“ገያሻይ ዕዮ ፊልም ከቕርብ’ዩ ባህገይ….” ደራስን ኣላይን ፊልም ኣወል ስዒድ ኮይሶም

“ገያሻይ ዕዮ ፊልም ከቕርብ’ዩ ባህገይ፣ ኣኽናፉን መሓውሩን ግን ናይ ዓደይን ኣብ ዓደይን ክኸውን ኣለዎ” 
        ደራስን ኣላይን ፊልም ኣወል ስዒድ ኮይሶም
          ብ'ኣስመሮም በርሀ

 

ተረካብ ዘረባ ኣወል ስዒድ፣ ካብ’ቲ ብዙሕ ሒደት ብፍላይ፣ ብቴለፎን ዝበሃል ድዮም ዝስእኑ ወይ ናይ ኣወል ስዒድ ዘይትጽበዮ መልሲ ክሰምዑ ወትሩ ካብ ንመዛረቢ ዝኾኖ’ዩ።

1

ኣብ ታክሲ እንከለኹ’ዩ፣ ተሌፎን ትድወል፣ ተቐቢለ ኣዕለልኩ፣ ከም ኣመሉ ሕቶ ዘይጋደፎ ዓርከይ፣’

ኣበይ ድኣ ኣለኻ?” ይብል።

“ኣብ ታክሲ”

“እንታይ ትገብር?”

ርዱእ ምዃኑ ኣሕሪቑኒ፣ “ታክሲስታ ይምርዖ ኣሎ’ሲ ሽጉርቲ ንመትር ኣለና”።

2

ኣብ ሲነማ ምስ ሓደ ዓርኩ ፊልም እናተኸታተሉ፣-

ኣወል ካብ’ቲ ካልኣዩ ዝርድኦ ቋንቋ ብምንባሩ፣ ንዓርኩ ይትርጉመሉ ነበረ።

ኣብ መንጎ፣ ወዮ ተዋስኣይ ንኻልእ ተዋሳኣይ ኣብ እዝኑ ሕሹኽ ይብሎ።

ዓርከይ ‘እንታይ’ዩ ኢልዎ’

ኣወል ስዒድ ትቕብል ኣቢሉ፣ ‘ኣብ እዝኑ ‘ምበር ኣብ እዝነይ ኣይኮነን እኮ ነጊሩኒ’ በሎ።

3

ሄሎ ኣወል ዲኻ?

እወ ከመይ?

ሰላም’ዩ፣ እንታይ ደኣ እዚ ድምጽኻ ኣበይ ዲኻ ዘለኻ?

ደቂሰ?

ኣበይ?

እዋእ ናብ ተካባኖ ዲኻ ደዊልካ? ኣብ ኣርማድዮ ወደይ።

4

ሕጂ’ውን ብቴለፎን’ዩ፣ እናዕለልና ከለና ቴለፎን ትድወል።

መን ክብል?

ኣወል፣ (ሽማ ነጊራ) ኣበይ ኣለኻ?

ኣብ ላተርያ?

እንታይ ትገብር?

እዋእ ጸጉረይ ይቕምቀም።

ተራ ዕላል ከነዕልል ኮነ፣ ነዚ ሕቶን መልስን ከነዳሉ’ውን ኣብ ዝተራኸብናሉ፣ ቴለፎን ዕጸዋ እንተዘይብሎ፣ ብርግጽ ኣብ ኣዋርሕ’ውን ነዚ ስራሕ ኣይምወዳእናን፣ ቴለፎኑ ኣይተዕርፍን’ያ፣ ብኣኣ ኣቢሉ ድማ ዕላል ይዝክር፣ ንሕሉፍን ተመኩርኡን ዝገልጽ። ደራሲን ዳይረክተርን 12 ፊልምታት፣ ፍርቀን ዝኣለየን ጥራይ፣ ናይ ሸውዓተ ደርፍታት ቪድዮ ክሊፕ ኣብ ምስራሕ ዳይረክተር ዝኾነ ገና ኣብ 30ታት ዕድመ ዝርከብ መንእሰይ፣ ኣወል ስዒድ ኮይሶም።

 • ኣወል ካበይ እዩ መንቀሊኣ?

