ሞትን ሓወልትን ተ/ሚ ሃብቶም ሸሪፎ

                ሞትን ሓወልትን    ትርጉም ብሃብቶም ሸሪፎ

ፕሮፌሰር ፡ ኣብ ውሽጢ ቤትጽሕፈቶም ናብዝን ናብትን ክብሉ ይርኣዩ። ሚዛኖም ንምሕላው ንኽሕግዞም ፡ ክልቲኡ የእዳዎም ብድሕሪ ዝባኖም ጥምር ኣበልዎ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምሉእ መዋእል ስረሖም ኣጋጢምዎም ዘይፈልጥ ግድል ስለዘጋጠሞም’ዮም ጭንቀቶም ሰማይ ዝዓረገ።
ክልተ ሰባት ፡ ሓደ መንእሰይን ሓደ ብዓል ጸጋ ዕድመ ፡ ኣቡሓጉኡ ነቲ መንእሰይን ። ሓደጋ መኪና ምስ ኣጋጠሞም ኣላቒብካን ኣላፊንካን ናይ ንሓደ ሰብ ጥራይ ክኣክል ዝኽእል ጥዑይ ኣካላት ሒዞም’ዮም መጽየሞም። ካብዞም ክልተ ሰባት ዝተረኸበ ጥዑይ ተረፍ ሓደጋ ኣካላት ንምውካስ መዘክሮም ከፈቱ

