ኣግኣዚያን ይዕወትዶ ኣይዕወትን?

                     ኣግኣዚያን ይዕወትዶ ኣይዕወትን? 

 

      እቲ ንነዊሕ እዋን ብመደረታቱ ዝመሰጦም፡ ጸኒሑ፡ ንሱን ስድራኡን ደድሕሬኻ ክንስዕብ ምርሓና ዝበልዎ ንኣግኣዚያን ዝመስረተ ሰብ፡ ናብ እስራኤል ዝነግደሉ መዓልቲ ኣኺሉስ፡ ገጽ ንገጽ ንኽረኣኣዩ ዝተረፎም ካብ ሰዓት ዝውሕድ ኮነ። “እስከ’ቲ ጫማይ ኣቐብልኒ” ንኣደ ጓሉ’ዩ ዝውከሳ ዘሎ። ነቲ ጋሻ ዝምጥን ቀይሕ ጸብሒ ንኸተዳሉ ካብ ዝነግራ ክልተ ሰሙን ኣሕሊፉ ነይሩ። “ኣየናይ ጫማ?” “እቲ ናይ መርዓና ጸሊም ጫማ” ቀልጢፋ ክትርድኦ ብዘይምኽኣላ ቁጠዐኡ ኣብ ገጹ እናተነበበ። “ዋእ፡ ኣብ እግርኻ ዘሎ ጫማ ዶ ኣይኮነን? በበይኑ ጫማ ጌርካ ዲኻ ውዒልካ ኣብ መርዓና?” ምዝካር ኣብይዋ ሕቶ ኣስዓበትሉ። እቲ ኣብ ዩቱብ ደርፊታት ዝቐያይር ዝነበረ ዓርኩ፡ ጣልቃ ብምእታዉ፥ “ኖ፡ እዚ ኢኻ ጌርካ ነይርካ። ካልእ ጫማ ኣይነበረካን።”

“ርግጸኛ ዲኻ”

“ሚያ ኣኹዝ” “ምኢቲ ካብ ምኢቲ ርግጸኛ’የ” ኢሉ መለሰሉ።  ብእብራይስጥ።

“እታ ተለፎን ኣይመልአትን?” ነታ ጌና ዓመት ዘይገበረት ጓሉ’ዩ ሓቲትዋ። መልሲ ኣይሃበቶን።

ሰበይቱ፡ “መዓስ ኢኻ ክትከዶ ነዚ ጋሻ? ስምዓኒ፡ ጨውከ ገይረሉ ዲየ ነዚ ጸብሒ፡ ሰላጣ ምስ መጸ ክንሰርሖ ኢና፡ ኣብ’ቲ ዩቱብ ኣሕምልቲ ከም ዝፈቱ ዶ ሰሚዐዮ ነይረ ሓቀይ? ብልዒስከ ንስኺ ድማ፡ ብልዒ ዓጋዜን፡ ኦይ፡ ኣግኣዚያን  ምስ መጸ ናብ ጋን ክንወስደኪ ኢና።  ቀልጢፍኪ ብልዒ።” ኣብ ፊት ኮምፒተር ኮይኑ ደርፊታት ዝቐያይር ዝነበረ ዓርኪ ርእሶም፡ ዝሓተተቶ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ፡ “በርበረ ኢኺ ረሲዕኪ’ምበር ጨውሲ ገይርኩሉ ኢኺ”

160809190429-ethiopian-oromo-protest-super-169

 “ርግጸኛ ዲኻ በርበረ ኣይገበርኩሉን፡ እንታይ ደኣ ቀይሕ ኮይኑ?” ተመሊሳ ሓቲታቶ።

“ናይ’ቲ ሳልሳ’ዩ ቀይሑ”

“እዚ ዓርከይ ዝብለኪ እምነዮ፡ ናብ ኣግኣዚያን ኣይጽንበርን ኢሉዩ ኣሕሪቑኒ’ምበር ሓሶት ኣይዛረብን’ዩ”

“ኣነ’ኮ ኣይጽንበርን ኣይበልኩኻን፡ ግናስ ካብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት-ሕድሪ፡ ዝተሰከምናዮ በሰላ ከየሕወናን፡ ዝመጽእ ዘሎ እሙን ድዩ ኣይኮነን ከየረጋገጽናን ኣይጽንበርን እየ ኢለካ” ገጹ ከይጠወየ ከረድኦ ፈቲኑ።

ወሲኹ “ሞባይልካ ኣይመልአትን ዲያ? ወይ ቁሩብ ኣይሓዘትልካን? ናተይ ዘይትወስድ?”

