ዕቋር ናፍቖት ሓጺር ዛንታ ብሽሻይ ገብረሃንስ

                    ዕቋር ናፍቖት  
              ሓጺር ዛንታ  ብሽሻይ ገብረሃንስ

      ድምጺ ኣደኡ ካብ ዘይሰምዕ ዓመታት ዘሕለፈ ኮይኑ ተሰሚዕዎ። ቅድሚ ክልተ ሰሙን ረኺብወን ነይሩ’ዩ። እቲ ሽዑ ብዕላለንን ብምትብባዓንን ዘስተያኦ ማይ ክነቅጽ ስለ ዝተፈለጦ ድማ’ዩ ካብ’ቲ ጠሊ ዝመልኦ ቃላተን ክረዊ ዝተሃወኸ። እንተኾነ ክድውል ክሓስብ ከሎ ጥራይ ኣብ ኣእምሮኡ ሰለስተ  ሕቶታት ስለ ዝመጽእዎ፡ ተረጋጊኡን ተኣማሚኑን ደዊሉ ኣይፈልጥን።

 

     1ይቲ  “መስመር ተለፎን ይኣትወለይ ዶ ኣይኣትወለይን” ትብል’ያ?

     2ይቲ  “እተን ተልፎን ዘለወን ጎረበትና ይቕበላኒዶ  ኣይቅበላንን?”

     3ይቲ   “ኣደይከ ኣብ ገዛ ትጸንሕ’ዶ ኣይትጸንሕን?” ዝብላ’የን።

እዘን ሰለስተ ሻቕሎት ዝፈጥራሉ ሕቶታት ሰጊሩ ንኣደኡ እንተረኺብወን ግና፡ ንኣዋርሕ ዝኸይድ ሞራልን ሓይሊን ሰኒቑ’ዩ ዝፍለየን። ሞራል ይህብኦ፡ እቲ ዘበርከቶ፡ ካብ ምብዝሑ ዝተላዕለ ዝርስዖ ሓገዛት ንቤተሰብን ንፈተውቲ የዘክራኦ፡ “እንዳ ባህታ መሪቖምኻ፡ እንዳ ለገሰ፡ ልግስኻ ይሰስን ኢሎምኻ፡ እንዳ ባህረ ምስ ከድኩ ዘኪሮምኻ፡ እንዳሓትነኻ ለተንሰአ፡ ድርኩኺት ገዘአን ርግጽ ከብል ከለኹ ኣትሒዘን ክሳብ ዝወጽእ ይምርቓኻ ነይረን።”

 “ንስኺኸ እንታይ ትብሊ?” እና ሰሓቐን ብውሽጡ ፍናን እናተሰመዖን’ዩ ኣብ መንጎ ሕቶ ኣምጺኡለን።

ፍሽኽታአን ኣብ ብመንፈሱ እናንበቦ፡ “ሓንሳብ’ንዶ ጽናሕ! ኣነ ዝብሎ ዶ ጠፊኡካ?”

“ሕራይ በሊ ቀጽሊ” ሽዑ ግዜ ንምርካበን ይሽገር ስለ  ዘይነበረ ክፉትን ዝርዝራዊን ዕላል ከዕልሉ ስክፍታ ይፈጥረሉ ኣይነበረን።

 ሕራይ ከይበላ ዕለለን ቀጺለን፡ “እንዳ ሓውቦኻ ሳላ’ታ ዝገዛእካሎም ሳላር፡ ዓዲና ካብ’ቲ በሪኽ ገዛኦም ብርሃን ክፈሳ ምስ ጀመረ፡ ብኡ ዝሓልፍ ዘበለ ከይመረቐካ ከም ዘይሓልፍ ነጊሮምኒ፡ እዋእ፡ እቶም ብኡ ዶብ ዝሰግሩ ግን፡ ብርሃን ንመንገዶም ዕንቅፋት ኮይኑዎ፡ ምሸት ምሸት እምኒ ደርቢዮም ክሰብሩዋ ይፍትኑ’ዮም ኢሎሞም።” ኣግርሞቱን ሕቶታቱን ክገልጸለን ዕድል ከይሃብኦ ዕላለን ቀጺለን። “ደሓር ደኣ እቲ ውሽማ ጓሎም ካብ’ቶም ወተሃደራቱ ዋርዲያ ከሕድረለን ጀሚሩ ነተን ሊቸታት፡ ሰብኣዮም ሰበይቶም ምሸት ከይተሸገሩ ናብ ሽንቲ ይወጹ ይምለሱ። ሎሚ ደኣ ኣዋርሕ ኮይኑ እምኒ ካብ ዘየዐንቅፎም።” ዕላለን ኣይወደኣን፡ ግናኸ ሰሓቕን ሓጎስን ተፈራሪቖም ምኽኣል ስለ ዝሰኣኖም “ስምዕኒስከ!” እናተገረመን እናተሓጎሰን። “ስምዕኒ’ሞ ኣደይ፡ “ውሽማ ጓሎም ዲኺ ዝበልኪ?”

