ምእካብ፡ ንጠቓሚ ምብትታንን ምጥርናፍን! 3ይ ክፋልን

                    ምእካብ፡ ንጠቓሚ ምብትታንን ምጥርናፍን!

   እቲ ገንዘብ ኣብ ከመይ ዝበለ ጥቕሚ ከም ዘውዓልዎ፡ ብግሉጽነት ክገልጸሎም ዝጸንሐ፡ እቲ’ኳ ሙዚቀኛታት ስርሖም ከይጅምሩ ጠንቂ ኮይኑ ዝጸንሐ፡ ካብ ጀርመን ዝመጸ ወሃቢ ጸብጻብ፡፡ ካብ ተወለድቲ ሕቶታት ክስዕብ ብምርኣዩ፡ ኣብ’ቲ ስተጅ ደው ዝብሎ ደቓይቕ ክነውሕ፡ ምናልባት ናብ ሰዓታት ክሰጋገር ስለ ዝኽእል፡ ሞባይሉ ናብ’ቲ ክሓትት ዝደለየ መንእሰይ ኣነጻጺሩ፡ ብእዝኒ ሞባይሉን ብእዝኑን ክሰምዕ ጀመረ። እታ ሕቶ ንበይና ዲያ ወይ ካልኦት ሕቶታት ከስዕባ’የን ብዝብል ዓይኒ ናብ’ቶም ኣብ ፊቱ ዝነበሩ ተለወድቲ ምጥማት ቀጸለ። እቲ ሓታታይ፡ ነታ ሓንሳብ ዝሓተታ ሕቶ ደጋጊምካ ናይ ምንጋር ልምዲ ኣለዎ። ኣይሰምዓን ከይከውን ካብ ዝብል ስግኣት ዝተበገሰ ድማ ይመስል፡ ወይ ድማ መብዛሕቲኡ ተሳታፋይ ናይ’ቲ ርክብ፡ መንፈሱን ቀልቡን ካብ’ቲ ኣደራሽ ወጻኢ ኣብ’ቶም ብርሑቕ ዝከታተልዎ ዘለዉ ስለ ዘተኮረ ይኸውን ደጋጊሙ ዝሓተተ። ኮይኑ ግን፡ ሕቶ ጥራይ ዘይኮነስ ትርጉም ናይታ ሕቶ’ውን ከብርህ ክብል እታ ኣብ ውሽጡ ዝነበረት ምስጢራዊት ድልየት ቦግ በለት፡

 “ማለት’ሲ ዝኾነ ሰብ ክኸይድ እንተደልዩ’ሞ፡ እታ ዝበልኩማ ድማ ክብርቲ እንተኾይናስ ናበየኖት ክኸይድ ከም ዘለዎ ክትምዕደና እየ ደልየ።” ብዛዕባ’ቲ ናብኡ ዝስዕብ መልሲ’ምበር፡ ብዛዕባ’ታ ንሱ ዘውጽኣ ምስጢራዊት ሕቶ፡ ኣየስተውዓለን። ኮፍ ምስ በለ፡ እቲ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ፡ ናብ’ታ ቡን ተፍልሕ ዝነበረት ኣደ ዝቐረበ፡ “ይትረፍ ንስኻ ኣብ’ዚ ዓዲ 6 ዓመት ዝተቐመጥካ፡ ኣነ’ኳ ኣብ እስራኤል ነይረ ብቐጥታ እተን ዝሓሰራን ዝኸበራን ፈሊጠየን ኣለኹ፡ ንዓይ ዘይትሓተኒ!” ሓውሲ ትዕቢት እናተአመዖ።

 “እሞ እንታይ ጸገም ኣለዎ ኣብ ቅድሚ ደቂ ዓዱ ብግልጺ ዝደለዮ ሕቶ እንተሓተተ” እቲ ምስጢራዊ ደጋፊ ህግደፍ’ዩ ንጉሉጽነት ናይቲ ኣብ ማእከሎም ዝነበረ መንእሰይ ዝደገፈ።Img_2546

“ኣይገርመካን! ዝደለኹሞ ሕተቱ ምሽ ይብል ኣሎ፡” እታ ቡን ተፍልሕ ዘላ ኣደ እያ። ንምትብባዕ ዝኣክል። ሓታታይ ብናይ የማንን ጸጋምን ርእይቶታት ከይተደሃለን ከይተተባበዐን፡ መልሲ ንምጽባይ ኣፉን ገጽን ወጢሙ ነይሩ።

  “ካልእ ሕቶ እንተሃልይኩም ምስ’ዚ ናይ’ዚ ሓውና ወሲኸ ክምልሰልኩም?” እቲ ጋሻ ተቐባሊ፡ እቲ ምኽንያት ናይ’ዚ ግሉጽነት ዝመልኦ መደረ ዝኾነ ዝኣረገ መንእሰይ፡ ኣርባዕተ ጠራሙዝ ቡራ ምስ ሰተየ፡ ረስኒን ትብዓትን ብሓባር ኣትዮሞስ።

 “ጽቡቅ ኢኻ ዘለኻ፡ ጥራሕ እቲ ብዝሒ ገንዘብ ከይጠቐስካዮ ከይትሓልፍ፡ ልዕሊ 3 ሽሕ ኢሮ ዝኸፈልና ከይመስሎም፡ ከዘኻኽረካ ኢለ’የ”

 “እወ ኣይትተሃወኽ እምበር ክበጽሖ እየ። ምጽብጻብ’ኮ ምጽብጻብ እዩ። እቲ ቅብሊት’ውን ሒዘዮ ስለ ዘለኹ፡ ነቶም ክትርእይዎ ትደልዩ ከርእየኩም ይኽእል’የ።” ንኹሎም  ብዓይኑ ድሕሪ ምዝዋር፡ “ካልእ ሕቶ እንተዘይብልኩም፡ ናብ መልሲ ናይ’ዚ ሓውና ክሰግር፡”

 እቲ ደጋፊ፡ ዛዕባ ናይቶም ተጋባእቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ብኸመይ ንኣልዮ ዘይምዃኑን ከም ዘሐጎሶ ምስ ነብሱ ይዛረብ።

  ሓደ ኣብ ማእከል ናይ’ቲ ተኣካባይ ዝነበረ ብዕድመ ዝነኣሰ፡ ቀዲሙ ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ፡ ነብሱ ደድሕሪ ኢዱ እናስዓበ “ሕቶ ነይራትኒ ንዓይ፡ ማለት’ሲ ከም’ዚ ኣላይና ዝገለጾ ኣስታት ሰልስተ ሽሕ ኢሮ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ትኸፍልወን እንተኾይንኩምሲ፡ ነዘን ኣሕዋትና ከምኡ ዓይነት ስራሕ ዘይነማጻኣለን? ስለምንታይ ኣብ ክንዲ ናብ ጸዓዱ ናብ ደቂ ዓድና ዘይንኸይድ? ከም ሕቶን ርእይቶን እየ ሓሲበያ” ንሱ’ውን ሰለስተ ግዜ ደጋጊሙዋ’ዩ ነታ ሕቶ። ካብ’ቲ ሕቶታት ተቐቢሉ መልሲ ንኽህቦም ዝዳሎ ዝነበረ ሰብ ድማ ፍቓድ ኮፍ ናይ ምባል ተዋሂብዎ ኮፍ በለ። በታ ሕቶ ዘይተደነቓን ዘይተሓጎሳን ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ክበሃል ኣይከኣልን። ንኣብነት’ኳ ኣብ የመናይ ወገኑ ኮይና ንዓኣ ቡራ፡ ንወዳ ጸባ ተጥቡ ዝነበረት ኣደ፡ “ስራሕ’ኳ ምረኸብና ወደይ፡ ስራሕ ስኢንና ናብ ሶሻል ክንመላለስ እግርና ሓቢጡ’ዩምበር ዘሎ” ኣድናቖታ ገሊጻ መልሲ ናይታ ሕቶ ክትሰምዕ፡ ነቲ ዝጠቡ ዝነበረ ህጻን ጡባ ኣግዲፋ መልሲ ክትሰምዕ ተወረመት።  

