ዛንታ ወይ ታሪኽ ኮይኑ ክስመዓና ይኽኣል ደኣ’ምበር፡ ስምብራቱን በሰላኡን ጌና ህያው እዩ ዘሎ። እዞም ዓቃብ ሰላም ዝበሃሉ ጸዓዱ ሰራዊት ናብ ከተማና ምስ መጹ፡ ኩልና ንድነቕ፡ ብዘገበርዎን ብዝበልዎን ንግረም ነይርና፡፡ ብሰንኪ’ቲ  ሰለስተ ወራራትን፡ ብሰንኪ ስንፍና ዘስዓቦ ከርተት ፈቐዶ ሃገራት ክንደይ ዘይረኣና፡፡

  ኣብ እስራኤል’ዩ፡ ብዛዕባ ኣግኣዚያን ክጉስጉስ ዝመጸ ውልቀሰብ፡ ምስ ሓንቲ ዓባይ ናይ እስራኤል ጋዜጣ ቃለ መጠየቕ ከም ዝገበረን፡ ንሱ ድማ ኣብ ህይወት ሓንሳብ ዘጋጥም ፍሉይ ዕድል ምዃኑን ክዛረበሉን ክሰብከሉን ቀንዩ ነይሩ።
    እታ ጋዜጣ ብልክዕ ዓባይ እያ። ግናኸ እቲ መስሓቕ ዝኾነ ነገር፡ ኣንጻር መርገጺኡን ዕላማኡን እትሰርሕ ጋዜጣ እያ። ንሱ ሕሉፍ የመናዊ ምዃኑ ይዛረብ፡ ንሳ ድማ ሕልፍቲ ጸጋማዊት ምዃና ትገልጽ። እታ ጋዜጣ፡ ሸፈነ ዘይትህቦ ጉዳይ ኤርትራውያን የለን፡ ሸፈነ ዘይትህቦ ናይ ፍልስጤማውያን ፍጻመታት’ውን የለን። ብመሰረቱ ኣብ መንጎ ፍልስጤምን እስራኤልን ሰላም ክህሉን መሰሎም ክሕለወሎምን እያ ትጉስጉስ፡ ኣንጻር’ዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጺዮናዊ መንግስቲ ደው ምስ በለት ድማ’ያ።  

ኣግኣዚያን፡ ምስ ናይ ጸዓዱ ናይ ሓበረታ ማዕከን ቃለ መጠየቕ ስለ ዝገበረ፡ ሰሙን ምሉእ ክዛረበላ ቀንዩ። እታ ግዜጣ ናይ ጸጋም ምዃና ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ፡ ዋላ’ቶም ኣባላቱ። ጌና ከይጀመርና ሕሶት ኣይትዛረብ፡ እዛ ጋዜጣ ናይ የማን ኣይኮነትን፡ ምሳና ድማ ከብዲን ሕቖን እያ ኢሎሞዶ ይኾኑ ኢለ ይሓታ እየ ንነብሰይ።  ግናኸ ጸገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ንሶም እንተዘየዘከርዎ ንሕና ነዘክሮም። እቲ ኣንጻር ጸጋም ዝኾነ ትካል ምስ ናይ ጸጋም ናይ ሓበረታ ማዕከን ቃለ መጠየቕ ዝገበረሉ ምኽንያት፡ ሓደን ግሁድን እዩ። ንሱ ድማ እተን ናይ የማን ዝኾና ጋዜጣታት ብመሰረቱ ጸሊም ዝሕብሩ ሰብ ዝጽየና፡ ኣንጻር ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብሓፈሻ ኣንጻር ኤርትራውያን ድማ ብፍሉይ ጽልኢን ግሁድ ዓሌታዊ ስምዒት ዘለወንን እየን።3492468254

ኣግኣዚያን፡ ናይ’ቲ ምስአን ክገብሮ ዝሓሰቦ ቃለ መጠየቕ ኣሉታዊ መልሲ ምስ ረኸበ እዩ ናብ ጋዜጣ ሃረጽ ከይዱ። ምኽንያቱ ጋዜጣ ሃረጽ ሽግር ኤርትራውያን ክፍታሕ ዘለዎም ድልየት ዓቢ ስለ ዝኾነ በቲ ሓደ፡ ናይ ኤርትራውያን ጉዳያት እናልዓሉ ስለ ዝመጹ ድማ በቲ ካልእ፡ ንኣንበብቶም ገለ ሓድሽ ዝመስል ነገር ኣሎ ብወገን ኤርትራውያን ኢሉ ሸፍነ ክህቦ ንቡርን ጽቡይን እዩ።

ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ሰለስተ ሰሙን፡ ናይ ኤርትራውያን ሜድያ ቆላሕታ ጌሮምልና ኣይፈልጡን፡ ኢሉ ክበኪ ሰሚዐዮ ነይረ። ኣነ ድማ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ንነብሰይን ንሓደ መሓሪ ኣባይ ዝበሃል ኣባሎምን ዘኪረ። ምኽንያቱ ጌና ናብ እስራኤል እትው ዝበለለን ክልተ መዓልቲ ብመንገዲ መሓሪ ኣባይ ጌረ ምስ ራድዮ ኤረና ቃለ መጠየቕ ክገብር ዝደሊ እንተኾይኑ (ስለምንታይ ከም ዝመጸ ንምፍላጥ) ሕተተለይ ኢለዮስ ኣሉታዊ መልሲ እዩ ሂብዎ። እቲ መልሲ ድማ ምስ’ቲ ድሒሩ ዝገበሮ ዝጋጮን መስሓቕን ነይሩ። ምኽንያቱ “ራድዮ ኤረና ናይ ጸጋም ስለ ዝኾነት ምስ ናይ ጸጋም ድማ ዝኾነ ቃላ መጠየቕ ኣይገብርን ኢየ” ዝብል ነይሩ። ድሕሪ ሳልስቲ ኣብ ዘይመልእ ድማ ምስ ጋዜጣ ሃረጽ ምስታ ብዓለም ደረጃ ናይ ጸጋም ምዃና ዝተፈለጠት ጋዜጣ ቃለ መጠየቕ ጌሩን ከም ሓደ ዓቢ ዕድል ገሊጽዎን።

 መሲልካ እንታይ ኣምጺእካ እንድዩ? እዞም ብሩህ መጻኢ ኢና ዝብሉ ናይ ምዝራብ ክእለት ብተወርሶ ዝተዓደሎም ጥሩፋት ጉጅለ፡ ምስ ሓንቲ ናይ ወጻእተኛታት ሜዲያ ቃለ መጠየቕ ጌርናሲ ግሎባሊ ፍሉጣን እናኾንና ንመጽእ ኣለና ኢሎም ነይሮም። ኣነ ድማ እታ ሜድያ ናይ ምንታይ ሃገር ኮን ትኸውን? ሸፈነኣን ተነባብነታን ክሳብ ክንደይ እዩ? ኣይትግለጽን ዲያኸ ኣየነይቲ ሜድያ ምዃናን ናይ ምንታይ ሃገር ምዃናን ኢለ ሓሲበ።

07Jul17-Haaretz-Editoranti-Zionist-lsraelApartheid-770x400

መብዛሕቲአን ሜድያታት ናይ ወጻኢ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዕዙዝ ተገዳስነት እዩ ዘለወን። ምኽንያቱ ብሰንኪ’ቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ናብ ብዙሓት ሃገራት ፋሕ ንብል ስለ ዘሎና፡ ሽግርና ዝፍትሓሉ ምኽንያት ዘናድዩ? ሓበረታ ዝወሓዶም ሓበረታ ዝደልዩ፡ መጽናዕቲ ከካይዱ ዝደልዩ፡ ንሰለያዊ ጉዳያት ክብሉ ብመንገዲ ሜዲያ ተመሲሎም ዝመጹ፡ ብዙሓት’ዮም ካሜራን መቕድሒ ድምጺን ሒዞም ናባኻ ዝመጹ። እዚ ግና ሰዓብትኻን ንስኻን ዘይተጸበኻዮ ማና እዩ ማለት ኣይኮነን።

ዘረባን ሓሳብን ናብ ህዝቢ ወሪዱ ህዝቢ ድማ ብተግባር ተለዊጡ እንተዘይርእይዎ፡ ዘረባ ደኣ ልዕሊ ጀብሃ ዝተዛረበ ዶ ነይሩ ኢሉ’ዩ ዝንዕቀካ። ምዝራብ ፍርቂ ዓወት ኣይኮነን፡ ምዝራብ ብመሰረቱ መንገዲ ናይ ዓወት ዘይኮነስ መንገዲ ናይ ስራሕ እዩ። እንተተዛሪብካ፡ ግድነት ነቲ ዝተዛረብካዮ ነቲ ዘሕለፍካዮ ቃል ከተተግብር ዕዳ ኣሎካ። ብሕጽር ዝብለ ዘረባ ዕዳ እዩ። ናይቲ ኣስዒብካ ከተተግብሮ ዝደለኻዮ ዕዳ። ኣውድ እውን ክንብሎ ንኽእል። ብዙሕ እንተተዛሪብካ ብዙሕ ትእወድ፡ ውሑድ እንተተዛሪብካን ተግባር እንተኣስዒብካን ድማ ውሑድ ትእወድ።

ስለ’ዚ እቲ ብዙሕ ዝዛረብ ንኽእመንን ንኽሰዓብን ብዙሕ ተግባር ከርኢ ኣለዎ። ገለኹም ህዝቢ ምእካብን ብመስኮት ኢንተርነት ምዝራብን ከም ተግባር ትርድእዎን ከምኡ ክርድኡልኩም ትደልዩን ኣለኹም፣ ጌጋ! ኣኼባ ንዘረባ ዘጠዓዕም መስርሕ ደኣ’ምበር ተግባር ወይ ስራሕ ኣይኮነን። እቲ ናይ ዘረባ ውለፊ ዘለዎ፡ ንዘረባ ዝጥዕም ሃዋዉህ ክፈጥር ንቡር’ዩ።