“እንታይ’ሞ ኮይንካ? ብኣግርሞቱ እናተገረማ? እታ ሓፍትኻስ ክሳብ ሕጂ ኣብ’ቲ መዝርዕ ዲያ ዘላ፡ ኣይተበገሰትን?” ከየሰክፍኦ ኢለን’የን ቀዲመን ዘየምጽኣኣ’ምበር ሻቕሎተን ሰማይ ካብ ዝዓርግሲ ነዊሕ ኮይኑ’ዩ። እቲ ዘለዎ ጭንቀት ይኣኽሎ ስለ ዝብላ’የን መስሓቕ ዝመስል ዕላል ገረን ዘረባ ዝጅምራሉ።

 

                                                ###       ###      ###

Italy-Migrants-Commemoration

    ሽዑ መዓልቲ ነደኡ ክረኽበን ድዩ ኣይክረኽበንን ሕቶ ኮይኑዎ ተረቢጹ’ዩ ነይሩ። ተለፎኑ ድሕሪ ናይ ሰለስተ ግዜ ጻውዒት ንቡር ውቅዒት ኣስመዓቶ፡ “ጢጥጥጥጥጥጥ! ዝላገጹን ኣብ መንጎ ኣትዮም “መን ክብል ንመን ደሊኻ ከመይ ደሓንዶ” ዝብሉን ካልኦት ረበሽቲ ድምጺታትን ካብ ምስማዕ ተገላጊሉስ ድሮ’ኳ እተን ዝተጸበየን ሰበይቲ ተቐቢለናኦ። ጎረበቶም’የን፡፡ ስድራቤቱ  ናብ ከተማ ካብ ዝሰግሩ ጽቡቕ ክቐርባኦምን ምስ ከተማ ከላልይኦምን ኣፍቂደንየን። ከተማ ድሕሪ ምእታዎም ናይ ተለፎን መሰመር ዝነበራ ከተማ፡ መስመራ ስለ ዝተቖረጸ ኮይና ተሪፋ ናይ ገዛ ተለፎን ምጥቃም ጥራይ’ያ እታ ዕድል። ንሳ’ውን ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ብመንግስቲ ተኣጊዳ። ብዘይካ’ቶም ኣቐዲሞም ዘውጽኡ፡ ካልኦት ሓደስቲ ከውጽኡ ኣይተፈቐደሎምን። ክንደይ ስድራቤታት ኣብ ናይ ጎረበት ኣደራዕ ወዲቐን።

 “ሃለዉ!” ካብ ታሕጓስ ዝተላዕለ ድምጹ ካብ መጠን ንላዕሊ በሪኹ ነይሩ። እንተኾነ ኣየቕለበሉን። እተን ተለፎን ዝተቐበላኦ ኣደ፡ “ሃለዉ! መን ክብል? መን ኢኻ? ንመን ደሊኻ?” ኣከታቲለን ሓተታኦ። ብዙሕ ደዋሊን ደሃይ ሓታቲን ስለ ዘሎ ከረጋግጻ ብምሕላን። “ኣነ’የ! ኣነ ኣድሓነ” ኣድሓነ ወደን ንለተገርጊሽ፡” መለሰ፡ ኩርዓትን ስክፍታን እናተሰመዖ። ቅድሚ ክልተ ወርሒ ኣቢሉ “እዚ ኹሉ ብተለፎነን እናራኸባና፡ እዚ ኹሉ ናብ ከተማ መጺእና ኩሉ ኣርእየናናስ፡ ገለ ናይ ቡነን ዘይትሰደለን” ዝብል ጠለብ ካብ ወላዲቱ መጺእዎስ ብሓጎስ’ዩ ተቐቢልዎ። ኣይደንጎየን 200 ዶላር ኣመሪካ ሰዲዱለን ነይሩ። ኣብ ዝደወላ ሰዓት ከመስግናኦ ጥራይ ልዕሊ ዓሰርተ ደቒቕ የሕልፋ። ነቲ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጠሓለ ቦኹሪ ወደን ከይዘከራሉ ተፈላልዮም ኣይፈልጡን። ዋላ’ኳ ምስ’ቲ ወደን ዘይፋለጥ እንተኾነ፡ ብዕላለን ጥራይ ምሉእ ስእሊ ክሕዝ ክኢሉ’ዩ። ሽዑ ድማ ከየልዕላሉ እናተሰከፈ’ዩ ዝዛረብ ነይሩ።    

