መዘክር ኻይም ሺሞን፡ ኣፍሪቃውያን ክገዝእ ናብ ሊብያ ዝኸደ እስራኤላዊ!

መዘክር ኻይም ሺሞን፡ ኣፍሪቃውያን ክገዝእ ናብ ሊብያ ዝኸደ እስራኤላዊ!

   ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ኣብ ሊብያ ብወግዒ ክሽየጡ ጀሚሮም ኣለዉ ምስ ሰማዕኩ’የ፡ ግዜ ከየባኸንኩ ናብ ሊብያ ክኸይድ ትኬት ዝቖረጽኩ። እቲ ንገለ ሰባት፡ ንማዕከናት ዜና፡ ንተጣበቕቲ መሰል ሰብ፡ ዘሰንበደ ዜና። ንዓይ ብዙሕ ኣየሰነበደንን። ምኽንያቱ፡ እቶም ኣብ ሊብያ ክካየዱ ጀሚሮም ዘለዉ ምሻጥ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን፡ በቲ ሓደ ኣብ ታሪኽ ንፈለማ እዋን ዝካየዱ ዘለዉ ብርቂ ተረክቦታት ኣይኮነን። በቲ ካልኣይ ድማ፡ ካብ’ቶም ኣብ ሲና ብበደዊን ክፋል ኣካላቶም ተጠቢሑ ዝተሸጠ ኣፍሪቃውያን፡ ናይ’ዞም ኣካሎም ከይተጠብሐን ከይተጨንደሐን ክሽየጡ ጀሜሮም ዘለዉ ስለ ዝሓይሽ። ኣነ ድማ፡ ካብ’ቶም ቅድሚ ሕጂ ምስ ተጠብሑን ኣካሎም ምስ ተኸፈተ ደም እናተጸየቕናን ነምጽኦም ዝነርና ዝሕሹ እንተኾይኖም ንምፍታን፡ ገለ ብኣጻብዕ ዝቑጸሩ ገዚአ ንምምጻእ’የ ከይደ። 

  ሓደ ግዜ፡ ካብ ተል ኣቪቭ ናብ ሲና ከይደ ነይረ። ምኽንያት መኽየዲየይ ድማ፡ ነቶም ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ክፋል ኣካላት ኣፍሪቃውያን ዝሸጡ ዝነበሩ በደዊን ረኺብካ፡ ንገለ ደርዘን ዝኾኑ ሕሙማትና፡ ክፋል ኣካላት  ኣፍሪቃውያን ዓዲግካ ብምምጻእ ጥዕንኦም ናብ ንቡር ምምላስ ዝብል ዕላማ እዩ ነይርዎ። ገለ ካብ’ቶም ሸየጥቲ፡ ካብ’ዚ ዝኸዱ በደዊን ስለ ዝነበሩ ንምርድዳእ ጸገም ኣይነበረናን። ጸላእቲና ቋንቋና ሰሚዖም ዕዳጋና ከይዓጽዉልና መታን። ዕብራይስጥና ብእንግሊዝ ተኪእና ንረዳዳእ ነይርና። ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ ዓደግቲ ስለ ዝነበሩ፡ ንኣይሁድ ኣይንሸይጥን ከይብሉ ስግኣት ነይሩና። ብፍላይ’ቶም ኣብ ተል ኣቪቭን ዝተፈላለየ ከባቢታት እስራኤልን ኮይኖም ዝጽበዩ ዝነበሩ ብዕድመ ዝደፍኡ ሕሙማትና፡ ትጽቢቶም ከም ሃፋ ክበንን ኣይተዋሕጠለይን። ስለ’ዚ ዕጽፊታት ከፊልና ኢና ዝደለናዮም ኣካላት ተጠቢሖም ክወሃቡና ንጽበ ነይርና። ሕጂ ግና ሊብያ ነጻ ዕዳጋ ሰባት ሳላ ዝኾነት ሰባት ከይተጠብሑን ከይተጨንድሑን ክንገዝኦም ክኢልና ኢና። ‘ድሕሪ ሕጂ ካብ ንዱባይ፡ ናብ ሊብያ ምዃድ ክበልጽ’ዩ’ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ገለ ነጋዶ። እዚ ዘደስት’ምበር ዘሰንብድ ኣይኮነን። ተጣበቕቲ መሰል ሰብን ፖለቲከኛታትን ገጾም ኣሳሲሮም እንተረኣናዮም፡ ሓቀኛ ስምዒቶም ኣይኮነን። ብናይ ኣፍሪቃዊ ጸገም ዘይረብሐን ዘይሸቀጠንዶ ኣሎ’ዩ? ንኣፍሪቃዊ ዘይዓደገ ሕብረተሰብ ከ ኣሎ ድዩ? ካብ’ቲ ኣብ ሃገራቶም ዘሎ ስርዓትን በዓል ጸጋን፡ ክሳብ’ቶም ዑቕባ ምስ ሓቲትዎም ተቐቢሎሞም ዘለዉ ናይ ምዕራብ ሃገራትን፡ ዘይርካ ዘይርካ፡ ምሻጥን ምዕዳግን እንደኣሉ። ከካብ ሃገራቶም ክሰደዱ ከለዉ፡ ንኣስገርቲ ሰባት፡ ነዛ ነብሲ’ዚኣ ብኽንደይ ተስግራ? ኢሎም ክወዓዓሉ ከለዉኮ፡ ግዚያዊ ምሻጥን ምልዋጥን እዩ ዝካየድ ነይሩ። እቲ ንኸስግሮም ዝተሰማመዖም ሰብ ይኹን ጉጅለ፡ እንተደለዩ ይሸጦም እንተደልዩ ብስምምዖም መሰረት ኣብ ዝደለይዎ የብጽሖም። እንተደልዩ የጥምዮም እንተደልዩ የጽግቦም፡ እንተደልዩ ይዕምጾም እንተደልዩ የኽብሮም። ኣብዛ ዓለም ምስ ተደጋገመ ጥራይ ንቡር ዝውሰድ ክንደይ ጽዩፍ ነገራት ኣሎ። እዚ ናይ ሊብያ ድማ ጽንሕ ኢሉ ክልመድን ናብ ቡዝሓት ሃገራት ብሰደድ ክለኣኽን ዘሎኒ ተስፋ ወሰን የብሉን።

