ሽምኩም የለን ተ|ሚ ሃብቶም ሸሪፎ

                  ሽምኩም የለን    ትርጉም ብሃብቶም ሸሪፎ

ካብ ሰማይ ሓደ ውሳነ ተመሓላሊፉ
” እዞም ደቂ’ዛ ሃገር ( ሃገርና ምኳና’ያ ) እሙናት ኣመንቲ’ዮም ፡ ስለዚ ቅድሚ ምጽኣተ- ዓለም ቀዲሞም ዓስቦም ክረኽቡ ግቡእ’ዩ” ዝብል ነበረ።
ሓደ ሊቀ መላእኽቲ ፡ ኣእላፍ መላእኽቲ ኣኸቲሉ ካብ ሰማይ ክወርድ ተራእየ ፡ ኣብዛ ሃገር ዝነብሩ ኣህዛብ ብምሉኦም ንፍርደ ሰማይ ንኽቀርቡ ኣኪቢ ወሰዶም ፡ ሽዑን ንሽዑን ካኣ ኣብ ኣፍደገ መንግስተ ሰማያት ክልተ ዓይነት ሪጋ ተራኣየ ፡ እቲ ሓደ ኣዝዩ ነዊሕ ፡ እቲ ሓደ ካኣ ሓጺር ነበረ።
ኣብዚ ነዊሕ ሪጋ ሓረስቶት ፡ ርሂጸ-በላዕ ፡ ኣዴታት ፡ ኣቦታት ፡ ህጻውንቲ ፡ ጸረግቲ ሳእኒ ፡ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛታት ፡ መራሕቲ መኪና ፡ መሃንድሳት ፡ ሓካይም ፡ መምሃራን መንከ ተሪፉ? እንትርፎ ውሑዳት እቶም ዝበዝሑ መእተዊ መንግስተ ሰማያት ዝኾኖም ካርድ ረኹቦም ፡ ካርዶም እናርኣዩ ናብ ውሽጢ ኣተው።

ነዚ ዝተዓዘቡ ኣብቲ ሓጺር ሪጋ ዝነበሩ ብውሽጦም ፉሕ ፉሕ ዝብል ስምዒት ተዘርዎም። ካብ ጅምሩ ንበይኖም ሪጋ ዝሰርሑ ምስቲ ብዙሕ ህዝቢ ንዘይምሕዋስን ምድንጋራት ንከይፍጠር ንምግታእን’ዩ ዝነበረ። ከመይ ኢሎምከ ምስ’ቲ ክምህርዎ ፡ ክሰብክዎ ፡ ከስግድዎ ፡ ከሳልምዎ ዝነበሩ ህዝቢ ሓቢሮም ክስርዑ? መጀመርታ እቲ ንሶም ዝምሃርዎ ህዝቢ መንግስተ ሰማያት ተኣትዩ ፡ ንሶም ክኣትዉ ዘይክእልሉ መንገዲ ብፍጹም ምኽንያት ክህሉ ኣይክእልን’ዩ ፡ ካልኣይ ኣብ መንግስተ ሰማያት’ውን ፍልይ ዝበለ ናይ ክብሪ ስፍራ ተሓዚእሎም ከምዝጸንሕ ብምእማን’ዮም ፍልይ ኢሎም ሪጋ ክሰርሑ ዝተሰማምዑ።
ነዚ እናሓሰቡን ፡ ብዛዕባ’ዚ እናዕለሉን እንከለዉ ፡ ሓደ መላኣኽ ናብ’ቲ ናቶም ሪጋ መጸ ፡ እቶም ሰብ ሪጋ ፡ ብኹርዓት ፍሽኽሽኽ እናበሉ ዓይኖም ውሪሕሪሕ ኣበሉ።

