ምልሶት ብዓወት መንግስትኣብ

                         ምልሶት    ብዓወት መንግስትኣብ

       ናብታ ዓመት ሙሉእ ዝሰፈርኩዋ ኽራፈ ካምፕ ተመሊሰ ኣለኹ። እንሆ ካብኣ ተሰናቢተ ገዛይ ካብ ዝሕዝ ሳላሳ ኣዋርሕ ከምዚ ዋዛ ሓሊፈን ኣለዋ። ሓንሳብ ርዖይ ጠቕሊለ ምስ ወጻእኩ፣ ከምዛ ብመለኮታዊ ሓይሊ ዝተኣዘዝኩ ክሳደይ ጥውይ ኣቢለ ክርእያ እኳ ኣይደፈርኩን። ሓቂ ይሓይሽ ተመሊሰ ንኽርእያ ዝድርኽ ምኽንያት እውን ኣይነበረንን። ቀቅድመይ ድዩ ብድሕረይ ዳርጋ መብዛሕቱ ኣብታ ካምፕ ዝነበረ ሰብ ገገዛኡ ሒዙ እዩ። ንመን ክርኢ ኢለ እየ ክምለሳ?

ሎሚ ግዳ ኣብ ድርኲኺት ናይታ ካምፕ ደው ኢለ ኣለኹ። ስነጽሑፍ ዝደረኾ ምልሶት እዩ። በይነይ ኣይኮንኩን። ኣብ ውሽጢ ልበይ ትዝታ ከም ማዕበል ይገማጠል ኣሎ። ሓንቲ ጥበብ ጥበብ ትጨኑ መስተውዓሊት ጓል እውን ኣሰንያትኒ ኣላ።

” ሕጂ እንታይ ይስመዓካ ኣሎ?” እታ ጥበበኛ እያ ሓቲታትኒ።

ኣፈይ ኣይከፈትኩን። ግና ከኣ መሊሰላ እየ፣ እቲ ምንታይሲ ኣዒንተይ ንብዓት ሓዚሎም ኔሮም። እቲ ምድፍናቕ ዝብሃል ሞርሟሪ ስምዒት ኣብታ መጸበይት ኣውቶቡስ ክንበጽሕ ከለና እዩ ጀሚሩኒ። ኣብኣ ክሳዕ ለይቲ ሎሚ ካብ ዝኽረይ ዘይሕከኽ መሪር ንብዓት ስደት ሰሚዐ እየ። ሻዓ መዓልቲ ዝነበረ ንፋስን ቊሪን ቀውዒ ኣይርስዖን እየ። ሰማይ ተኪዙ፥ ኣግራብ ወንጪሮም ፥ ናብ ቢጫ ዝተቐየሩ ኣቑጽልቲ ከኣ ኣብ ፈቖድኡ ተዘርዮም ኔሮም። ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣብታ መጸበዪት ኣውቶቡስ ንበይኑ ኮፍ ኢሉ ፊቕ ይብል ነይሩ። ድሒረ ከም ዝፈለጥኩዎ፡ ብዓልቲ ቤቱን ደቁን ንድሕሪት ገዲፉ ዝተሰደ ኣምሓራይ እዩ። ኣጋጣሚ ኣስቤዛ ኣብ ብሽክለታ ጽዒነ ሕልፍ ክብል እየ ርእየዮ።

170314104537-01-tease-netherlands-refugees-wilders-we-are-here-super-tease

” ደሓን ዲኻ ዝሓወይ? እንታይ ኢኻ ኮንካ? ደሓን ዲኻ?” ካብ ብሽክለታይ ከይወረድኩ ደው ኢለ ሓተትኩዋ። መልሲ ኣይሃበንን። ከም ቅጽበት ካብታ ኮፍ ዝበላ ተንሲኡ ኣብ ሕቑፈይ እዩ ተጠምጢሙኒ። ዘይተጸበኹዋ ግብረ መልሲ ስለዝነበረ ዳርጋ ተታሓሒዝና ወዲቕና ኢና ኔርና። ምስ ስብእነቱ ኣይነበረን። ኣዲኡ ራሕሪሓቶ ከም ዝኸደት ቆልዓ ከብዱ ሓፍ ሓፍ ክሳዕ ዝብል ይበኪ እዩ ዝነበረ። ብሓውሲ ምጽንናዕን ምትብባዕን ርእሱ እናደረዝኩ እንታይ የብክዮ ከምዝነበረ ደጋጊመ ክሓቶ ጀመርኩ።

” ነጺጎሙኒ። ኢ ኤን ደይ ነጺጎሙኒ። ነጺጎሙኒ” ዝበኣሰ ፊቕ እናበለ ብዝተቖራረጸ ድምጺ እዩ መሊሱለይ። በቲ ቑርን ብኽያትን ዝተደፍአ ቀጢን ንፋጥ ኣብ ሸነቡ ተንጠልጢሉ እራኣየኒ ኔሩ።