  “ካልእ ሕቶ ዘለዎ?’ ናብ ኩሎም ጠመተ፡ “እምበኣር ሕቶ እንተዘይብልኩም ናብ መልሲ ክንሰግር።” ደጊሙ ናብ ኩሎም እናጠመተ።  “እታ ቀዳመይቲ ሕቶ፡” ኢሉ ነታ ሕቶ ክዝክራ ተጋደለ። “ካልኦት ወይዘራዝር ነይረን፡ ግና እቲ ንኣጋይሽ ክቕበል ዝተመረጸ ስብ ናብኣ ወሲዱና፡ ስለምንታይ እንተበልናዮ፡ ‘ገንዘብ ኣብ ዘይብሉ እዋን ትቕበሎ’ሞ፡ ወርሓዊ ካብ ገንዘቡ ብቐጥታ ናብ ሕሳባ ከም ዝኣቱ ትገብር፡ እዚ ኩለን ዝገብራኦ ኣይኮነን። ንሳ ብነብሳ ጥዕይቲ ኮይና’ያ ብፍላይ ንደቂ ኣከለ ብጣዕሚ’ያ ትኣምነና። ኩሎም ብልቓሕ ዘሕደርኩዎም ደቂ ኣከለ፡ ደመወዞም ምስ ወረደሎም በዚኣ ጌሮም’ዮም ዝሓልፉ፡ ገንዘበይ ወሲዱ ዝተሸረበ ወዲ ኣከለ የለን ኢላያ ተመስግነና።’ ኢሉ ኣውጊዑና ስለ ዝነበረ ንሕና ድማ እቲ ምስ ደቂ ዓድና ዘለዋ ዝምድና ክብተኽ ኣይደለናዮን። እቲ ገንዘብ ድማ፡ ቅድሚኡ ዘይተኸፈለ ሕሳብ ስለ ዝነበሮ ኢና ብጥቕሉል ከፊልናዮ፡ ስለ’ዚዩ ኸኣ ሰለስተ ሽሕ ኢሮ በጺሑ። ቁሩብ ሞቑሽሽ ወሲኽናላ ነይርና ኢና” ነታ ቀዳመይቲ ሕቶ ብግሉጽነት ስለ ዝመለሳ፡ ካብ’ቶም ኣብ’ቲ ኣደራሽ ዝነበሩን ክብ’ቶም ብመንገዲ ፈይስ ቡክ ብላይቭ ዝከታተሉ ዝነበሩን ብርቱዕ ናይ መተባብዒ መልኣክቲታት በጺሕዎ። ነቲ ምስጋናን ጨብጨባን ክስእል እታ ዝዛረበላ ዝነበረ ማይክ ካብ ኢዱ ወዲቓ ተሰበረት። ሙዚቀኛታት ሕርቃኖም ክቆጻጸሩ ኣይከእሉን። ዋላ’ኳ ካልኣይቲ ማይክ እንተነበረቶም  እታ ጽብቕቲ ማይክ ስለ ዝሰበረሎም ቁጠዐኦም ኣብ ገጾም በሪሁ ተራእየ። ንሱ ግና ብዙሕ ዝተገደሰ ኣይመስልን። ‘ካብ’ቲ ዝተዋጽአ ገንዘብ ክንገዝኣልኩም ኢና ጸገም ዘለዎ ኣይኮነን፡” ነታ ዝተረፈት ማይክ ከቐብልዎ ብኢዱ እናመልከተ።