a-portrait-of-ethiopian-orthodox-church-priests-151048241784kng
” ካብ ኩልና መንኮን’ዩ ቀዲሙ ዛኣቱ፧” ዝብል’ዩ ዘካትዖም ኔሩ ፡ ሓደ ሓደ ብብዝሒ ተኸተልቶም ፡ ገለ ገለ ብዝነብሮም መንፈሳዊ ስልጣን ፡ ካልእ’ውን ብዝረኸብዎ ሽያጥ መጻሕፍቲ ተፈላጥነት ዘጥረዩ ፡ ዝተረፉ ካኣ ብኽእለት ስብከቶምን ዘለዎም ቃናን እናተኣማመኑ ” ኣነ’ባ ፡ ኣነ’ባ” ክብሃሃሉ እቲ መልኣኽ
” ንስኹም ብዓል መን ኢኹም፧” ክብል ዘይተጸበይዎ ሕቶ ሰንደወሎም ፡ ኩሎም መልኣኽ ምዃኑ ክሳብ ምጥርጣር በጽሑ ፡ ሃገር ብሃገሩ ዘኽብሮም ፡ ህዝቢ ዝሰግደሎም ፡ ንዖኦም ንምርኣይ ንምስማዕን ንምስላምን ሰብ ዝጸቓቐጠሎም ፡ ፈቆዶ መጻሕፍትን መጽሄታትን “እቲ ውሩይ” “እቲ ህቡብ” “እቲ ፍሉጥ” ዝብሉ ቃላት ቅድሚ ማዕርጎምን ሽሞምን ክጽሓፈሎም ዝነበሩ።
” ሰይጣን የውጽኡ’ዮም”
” መንፈስ ይመልኡ’ዮም” ተባሂሉ ተኣሚንሎም ፡ ክርዓዱ ዝነበሩ ፡ ነዞም በረኽቲ ሰባት ዘይፈልጥ መልኣኽ ከመይ’ሉ ክህሉ ይኽእል።
“ንምንታይ ኢኹም ንበይንኹም ተሰሪዕኩም፧” መልኣኽ ናብ ኹሎም እናጠመተ ሓተቶም።
ሰብ ሪጋ ንሓድሕዶም ተጠማመቱ ፡ በዚ ክስተት ኣዝዩ ዝሓረቐ ሓደ ሰባኺ
” ኣብ ኣፍደገ መንግስተ ሰማያት ከመይ ‘ቢልና ኢና ከምዚ ዝበለ ሕቶ ንሕተት፧ ክሳብ ሕጂ’ውን ኣብዚ ጽሓይ ቀራዕ ኢልና ክንጸንሕ ግቡእ ኣይነበረን ፡ ንምኳኑ ንዓና ዘይፈልጥ ኣሎ ድዩ፧ ንኽንደይ ህዝቢ ዘኸተልና ሰበኽቲ ፡ ንኽንደይ ህዝቢ ከምዘምልኽ ዝገበርና ጉስጉስቲ ፡ ንኽንደይ ዘሕወና ፈወስቲ ፡ ንኽንደይ ዝኣለና መንፈሳውያን መራሕቲ ፡ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝሸመና ፡ ከመይ ኢልና ኢና ብዓል መን ኢኹም ተባሂልና ንሕተት፧” ኩሎም ብጣቕዒት ደገፎም ገለጽሉ።
መልኣኽ ” ጽቡቕ ፡ እቲ ስም ዝርዝር ዝሓዘ መዝገብ ከምጽኦ’ሞ ሽምኩም ኣባኡ ተሃልዩ ክትኣትዉ ኢኹም” ኢሉ ሓደ ዓቢ ሰመያዊ መዝገብ ሒዙ ናብኦም ተመለሰ።