” ኣጆኻ፡ ኣጆኻ ዝሓወይ፡ ይግባይ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ኣጆኻ! እቲ መስርሕ ገና እዩ”

170314092612-04-we-are-here-restricted-large-169

“ስድራይ እንታይ ክውሕጦም እዩ? ንብዓልቲ ቤተይ ከመይ ጌረ ክነግራ እየ? ደቀይ እንታይ ክብሎም እየ?” ሓውሲ ንገዛእ ነብሱ እናተዛረበ ገጹ ብዛራዪ ንብዓት ሕጽብ በለ። ሓድሽ ዙርያ ንብዓት እዩ። ዝብሎ ነገር ኣይነበረንን። እቲ ገና “ሀ” ኢለ ዝጅምሮ ዝነበርኩ ስደት ግዳ አጽልኣኒ ኔሩ። ኣብ ሂወተይ ካብ ዝወሰንኩዎም ውሳኔታት ምናልባት እቲ ዝከፈአ ውሳኔ ክስደድ ኢለ ምሕሳበይ እዩ ክኸውን ዝኽእል! እቲ ኢትዮጵያዊ ዓንገረር እናበለ፡ ሓደ ንሳላሳን ሹዱሽተን ዓመት ኣብ ሆላንድ ዝተቐመጠ ናይ ቀረባ ዘመደይ ንስደት ኣመልኪቱ ዝተዛረበኒ ዘረባ ኣብ ኣእዛነይ የቃልሕ እዩ ኔሩ።

” ዕድለይዶ ኣንታ ለኪሙካ? እምበር ኣቦኻስ ዕድለኛ እዩ። ኣእጋሩ ካብ ዓዱ ከይልዓለ እዩ ሞይቱ። እህ- -ህ- -ካብ መጻእካ ግዳ እንታይ ይግበር?! ስደት መዓት ግናይ ገጽ እዩ ዘለዎ ዝወደይ”

ሓቁ እዩ እቲ ዘመደይ። ስደት ብዙሕ ግናይ ገጻት እዩ ዘለዎ። ሰብኣይ ሙሉእ ንብዓቱን ንፋጡን ክሳዕ ዝተሓዋወስ ክበኪ ካብ ምርኣይ ዝኸፍእ ናይ ስደት ገጽ ግዳ ክንደየናይ ከይህሉ ኢሉ!

ነቲ ኢትዮጵያዊ ሑቚፍ ኣቢለዮ ጸጥ በልኩ። ብዘይካ ሓቢርካዮ ምንባዕ ካልእ ዓቕሚ ኣይነበረንን።

ንብዓተይ ጥብ ጥብ በለ።

20171111_EUP002_0

ንብዓተይ ደሪዘ ነታ ጥበበኛ ጓል ኣሕጽር ኣቢለ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያዊ ኣዕለልኩዋ። ገጻ ብድንጋጸ ክውቃዕ እንከሎ ቀው ኢለ ረኣኹዋ።

” ደሓርከ ተቐቢሎሞዶ? ትራኸቡዶ? ሕጂ ኣበይ ኣሎ?” ድንግጽ ኢላ እያ ሓቲታትኒ።

” ኣይተቐበሉዎን። ዘሕዝን እዩ። ኣብ ኣምስተርዳም ኣብ ሓደ መዕቆቢ ይነብር ኣሎ። ንኢትዮጵያ ክምለስ ኣይካኣለን፥ ኣብዚ እውን ኣይተቐበሉዋን። ኣብዚ ሆላንድ፡ ኣብ ረምበዞ (limbo) ወዲቖም መእተዊኦም ዝጨነቖም ስደተኛታት ቊጽሪ የብሎምን። ካብ ቤተ ክርስትያን ናብ ፈራስ ገዛ፡ ካብ ካምፕ ናብ ጽርጊያ፡ ካብ ጽርጊያ ናብ መዕቖቢ ግዳም ሓደራት፡ ተስፋ እናሰኣኑን ተስፋ እናገበሩን እዮም ሂወቶም ዝሕልፉ። እንታይ ይግበር ኢልክዮ?”

” ኣነ ብቐጥታ ብ ዩ UNHCR ናብ ሆላንድ ዝለዝመጻእኩ እዚ ናይ ካምፕ ሂወት፡ ናይ ኢምግሬሽን መስርሕ ብዙሕ ኣይርደኣንን እዩ። ዝተነጽጉ ኤርትራውያንከ ኣለዉዶ?”