  “እታ ካልኣይቲ ሕቶ ምስኣ ተኣሳሲራ ትኸድይ ኮይና ትስመዓኒ፡ ንሱ ድማ ፍቓደኛታት ንዝኾና ኣሕዋትና፡ ነታ መሓዛና ከተሰልጥነን ክንነግራ ኢና። ናይ መሰልጠኒ ገንዘብ ክንከፍላ ምዃንና ዘጠራጥር ኣይኮነን፡ ምኽንያቱ ቀሊል ልምዲ ዝሓትት ስራሕ ኣይኮነን ምንዝርና። ንዝመጸ ወዲ ኣከለ ካብ ናብ ካልእ ዝኸይድን ገንዘቡ ናብ ካልኦት ዓሌት ካብ ዘጥፍኦን ናብ ኣሕዋቱ ከጥፍኦ ከም ዘለዎ ጽዑቕ ጎስጓስ ከነካይድ ኣሎና። ንሰን ድማ ወግሐ ጸብሐ ሰባእይ ካብ ዝፈትሓ፡ እሞ ድማ ዋላ ሓንቲ ረብሓ ዘይብለን ካብ ዝተርፋ፡ ብዙሓት ብናይ ውትራን ሕማም ዝተጠቕዑ ስለ ዘለዉ፡ ብመሰረቱ ኣብ’ዚ ናይ ስደት ሃገራት እቲ ቀንዲ ጸገም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ንሱ ስለ ዝኾነ፡ ክፍትሓሉ ዝኽእል ሜላታት ክንፈጥር ኣሎና። ስለ’ዚ ድሕሪ’ዚ ናይ ሎሚ ርክብና ፍቓደኛታት ዝኾንክን ኣሕዋትና ክንምዝግበክን’ሞ፡ ብፍላይ ብዝሕ እንተኢልኩን ጽቡቕ ነይሩ። ንዓኣ ብዙሕ ገንዘብ ክንከፍላ ስለ ዝኾንና ክትጅምረልክን ትተባባዕ ትኸውን፡” እምነቱን ሓሳባቱን ከየዕረፈ ክገልጽ ወዓለ። በቲ ሓሳብ ዘይተመሰጠ ኣይነበረን ክበሃል ይከኣል። ክምዝገባ ዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ትጽቢቱ ወጻኢ ኮና፡ ዳርጋ ኡለን ኢደን ሓፍ ኣቢለን ክምዝገባ ከም ዝደልያን ነቲ ሓሳብ ብምምጽኡ ከመስግነኦ ከም ዝደልያን ገለጻ። ኣመስገናኦ  ድማ።

  “እምበኣር እቲ ኮርስ መታን ክትጅምራኦ፡ ቀዲምክን ጂም ክትጅምራ ኣለክን፡ ብጎድንኽንን ብቕድሚትክንን ዘሎ ስጋ ኣጥፍኦኦ፡ እታ ቀዳመይቲ መምዘኒት ቅርጺ ኣካላት እያ። ሕጂ ግና ውራይ ምዝንጋዕና’ሞ ንግበር፡ ድሕሪ’ዚ ናይ ሎሚ መደብና ምዝዛሙ ኣብ ኣፍ ደገ ተጸበያኒ ኢኽን ከመይ ጌርና ነቲ መደባት ንጅምሮ ክንዘራረብ ኢና። እቲ ኣብ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዘሎ  ህርፋንን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ጸገም ገንዘብን ዝፍትሓሉ ሜላ ስለ ዝረኸበ፡ ብስም ደቂ ኣከለ ምስጋና ከም ዝግብኦ እናገለጸ ኩሎም በቢሓደ ክሳብ ዘመስግንዎ ጠጠው ኢሉ ተጸበየ። ምስጋናኦም ምስ ገለጹ፡ ተለፎኑ ናብ ጅባኡ ከቲቱ ርእሱ ኣድኒኑ ምስጋና መሊሱ ናብ’ቶም ዝጽበይዎ ዝነበሩ ደቂ ዓዱ ተጸንበረ። ካብ’ዚ ዝቐጸለ መድብ ደርፍን ሳዕስዒትን ጽቡቕ ክሰላሰል ኣምስዩ።

                                                              ተፈጸመ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s