157957291
Tum Kat festival in Addis, with the Patriarch of the Orthodox Ethiopian Church presiding.

” ናትና ሽም ኣብዚ ተዘይሃልዩ ድኣ ፡ ናይ መን ሽም’ዩ ክህሉ፧ ነሀለ’ዶ ንሕና ዘይንፈልጦ ክንደይ ህዝቢ ካርዱ ሐሑዙ ይእቱ” በለ ሓደ ሰባኺ ሕርቓኑ ኣብ ቃና ድምጹ እናተሰምዐ።
” ጽቡቕ ኣለኻ ፡ ንስኹም ዘይትፈልጥዎ ፈጣሪ ግን ዝፈልጦ ፡ ንዓኹም’ውን ዘይፈልጥ ንፈጣሪኡ ግን ዝፈልጥ ብዙሕ ህዝቡ’ዩ ዘሎ” መለሰ መልኣኽ ሰመያዊ መዝገቡ እናኸፈተ
” ናይ ኩሉኹም ኣስማት ክሕዞ ስለዝኽእል ኩሉኹም ስምኩም ንገሩኒ’ሞ ኣብዚ መዝገብ ክደልዮ” ኣስዓበ መልእኽ ፡ እናተደፍፋኡ ኩሎም ስሞምን ማዕርጎምን ነገርዎ።
መልኣኽ ኣብ ገጹ ናይ ምግራምን ናይ ሓዘንን ምልክት ተነበቦ።
ቀስ ኢሉ ዝርዝር ሽም ይርኢ’ሞ ሓደ ፊልዮ ግንጽል የብል ፡ ይርኢ ይግንጽል ፡ ይርኢ ይግንጽል ፡ ይርኢ ይግንጽል። ይርኢ ካልእ ፊልዮ ይግንጽል፡ ብዙሕ ርእዩ ብዙሕ ገንጺሉ ፡ ናይ ሓደ’ውን ይኹን ሽም ግን ክረክብ ኣይክኣለን ፡ ስርሑ ወዲኡ ናይ መወዳእታ ነቲ ተሪር ገበር ናይ’ቲ ሰመያዊ መዝገብ ካብ የማን ናብ ጸጋም ዓጸዎ።
“ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን’የ ፡ ናይ ዋላ ሓደ ካባኹም ሽሙ ኣብዚ መዝገብ የለን” ክብል ብሓዘን ነገሮም።
“እንታይ፧” ዝብል ሕቡር ናይ ስንባደ ድምጺ ካብ ኩሎም ተሰምዐ።
“ናይ ዋላ ሓደ ካባኹም ናብ መንግስተ ሰማያት ኣብ ዘእቱ መዝገብ ስምኩም ክርከብ ኣይተኻኣለን” መልኣኽ መልሱ ኣነጸረሎም።