” እወወወ- – -መሊኦም ኣለዉ። እቲ ሂወት ካብቲ ናይቲ ኢትዮጵያዊ ዝፍለ ኣይኮነን። መብዛሕቶም ግዳ ቀልጢፎም ዓዲ እዮም ዝቕይሩ። እቲ ወጽዐኦም ግዲ ፍሉጥ ኮይኑስ እቲ ዕድል ንኤርትራውያን ይሓይሽ እመስለኒ። ዓዲ ቐይሮም ዝሰለጦም ብዙሓት እፈልጥ እየ። ንኣብነት ሓንቲ “ጓል ቐሺ” ትብሃል ኔራ – – – -“

ፍሽኽ ኢለ ብትዝታ ንድሕሪት ተዓዘርኩ።

“ጓል ቀሺ” ውዕይቲ እያ። ኣቦኣ ወላዲኣ ኣብ ሓንቲ ካብ ዓድታት ዞባ ደቡብ ማህሌት ዘዕርጉ ደብሪ ዝዓጥኑ ፍሉጥ ቀሺ እዮም። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኤርትራዊት ምኳንኪ ዘረጋግጽ ብቑዕ መርትዖ ኣየቕረብክን ኢሎም እዮም ነጺጎማ። ካልእ ይትረፍ ናይ ኣቦኣ ወረቐት መንነት እውን ከተቕርብ ኣይከኣለትን። ክነጽጒኒ እዮም ዝብል ሓሳብ ኣብ ልባ ቦታ ስለዘይነበሮ ‘መስለኒ ምስተነጸገት ከም ሓውሲ ዕብድቲ እያ ተቐይራ።

bewoners_1

ብእንግሊዝኛ ክረዳዳኣላ ኢለ ሓቢረያ ምስ ከድኩ ነቶም ሰራሕተኛታት ፈይ ፊ ኤን ኣይገደፈትሎምን። ንዓይ እውን ኣይነሓፈትንን። ክትዛረብ እንከላ ፡ ኮፍ ምባል ተሓሲማ፡ ከም ኣድገ በቕሊ ብኣእጋራ መሬት እናደግደገት፡ ስምጣ ገቲራ፡ ኣስናና እናኣሐርቀመት እያ ትዛረብ ዝነበረት።

” ቀልጥፍ፡ ፈዘዘዝ ኣይትበል፡ – – -ከይተጒድል ከኣ- – -ኣይትሰምዓንን እያ ኢልካ ሓንቲ ከይተጒድል- –ከምዚ በሎም- – ንስኻትኩምሲ ኣበ’ዴኹም ዘለኹም ነውራማት፡ ኣኽላባት ጸዓዱ ኢኹም ንዓይ ንጓል-ቐሺ ኤርትራዊት ኣይኮንክን ክትብሉኒ? መን ኢኹም፥ ‘ታዎት ኢኹም? ኣነ ጓል ቀሺ እገለ- -ጓል ሸውዓተ ካህናት- – -ብዓልቲ ዓዲ እገለ- -ፍልጥቲ ከም ስጋ ሕበጥ- – -ጽርይቲ ከም ማይ ንግሆሲ ኤርትራዊት ኣይኮንክን! ሆ ሆ ሆ– -ሎምስ ድማ ንዓይ- -እሞ ድማ ንዓይ- -ኪዱ ሕተቱለይ- — -ሕተቱለለይይይይ! ወይለከ! ከመይ ከመይ ኢኹም ትሰርሑ? ነዛ ኲላ ትግራዋይ ኤርትራዊ ኢልኩም ተቐቢልኩማስ ንዓይ ክትነጽጉኒ?!- -ነገር ከይተምጽኡ- -ሰላሕ ኢልኩም ተቐበሉኒ። ሰላሕ ኢልኩም- –

” ፍሽኽታዶ እርኢ ኣለኹ ሓቀይ? መቸም ከምዞም ቆልዑ ኢኻ። ብኽያትካን ሰሓቕካን ነጸላ መንደቕ እየን” እታ ጥበባዊት ካብ ትዝታይ መለስትኒ።

” ዝገርመኪ እዩ። ግን እኮ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሓቕ ብክያት፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብኽያት ከኣ ሰሓቕ ኣሎ። በይኑ ዝመጽእ ስምዒት የለን።”

” ንሱስ ሓቅኻ። ኲሉ ነገራት ዝተኣሳሰረ እዩ። እቲ ጸልማት ኢልና ንጽውዖ ቦታ እውን ጸልማት ኣይኮነን። ብርሃን ዘይበጸሖ ቦታ እዩ። በል ንኺድ ንውሽጢ ንእቶ” ቀዲማትኒ ስጒም ስጒም ኣበለት።

” ጽንሒ ጽንሒ። ኣብዚኣ ሓንቲ ሕከያ ኣላትኒ” ኣብ ኣፈደገ ናይታ ሪሴፕሽን- ኣብታ ባንጉራ ደርሆ ዝተሰርቀላ ቦታ- ደው ኢለ ክርትም ኢለ ሰሓቕኩ።

ይቕጽል

 ካብ ገጻት ፈይስ ቡክ   Awet Mengsteab

ጸሓፊ ዓወት መንግስትኣብ

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s