ኣወል – እንድዒ ኣነ’ውን ክሓተላ ይብል’ሞ እቶም ዝሰመዩኒ ግን ብህይወት የለዉን። እምበር ንዓይ’ውን ትገርመኒ’ያ። ቦኽሪ ኣይኮንኩን፣ ከማል ሓወይ ምዕባየይ’ዩ፣ ትምህርቲ ግን ኣብ ንእስነተይ ቀዳማይ ይወጽእ ኔረ’የ፣ እዚ ኸኣ ምስዓበኹ ተዘውጽኡለይ እዩ ክመስል ዝኽእል። እዚኣ ብሓባር ክንሓተላ ንንጠራ’ዶ።

 • ናብ ስነ-ጥበብ ክትኣቱ ድርኺት ዝኾነካ እንታይ’ዩ?

ኣወል – ኣብ ዙርያ ፊልም’የ ዓብየ። ኣደይ ኣብ ሲነማ ትኬት ትቖርጽ ኔራ፣ ሰራሕተኛ ክትገብር ዓቕሚ ኣይነበራን፣ በዚ ድማ ምስኣ ሒዛትኒ ትኸይድ እሞ ምስኣ ይውዕል ኔረ። ሰራሕተኛታት እቲ ሲነማ ወዲ መሳርሕቶም ገይሮም ይከናኸኑኒ። ኮታስ እቲ ሲነማ ናይ ‘ማማ ሓፍተይ’ እዩ መሲሉ ዝስመዓኒ ዝነበረ። ርኢኻ ከም’ታ ዘላታ ምዕላል ካብ’ቲ ኣብ መፋርቕ 1980ታት ፍሉጥ መሳጢ ተግባር ብምንባሩ፣ ነቶም መዛኖይ ደቂ ገዛውተይ ብርግጽ ቅድመይ ክርእይዋ ዕድል ዘይነበሮም የሐክዮም። ከምዛ ዝረኣይዋ ይገብሮም፣ ከምዚ እናበለ ንፊልም ኣካለይ ክኸውን፣ (ኣካሉ ዶ ይሓይሽ) መቸም ተወሓሒጥና።

እንታይ እናበልካ ደኣ ተዕልሎም? ህንዲ ትኽእል ዲኻ?

ኣወል – ኖኖ ኣይተሐስወኒ፣ ሕጂ’ኳ ይሓይሽ፣ ሽዕኡ ደኣ ከምታ ንዓይ ዝተረድኣትኒ፣ ይምስርሕ’የ። ሎሚ ክርእዮ ከለኹ ዘስሕቐኒ መሊኡ’ዩ። ደሓር ምስ ሙዚቃኡ (sound track) እዩ ’ቲ ሕክያ፣ መድረኽ ግን ፈጢሩለይ።

ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ናብ እንዳኣባሓጉኡ ናብ ሞኖፖልዮ ምስ መጸ፣ ቪድዮ ዴክ ብምርካቡ ንባህጉ ዝያዳ ባይታ ተፈጥረሉ፣ ተኻርዩ ተለቂሑ ምርኣይ ቀጸሎ።

ኣወል – እንሀልካ ኸኣ ተሰቢሉኒ ፊልም ከይረኣኹ ዘይውዕል ኮይነ።

ካሜራ 009፣ ንጉስ ጸላም፣ ኣዝማሪኖ፣ ኣፍሮ፣ ጂንየስ፣ በጊዕ ኣብ ዓለሙ፣ ሻሎም፣ ከመይ ዲና? ሃይስኩል፣ ህያብ ፈጣሪ፣ ሞትን መርዓን ስውርቲ ኣፍቃሪትን ዝብላ ፊልምታት ሃገርና ናቱን ፍልጠቱ ዝሓለፈንን እየን። ኣብ ዕላሉ ግን ኣዳላዊ ናይ ሓበሻ ፊልም እምበር ገና ናብ ናይ ደራስን ዳይረክተርን ደረጃ በጺሐ ኣይብልን።

– ብንእሽቶኻ መድረኽ ዕላል ንበይንኻ ዝሕዛእ ብምንባሩ ዶ ይኸውን ዳይረክተር ክትከውንኣኽኢሉካ?