“ኖ፡ ፈላሚ ኣሰራርሓና ምስጢር ምዕቃብ’ዩ፡ ናይ ዝኾነ ተለፎን ከይንጥቀምን ቴሎፎንና ንኣባል ዘይኮነ ከይንህብን ተመኺርና ኢና።”

“ከምኡ እንተኾይኑስ ሕራይ” ክማጎቶ ኣይደለየን፡ ገጹ ናብ’ታ እትስዕብ ደርፊ ልኢኹ ምክትታሉ ቀጸለ።

“ጫማይ መሊሰዮ፡ ጃኬተይከ፡ ጃኬተይ ኣይረኣኽን ትርሓስ?

“ኣቐድም ኣቢለ ኣብ ዝባንካ ርእየዮ ነይረ” ንሳ’ውን ሕቖኣ ሂባቶ ናብ መሕጸቢ ነብሲ እናኣተወት። ንጸጋሙ ጠሚቱ፡ ተኸዲንዎ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ፡ ተለፎኑ ኣልዒሉ ናብ ከተማ እየሩሳሌም ደወለ። ናብ ሓላፊኦም። “መርሓባ በረምበራስ፡ እቲ ሰብኣይ ክኣቱ ቁሩብ ደቓይቕ’ዩ ተሮፍዎ ዘሎ፡” ናይ ሓጎስን ፍርሕን ስምዒት እናተሓዋወሶ። ቀጺሉ፡ “ኣነ ይኸዶ ኣለኹ ሕጂ፡ ናባኻ ሒዘዮ ክመጽእ’የ። ንስኻ ናብ’ቲ ሒዝናሉ ዘሎና ሆቴል ትወስዶ፡ በዓል ሓሙሽተ ኮኾብ’ዩ ሓቀይ?

“እወ፡ ኣብ እየሩሳሌም ዝኸበረ ሆቴል’ዩ፡ ንስኻ ኣብኡ ኬድካ ትሰኣል’ምበር፡ ካብ’ዚ ኩንትራት መኪና ጌሮም ከምጽእዎ ነጊርናዮም ኢና። ዘድክም ኣይነበረካን።” ካብ ስራሕ፡ ሓሙስ ብምዃኑ ብርቱዕ ስራሕ እናሀልወ’ዩ ንሓላፊኡ ረጊጽዎ ወጺኡ። ካብ መስራቲ ኣግእዝያን ዝኸበረ ጋሻ ተቐቢሉ ኣይፈልጥን። ድምጻውያንን ናይ ግንባር ድሕነት ሓለፍቲን ተቐቢሉ’ዩ። ካብ’ዚ ሕጂ ተረቢጽዎ ዘሎ ዝፍለ ኣይተረበጸን። ጋሻ ውድብን ጋሻ ሓላፊን ምርካብ ኣዝዩዩ ዘሀንጥዮ።

 “ደሓን ጸገም የብሉን፡ ታክሲ ጸዊዐ’የ፡ ባህላዊ ጸብሒ’ውን ኣዳሊና ኣለና። ናይ ኣግኣዚያን። ካሜራታት ይትረፉና ምሽ?”

“ተጠንቀቕ፡ ብዘይካኻ ዝኾነ ሰብ ከይፈልጥ! ሰላሕ ኢሉ ክመጽእዩ፡ ንስኻ’ውን ምስኡ ክትሰኣል እንተኾይንካ፡ ኣብ ሽቓቕ ኬድኩም ትሰኣሉ፡” ሓላፊ ስለ ዝኾነ ትእዛዝን ምኽሪን’ዩ ሂብዎ።

“ተረዲአካ፡ ሕራይ ጸገም ኣይኮነን” ርእሱ ናብ ታሕቲ ድፍእ ኣቢሉ መሊሱሉ ዝርእዮ ዘሎ ስለ ዝመሰሎ።

 