Screen-Shot-2017-11-16-at-6.34.04-AM

   ነፋሪት ትብገሰሉ ግዜ እናተቓረበ ስለ ዝኸደ፡ ኣብ ውሽጢ’ቲ ተርሚናል ክርከብ ነይሩኒ። ካብ ተል ኣቪቭ ዝወሰድኩዋ ታክሲ፡ ኣየፍሸለትንን፡ ካብ ትጽቢተይ ወጻኢ ብፍጥነት፡ ቤን ጊርዮን መዕርፎ ነፈርቲ ኣብጺሓትኒ። በቲ ገፊሕ መደርገሚ ሰተት ኢለ ድሕሪ ምእታው ናብ የማን ተዓጺፈ፡ ጸግዒ ናይ’ቲ ሸታሕትሖ መውረዲ ሒዘ ድማ ናብ’ቲ ቦርሳይን ነብሰይን ክርከበሉ ዝነበረኒ በጻሕኩ። ነቶም ናብ ብዙሕ ሃገራት ብምምልላሰይ ኣጸቢቖም ዝተላለዩኒ ሰራሕተኛታት ምዉቕ ሰላምታ እናለገስኩን ፍሽኽ እናበልኩን፡ እታ ወትሩ ምሳይ ዘንቀሳቕሳ ቦርሳይ ናብ’ቲ ናይ ሚዛን ቦታ ሰቐልኩዋ። ከም ወትሩ ይትረፍ ካብ ሚዛን ክትሓልፍስ ትሕቲ ሚዛን ስለ ዝኾነት፡ ዝኸፍለላ ገንዘብ ኣይነበረንን። ካብ’ዚ ብቐጥታ ናብ ሊብያ ምኻድ ስለ ዘይከኣል ቀዳማይ ጉዕዞይ ናብ ቱርኪ እዩ ነይሩ። ሕቶታትን ፈተሻን ወዲእና፡ ኣብ’ቲ ናብ ነፋሪት እትኣትወሉ ናይ መጠረሽታ ሃንገር ኮፍ ኢልና ከለና፡ ሓደ ኣፍሪቃዊ ስደተኛ ወረቐቱ ኣብ ኢዱ ዓትዒቱ ኮለል ክብል ረኣኹዎ። ብልበይ “ከማኻ ዝበሉ ሰባት ክዕድግ’የ ናብ ሊብያ ዝኸይድ ዘለኹ በልኩ። መንግስቲ እስራኤል ነዞም ኣብ’ዚ ዘለኹም ኣፍሪቃውያን ክንገዝኣኩምን ክንሸጠኩምን ከየፍቅደልና ኣብዩ’ምበር ክንደይ ምኸሰብና። ንስኹም ከኣ ኣብ ክንዲ ናብ ሊብያ ክትከዱ ገንዘብኩም ተባኽኑ፡ ኣብ’ዚ ኮይንኩም ዝደለናዮ ምገበርናልኩም። ንዓና ድማ ሓንሳብ ኩሊትኩም፡ ሓንሳብ ሳንብኡኩም፡ ጽንሕ ኢልና ድማ ልብኹም እናወሰድና ናብ ጥቕሚ ናይቶም ንህይወት ዝረብሑላ ዘለዉ ሰባት መውዓልናዮ።” በልኩ ብውሽጠይ። ብዛዕባኡ እናሓሰብኩ ከለኹ፡ ከምዛ ዝጸዋዕኩዎ ናባይ ትኽ ኢሉ ክመጽእ ረኣኹዎ። ናይ ትኬቱ ቁጽሪታት እናርኣየኒ ናይታ ነፋሪት ናይ ምብጋስ ሰዓት ከረጋግጸሉ ተወከሰኒ። ኣብ ትኽክለኛ ቦታን ሰዓትን ከም ዘሎ ነገርኩዎ። ብኣጋጣም’ውን ኣብ’ታ ኣነ ኮፍ ዝብላ ሰፈር ኮፍ ከም ዝብል ሓበርኩዎ። ምናልባት  ደጊመ ኣብ ሲና እንተረኸብኩዎ ካብ ዝብል እምነት እየ፡ “ናበይ ትኸይድ ኣለኻ?” ሕቶ ኣስዓብኩሉ ክንድቲ ንዓይ ዝሓተትኒ ኣይከውንን ካብ ዝብል ሓሳብ። “ናብ ሩዋንዳ!” መለሰለይ ሓጎስን ሓዘንን ብዝተፈራረቐ ስምዒት። “እንታይ ኣሎ ኣብ ሩዋንዳ? እስራኤል ኣይምሓሸካን።?” “ንዓይስ ካብ ኣስራኤል ምውጻእ እዩ ዝሕሸኒ፡ ስድራቤተይ ግና ኣብ እስራኤል ክጸንሕዮም ዝመርጹ።” “ንምንታይ’ሞ ገዲፍካዮም ትኸይድ ኣለኻ?” ምስኡ ዝነብሩ መሲሉኒ’የ ሓቲተዮ። “ኖ ስድራይኮ ኣብ’ዚ የለዉን። ገሊኦም ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ ገጠር፡ ኣብ ከተማ። ገሊኦም ኣብ ኢትዮዕያ ኣብ ሱዳንን ሊብያን እዮም ዘለዉ። ገንዘብ ንኽሰደሎም ድማ’ዮም ኣብ’ዚ ክጸንሕ ዝደልዩኒ። መንግስቲ እስራኤል ድማ ብኣጽዋር ምስ መንግስቲ ሩዋንዳ ተቐያየረኩም እየ፡ ስለ’ዚ ቃለይ ኣይተዕጽፉኒ ንዑ ኪዱ ስለ ዝበለ ክወጽእ መሪጸ። ካልእ ምኽንያት’ውን ኣሎኒ። እዚ ግና ኣይነግረካን’የ።” “ኣይ፡ ደሓን እቲ ዝነገርካኒ እኹል’ዩ። በልኩዎ።” ከምዚ ጌሩ ብግልጺ ዝዛረብ ኣፍሪቃዊ ጎኒፉኒ ኣይፍለጥን። ኣነ ድማ በቲ ጽሩይን ንጹህን ውሽጣዊ ኣካላቶም ጥራይ ስለ ዝፈልጦም ብህይወቶም ከለዉ ክንድዚ ዘስተውዑሉን ክንድዚ ዝነጽሁን ይመስለኒ ኣይነበረን። ነዚ ዘራጉደለይ ድማ ኣብ ሊብያ ዝረኸኩዎ ዕሸል ኣፍሪቃዊ ስደተኛ እዩ። ዛንታኡ ንምክትታል ክትስዕቡኒ ትኽእሉ ኢኹም።   