ኣወል – ኣይኮነን። መላኺ ዳይረክተር (dictator director) እንተደኣ ኣልዩ፣ እቲ ተዋሳኣይ ፈሪሕዎ እዩ ኣብ ሰዓቱ ዝመጽእ ዘሎ ‘ምበር፣ ኣፍቂርዎ ኣይኮነን። ብፍቕሪ ዘይስራሕ ድማ ጽቡቕ ውጽኢት ክህልዎ ኣይከኣልን’ዩ።

ጽልዋ ኩሉ ንእሽቶ ብመንእሰይ ከምዝኾነ፣ ኣወል ከም ኩሎም መሳቱኡ ናይ ሽዕኡ መንእሰያት ጸልዮሞ’ዮም ጸጉሪ ዘይብሉ ጆንትራ ክገብሮ፣ጭሕሚ ዘውጽኣሉ ዕድመ ከይኣኸለ፣ ምዕጉርቱ ክሓክኽ ትዝ ይብሎ’ሞ፣ ነዚ ናይ ሕጂ ቕዱ ካብኡ ዝመጸ ጽልዋ ከምዝኾነ የዕልል። ነቲ ውሽጣዊ ነገራቱ’ውን ከምኡ፣-

ኣወል – ድምርማር ናይ በላሕቲ ኣእምሮ’የ። ኣብ ከባብየይ እንተወሓደ ሓደ ኣርቲስት ኣብ ዘለዎ ከባቢ እየ ዓብየ። ኣብ ዕዳጋሓሙስ ሴም ዝበሃል፣ ሕጂ ዓቢ ኣርቲስት’ዩ፣ ንሱ ይሓዝለኒ ኔሩ፣ ክስእል ይርእዮ ኔረ። ሞኖፖል ምስ መጻእኩ የማነ መኮነን ጎረቤተይ፣ ጋዜጣ ክእክበሉ እየ ዝውዕል፣ ካልኦት’ውን ኔሮም። በዚ ኢልካ በቲ ኩሉ ሰብ እኽብካብ ካብ ሕብረተሰብ እንድዩ፣ ካብ’ቲ ሓንቲ ይወስድ፣ ካብ’ቲ ካልእ፣ እናበለ እንድዩ ዝዕንትር፣ ኣነ ኸኣ ከምኡ’የ። ውህሉል ተመኩሮኻ’ዩ ገንዘብካ ሃብትኻ። ኣነ ክኢላ እየ እንተ ኢለ ሕብረተሰብ ክኢላ እዩ ይብል ኣለኹ። ኣነ ንፉዕ እንተኢለ ኤርትራዊ ንፉዕ ምዃኑ እነግር ኣለኹ።

 

This slideshow requires JavaScript.

– ንጥበብ መዓስ ኢኻ ካብ ተዓዛቢ ጥራይ ናብ ኣበርካቲ ዝተሰጋገርካ?

ኣወል – ቆልዓ ኣዝየ ቆልዓ እንከለኹ። ማእከላይ ደረጃ ሓርበኛታት እናተመሃርኩ ኣብ ሃ.ማ.መ.ተ.ኤ. ሰሜናዊ ምብራቕ ኣባል ኮይነ። ስምና ቀያሕቲ ዕንበባ ኔሩ (በዚ ዕድመይ ትግምቶ ትኸውን)። ምውሳእ፣ ምጽዋት ኦርጋን፣ ክራር። ኣብ ግጥሚ ልበይ ዝዓረፈለይ መሰለኒ። ጥዑማት ሓጸርቲ ግጥምታት ክጽሕፍ ይጅምር (ናይ ሽዕኡ ዓለመይ እየ ዝነግረካ ዘለኹ፣ ሎሚ ከስሕቁኒ’ውን ይኽእሉ እዮም)። እታ ናተይ ግን ሓንቲ’ያ ኔራ። ድራማ። ኣብኡ ስሕለት ይመጽእ፣ ትወዳደር፣ ትእለ፣ ብድሕሪኡ ፍሕፍሐ ይመጽእ እቲ ብርሃን ይወጽእ።ዋዒኡ ክገልጾ እንከሎ ናብ ጽላለ ዝቐረበ ዋዒ ይብሎ፣ ንብዙሕ ግን ሓጊዝዎ፣ ድሌታቱ ንኸይጎናደብ፣ ምስ ዓበይቲ ስነ-ጥበበኛታት ንኽተዓራረኽ ሓጊዝዎ። ብዓቕምኻ ንእሽቶ ተቕርብ እሞ፣ እቲ ሕብረተሰብ ሊቸንሳ ከምዝሃቦ፣ በዚ ስነ-ጥበበኛ ከም ዝኾነ የዕልል።

– ንምብጋስካ ስብር ዘብል ዘረባ፣ መግናሕቲ ገጢሙካ ይፈልጥ’ዶ? ወይ ብገናኡ ዘይግብኣካ ክብሪ ሂቦም ዘስከሩኻ?