  ድሕሪ ሓደ  መዓልቲ፡

 

እቲ ሰብኣይ ምስ ሰለስተ መንእሰያትን ሓንቲ ጓልን፡ ካብ ዳቪድ ሆቴል ወጺኦም ኣብ ክልተ ታክሲ ተሰቒሎም ናብ ተል ኣቪቭ ምስ ኣተዉ’ዩ እዚ ዝስዕብ ተፈጺሙ። እቲ ካብ መስረት’ቲ ኣባላት ስምረት ምንቅስቓስ ዝነበረ፡ ኣቐዲሙ’ውን ካብ መስረትቲ ምንቅስቓስ መንእሰያት ዝነበረ መሪሕ፡

“ጉዕዞ ኣድኪሙካ ዶ? ከመይ ነይሩ። ከመይ ተቐቢሉካ ኦሪታዊ ዓድና?”

ካብ ትጽቢቶም ወጻኢ ነዊሕ ኮይኑ ዝጸንሖ ይመስል፡ “ኣብ’ቲ ቪድዮ ክንርእየካ ግና ከም’ዚ ትመስል ኣይነበርካን” “ዋላ ኣነ፡ ሓጺር ኮይኑ ተሰሚዒኒ ነይሩ።” እታ ምናልባት ጓል ከይተድልዮ ኢሎም ዝጸውዕዋ መሐለውታ’ያ፡ ሓሳባን ትጽቢታን ኣቕሪባትሎም። ከም ትጽቢታ ብኣኣ ዝተመሰጠ ኣይመሰላን። ኣብ ክንዲ ናብ’ቶም ምስኡ ዘለዉ፡ ናብ ርሑቕ ጥራይ’ዩ ዝጥምት ነይሩ እቲ ሰብኣይ። ካብ’ቲ ኣብ ፊቱ ዝነበረት ባንኪ ዝወጹን ዝኣትዉን ክጥምት ኣየቕለበሎምን። ንዝኾነ ሕቶን ርእይቶን መልሲ ኣይሃበን። ብሓፈሻኡ’ውን ብዙሕ ተዛራባይ ኣይኮነን።

እቲ ሓደ ካብ መስራቲ ምንቅስቓስ መንእሰያት ዝነበረሞ፡ ሓላፊ ኣይንገብረካን ምስ በልዎ ቀልጢፉ ዝረሓቖም በዓል ሰለስተ ዲግሪ-መናን፡ “ኣነ ብጣዕሚ ዝመሰጠትኒ፡ ንኣረጋይ ሓጎስ ዝሃብካዮ መልሲ’ያ።” ካብ’ቲ ብዙሕ መደረታቱ ነታ መልሲ ኣጽቢቑ ከም ዝዝክር እናኽርዖ’ዩ ርእይቶኡ ዝሃበ። እዚ እቲ ቋንቋታት እንግሊዝን እብራይስጥን ዝመልኽ፡ ኣግኣዚያን ኣብ እስራኤል ሓላፊ መዚዝዎ ዘሎ መንእሰይ’ዩ።

 እቲ ካብ ምንቅስቓስ መንእሰያት፡ ናብ ሰራዊት ሕድሪ፡ ካብኡ ድማ ምስ ምደፍአ ዝተረፈ፡ ኣብ ገዝኡ ኣግኣዚያናዊ ክብሪታት ክሕሉ ኢሉ ቀይሕ ጸብሒ ዘዳለወ በጽሒ፡ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ’ቲ ዝነበርዎ ቤት መግቢ ኮይኑ፡ ኣንጻሩ ዝንቀሳቐሱ ሰባት ከይመጽኡ ክሕሉ’ዩ ወሲኑ።    እቲ መስራቲ ኣግኣዚያን፡ ዘለዎ መደባት ከዕልሎምን፡ ዝመጽኣሉ ምኽንያታት ክዝርዝረሎምን ኣይሓተትዎን፡ ኣይተጸበዩን። ገጹ ብምርኣዮም ጥራይ ዕጉባት ስለ ዝነበሩ፡ ኪኖኡ ዝኾነ ሕቶ ኣይመጾምን።