hqdefault

   ናይ በረራ ሰዓታት ተወዲኡ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ’የ  ሊብያ ኣትየ። ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ምዕራፈይ ናብ’ቲ ዕሙር ንግዲ ሰባት ዝካየደሉ ጎደናታት ክበጽሕ ታክሲ ተሰቐለ። ኣብ ሊብያ ከይትሽየጥ ዘተኣማምነካ ሕብሪ ቆርበትካ ጥራይ’ዩ፡ ጻዕዳ እንተኾይንካ ትገዝእ’ምበር ኣይትሽየጥን። ጸሊም እንተኾይንካ ድማ ትሽየጥ’ምበር ኣይትገዝእን። ዝተሰቐልኩዋ ታክሲ ቡዝሕ ከይሰጎመት ክወርድ ምልክት ገበረትለይ። “እታ ትረኣየካ ዘላ ትካል፡ ካብኣ ጀሚርካ ቀጽል። ኩሉ ኣፍሪቃውያን ዝሽየጡሉ ገደና’ዩ” በለኒ። ናብ’ታ ዘመልከተልይ ትካል ኣምራሕኩ፡ ውሽጢ ምስ ኣተኹ፡ ኣብ ፊተይ ኣዝዮም ብዙሓት ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ረኣኹ። ነቶም ንመሸጣ ዝቐረብዎም ክጥምት ኣብ ዝጀመርኩሉ ግና፡ ነብሶም ዝዓበረን ኣብ ኣገልግሎት ኣእቲኻዮም ካብ ወርሒ ንላዕሊ ክሕክሙ ዘይክእሉን ኮይኖም ተሰምዑኒ። በዚ መሰረት ጥዕኑኡ ዝተሓለወ ውሽጣዊ ኣካላት ክህልዎም ይኽእልዶ ዝብል ስግኣት’ውን  ሕእዲሩኒ ነይሩ።

ነዚ ጽሑፍ እናተነበበ ክትከታተልዎ እተደሊኹም፡ ኣብ’ዚ ናይ ራድዮ ኤረና ሊንክ ክትጥውቑ ትኽእሉ ኢኹም

 “እስከ ነዚ ሒዝካዮ ዘለኻ ናብ’ዚ ኣቕርቦ” ንሓደ ኣብ ዕስራታት ዝርከብ፡ ኣብ ክሳዱ ገመድ ዝኣተዎ ጸሊም ሰብ ምስ ረኣኹ ናይ ምግዛእ ሽውሃተይ ክኽፈት ጀመረ። ነቲ ኣብ ክሳዱ ገመድ ዘእተወሉ ወዲ 17 ዓመት ዝግመት ሊብያዊ፡ ዋጋ ናይቲ ሒዝዎ ዝነበረ ኣፍሪቃዊ ምስ ሓተትኩዎ፡ ካብ ግምተይ ወጻኢ ክቡር ዋጋ ነገረኒ’ሞ። “ስለምንታይ ደኣ እዚ ካብ’ዞም ካልኦት ከቢሩ?” ብዝበልኩዎ። “እዚ ካብ’ዞም ሓደስ’ቲ’ዩ። ካብ ዓዱ ካብ ዝወጽእ ራብዓይ መዓልቱ እዩ ሒዙ ዘሎ” በቲ ዝነገረኒ መልሲ ኩነታት ጥዕና ናይ’ቲ ኣፍሪቃዊ ክግንዘቦ ኣይጸገመንን። በዓል ኩሊቱ፡ ልቡን ደሙን ኣብ ደሓን ደረጃ ከም ዝህሉ ገመትኩ። ግናኸ እቲ ዋጋስ ዝልከፍ ኣይነበረን።

“ክንደይ ይበጽሕ ናይ መጠረሽታ?” ሓተትኩዎ።

“ናይ ብሓቂ ዲኻ ክትገዝኦ ደሊኻ?” ተገልቢጡ ሓተተኒ።

“እወ” መለስኩሉ። ኩነታተይ ነጋዳይ ምዃነይ ስለ ዘይሓበሮ እናጎሃኹ።

“ኣነስ ነጋዳይ ኣይመሰልካንን፡ ካብዞም ጋዜጠኛታት ተጣበቕቲ፡ ኮታስ ካብ’ዞም መሰል ሰብ ይተሓሎ፡ ዋጋታት ኣይተውሕድዎ፡ ገለ ዝብሉ እኻ መሲልካኒ ጸኒሕካ”