  ነጺ ጽሑፍ ብድምጺ ንምክትታል  ኣብ’ዚ ናይ ኤረና መደብ ምጥዋቕ ይከኣል

“እሞ ኸመይ? እቶም እስራኤልከ ሰላም ዶ ይህቡኹም ኣለዉ?” ናይ እስራኤል በቢሕማቑ ጥራይ ስለ ዝሰምዓ። ኣብ ዝደወላ ዕለት ከይሓተታኦ ኣይሓልፋን። ዘረባ ከሕጽርን ንኣደኡ ቀልጢፉ ንኽረኽበንን ጥራይ ካብ ምህዋኽ፡ “እወ ደሓን’ዮም ከም ድላይኩም ንበሩ ኢሎምና።” “ናይ ብሓቂኻ ዲኻ? ኣሰይ፡ ዕልልልል ዕልልል፡” ክልተ ደቀን ኣብ መንገዲ ስለ ዘለዉ፡ ብዕንባባ ክቕበሉዎም እናተመነያ። “ኣሰይ ግዲ፡ እቶም ደቅና ክኣትዉ ምስ ቀረቡዶ ድኣ ከየውጽኡኹም?  ኣይውዕልዎን ደቂ ኣምላኽ እንድዮም!” “ከም ድላይኩም ንበሩ ዝበሉናኮ ናብ ኣፍሪቃ ምስ ተመለስና’ዩ” እቲ ጌና ኣጸቢቑ ዘይተዘርገሐ ሓበረታ ፈነወለን። “ከምኡ ዝብል ኣይሰማዕናን!” ሓውሲ ሕርቕ ኢለን። “እታ ኤረና ከምኡ ክትብል ኣይሰማዕናያን፡ ዋይ እሞ ከይሰማዕኩዎ ዶ ድኣ ሓሊፉኒ?” ነቲ ሓንሳብ ምስ ተወለዐት ምስ መብራህቲ ትመጽእን ትኸይድን ራድዮ ኤረና እናዘከራ። “ኣደይከ ኣብ ገዛዶ ትህሉ?” እቲ ዘደወሎ ምኽንያት ከየስለጠ ገንዘብ ከይትውድኦን ደጊሙ እንተደዊሉ መስመር ከይትኣብዮን እናሰግአ። “እወ ይህልዋ’የን፡ ኣቐድም ኣቢለን’የን ካብ’ቲ ዝወዓለኦ ጽንብል ተመሊሰን።” ይህወኽ ከም ዘይነበረ፡ “ናይ ምንታይ ጽንብል?” ክብል ሓተተን። “ናይ’ታ ጓለን፡ እታ ኣብ ኤውሮጳ ዘላ ጓለን በርዝደይ የብዕላ ነይረን’ተን ኣደኻ ጻድቃን።” እቶም እንዳ መጎስ ከኣ ወዶም ናብ ካናዳ ኣትዩ ንኹልና ዓዲሞምናስ ኣነ ተለፎናት ከይትስእኑኒ ክብልየ ተመሊሰ’ምበር ንዓይ’ውን ኣይምረኸብካንን”

                                                                   ይቕጽል

One comment

 1. ዕቋር ናፍቖት፡ ብጣዕሚ መሳጢትን ተሃራፊትን ዛንታ፡ ሃረርታ ካብ ዘሕድራ ዛንታታት ስደትና ኮይና ረኺበያ ብፍላይ ዋሕዚ ኣዘናትዋ፡ keep it up we are waiting for the upcoming parts.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s