– ክልተ የዒንቲ ሓሓንቲኦም
– ክልተ እግሪ ሓሓንቲኦም
– ሓንቲ ልብን ሓደ ምሉእ ሓንጎልን ። ልቢ ናይቲ መንእሰይ ክተከውን ከላ ፡ ሓንጎል ክኣ ናይቶም ሽማግለ። ካልእ ናይቲ መንእሰይ ልዕሊ መዓጥቓኡን ትሕቲ ክሳዱን ዘሎ የዕጽምቲ ክገጣጠም ናብ ዘይኽእለሉ ደረጃ ምብጽሑ ካብ መዘክሮም ነበቡ።
ንፕሮፌሰር ዘጨነቖም ፡ ናይዞም ግዳያት ጉዳኣት ኣካላቶም ዘይኮነ ፡ ናይ ሓሳቦም ዘይምስናይ ነበረ። እቲ መንእሰይን እዞም ሽማግለን ፡ ኣብ ነገራት ዘለዎም ኣረኣእያ በበይኑን ዘይቀራረብን’ዩ።
ኣብ ዕውለት እንከለዉ’ውን ፡ እዚ መንእሰይ
” ቴክኖሎጂ” ክብል ከሎ
እቶም ሽማግለ ሰብኣይ ክኣ
” ሓመድከ ዕደ” ኢሎም ይምልስሉ። ቅድሚ’ዚ ሓደጋ ምኽሳቱ ፡ እዚ ዛዕባ’ዚ ኣርእስቲ እዞም ክልተ ግዳያት ምንባሩ ፕሮፌሰር ክግምቱ ኣይተሸገሩን።
“ኣካል ናይ ሓደ ሰብ ፡ ሓሳብ ናይ ክልተ ሰባት ከመይ ኢልካ’ዩ ክኸውን?” ፕሮፌሰር ንገዛእ ርእሶም ብትሑት ድምጺ ሓተቱ።
ብዙሕ እዋን ድሕሪ ከቢድ ሓደጋ ፡ ክልተ ዝነበሩ ሰባት ንሓደ ሰብ ጥራይ ክኣክል ዝኽእል ጥዑይ ኣካላት ሒዞም ይተርፉ’ዮም። መብዛሕታኡ እዋን ግን ፡ ተመሳሳሊ ዕድመ ፡ ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ብሓደ ስለዝነብሩን ስለዝጓዓዙን ፡ ተረፍ ኣካላቶም ኣላፊንካ ሓደ ሰብ ኣብ ምግባሮም ዝወሓደ ግዜን ጽዓትን’ዩ ዝወሰደሎም ኔሩ ንፕሮፌሰር።
ናይ ሎሚ ግን ፡ እቲ መንእሰይ ብትምህርቲ ኣብ ደገ ሓያለ ዓመታት ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ዓዱ ዝተመለሰ ክኸውን እንከሎ፡ ኣቡሓጉኡ ግን ፡ ብዘይካ እምነት ካልእ ዘይፈልጡ ምስኪን ባሕታዊ ነበሩ።
“ንክልቲኦም ካብ ምኽሳር ፡ ሓደ ኮይኖም ከምዝነብሩ ምግባር ካልኣይ ዘይብሉ ቀዳማይ ምርጫ ምኳኑ’የ ዝኣምን” በሉ ፕሮፌሰር ናብቲ እቶም ህሱያት ዘለዉዎ ክፍሊ እናኸዱ።
እቶም ናይ ፕሮፌሰር ውሳነ ዝጽበዩ ዝነበሩ ሓካይም ካኣ ብኣኽብሮት ተቐበልዎም
“እህህ ገለ ለውጢ ኣሎ ድዩ?”
” ንስኹም ንእትውስንዎ ትእዛዝ ኢና ንጽበ ዘለና” መለሰ ሓደ ካብቶም ሓካይም
” ኣነ ወሲነ’የ”
” ጽቡቕ ፡ ኣነ ኣዚና ዕድለኛታት ኢና ክብል ይደፍር ምኽንያቱ ናይ ክልቲኦም ግዳያት ልዕሊ ፍርቒ ኣካላቶም ዳኣ ይጉደል’ምበር ፡ ናይ ክልቲኦም መልሓሶም ኣብ ጽቡቕ ኩነታት’የን ዘለዋ ፡ ስለዚ ሓሳቦም ካብ ገዛእ ቃሎም ክንወስድ ንኽእል ኢና ኢለየ ዝኣምን።” በለ ሓደ ካልእ ሓኪም
” መልሓስ ጥራይ’ሞ እንታይ’ዩ ክዓብስ?” ድሕሪ ምባል ፡ ፕሮፌሰር እርጋን ዘንቐሎ ሰንከልከል ስለዝበሉ ከም ወትሩ ሚዛኖም ንምሕላው የእዳዎም ንድሕሪት ጠሚሮም
” ናይቲ መንእሰይ ሓንጎልን ፡ ናይቲ ሽማግለ ልብን የለዋን ሓቐይ?”
“እወ ፡ ግን ዋላ ዳኣ ኣነ ልዕሌኹም ኣይፍለጥ ፕሮፌሰር ፡ ናይቲ መንእሰይ መልሓስ ምስ ልቡ ናይቲ ሽማግለ መልሓስ ካኣ ምስ ሓንጎሉ ብግዝያውነት ኣላጊብና ፡ ሓደ ኮይኖም ናይ ምንባር ድሌት ተሃልይዎም ክንሓቶም ግቡእ ይመስለኒ ” ሓሳብ ሃብ ሓደ ውዑይ ሓኪም
” እወ ጽቡቕ ሓሳብ’ዩ ፡ ሓሓደ ኢድ ኣለዎም ሓቀይ? ” ሓተቱ ፕሮፌሰር
” እወ ፕሮፌሰር”
” በል ኣብ ትሕቲ ውሳኔኦም ናይ ክልቲኦም ፌርማ ጌርካ ኣምጽኣለይ” ድሕሪ ምባል ድፍእ ድፍእ እናበሉ ናብ ቤት ጽሕፈቶም ተመለሱ።