  እቲ ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ቤት መግቢ ኢትዮጵያውያን ዝነበረ በጽሒ፡ ብውሽጡ ነቶም ኣብ ኣተዓባብያኡ ተዛርዮም ዝሃርምዎ ዝነበሩ ሙስሊም፡ ሽዓ ምሸት ክረኽቦም ተመነየ። ናብ ባሕሪ ገጾም ዝኸዱን፡ ካብ ባሕሪ ዝምለሱን እናተመልከተ ኸሎ፡ ካብ ውሽጢ ስሙ ክጽዋዕ ስለ ዝሰምዐ፡ ብሓጎስን ብፍርህን “እሂ፡ ጸዊዕኩምኒ? እንታይ ክእዘዝ?” ደንበርበር ኢሉ ክወድቕ ክሳብ ዝደሊ እናተሃንፈፈ ኣተወ።

 “ቅድሚ ንኹሎም ኣባላት ምርካብና፡” ኢሉ ዘረባ ጀሚሩሎም እቲ ሰብኣይ። “ቅድሚ ንኹሎም ምርካብና፡ ገለ ገለ ነጥቢታት ክንዛረበሎም ደልየ ኣለኹ። ንሱ ድማ፡ እቲ ኩሉ ክንገልጾ ዝጸናሕና፡ ኣብ ቦታኡ ኮይኑ። ኣብ’ዚ ቀረባ 100 ዓመት ክንገብሮ ዘጸግመና ሓደ ነጥቢ ኣሎ። ንሱ ድማ፡ ትግራዎት ዓዶም ገዲፎም ናብ ናይ ሕጂ ኤርትራ ክመጹ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ እዩ። እዚ ሕጂ ደጋጊምና ንዛረበሉ ምኽንያት ንኹሉኹም ርዱእ ይመስለኒ። ታህዲድ ፍርቂ ሓይሊ ስለ ዝኾነ።” ዘረባኡ ከይወደአ፡ መሪሕ “እወ፡ ተስፉ ኣጽብሃ’ውን ከምኣ’ዩ ዝብለና ነይሩ። ኣብዚኣ ይሰማማዕ’የ ምሳኻ። ታህዲድ ወሳኒትያ”

“እስከ ሓንሳብ፡ ርእይቶ ሃብ ዝበለካ ሰብ የለን፡ ከምኡ እንተደሊኻ ድማ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ፡ ክብሪታትና ሓሊኻ ክኸውን ነይርዎ።”

“ይቕሬታ!” ካብ’ቲ ዝነበሮ ጸግዒ፡ ናብ ግዳም ወጺኡ ኣብ ብርኩ ተደፊኡ ይቕሬታ ሓቲትዎ። “ሕራይ ኪድ ኮፍ በል! ከምኡ ከይትደግም።” ኣጠንቂቕዎ እቲ ሰብኣይ።  ካብ’ቲ፡ ናይ ሃጸይ ቴድሮስ ስእሊ ዘለዎ ብርጭቆ ማይ እናመዓጐ፡ “እቲ ዝበልኩኹም ርዱእ’ዩ ምሽ?” መልሲ ከይተጸበየ። “ምስጢር ክሕሎ ኣለዎ!” ወሰኾም።

ካብ ሰለሰቲኦም ናይ ርእሲ ምንቕናቅ ምልክት ኣርእዮም፡ ዝደልዮ መልሲ ሃብዎ። ብዘይካ’ቲ ክቕበሎ ዝኸደ፡ እቶም ክልተ ዝያዳ ስለ ዝቀራረቡ እታ እቲ ሰብኣይ ዝበላ ሓሳብ ብውሽጦም’ውን ይደልይዋ ነይሮም’ዮም። ኣብ’ቲ ንቃላቱ እናደጋገሙ ዝገበርዎ ርክባት፡ እቲ ንትግራዎት ናብ ናይ ሕጂ ኤርትራ ምምጻእ ማለት ክውንነታዊን ቅቡልን ከም ዘይከውን ኣብ መደምደምታ ይበጽሑ ነይሮም’ዮም። ባዕሉ እቲ ሰብኣይ ክሳብ ዝዛረቦም ግና ካብ ክልቲኦም ንላዕሊ ናብ ካልእ ሰብ ኣየካፈልዎን።