nun-priest-sex
“ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን’ዩ ፡ ተጋጊኻ ኣለኻ ፡ እቲ ናብ ገሃነም እሳት ዘእቱ መዝገብ ሒዝካ ከይትህሉ ፡ እዋእ! ንሕናኮ ኣገልገልቲ ኢና ፡ ዝበረኸ ሽምን ዝናን ዘለና ፡ ኣብ መድረኽ ኮፍ ክንብል’ውን እንተኾንና ብቐደምና ፍሉያት ኢና ፡ እቲ ናትና መዝገብ ካኣ ፍሉይ እዩ ዝኸውን ፡ በጃኻ ኢልናካ ካልእ መላኣኽ ጸውዓልና” ኩሉ ዘዝመስሎ ዓው ዓው ክብክ ጀመረ።
ካልእ መላእኽቲ’ውን ካልእ ዓይነት መዝገብ ሒዞም ኣብ ኩሉ ፈተሹ ፡ ናይዞም ክቡራት ኣገልገልቲ ሽም ግን ክርከብ ኣይክኣለን።
“ንሕናኮ ፍሉጣን ኢና”
“ህዝቢ ድኣ’ወ ይፈልጠኩም ይኸውን ፡ መዝገብ ግን ኣይፈልጠኩምን’ዩ” መለሰሎም ሓደ መልኣኽ።
“ከመይ ኣቢሉ፧” ሓተቱ ሓደ ኣዝዮም ህቡብ ሰባኺ
“ክኸውን ኣይክእልን’ዩ ፡ ፍጹም ዘይመስል ነገር’ዩ እዚ” ኣስዓቡ
“ናይዚ ምኽንያት ምፍላጥ ትደልዩ ዲኹም፧”ሓተተ እቲ ቀዳማይ ዝመጾም መልኣኽ
“እወ” ሰበኽቲ ብስምረት መለሱ
“እቲ ምኽንያት እኮ ቐሊል’ዩ ፡ ንኻልኦት መንፈሳዊ ክኾኑ ትምህሩ ኔርኩም’ምበር ንስኹም መንፈሳውያን ኣይነበርኩምን ፡ ንስኹም ኣብ በሪኽ መድረኽ ደይብኩም መንፈሳዊ ድራማ ኢኹም ትሰርሑ ኔርኩም ፡ ኣለባብሳኹም ፡ ኣዘራርባኹም ፡ ኣሰናድዋ ኣእዳውኩም ፡ ጸሎትኩም ኮታ ኩሉ ተግባርኩም ናይ ተዋስኦ እኮ’ዩ ኔሩ ፡ ዘይትኾንዎ ኢኹም ትምህሩ ኔርኩም ፡ ንምኳኑ እቲ ንህዝቢ ትምህርሉን ንስኹም ትምርሕሉን መጽሓፍ ሃይማኖት ሓደ ድዩ ዋላ በበይኑ፧ ንስኹም መንበሪ ቤትኩም ብኣእላፍ እናሃነጽኩም ፡ ንህዝቢ ግን ቤቶም ረሲዖም ኣብ ሰመያዊ ቤት መዕቖቢ ክሃንጹ ንኽሓስቡ ትምህሩ ኔርኩም ፡ ንህዝቢ ዕሽር መጡ ትብልዎ ንስኹም ግን ንኻልእ ሃቡ ሃቡ ኢኹም ትብሉ ፡ ንህዝቢ ጥራይ እግሩ እናኬድኩም ንስኹም ግን ናይ ሚልዮናት መኪና ትዝውሩ ኔርኩም። እቲ ትምህርዎ ዝነበርኩም’ኮ ዘጽናዕኩሞ ቃል ተዋስኦ’ምበር ትኣምንሉን ትነብርሉን ኣይነበረን።
ንስኹም’ኮ ግብሪ ዘይከፍሉ ነጋዶ ኢኹም ኔርኩም። ንሓድሕድኩም ብዓጽሚ ውራይ ከም ከልቢ እናተናኸስኩም ፡ ንምስባኽን ንምምላኽን ምስኮነ ከም ሓርገጽ ኣብ መድረኽ ትነብዑ ፡ ኣብ ነሓድሕድኩም ካብ መንደቕ በርሊን ዝድልድል መንደቕ ጽላኢ ሃኒጽኩም ንህዝቢ ግን ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ ፡ ተሰማምዑ ተኸኣኣሉ እናበልኩም ትሰብኩ ኔርኩም ፡ ንምዃኑ ኣስጋዲ ኣምላኺ ኣቦ እምነት እናሃለዋ ድያ እዛ ሃገርኩም ብጥሜትን ኲናትን ሽማ ወትሩ ዝልዓል፧ ብልሽውናን ስራሕ ሰበይ ሰብካን ፡ ዓሌታውነት ፡ ክፍኣትን ቕንእን ዝበዝሓስ እዚ ኹሉ ኣገልጋሊ እናሃለዋ ድዩ፧ ወረ ንስኹም ተዘይትነብሩስ እዛ ሃገር ካብዚ ዝብእስ እንታይዶ ምመጻ’ዩ፧ ተጎጃጂልኩም መወዳእታኹም እንታይ’ዩ፧ ድሓን