“ወሪዱኒ እንታይ ስራሕ ስኢነ ደኣለይ ካብ’ዞም ዝጠቀስካዮም ለፍለፍቲን ለመንቲን ዝኾንኩ?” ኣብ ህይወተይ ካብ ዝጸልኦም ሰባትን ስራሓትን ስለ ዝጥቐሰለይ ከም ሓውሲ ሕርቕ ኢለ።

“ካብኦም እንተዘይኮይንካስ በል ፍርቂ ዋጋ ናይቲ ዝነገርኩኻ እዩ ዋጋኡ። ሓደራኻ ግና ቃለ መጠየቕ ክገብሩልካ ወይ መጽናዕቲ ክገብሩ እንተደልዮም እቲ ቀዳማይ ዋጋ ኢኻ ትነግሮም።” ኣትሪሩ ተላበወኒ።

ጸገም የብልካን ናቱስ፡ ብመሰረቱ ኣነን ንሶምን ኣይንፋቶን ኢና። ኣብ ሲና’ውን ክሓቱኒ ይመጹ ነይሮም’ዮም። ኣነ ግና ገጽ ዝበሃል ኣይህቦምን እየ ነይረ። ካባይ ዝኾነ ሓበረታን ንመጽናዕቲ ዝሕግዝ ሓሳባትን ኣይረኽቡን’ዮም።” ኣረጋገጽኩሉ።

እቶም ካልኦት ኣፍሪቃውያንከ ሸይጥካዮም ዲኻ ዋላስ ጌና? ብዛዕባቶም ቁሩብ ዕብርብር ዝበሉን ኣብ መዝርዓታት ነዊሕ ከም ዝተቐመጡ ዝፍለጡን መንእሰያት ሓተትኩዎ። “ኖ እዚኦምስ ናተይ ኣይኮኑን። ናይ’ቲ ዓቢ ሓወይ እዮም ኣጽንሓለይ እዩ ኢሉኒ። እንተደሊኻ ግና ምስ መጸ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ።”

“ከመይ ደኣ ንስኻ ሓደ ጥራይ ሒዝካ?” ኣግርሞተይ ኣብ ገጸይ እናተነበበ።

“እዞም ትርእዮም ዘለኻ፡ ኣቦይ ቅድሚ ሙማቱ ዘውረሰና’ዮም። ናተይ ካብ ናይ ሓወይ ዝበዝሑ ነይሮም። ግና በቢ ዕለቱ ይሸጦም ስለ ዝነበርኩ ዳርጋ እናተወድኡ ከይዶም። ሓወይ ኣብ ካልእ ናቱ ትካም መሸጣ ኣፍሪቃውያን ስለ ዘለዎ፡ ነዞም ብውርሻ ዝተዋህቦም ኣይተንከፎምን። ንዓይ ክሕልወሉ ሂቡኒ፡ ንሰሙን ሓደ ሰብ እናተኸፈልኩ እየ ዝሕልወሉ። ነቲ ሰብ ድማ ከከም ዝወዓሎ ዕዳጋ እናሸጥኩ ድራር ዕለተይ ይምእርር። ወይ ድማ ይእክቦምሞ፡ ብጅምላ ዝገዝኡ ኢምፖርት ኤክስፖርት ኣለዉ ናብኦም ይሸጦም። ከምዚ ከማኻ እንተመጺእኩም ድማ ንዘለዉ በቢ ሓደ የንጥሮም።

