ምእካብ፡ ንጠቓሚ ምብትታንን ምጥርናፍን! 2ይ ክፋል

              ምእካብ፡ ንጠቓሚ ምብትታንን ምጥርናፍን  2ይ ክፋል

 

“ክም’ቲ ሽዑ ዝተገለጸ፡ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ’ዩ ተዋጺኡ ነይሩ። ኣብ ኣጠቓቕማ ናይ’ቲ ገንዘብ ሽግር መታን ከየምጽእ ድማ፡ ኣነን ክልተ ሰባትን ነቲ ገንዘብ ንኽንሕዞ ቃል ኣቲናን ሕድሪ ተሰኪምናን ነይርና፡፡ እንተኾነ፡” ዘረባኡ ከይወደአ፡ ሓደ ካብ’ቶም ሰለስተ ኣብ ጥቓታ ቡን ተፍልሕ ዝነበረት ኣደ ዝነበሩ መንእሰያት፡ “ክንደይ ከጽልኣካ’ዩ ወደይ!?” ነታ ብየማናይ ኢዱ ንላዕሊ ሰቒሉ ቀጥታዊ ፈነወ ዝፍንወላ ዝነበረ ሞባይሉ ንታሕቲ ኣውሪዱ፡ ምስ’ቶም መማጽእቱ ከዕልል ናብኦም እናጠመተ።

 “እንታይ ገይሩካ፡ ሓንሳብባ ዓቕሊ ግበር፡ ጽቡቕ ነገር ናይ’ዞም ደቂ ዓድና ደኣ እንታይ ድዩ? ጽባሕ ከይፈተኻ ንእትእከብ ሎሚ ፋሕ ምባል ዶ ኣይኮነን?” እቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ጉልቡት መንእሰይ፡ እቲ ካብ ከተማ ኢንድሆመን ዝመጸ’ዩ ዓቕሊ ክገብር ተላቢይዎ። “ክንስዕስዕን ክንቃጠብን ዶ ኣይኮንና መጺእና? እዚኦም ኣብ ፓልቶክ ዘጽመሙና ዶ ኣይኣኽሎምን።” ካብ’ቲ ዝነበሮ ተንሲኡ፡ “መን ሽምካ፡ ዘረባን መሸላን እግሪ እግሮም እንተቐርሰምካዮ’ዩ ጽቡቕ፡ ንስኻ ግና ይትረፍ ዘርባ ክትቅርስም፡ ተዛሪብካ ትኽእሎ’ውን ኣይትመስልን። ግዳ እቲ ቦታ ነቶም ሙዚቀኛታት ገዲፍካሎም ውረድ።” ብትሕትና ተዛሪብዎ  ደጊሙ ኮፍ በለ። እታ ቡን ተፍልሕ ዝነበረት ኣደ፡ (ስማ ክዕቀበላ ነጊራትኒየ ስማ ዘይጠቐስኩዋ፡) “ርግጸኛ’የ፡ ንስኻ እቲ ፈለማ ኣነ ክምርዓዎ ዝነበረኒ ሰብ ኢኻ፡ እንታይ’ሞ ሓደ ድሕሪ ሓደ እናሰዓቡ ኣወዳት ከም ንጸልእ ጌሮምና፡” ወሲኻ፡ “እንተሰሚዑካስ ዘይስማዕ ዘረባ ኢኻ ተዛሪብካ። ንኣብነት ቡን ኣፍልሕልና ኢሎም ከብቅዑ ነዛ ቡነይ ተገዲሱ ዝሰትያስ ይትረፍ፡ ተገዲሱ ዝጥምታኳ ስኢና። ካብ’ቲ ቢራ ከየምጽኡልና ድማ ሒንዳ መሲልዎም!” ዘረባ ክለቕሙን ናብ ፈይስ ቡክ ከመሓላልፉን ነቲ ምስኦም ዘሎ ጸጋ ከየስተውዓሉሉ ይነብሩ ኣለዉ።” መሽረፈት እናሽረፈት ገጻ ናብ መረት እናጠመተት’ያ ትዛረብ ነይራ።

14639695_1124996830919525_3943994438952066940_n

 

    ሓደ ካብ’ቶም ብምስጢር ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፍ፡ ግን ድማ ምስቶም ኣካየድቲ ኣዝዩ ጽቡቕ ምቅርራብን ዕርክነትን ዘለዎ፡ ካብ ሮተርዳም ዝመጸ ድማ፡ ገለ ንመበኣሲ ዝኸውን ዘረባ እንተረኸበ ክውድኣሉ ይጽበ ኣሎ። ነቶም ብልክዕ መን ምዃኑ ዘይፈልጥዎ ከም ኣዕሩኽቱ ዝቐርቦም ድማ ክውድእ ክገድፍዎ የዘኻኽሮም። “እስከ ሓንሳብ ሓሳቡ ይግለጽ ግደፍዎ፡ ንምንታይ ዲና ካብ ኤርትራ ተሰዲድና፡ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናጽነት ዶ ኣይኮነን ኣሰዲዱና? ኣብ’ዚ ድማ ሓሳብና ከይንገልጽ ክትእግዱና፡ ተዛረብ ወደይ ጽቡቕ ኢኻ ጀሚርካዮ ዘለኻ፡ እንተደሊኻ ከዘክረካ፡” እቲ ዘረባ ምስ ተወደአ በተን ሰልስተ ናይ ፈይስ ቡክ ኣካውንቱ ከናቑቶም ክውዕል ምዃኑ ይፈልጥ’ዩ።