ኣወል – ዘዳኸሙኒ … ጥርዓን ከይመስል ይትረፍ። እናዘከርክዎም ስለዘይነብር ግን የለዉን ምባሎም ይሓይሽ። ምኽንያቱ ምሳኻ ዘየለ ጸላኢኻ ጸላኢኻ ኣይኮነን። ብልጫ ሰብ ከኣ’ኮ ረሳዓይ ምዃኑ’ዩ።ሞራል ግን ኣሰንብድ ኣቢሉኒ ርእሰይ ዝሓበጥኩላ ካሜራ 009፣ ህውትት ኢለ እዛ ህውትት። ምስ ዓበይቲ ስነ- ጥበበኛታት ሰሪሐ፣ በቲ ኣብ ሰሌዳ ጥራይ ዝፈልጦ ገንዘብ ተመዊላ። ንጽባሒቱ ዝመጸ ኣፍልቢ ምንፋሕ እዚ ክብለካ ኣይክእልን’የ። መጠረሽታ ተበራቢረ ናብ ነብሰይ ተመሊሰ። እዚኣ ግድን እያ ትመጸካ ምሳኻ ክትነብር ግን የብላን፣ እግሪ እግሪ ጣቕዒት እያ ትመጽእ። ሓውየ ግን።

– ንሳ ድያ ናይ መጀመርታ ስራሕካ?

ኣወል-ኖእ ቅድሚኣ ኣብሓንቲ ተዋሲአ፣ እታ ቪዛ (ፍስሃየ ወርቅነህ፣ ፊሽ እዩ ኣልይዋ)፣ ብድሕሪኡ ምስ ኤፍሬም ካሕሳይ (ወዲ ዃዳ) ተሓጋጋዚ ዳይረክተር ኮይነ ሰሪሐ። ካሜራ 009 ግን ናይ ፈለማ ደራሲ ኣወል ሲዒድ ዝተጻሕፈላ’ያ።

– ከነዕርፍዶ? ምሳሕ ክዕድመካ ንዝበለካ እንታይ ምኾነ መልስኻ?

ኣወል – ኣብ ገዛኻ ይኹነለይ፣ እቲ መግቢ ድማ ሕልበት ምበልኩ። ብሕልበት ጽሉል እየ።

– ዘይትኽእላ ከተዕርያ እትደልን ባህሪኻ እንታይ’ያ?

ኣወል – ቆጸራ ምኽባር፣ ሰዓትን ዕለትን ብዙሕ ኣይርደኣንን እዩ። ነዚአን ክልውጠን ይብህግ፣ ይጽዕር።

– ክትሕተታ ዘይትመርጽ ሕቶ ኸ?

ኣወል – መዓስ ድርሰት ይመጸካ? ምኽንያቱ ምስ ርእሰይ ተቛጺረ ኣይፈልጥን’የ፣ ሓሳብ ነጸብራቕ’ዩ። ሰዓት 3፣00 ለይቲ እንተኢለ እንተዘይመጸ ሓሳብ እንታይ ይገበር። ብማሳ ርእሰይ ክሃርም….. ብዝኾነ እዚኣ እተሕርቐኒ ሕቶ’ያ።

– ከምዝስ ኣጋጢሙ ኣይፈልጥን’ዩ ብዘይካ ንዓይ ትብሎ፣-

ኣወል – ‘ካውቦይ’ ተባሂሉ ዝፍለጥ ‘ፑት’ ጫማ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ። ክሳብ ሎሚ፣ ተመሃራይ ከለኹ ቢጫ ፑት ኣብ ሲነማ ዲስኮ ዳንሰር ርእየ፣ ነተን ዝነበራኒ በርኒቺ ለኽየ ንትምህርቲ ይብገሰልካ፣ኣብ መገዲ ስብር፣ ሽዋሕዋሕ ኢላ ከምዛ ቢኬሪ። ከምዚኣ ዘጋጠመቶ ኣሎ ኢለ ኣይሓሳብን፣ ጫማ ኣሪጉኒ፣ ተበላሽዩ እምበር ተሰባቢሩ ኣይመስለንን።

– ትርኢትካ ንብዙሓት ይገርሞም እዩ። ተጠማቲ ክትከውን ኢልካትገብሮ ድዩ?