171119084156-04-libya-paris-protests-11-18-exlarge-169

ኣስፊሑን ኣግፊሑን ስለ ዘረደኣኒ፡ ተወሳኺ ሕቶ ክሓቶ ኣይመረጽኩን። ዋጋ ናይ’ቲ ዝነገረኒ ከውጽእ ኢደይ ናብ ጁባይ ሰዲደ፡ ክንደይ ኢኻ’ሞ ኢልካኒ? ዘረባ ስለ ዘብዘሓለይ እቲ ዋጋ ኣይዘከርኩዎን። “ፍርቂ ናይቲ ዝነገርኩኻ።” ኦከይ! ዘኪረዮ። ነቲ ገንዘብ ፈቒደ ሃብኩዎ። ግናኸ ንሓደ ኣፍሪቃዊ ሒዘ ካብ ዝዘውር ክሳብ ዝምለስ ምስኡ ከጽንሓለይ ዝኽእል እንተኾይኑ ተወከስኩዎ። ዝድንጒ እንተኾይነ ፍርቂ ናይ’ቲ ዝገዛእኩዎ ከትርፈለይ ምዃኑ ኣጠንቀቐኒ። ኣነ ግና ኣብ ከባቢኡ ንዘለዉ ገዛዚአ ክመጽእ ምዃነይ ነጊረ፡ ፍርቂ ኣካላቱ ኣብ ምጉዳል ከም ዘይንበጽሕ ኣረጋጊአዮ ፍንትት በልኩ። ካልኦቶ ትካላት ኣብ ዘለውዎ ዶ ግዳ ኣይምሓበርካንን? ልምልም ኢለ ተወከስኩዎ። “ካብ’ዚ ወጺኻ ንየማን ንጸጋም ብድሕሪት ዳርጋ ብኹሉ መኣዝን ሊብያ ኣለዉኻ።” ግርም፡ የቐንየለይ። ኣመስጊነዮ ንሊብያ ብኹሉ መኣዝን ጠሚተ፡ ኣብ ኩሉ መኣዝን ኣነን ንዓይ ዝመስሉን ዓደግቲ ክገዝእዎም ዝጽበዩ ኣፍሪቃውያን ተራእዩኒ። ኣነስ ገለ ዕስራ ዝኾኑ ክወስደልኩም’የ ናይቶም ዕስራ ዕጫን ዕድልን ድማ ኣነ ፈሊጠዮ ኣለኹ። በልኩ ብልበይ። ናይቶም ካልኦት ዕድልከ እንታይ ይኹን? ከምዚ ከማይ ገባሪ ሰናይ ይረኽቡ ዶ ይኾኑ? ዘጨነቐኒ ሕቶ ነይሩ።

 ካብ’ታ ዝነበርኩዋ ትካል፡ ካልኣይቲ ጎደና ጥራይ ርሒቑ፡ ሓደ ገፊሕ ትካል መሸጣ ኣፍሪቃውያን ጸንሓኒ። ኣብ ኣፍ ደገ ናይ’ቲ ትካል ሓደ ብዕድመ ድፍእ ዘበለ ሽማግለ ሰብኣይ ጸንሑኒ። ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ ናብ ውሽጢ’ቲ ትሕዝቶታቶም ክሰግር እናተቐረብኩ፡ ናይ ሮበርት ሙጋበ መደረ ሰማዕኩ። ብዛዕባ ክብሪን ሚዛንን ኣፍሪቃውያን እዩ ዝዛረብ ነይሩ። ኣነ ድማ ስልጣን ቅድሚ ምግዳፉ ኣፍሪቃውያን ክዕድግ ከም ዝኸድኩ ኣይፈለጠን ዶ ኾይኑ’ዩ በልኩ ብልበይ። ነቲ ኣብ ቅድመይ ዝጸንሓኒ ጎበዝ እናተኮርኩ ድሕሪ ምዕዛብ፡ ክንደይ ይበጽሑ በዓል’ዚ? ሕቶ ኣቕረብኩሎም።

“እዚኦም ካብ’ቶም ንባሕሪ መስገሪ ዝኸፍለሎም ስኢኖም ንመሸጣ ድሉዋት ዝኾኑ’ዮም።  ምስ’ቲ ናይ ሱዳን ደሚርና ስለ እንሸጦም ዋጋኦም ክብር ክብሉኻ’ዮም። እዚኦም ኣለዉኻ ብቐጥታ ናብ ሊብያ ዝኣተዉ። ዕሙር ዕዳጋ ኣሎ ተባሂሎም ዝመጹ ሓደስቲ’ውን በዚ ኣለዉኻ። ዋጋኦም ድማ ርትዓዊ እዩ። ክንደይ ኢኻ ትደሊ?” ሓተተ’ቲ ሽማግለ። ኣነ ድማ ዋጋኦም ርትዓዊ እንተኾይኑስ ሓደ 20  ምደለኹ ነይረ።”