እቲ መእተዊ ዝሃበ ወዲ ሆላንድ፡ ብምኩልላፍ ናይ’ቲ ኣብ መድረኽ ዘሎ ቁሩብ ከዕርፍ ክስከፍ፡ ጸኒሑ ድማ ክፈርሕ፡ ከይቀሰነ’ዩ ጸኒሑ። ንሽዓ ክብል ጥራይ ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ክህልዉ ተመን’ዩ። መብራህቲ ጠፊኣ ዘረባ መታን ከቋርጸሉ።

 “እወ ደቂ ኣከለ፡ ደቂ’ቶም ጀጋኑ፡ ደቂ’ቶም ተባዓት ተባኣስትን ተሃላለኽቲን፡ እቶም’ኳ ኣብ ክንዲ ምልዛብ ምርጻም፡ ኣብ ክንዲ ምርድዳእ ምፍኽኻር፡ ኣብ ክንዲ ትሕትና ትዕቢት፡ ኣብ ክንዲ ክህልወና’ዩ ነይሩና ብምባል እንፍለጥ፡ ኣብ’ዚ ተኣኪብናሉ ዘሎና ምኽንያት፡ ምብላዕ፡ ምስታይን ምቅጣብን ጥራይ ከም ዘይኮነ ካብ ኩሉኹም ዝተሰወረ ኣይኮነን። እምበኣር ብዝዕባ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ርክብና ገምጋም ክንገብር ወይ ርእይቶና ከነፍስስ ከም ዘሎና ፍሉጥ እዩ።” ሞባይሉ ከይትወድቆ እናተጠንቀቐ፡ ቀጺሉ “ገለ ካብኡ ዓሚ ዝተዋጸአ ገንዘብ፡ ኣብ መንታይ መዓላ ከም ዝጠፍአ ገምጋም ምግባር እዩ። ከም’ቲ ኣቐዲመ ዝገለጽኩዎ ኣብ ናይ ገንዘብ  ጉጅለ ብምንባረይ። ካባይ ንላዕሊ ሓቀኛን ጭቡጥን ሓበረታ ክህበኩም ዝኽእል ሰብ ኮነ እንስሳ ዝህሉ ኣይመልሰንን”  ኣብ’ቲ ኣደራሽ ዘሎ ተኣንጋዲ፡ ዝሰቲ፡ ዝስእል፡ እንታይ እዩ ክብል ደልዩ ኢሉ ዝግረምን ተወጢሙ ዝጽበን መሊኡ እዩ ነይሩ።   

  “እቲ ኣብ ኣደራሽ ዝነበረ ምዝንጋዕ ምስ ተወደአ፡ ናብ’ዘን ኣብ ኣምስተርዳም ኣብ ጎደና ካርክስረት ዘለዋ ሓራሙ ኢና ኬድና` ኣነ’ኳ ናብተን ዝሓሰራ ክንከይድ እየ ሓሳብ ኣቕሪበ። ግናኸ እቲ ገንዘብ ክዋጻእ ከሎ ናብዝን ናብቲን ከነውዕሎ ኢና ኢሉ ዝተዛረበን ዝሓተተን ስለ ዘይነበረ፡ ናብተን ዝኸበራ እንተኸድና ዝሓሸ ምዃኑ ሓሳብ ቀሪቡ። ኣነ ድማ ኣይተቓወምኩዎምን። ምኽንያቱስ ሓደ ካብ ጽቡቕ ናይ ደቂ ዓድና ዝተዋጽአ ገንዘብ ኣበይ ኣሎ ኢሉ ዝሓትት ሰብ ዘይምህላዉ እዩ። እንተተኣሚንካ ተኣሚንካ ኢኻ።” ካብ’ቶም ኣብ ጥቓ’ታ ቡን ተፍልሕ ዝነበረት ጀሚሮም ብምሉኡ’ቲ ተኣካባይ ወዲ ኣከለ፡ ብዘይካ’ቲ ምስጢሩ ከይወጽአ ዝሰግአ፡ ደሓር ግና ዝበለ ይበል ኢሉ ፍርሑ ዝቐንጠጠ ከፋቲ ዘረባ፡ በቲ መደረ ተመሲጦም፡ ብዘይካ ድምጹ ዝኾነ ድምጺ ንኸይስማዕ ይተሓላለዉ ነይሮም። ቢራ ምስታይን ቀጥታዊ ፈነወ ምትሕልላፍን ግና ኣይገደፍዎን።