ዋላ ሓደ ኣይትኹኑ ፡ ሓድሕድ ንምድምማጽ ፡ ተወሓደ ንዘይምብኣስ ፡ ንሓድሕድኩም ብዓይኒ ጽልኢ ንዘይምጥምማት ፡ ንዘይምውግጋዝ ሓሲብኩምዶ ትፈልጡ፧ ሽምዓ ክትበርህ እንከላ እቲ ትሕቲኣ ዘሎ’ዩ እቲ ዝጸልመተ ክፋል ከባቢኣ ፡ ንኻልእ ተብርህ’ሞ ንባዕላ ትጽልምት ፡ ንስኹምከ፧ ኣብ ቤተክርስትያንኩም ዘሎ ጸገም ምዓስ ምስፈታሕኩም ኢኹም ንህዝቢ ንምሃር ትብሉ፧ ንዓኹም ቀንዲ ጸላኢኹም ካልእ እምነት ዝኽተል ጥራይ እዩ።
ንነብስኹም ግን ልዕሊ ገዛእ ነብስኹም ካልእ ጸላኢ የብላን ፡ ህዝቢ’ኮ ሓዴኹም ንኻልእ ክትውግዙ ፡ ሓዴኹም ሓጥያት እቲ ኻልእ ክትዝርዝሩ ምስማዕ ፍጊዕ’ዩ ኢልዎ ኔሩ”
“እሞ እቲ ንሕና ዝምሃርናዮ ህዝቢ ድኣ ከመይ ኢሉ’ዩ ጸዲቑ፧”
“ህዝቢ ዳኣ እንታይ ክገብር፧ በቲ ትገብርዎ ንስኹም ድኣ ኣይተጠቐምኩምን’ምበር ህዝቢ ድኣ ረቢሑ’ንድዩ” ብምባል ህዝቢ ዝረብሖ ኣብምዝርዛር ኣተወ
“ህዝቢ ብኽልተ ነገር ረቢሑን ተጠቒሙን’ዩ ፡ እቲ ሓደ ንዓኹም እናርኣየ “ካብ ከምዚኦም ሙኳን ኣድሕነና” እናበለ በቲ ካልእ ክኣ ንስኹም ትብልዎ ብምግባሩ ረቢሑ ፡ ከማኹም ኔሩ ተዝኸውን’ሞ መንከ ምተረፈ፧ ብልሒ እዚ ህዝቢ እዚዶ ኣይኮነን ፡ ንባናና ቀሪፉ ምብልዑ ፡ ባናና ክገዝኦ እንከሎ ምስ ቅራፉ’ዩ ፡ ክበልዖ እንከሎ ግን ቀሪፉ’ዩ ዝበልዖ ፡ ነቲ ናትኩም ስብከት ካኣ ነቲ ቀቕራፉ እናደርበየ’ዩ ዝውሕጦ ኔሩ ፡ ንስኹም ነዛ ሃገር መድሃኒታ ኔርኩም ፡ እንተኾነ መዓልቱ ከምዘሕለፈ መድሃኒት ጠንቂ ሕማማ ኮንኩም ፡ ዝኽተል እምበር ዝድሕን ፡ ዘደንቕ እምበር ዝልወጥ ፡ ዝፈልጥ እምበር ዝሰርሕ ፡ ዝመስል እምበር ዝኸውን ምዓስ ኣፍሪኹም፧ ነቲ ህዝቢ ሰዓቢኹም ጌርኩም ኮፍ ኢልኩም ፡ ነቲ ባህሊ’ቲ ሒዝኩም ኣብዚ ተኣቲኹም ካኣ ነቲ ዝኣተወ’ውን ከተውጽእዎ ኢኹም ኢልካ’ዩ ዝፍራሕ”
ናይ ብኽያት ድምጺ ብኹሉ ወገን እናበርከተ መጸ ፡ ርእሶም ዝደፍኡ ብዙሓት’ዮም ፡ ገለገለ’ውን ብጣዕሳ ይሕቆኑ ነበሩ ፡ ካልእ’ውን ነብሶም ጸልኡ።
“እሞ እንታይ ኢና ንገብሮ፧”ሓተቱ
“ናይ’ዚ ሕቶ መልሲ ኣነ ክህበኩም ኣይክእልን’የ ፡ ንፈጣሪ ሓቲተ ምምጻእ ከድልየኒ’ዩ” ኢሉ መልኣኽ ዝባኑ ሂብዎም ተዓዝረ።
ድሕሪ ቅሩብ ደቓይቕ ምስ ተመለሰ እዚ ዝስዕብ መልሲ ሒዝሎም መጸ
” ትዕረዩ እንተኾንኩም ሓደ ዕድል ክወሃበኩም’ዩ ፡ ነቲ ህዝቢ ግደፍዎ ፡ መጀመርታ ንስኹም ነብስኹም ስርዑን የዐርዩን ድሕሪ’ዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ግዚኡ ብግዚኡ ክዕረ’ዩ”
ሃንደበት ብኹሎም ካብ ሰማይ ንነብሶም ኣብ መሬት ረኸብዎ ፡ እዞም ውሑዳት ኣብ ቤት እምነት ዘለዉ ክኣ ተረፍ’ቶም ብዙሓት’ዮም።

ተርጓሚ
Habtom Sherifo

ደራሲ
ድያቆን ዳንኤል ክብረት

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s