“ክንድዚኦም ዝኣኽሉ እንተደሊኻስ ክንሰማማዕ ኢና” ዕዳጋ ሰባት ዝሰልከዮ ይመስል። ግምተይ ከይወዳእኩ። “ሰልክዩና በጃኻ እዚ ዕዳጋ፡ ዕረፍቲ ደሊና። ኩሎም ደቀይ ነናቶም ትካል ገይሮም ናብ’ዚ ናተይ ቁሊሕ ምባል ኣብዮም። በጃኹም ንዑ ውሰዱለይ እንተበልኩዎም ድማ ልዕሊ ዋጋኦም መሳፈሪ ኣይንኸፍልን እናበሉ ኣብዮምኒ”

ኣበይ ድዮም ዝነብሩ? እቲ ዕላል ንዓይ ዝሓወሰ ስለ ዝነበረ ክሓቶም ደፈርኩ። “ካብ’ዚ ኣርባዓ ኪሎሜተር ርሒቖም ኣለዉ” መለሰ ሽማግለ፡  እወ ኣየዋጽኦምን’ዩ በልኩ ብልበይ። ርሕቀት ናይቲ ቦታ ብዝነገረኒ’ቲ ሰብኣይ። እሞ ደሓን ኣብ ዝመጽእ ብጅምላ ክገዝኣልካ ክፍትንየ። ክሳብ ሽዑ ሰላም የጽንሓና። ዋጋ እንተጎዲልካለይ ኢዩ ግና። ተወከስኩዎ።

“ጸገም የብሉን፡ ዋጋ ከጉድለልካ’የ ኣነ ነዚኦም ሸያይጠ ናብ መስጊደይ ክኸይድ ደልየ ኣለኹ። ይኣኽለኒ እዚ መሸጣ። ዋላ ትርፊ ዘለዎ ኣይኮነን። ቀለቦምን ሓለዋኦምን ጥራይ ይኣኽለካ። ቀልጢፍካ ናብ መዓላ ተውዕሎም እንተኾይንካ ግና ኩሎም ጥዑያት’ዮም ካብ ኩሉ ካንሰር ኤይድስ ኣይተንከፎምን። ካብ ኣካላቶም ዝጎደለ የብሉን። ኩሉ ሙሉእ’ዩ። ሓደ ብሓደ ፈቲሽካ ኢኻ ትወስዶ። ክንደይ ነጋዶ እዮም ዘለዉ ኣካላቶም ኣጉዲሎም ዝህቡ። ናተይ ግና ፈቲሽካ ውሰዶም ደሓር በዞም ዘይጠቕሙ ከይንቀያየም። ኣነ ዝኾነ ሰብ እናተቐየመለይ ናብ መስጊድ ክኣቱ ኣይደልን።” “ጸገም የለን፡ በዚታት ኣይንቃያየምን ኢና” ኣረጋገጽኩሉ።