ኣወል – ኣከዳድናይ ድብልቕላቕ እዩ። መጀመርታ ረበሽቲ’ዮም ኔሮም፣ ሕጂ ግን ትርጉም ዘለዎም ክገብሮም ይፍትን። ምስቲ ዝፍተወኒ ቕዲ ተመሳሲለ ክኸይድ ይፍትን። ሰብ ናባይ ክጥምት እንከሎ ግን እዚ ኹሉ ድፍረተይ ናበይ ከምዝኸይድ ድህል’የ ዝብል።

– ኣዝማሪኖ ምስ’ተሰርሐት፣ ኣፍሮ ክትስዕባ፣ ናይ ሓደ ከባቢ ናይ ኣባሻውል ምስራሕ፣ ተፈታውነት ተረኺቡዋ ኢልካ ዲኻ ትደጋግም?

ኣወል – ኣብ ሻውላት ብፍላይ ኣብ ሃገርና፣ ግብዝና ዘለዎ ናብራ ኣይረኣኹን፥ ኣብኡ ፍቕሪ መሊኡ’ዩ። ንሻውል ኣዝማሪኖ ኢለ ምስ ጸሓፍኩላ፣ ብሕጂ 200 ክፋላት ጽሒፈ ክውድኦ ዘይክእል ሃብታም ትሕዝቶ’ዩ ኣብኡ መሊኡ ዝረኸብኩዎ፣ (በተን ውሑዳት ፍልጠተይ ብዘጽናዕክዎ)። ከምዚ ሓንቲ ማንካ ጸባ ናብ ባሕሪ ዝኸዓኹ መሲላ ኣዝማሪኖ። ስለዚ እዚ ሃብቲ ከይጠፍአ ክስንደሉ እየ ህርድግ ዝብል ዘለኹ።ብሕጂ’ውን ኣፍሮ 2 ይሰርሕ ኣለኹ፣ ኣብኡ።

ተዓዛቢ ከመይ ትገልጾ?

ኣወል – ህዝቢ ኣተባባዒ’ዩ። ሕመቕና የጸብቐልና’ዩ፣ እናሰራሕካ ሓላፊ መገዲ ሓሳቡ ህብ ኣቢሉ መገዱ ይቕጽል። ልቡ ከፊቱ ይርኢ፣ ሓሳቡ ብዘይ ክፍሊት ይህበካ። ምስሉ ከተጸብቕ ድላዩ ብምዃኑ።

– ክትዋሳእ ትኽእል ኢኻ። ብፍላይ ዓቢ ሰብኣይ ኮይንካ ክትዋሳእ። ስለምንታይ ብዙሕ ዘይትዋሳእ?

ኣወል – ምውሳእ ምምሳል ኣይኮነን፣ ምዃን’ዩ። ምስ ዓቢ ሰብኣይ ኮይነ ክዋሳእ

እንከለኹ፣ ኣነ ዓቢናይ ምምሳል ዝያዳ ተኽእሎ ኣሎኒ፣ ምኽንያቱ ኣነ ደይ መደይ ኢለ’የ ዝገብሮ ዘለኹ። ናይ ብሓቂ ዓቢ ሰብኣይ እንተዝኸውን ናይ ዓቢ ገጸ-ባህሪ ኣይምተላበስክዎን፣ ምነበርክዎ ጥራይ።

– ኣብ 5ይ ሃገራዊ ፌስቲቫልመንእሰያት ሳዋ፣ ‘ወግዒ ኣካል’ እትብል ናይ መድረኽድራማ ኣቕሪብካ ኔርካ፣ ትሕዝቶኣን መልእኽታን እንታይ’ዩ?

ኣወል-ከም ኣርእስታ ሰብ ምስ ኣካላቱ ዘዕልሎ’ዩ። ንጅግንነት ዓይኒ፣ እዝኒ …. ናተይ ናተይ ይብልዎ። ጅግና በይኑ ኣይኮነን ናይ ሕብረተሰብ’ዩ፣ ህዝቢ ተዘይብሉ ንመን ጅግና ይህሉ? ተደጋጊፉ ጅግንነት ከምዝመጽእ’ያ ትገልጽ። ንስለኻ ኢዱ ዝሰኣነ ጅግና ንስኻ ኣእዳው እንተዄንካዮ እንታይ ዘጉሂ ክመጾ ይኽእል። ምምልላእ’ዩ ጅግንነት። ዓራቒ ድማ ግዜ ኮይኑ ቀሪቡ።