 “ከም ዝተረዳእኩዎ እንተኾይኑ፡ ዳርጋ ኩሉኹም ኣብ ካልኦት ውድባትን ምንቅስቓሳትን ናይ ጸጋማውያን ነይሩኩም፡ ሓቀይ?” ናብ ኩሎም እናጠመተ መልሶም ተጸበየ። ናብ ዝርዝር ከይኣተዉ ብኣወንታ መለሱሉ። እታ ጓል ግና፡ ንመጀመርታ ግዜ ትጽዋዕ ምህላዋን፡ ናብ ዝኾነ ሓላፊ ተዋሂባ ከም ዘይትፈልጥን ሓበረት። ብዘይካ’ቲ ቀዳማይ ሰብኣያ፡ ሰለስተ ግዜ ተመርዒያ ከም ዝተፋትሐትን፡ ምስ’ቲ ናይ ሕጂ ሰብኣያ’ውን ጽባሕ ሰንበት ናብ ቤት ፍትሕ ክትከይድ ምዃናን ኣስፊሓ ብምግላጽ፡ ዘረባ ጠጠዉ ኣቢላ ገጽ ገጾም ጠመተቶም። እቲ ሰብኣይ መልሲ ኣይሃባን፡ ዝተገደሰላ’ውን ኣይምሰልን።

“እሞ ነዚ ኣግኣዚያን ገድፍኩሞ ናብ ካልእ ከይትኸዱ እንታይ ውሕስነት ኣሎኒ?”

“ኣይፍለጥን ንሱስ፡ ማለት’ሲ፡ ከም ኩነታቱ ዝሓሸ መዳሪን ዝሓሸ ሰባኺን እንተመጺኡ ብውዕል ኣይንእሰርን። ኣነ ንርእሰይ ናብ ዝበለጸን ናብ ዝሓሸን ብሓፈሽኡ ናብ ሓድሽ፡ ናይ ምኻድ ልምዲን ድልየትን ኣሎኒ። ኣብ ዝኾነ ውድብ ወይ ምንቅስቓስ ልዕሊ ክልተ ዓመት ክጸንሕ ኣይክእልን’የ” መሪሕ’ዩ ቀዲሙ መልሲ ሂቡ።

“ኣነ ብወገነይ፡ መራሒ ናይ ምዃን ዕድለይ ሰፊሕ እንተኾይኑ፡ ናብ ካልእ ዝጥምተሉ ምክንያት ኣይህልወንን’ዩ። ግና መራሒ ወይ ሓደ ካብ መራሕቲ ናይ ምዃን ተኽእሎታት ከተፍልጠኒ ኣሎካ።” ብእንግሊዝ’ዩ ተዛሪብዎ። “ጽቡቕ፡ ዝደለኻዮ ከም ዝተቐበልካ ውሰዶ፡ ንስኻኸ?” ናብ’ቲ ኣብ ደገ ዝወዓለን ናብ ውሽጢ ክኣቱ ጸዊዖሞ ክነሶም ውጽእ እትዉ እናበለ ዘምሰየን፡

“ኣነስ ሞተይን ህላወይን ምስ ኣግኣዚያን እዩ። ብፍላይ ብረትን ካራን እንተሂብካኒ፡ ወይ እንተፍቂድካልና? ካብ’ዞም ኣብ’ዚ ዘለዉ ምጀመርኩ”

“ስምዒታዊ ስከ ኣይትኹን፡ ቀዲምና ክንውደብን እኹል ገንዘብ ከነዋህልልን ኣሎና። ሓንቲ ብረት ሒዝካ ናብ ውግእን ናብ ምቕታልን ኣይክየድን እዩ። ንዓኻን ንብረትካን ምስ ማረኹኻ እንታይ ትገብር?” ብስለቱ መዚኑ፡ ብዘይካ ገንዘቦም ኣካሎምን ኣእምሮኦምን ዘየድልዩ ብዙሓት ገፋፊጡ ይብገስ ከም ዘሎ ብምዕዛቡ ጎሃየ።

  

                                                                      ተፈጸመ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s