  ቅሩብ ድሕሪ ምዕራፍ፡ “ሕራይ’ምበኣር፡ ዓድና እዚ ጸጥታኹም ሞራልካ ሓፍ ዘብል ክይኑ ስለ ዝረኸብኩዎ፡ ክቕጽለልኩም።” ቁሩብ ኣዕሪፉ እንደገና ዘረባ ጀሚሩ። “ካብ’ዚ ሰዓት ክልተ ናይ ለይቲ ምስ ከድና፡ ብቐጥታ ናብ ጎደና ካርኪስረት ኢና ኣምሪሕና፡ ኣብኡ ዝፈልጠን ወራዙት ስለ ዝነበራ ንምምራጽ ዝኸውን ግዜ ኣየባኸናን፡ ኣብ ምእታው ግና ባእሲ መጺኡ። ንሱ ናብ’ታ ዝኸበረትን ናብታ ዝጸበቐትን ወይዘሮ ክኣቱ ደልዩ። ኣነ ድማ ንጋሻ ኣይተኽብርን ዲኻ፡ ደቂ ኣከለ ንፍለጠሉ ክቡር ባህሊ ደኣ ጋሻ ምኽባር ዶ ኣይኮነን ኢለዮ። ይሕሱ እንተሃልየ ጠጠው ከብለኒ ይኽእል’ዩ ኣብዛ ማእከልና ኣሎ።” ጠጠው ከብሎ ዝተጸበየ ይመስል፡ ዘረባኡ ኣመንግው ኣቡሉ ጠመቶም። እቶም ክኹለፉ ዘይደለዩ ሰማዕቲ፡ “ቀጽል ጥራይ ስቕ ኢልካ’’ በልዎ ብዓውታ። “ሕራይ በሉ፡ ደሓር ኣነ ክኣቱ ኣለኒ ኣነ ባ ክንበሃሃል ደቓይቕ ምስ ከደ፡ እታ ንበኣሰላ ዝነበርና ወይዘሮ ሓደ ኣምሓርኛ ክዛረብ ዝሰማዕናዮ ጎበዝ መጺኡ ክምንጥለና ውትፍ ኣይብለናን፡ ብስንባደ ክወድቕ ደልየ ነይረ፡ መስተ ድማ ኣብዚሕና ስለ ዝኸድና፡ ነቲ ከባቢ ረቢሽናዮ ኢና ነይርና። እታ ጓል ገንዘብ ጥራይ ይሃባ’ምበር ናብ ዝኾነ ክትከይድ ድልውቲ ምኳና ሓቢራትና እያ። ንሕና ኣቐዲምና ስለ ዘይተሰማማዕናን ንሱ ድማ ብፍላይ ጋሻ ከኽብር ስለ ዘይደለየን፡ እቲ ኣምሓርኛ ዝዛረብ ወዲ መንጢሉና ነይሩ። ግናኸ ኣነ ልቢ ኣዕብየ፡ ነታ ጓል ገዲፈሉ። እቲ ዝኸፍአ ድማ ደሓር እዩ መጺኡ። ንሱ ድማ እታ ወይዘሮ፡ “ግዜ ስለ ዘባኸንኩምለይ ዕጽፊ ኢኹም ትኸፍሉ፡ እንተዘይኮይኑ ኣይቅበለኩምን እየ” ኢላ ንቕጽል ብምባላ እዩ። መቸም በቲ ዝገበርናዮ ሓድሕድካ ናይ ምክብባርን ምትሕልላይን ትሕጎሱልና ትኾኑ? ኣነ’ኳ ነዚ ጋሻ ክቕበል ዝነበሮሞ፡ ጸጽቡቓተን ሲ ንዓይ ደኣ ኢሉ፡ ግዜና ዘባኸነልና ተቐይመሉ እየ ነይረ። ሕጂ ግና ብስም ኣከለ ዓደይ ሓዲገሉ ኣለኹ፡ ብፍላይ ሎሚ ምሸት ንዓይ እንተሕሊፉኒ።” ነዊሕ ክበሃል ዝከኣል መደረኡ ዛዚሙ፡ “ሕቶን ርእይቶን እንተሃልዩ ክቕበል’ሞ ናብ ምዝንጋዕ መታን ክንከይድ ካብ’ዚ ክወርድ” ኢሉ ሕቶን ርይቶን ክቕበል ኣዒንቱ ናብ ርሑቕ ኣማዕደወን።   

 ሓደ ካብ’ቶም ኣብ ጥቓ’ታ ቡን ተፍልሕ ዝነበረት ኣደ፡ “ሕቶ ኣሎኒ፡” ኢሉ ሓፍ ድሕሪ ምባል፡ “ንሱ ድማ ስለምንታይ ኢኹም ናብ’ታ ዝበልካያ ወይዘሮ ኬድኩም ካልኦት ኣይነበራን ድየን ኮይነን?”

 

                                                                       ይቕጽል

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s