young-and-old-conflict

– – – – – – – – – –

ኩሉ ነገር ከምቲ ተወጠኖ ተኻዊኑ ፡ ፕሮፌሰር ንታሽዓይ ግዜ ኩርዓት ተሰመዖም ፡ እቲ ሸሞንተ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልኦት ግዳያት ብዝገበርዎ ኣካላት ኣላፊንካ ሓደ ሰብ ናይ ምፍጣር መስርሕ ተነይቶሙሉን ኮሪዕሙሉን’ዮም።
እዚ ናይ ሕጂ ፍሉይ ዘብሎ ፡ ብዕድመን ብኣታሓሳስባን ሓደ ዘይኮኑ ኣካላት ተላፊኖም ምህላዎም’ዩ። ካልእ ነዞም ክልተ ዝነበሩ ግዳያት ከሰማምዖም ዘይክኣለ ፡ ጉዳይ መልሓስ’ዩ ኔሩ። ምኽንያቱ ናይ ክልቲኦም መልሓስ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዝነበራ ክኾና ከለዋ ፡ ናተይ’ ትኹን ፡ ናተይ’ባ ትለቐብ ዝብል ክትዕ ንፕሮፌሰር ንነዊሕ ግዜ ዳኣ የጨንቖም’ምበር ኣብ መወዳእትኡስ ሓደ ሜላ ፈጢሮም’ዮም። ኣብ ሓደ ርእሲ ክልተ መልሓአ ተወሃሂደን ከምዝነብራ’ዮም ጌሮም።
ክልቲኦም ( ሕጅስ እኳ ሓደ ኮይኒም’ዮም) ብሓደ ኮይኖም ብኸመይ ንምንባር ይሰርሑ ፡ ንኽነብሩ ዘኽእል ሕግን ብምርቓቕ ንክልቲኦም ነናቶም ግን ካኣ ሓደ ስም ከምዝህልዎም ምግባር’ዩ ዝነበረ።
” ኩሉ ናይ ሓባር’ዩ” ይብል እቲ ሕጊ
ኣእጋር ናይ ሓባር ፡ የእዳው ናይ ሓባር ፡ የዒንቲ ናይ ሓባር ፡ ልብን ሓንጎልን’ውን ናይ ሓባር ፡ ከምኡ’ውን ሓጎሳ ፡ ግድላትን ጸገማትን ናይ ሓባር’ዮም። ስሞም’ውን ሞትን ሓወልትን ተሰየሙ።
ሞትን ሓወልትን ካብ ተለፊኖም ሓደ ዝኾኑላ ሰዓት ፡ ኣብ ኣሳጉማ ሓደ ውሁድ ረምታ ንኽህክዎም ፡ ከምኡ’ውን ናይ ምብላዕ ልምምድ ተተሓሕዝዎ።
ናይ ምዉት እግሪ ብዘመናውነት ብግስ ንጥር ክብል እንከሎ ፡ ናይ ሓወልቲ ስጉም ጉስስ ይብል።
ንጥር- ጉስስ ፡ ንጥር- ጉስስ ንጥርርር- ጉስስስ ፡ ንጥር- ጉስስ እንዳበሉ ብስሙር ልምምድ ሓደ ስሙር ውህደት ፈጢሮም ካብቲ ብልፍንቲ ሓደ ፍጡር ኮይኖም ንኽኸዱ ጻዕሩ ዘበርከት ፕሮፌሰር ካኣ ብድሙቕ ፋንዋ ተሰንዮም ወጹ።
“ሞተይ ” በለ ሓወልቲ
” ሓወልተይ ” መለሰ ሞት
” እንታይ ዳኣለይ ምእማን ስኢነ ? ፍርሕ ፍርሕ ይብል ኣለኹ”
” ልብኻ ስለዘየላ’ዩ ፡ ኣነ ግን ሕጉስ ሕጉስ ይብል ኣለኹ ፡ እመን እመን ይመጻኒ’ሎ”
” ክክክክ ሓንጎልካ ስለዘየል’ዩ ፡ ርኢኻ ሓንጎል ፍርሒዩ ዝወልድ ። ሓንጎል ዘይምህላው ክንደይ ጽቡቕ’ዩ ወደይ?”
” ልቢ ዘይምህላው ካኣ’ባ ቅድም ኣይንሰማማዕን ኢና ኔርና ሓወልቲ ምዓረይ”
” ሕጅስባ ተሰማሚዕና ሞተይ” እናተበሃሃሉ ንጥር- ጉስስ ፡ ንጥር- ጉስስ እናበሉ መንገዶም ቀጸሉ።

” ክልተ ልቢ ክልተ ሓንጎል ክሳብ ክንደይ ግናይ’ዩ ወደይ? የባእስ ፡ ሓደ ልቢ ሓደ ሓንጎል ካኣ የፋቱ የፋቕር”
” ሓወልተይ”
” ሞተይ”
” ኣነ እንታይካ’የ?”
” ሂወተይ ፡ ኣነኸ እንታይካ’የ?”
“ነብሰይ”
” ልብን ሓንጎል ፡ ነብስን ሂወትን ፡ ሓደን ሓደን ፡ ክልተን ክልተን ፡ ኣርባዕተን ኣርባዕተን ፡ ብዝሑን ብዙሑን ህዝቢ ይኸውን”

ተርጓሚ
Habtom Sherifo

ደራሲ
ኣለማየሁ ገላጋይ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s