 “ቃለይ ካብ ዝሓልፍ፡ ሰማይን መረትን ክሓልፍ ይቐልል” ተባሂሉ እንድዩ ሓቀይ፡ ዘረባ ዘረባ ዘረባ ዘረባ፡ ኢሰይያስ ተግባር ዘየስዓበሉ ዓጀውጀው ዘረባ ዶ ኣይኮነን ቀንዲ መንዓቒኡን መፍርሒኡን።

 ኣነ ኣብ ተመኩሮይ፡ ውሑድ ተዛሪቦም ብዙሕ ዘተግበሩ ትካላት እንተሃልዮም፡ እዞም ጽባሕ ቀዳም ኣብ ተል ኣቪቭ ምዕጻው ቤት ትምህርቲ ኣቦጊዳ (ምረቓ) ከካይዱ ዝዳለዉ ዘለዉ ህዝባዊ ትካል ጥራይ እዮም። ካብ ፈለማ ናይ ዘረባ ትውልዲ ሓረግ ዘለዎም ኣይኮኑን፡ እቲ ሓደ ልዑል ኣበርክቶ ዝነበሮ’ሞ ናብ ኣመሪካ ዝኸደ ሰብ ብፍላይ፡ ዘረባና ከይቅድመና እናበለ ዘረባን ተግባርን እግሪ እግሪ ክሰዓዓባ ኣለወን ኢሉ’ዩ ዝቃለስ ነይሩ።

 ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጀብሃ ጀሚሩ ክሳብ’ዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ብዙሓት ተዛረብቲ ርእዩ እዩ። እስራኤላውያን ዘርባ ንዘብዝሕ ሰብ፡ (ዋላኳ ንሶም’ውን ብዙሕ ዝዛረቡ እንተኾኑ ተግባር’ውን ሰናፋት ኣይኮኑን) ንሓደ ዘረባ ዘብዝሕ ሰብ፡

“ኣዞፎቲ ኢማ ሽትዮት ሽልኻ” ይብልዎ። እዚ፡ ታህዲድካ ካባይ ኣርሕቆ ወይ ድማ ብዘረባ ኣይትረብሸኒ ወይ ካልእ ንዕኡ ዝመሳሰል ክትርጎም ይኽእል።

 በዚ ኢልና በቲ፡ ንጸዓዱ ንዛረቦም ንህዝቢና ብዘየገድስ፡ ንውልቀሰብ ንዛረቦ ንእኩብ ሰብ ብዘየገድስ፡ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ንዛረብ ኣብ ኣኺባ፡ እቲ ወሳኒ ነገር፡ እቲ ትዛረቦ ብተግባር ተሰንዮ ኣለኻዶ ዝብል ሕቶ ምምላስ እዩ።

እምበኣር፡ ንተግባር ድሉዋት ዝኾኑ ኣባላት ስምረት ነበርን ንዘረባ ዘይሕለል ተስፉ ኣጽበሃ ዝበሃል ሓላፊኦምን ነይሮም እዮም ኣብ ታሪኽ። ግናኸ እቲ ንስኻ ጥራይ ተዛረብ ንሕና ድማ ከነተግብር ሓግዘናን ናጽነት ሃበናን ዝብልዎ ዝነበሩኳ ይሰምዖም  ኣይነበረን። ምኽንያቱ እቲ ብዙሕ ዝዛረብ ነቲ ዝዛረቦ ተተግቢሩ ክርኢ ዘኽእል ትብዓት የብሉን። ክዛረብ ከሎ ዝዛረቦ ዘሎ ወልፊ ኮይኑዎ’ዩምበር ኣብ ተግባር ክርእዮ ስለ ዝደለየ ዘይክኸውን ስለ ዝኽእል።

   ህዝቢ ኤርትራ፡ ልዕሊ’ቲ ኣብ ተለቭሽን ቀሪቡ ክልተ ሰለስተ ሰዓት ዝዛረብ፡ ግናኸ ሓንቲኳ ዘየተግብር ተዛራቢ ሰብኣይ ካልኦቶ ተዛረብቲ ክውሰኽዎስ ሃየንታ ዶ ኣይኮነን? ሃገርና ተዛረብቲን ሓሰብቲን ኣይወሓድዋን። ጌሊኦም ውርሻ፡ ገሊኦም ወልፊ፡ ገሊኦም ህልኽ ኮይንዎም ዝዛረቡስ መሊኦም ኣለውዋ።

  ተሪፉ ዘሎስ፡ ከምዚ ከማይ ነዚ ክጽሕፍ ዝውዕል ከንቱ ፍጥረት ዘይኮነስ። ጽሕፈትን ዘረባን ንድሕሪት ገዲፉ ብቕኑዕ ተግባር ናብ ለውጢ ዝመርሓና እዩ ኣድልይዋ ዘሎ እዛ ዓደይ።

          እሞ ካበይ ይምጻእ!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s