– ኣብ ሞያ ስነ-ጥበብ ዘለኹም ንሓድሕድኩም ከመይ ክትኮኑ ኣለኩም? ብኹሉ መልክዓት።

ኣወል – ኣብ’ዞም ኣዳለውቲ ፊልም ብፍላይ ሓንቲ ሃጓፍ (gap) ኣላትና። ንሳ ጓና ተእቱ፣ ነቲ ዓውዲ ጓና ማለተይ’ዩ። ብኣማላዲ ትራኸብ፣ በዚ ስራሓትና ክመሳሰል ትርኢ። ተሰራሪቕና ኣይኮናን፣ ኣይንበሃሃልን ኮይና። ካባይ ጀሚርካ እንታይ ኮይነ’የ ምስ ከማይ ሞያዊ ተዘራሪበ ሓንቲ ብልጽቲ ክንሰርሕ ዘይንፍትን ይገርመኒ’ዩ። ኣነ’ውን እምድረላ እየ ዘለኹ እምበር ኣይገበርክዋን። ሓቢርና ንሰርሓሉ ግዜ እንተዝመጽእ ክንደይ ምመቀረ! ተመላላእቲ እምበር ተበላለጽቲ ከም ዘይኮና ነግህደሉ እዋን እንተዝመጽእ።

ኣዳምዩ መምህርና፣ ሕሉፍኪ፣ ናይ ተመስገን ገ/ስላሰ (ጣኒቆ)፣ ንእስተይ፣ ህንጻ ፍቕሪ ናይ እስቲፋኖስ ኣብርሃም (ዘማች)።

ናይ ደሃብ ፋይቲንጋ፣ ሃንቃሃንቃን ሻውለይን ናይ መርሃዊ ተወልደመድህን (ወዲ ሃለቃ)፣ ቪድዮ ክሊፕ ኣላይ ኣወል ስዒድ’ዩ። ኣብ’ዚ ሞያ ዘለዎ ሓሳብ እንክገልጽ፣-

ኣወል – ኩለን ብኻ ተሪፈን እየ ዝብለን። ኣብኡ ዝልዓሉ ሓሳባት እኮ ደቀይ’ዮም፣ ክበታተኹ ናብ 5 ደቒቕ ክጸርዩ ሕማቕ ይስምዓኒ። ግዜኻ፣ ሓሳብካ፣ ተዋሳእቲ፣ ስእሊ፣ ኣርትዖት….. ገለመለ ወሲኽካ እሞ ድማ እቲ ስራሕ ክጽብቕ ኣለዎ … ሃልኪ’ዩ።

– ፊልም ምስተሰርሐ ይወጽእ፣ ኣብ ፈቐድኡ ይጸንሓካ። ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ትብል?

ኣወል፣- ኡፍ…. ማይ ጋድ…(ሕርቃኑ ኣብ ገጹ መሊኡ) ናብ ፍርቂ ሚልዮን ዝገማገም ገንዘብ ወጺኡ፣ ተዋሳእቲ….ኣእምሮ… እንታይ እሞ ክብሎ፣ ዓመታት ዝወሰደለካ ስራሕ ኣብ እንዳ ኢንተርነት ብዓሰርተ ናቕፋ ክርእይዎ፣ ከቢድ’ዩ (ጸርፊ ግዳ ከይሞልቀኒ)። እቲ ህዝቢ ብወግዓዊ ገዚኡ ክጥቀም ክምሕጸን ጥራይ’የ ዝኽእል።

– ብስራሕካ ዓጊብካ ትፈልጥ’ዶ?

ኣወል፣- እንታይ ኮይነ ኢለ? ተዝዓግብ ደኣ ዘየቋርጾ እቲ ስራሕ።

* ትፈትዎ መስተ –

ማይን ውጽኢቱን ጥራይ

* ትፈትዎ መግቢ

– ብዘይካ ስሚ፣ ሳምና፣ ሳንዱቕ፣ ሳንኬሎ ካልእ ኩሉ።

* ንሓደ ሰብ “ይቕምቀም ኣለኹ” ኢልካዮ ኔርካ። እንታይ ምስ ሓተተካ’ዩ?