 ዋጋ ናይቶም ዝገዛእኩዎም ከፊለ። ብዛዕባ ዝመጽእ ግዜ ቆጸራ ሒዘ ናብ’ቲ ኣቐዲመ ዝገዛእኩዎ ሰብ ተመሊሰ፡ ንኹሎም ጠርኒፈዮም። ካብኡ ናብ’ቲ ዝሓዝኩዎ መሕደሪኦም ወሲደ ንጽባሒቱ ምስ እትብገስ ናይ ዓሳ መርከብ ከስቅሎም ድሉዋት ኮይኖም ክሓድሩ ነገርኩዎም። ብዝገበርኩሎም ሓገዝ ኣመና ስለ ዝተሓጎሱ ናበይ ክወስዶም’የ’ውን ኣይሓተቱንን። እንተወሓደ ኣብ ክንዲ ብዝኣረገት ጃልባ ማእከላይ ባሕሪ ዝሰግሩ። ብዓባይ ናይ ዓሳ መርከብ ምስ ዓሳ ተጻዒኖም ክኸዱ ምዃኖም ምስምዖም ጥራይ ተሓጒሶም ነይሮም። ገሊኦም ድማ፡ ነቲ ካብ ኣሰጋገርቶም ዝተሓተትዎ ገንዘብ ክኸፍሉ ይኽእሉ ከም ዘይነበሩ ድሕሪ ምግላጽ፡ ነዚ ኣነ ዝገበርኩሎም ሓገዝ ከም ዘይርስዕዎ ነጊሮምኒ። “ከም’ዚ ጌርካ ትዕድግ ካብ ኮንካ ደኣ፡ ከካብ ዓዲታትና ገንዘብና ከፊልና ካብ ንወጽእን፡ ደላሎ ድማ ዕጽፊታት ገንዘብ ካብ ዝሓቱናን፡ ጌና ካብ ሃገርና ከይተበገስና ከለና ብዝሓሰረ ዋጋ ምረኸብካና። ማለት’ሲ እዞም ኣብ ሊብያ ዘለዉኮ ካብ ብዙሓት ሃገራት ንዝመጻእና ኣፍሪቃውያን ብዝሓሰረ ዋጋ ገዚኦም’ዮም ንዓኹም ብኽቡር ዝሸጥልኩም ዘለዉ። ነናብ ሃገራትና ከይድካ ነቶም ናይ ፖለቲካ መራሕቲ እንተረኺብካዮም ብዘይቀረጽ ክትገዝእ መፍቀዱልካ ነይሮም ይብል ኣነ።” እቲ ዝነኣሰ ካብ ኩሎም እቲ ዝበልሐ ኮይኑ ረኸብኩዎ። ነዚስ ከይሸራረፍኩ ኣማኻሪየይ ክገብሮ ድማ መደብኩ። “ሕሰቦንዶ!” ነቲ ምስኡ ዝነበረ’ዩ ዝዛረቦ ነይሩ። “ነቶም ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ዘስግሩና ዝነበሩ ሰባት ዝሓተቱና ገንዘብን ነብስናን ንህቦም ነይርና። ኣብ ከም ሲና ዝበለ ቦታ ድማ፡ ገንዘብናን ክፋል ኣካላትናን ንህቦም ነይርና። ሕጂ ግና ከከም ዝጠዓሞም ይሸጡኻ ንስኻ ትኸፍሎ የብልካን። ኣብ ክንዲ ብዝኣረገ ጃልባ ድማ ብመራኽብ የስግሩኻ። ኣብ’ቲ ኤውሮጳ ድማ መን ኢኻ ዝብለካ የለን። ነዛ ተሳኢልና ኣብ facebook ስእሊታትና ምልጣፍ ጥራይ ኣይኽልኣና’ምበር። ድላዮም ይግበሩና።

ኣብ መጠረሽታ ናባይ እናጠመተ፡ “ብዛዕባ ዝቕጽል ጉዕዞኻ ንዓይ እንተካፊልካኒ፡ ናበይ ትኸይድ ምስ መን ትራኸብ ኩሉ ክሕብረካ’የ።” በለኒ። “ሕራይ” በልኩዎ። እታ ናብ ሃገራቶም ከይድካ ምዕዳግ ትብል ሓሳባት ጽብቕቲ ኮይና ስለ ዝተሰመዓትኒ ምስ ሓሳቡ ተሰማማዕኩ። ኣብ ዋጋ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓሳባት’ውን ስለ ዝሓገዘኒ ኣመና ኣድነቕኩዎ።

   ኣብ ዝቕጽል ዕዳጋ የራኽበና መዝገብ ዝኽረይ፡ እንተሰሊጡኒ ካብ ሃገራቶም እንተዘይኮይኑ ግና ካብ ሊብያ ምድጋም ኣይተርፍን’ዩ።

                              መዘክር ኻይም  ሺሞን፡ ትርጉም በሪሁ ብርሃነ ካብ ተል ኣቪቭ 22/11/2017

 

2 comments

  1. ምንጪ ጽሑፍ ካበይ ምዃኑ ዶ ምሓበርካን ፧ ወይ ድማ ናይ ቲ ምንጪ ጽሑፍ ዝተርጎመ link ስደደልና ሓቅነት እንተሃልዩካ ።

    Like

    • ሰሎሞን፡ ምንጪ ጽሑፍዶ ምሰደካልና ኢልካ ጥራይ ምሕታት ምኣኸለካ ነይሩ። እንታይ ስለ ዝተባሃልካ ኢኻ፡ “ሓቅነት እንተሃልዩካ?” ዝብል ናይ ጸርፊ ቃላት ዝተጠቐምካ? ንዝኾነ ነገር ነናቱ ገደብ ኣለዎ። ሓቅነቱ ኣይተራእየካን። ኣብ ባይታ ዶ ትርእዮን ትሰምዖን ኣየለኻን ኣብ ሊብያ ሰብ ይሽየጥ ከም ዘሎ። ተኸባቢርና ሓሳብ እንተተወሃሃብና ይምረጽ።

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s