– መረብ’ያ ደዊላትለይ። “ኣበይ ኣለኻ?” ኢላትኒ። “ሲነማ” ኢለያ። “እንታይ ትገብር?” ምስ በለትኒ፣ እታ ሕቶ ዘይትኸውን’ያ። ዘይከውን መሊሰላ። “እቕምቀም”

* ተስሕቐካ ኣጋጣሚ

– ከይሰሓቕኩ እሞ ውዒለ ዘይፈልጥ። ክገርመካ፣ ካብ’ቶም ካብ ሕርቃኖም ኣብ ሰሓቖም ዝሕብኡ ኣይኮንኩን። ብልበይ እየ ክስሕቕ ዝውዕል።ሓደ ኣጋጣሚ ክንገረካ። ኣብ እንዳ ሜስ ተኻቲዕና። ንሓደ ኣቦ “ሰብ ጭራ ነይርዎዶ ኣይነበሮን?” እንተበልክዎም፣ “ኣዝማድካ ደኣ እንድዒ እምበኣር፣ ኣዝማደይሲ ኣይነበሮምን” – ስልጥቲ መልሲ። ክልተ መዓልቲ መስትያት እናረኣኹ ስሒቐላ።

* ኣፍቂርካ ትፈልጥዶ?

– ካብ ዕጨ እምኒ ዶ ደኣ ተፈጢረ’የ። ንነገሩ ግና እወ፣ ጸፋዕፋዕ ኣቢላትኒ ነይራ ሓንቲ ሓደ እዋን።

* ኣብ ቤት ማእሰርትን ተሓድሶን ሓዝሓዝ ኣብ ዝገብርካዮ ኣስተምህሮ፣ “ሓመድ ረጊጾም ስራሕ የለን ዝብሉ ኣለዉ” ኢልካ ኔርካ። እንታይ ትዝርዘር?

– ኩሉ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኣብ ረብሓኻ ከተውዕሎ ተኽእሎ ኣሎ። ነገራት ኣስተብህለሎም እምበር፣ ንዓኻ ኢሎም’ዮም ተፈጢሮም። ካይላኮ ውጽኢት ሓመድ’ዩ። ረብሓ ብዓንደርእሱ በሊሕ መንእሰይ እዩ መራሒኡ።

ግጥምታት’ውን ርእየልካ’ለኹ።

– ኣይተብዝሓለይ እባ። ካብ ሃብቶም የማነ፣ ኣኽሊሉ ተስፋጽዮን፣ ተስፉ ኪሮስ ግራይን ካልኦትን ተሓቢአ እየ ተሃነይ ዘውጽእ። ዋናታቱ ስለዘለዉ ግና፣ ዓውታ ኣይሰዓቱን እዩ። ስትር ክሳብ ንዕንትር።***

ካብ ተዓዘብትን መሳርሕትን ንኣወል ስዒድ ዝቐረቡ ሕቶታት’ውን ቀጺሎም ይስዕቡ፣-

ቋንቋኻን ዕድመኻን ይተሓዋወሰኒ። ካበይ ኢኻ ተምጽኦ ክንድኡ ክእለት?

ናሆም ጌታቸው ዋሽንግተን ዲሲ

ኣወል፣- የስተብህል’የ። መስተውዓሊ እየ። እቲ መምህር ሕብረተሰበይ’ዩ። እቲ ቤ/ት ጎደናታትና’ዮም። ክቱር ምድላይ ክኸውን ይኽእል፣ ኣዕሩኽተይ ሕብራውያን እዮም። ዓበይቲ፣ ንኣሽቱ፣ መዛኖይ። ካብ ኩሎም ድማ ፍልጠት እወስድ፣ መንፍዓት ይስበለካ ንቛንቋ ምስትብሃል ይስበለካ።

– ኣብ ስራሕካ ኣሳልጦ እናተመነኹ። ኣብ እትኣልዮፊልምታት ከመይ የጸገመካ’ዶ? ክመጸካ ከሎን ኣብ ምስርሑን ዘሎ ፍልልይ?

መርሃዊ መለስ

ኣወል፣- ክሰርሕ ከለኹ ናተይ ናተይ ዝሽትት ክኸውን ብዙሕ ጻዕሪ’ዩ ዝሓትት። ናይ ጸሓፊኡ ግደን ድላይን ከየጉደልካ እውን ስለዝኾነ ምእላይ ከቢድ ስራሕ’ዩ።

– ኣወል (ኣቦይ ነገደ) ኣብ ዝደረሶን ዝኣልዮን ፊልምታት ተዋሳእቲ ተመሳሰልቲ’ዮም። ጉጅለ ምግባር ከመይ መሪጽካዮ?

ሞጎስ ካብ ቤት ገርግሽ

ኣወል፣- ትወሓሓጥ እንዲኻ። ብፍቕሪ ክትሰርሕ ድሕሪ ምምራጽ’ዩ ዝፍጠር እምበር ኩሎም ምሳይ ዝዋስኡ ምሳይ ኣይኮኑን ተፈጢሮም። ንሶም ካልእ ዳይረክተር ዘይቀየሩ ክበሃል ከኣ ይከኣል እዩ እኮ። ኣብ ምዕቡላት ሃገራት’ውን ዝዝውተር ምዃኑ ከዘኻኽር ግን ኣገዳሲ መሲሉ ይስመዓኒ።

* ሕጂ መቸም ፍሉጥ ሰብ ኮይንካ እንዲኻ። ኣብ ደገ ብዙሓት ክፋለጡኻ ዝደልዩ ይገጥሙኻ’ዮም። ኣብ ገዛኹም ከ ከመይ ኢኻ?

ናጽነት ደበሳይ (ተመሃሪት ኮሌጅ ዓዲቐይሕ)

ኣወል፣- ኣብ ገዛና ከምታ ቀደም ዝነበርክዋ እየ። ሃሳስ እየ ኸማን። ኣብዚ ባህሊ ደስ ዝብለኒ ኣብ ገዛና ኣንበሳ ኣንበሳ እንተኢሎምኒ። ንዕኦም እየ ሑሕ ክብሎም ሓደ ወቕቲ። ስለዝስ ኣብ ገዛና ተራ ንእሽቶ ወዲ ስድራይ’የ።

* ወዲእና። የቐንየልና!

– ቀዲምካኒ። ብዝኾነ ኣነ’ውን የቐንየለይ!

{,,,,,, ተረካብ ዘረባ ,,,,,}

ኣወል ስዒድ ኣብ ቤት ማእሰርቲን ተሃድሶን ሓዝሓዝ ውዕሎ ኣካይዱ ነይር። ዘሰነይዎ ኣዕሩኽቱ ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ዝበሎም ገለ ተረከብቲ ቃላትመዝጊቦም ነይሮም። ገለ ካብ’ኦም ስዒቦም ይቐርቡ።

* ኣእምሮ’ዩ እቲ ዝሰፍሐ ዓለም።

* ህይወት ድሕሪ ፍርዲ’ያ ትጅምር።

* ሓቂ ህይወት፣ ከምቲ ንስኻ ትርእዮ’ዩ።

* እዚ ግዜ … ሃሰስ እናበለ ለባም’ዩ ዝደሊ ዘሎ።

* ሰብ’ዩ እቲ ዓለም እምበር፣ እቲ ካልእ ደኣ ሓመድን እምንን እንደኣሉ።

* ዓበይቲ ሰባት መጻሕፍቲ’ዮም።

* እትደልዮ ንምዃን፣ እትደልዮ ምፍላጥ የድልየካ።

* ዕዉት ምዃን፣ ኣብ ዉሽጥኻ’ዩ ዘሎ።

* ፍቕሪ ብዋጋ ረብሓኻ ጥራይ ምስ ዝምስረት ሳዕቤኑ ዘይጽወር’ዩ።

* ተዓጻጻፊ ምዃን’ዩ እቲ ምስጢር።

* ነገራት እናተፈጣጠሩ’ዮም ዝኸዱ።

* መሰማምዒ ሒዝካ ምቕራብ ክትሰማማዕ ይገብረካ’ዩ።

* ድሌትካ ምስ ዉሽጥኻ ብምምይያጥ’ዩ ዝርከብ።

* ጌጋ ድሌትካ ዘይምፍላጥ’ዩ ጠንቁ።

* ዝዓበየ ምስጢር ካብ ምስ ነብስኻ ምዕላል’ዩ ዝርከብ።

* “ነቲ እኩይ ብሰናይ ምስዓር” ንፈልጦ’ምበር ኣይነተግብሮን።

 

 

 

ምንጪ  ካብ  Qadie Manche  facebook

https://www.facebook.com/qadie.manche?hc_ref=ARRWLQXZKXTJ6lNqJcF4qS3b9SYJvhZxA9Ol1vt_YQg0oJx2YiU7DuenmYH5P0x3z8o

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s