ምልሶት ( ዝቐጸለ) ብዓወት መንግስትኣብ

 

           ምልሶት ( ዝቐጸለ) ብዓወት መንግስትኣብ

  እታ መዓልቲ’ ቲኣ ባንጉራ ክሳዕ ዓንቀሩ ቢራ ዝሰተየላ መዓልቲ’ያ ዝነበረት። ደርሆኡ ከም ዝጠፈአት ክሳዕ ዝርስዕ ግዳ ኣይሰኸረን። የዋኣዩ ባንጉራ ክልተ ዓይነት ሰብ እዩ። መስተ ከይጠዓመ፡ ኣዝዩ ሙቕሉልን ሰናይን ሰብ እዩ። መስተ እንተ ጥዒሙ ከኣ፡ ኣየርኢኹም፡ ፋንድያ’ዩ ጠባዩ። አረ ሓርኢ ከልቢ እዩ።

ባንጉራ፡ ነታ ገልጣም ብሽክለትኡ ሰሪሩ፡ ጻዕዳ ብራቴለ ካናቴራ ጥራሕ መሊሱ፡ ብኸተማ ገጹ ክመጽእ እንከሎ መሬት ዓይኒ ሒዛ ኔራ። መስተ ከም ዘብዘሐ ካብ ኩነታቱ ምግማት ዘጸግም ኣይነበረን። ሕንፍጽፍጽ ብዝበለ ቅጥዒ ዝሰኣነ ቋንቋ ጽቡሕን ዘይጽቡሕን እናኣህተፍተፈ ጸጸኒሑ ጉሳዕ ይመልስ ነይሩ። ካብ ኣፉ ከኣ ማእለያ ዘይብሉ ጥፍጣፍ ከም ጥጥቖ ሓራስ ናብ ኩሉ ኣንፈት ካብ ምንጻግ ኣየባተኸን። እንድዒ ከኣ እምበር ካብቲ ዝሰተዮ ቢራ ኣስታት ክልተ ጥርሙስ ብጥፍጣፍ መልክዕ ንግዳም ይወጽእ ኔሩ ይኸውን እዩ።

ኣብ ኣፍደገ እቲ ካምፕ፡ ጥቓ እቲ ርሴፕሽን፡ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ከባቢ ሓንቲ ንእሽተይ መኪና ዕጒግ ኢሎም ኔሮም። ክልተ ጸዓዱ መንእሰያት፡ ኣብ መዓላ ዝወዓለ ላይካ ዝዓይነቱ ሲምካርድ ተቐቢሎም ኣምሳይኡ ጂቲ ዝብሃል ዓስርተ ኤውሮ ዝተሰከመ ሲምካርድ ኣብ ምዕዳል ተጸሚዶም እዮም። ኣብቲ ካምፕ ከማና ከም ኤርትራውያን ገይሩ ስልኪ ዝጥቀም ኣይነበረን። ናብ ፎቖድኡ ክንድውል ጸሓይ ዕርብ እያ ትብለና። ወርሒ እውን ነፋንዋ ኢና።

መብዛሕቶም ካብቶም እኲባት ሰባት እምበኣር እቶም ስልኪ ብምድዋል ህቡባት ዝኾኑ ኤርትራውያን እዮም። እቲ ነቶም ካብ ካሪብያን ዝመጹ ግብረሰዶማውያን ኣብ ክንዲ ኣምላኽ ዘርዩ ክቐትሎም ወጠጥ ዝበለ ዓንተር ወዲ ዞባ ደቡብ፥ እቲ ምስ ሰኸረ ከመይ ዝበለት መቋረቢኡ ጻዕዳ ማልያ ቁም ንቚም ዝተርተራ መናን መንእሰይ፥ እቲ ስምዒት ወሲብ ክሳዕ ዓንቀሩ ዝበጸሖ ወዲ ባጽዕ፥ እቲ ቆርበቱ ሓኺኹ ሓኺኹ ንሓዋሩ ዘካይድኦ ጭሕሚ ዝተዓወተ ዲያቆን፥ እቲ ስንእንእ ዝብል ናይ ሕማመይ ኮተቴ፥ እታ ብሓሶት ሰማይን መሬትን እተላግብ ኣምለሰት፥ እተን ከም ጤሌበዱ ሳሙና ሓንቲ ዝመስላ ተማሃሮ ትምህርቲ ሰንበት፥ እቶም ስእሊ ባይዛንታይን ዝመስሉ ፈጣጥ ሽማግለ፥ እዚኣቶም ኩሎም ኤርትራውያን ኣብኡ ኔሮም። ኣርባዕተ ዝበጽሑ ደሞም ዝፈለሐ ኣዕራብ፡ እታ ስጒድምቲ ኢራናዊት ምስ ደቃ፡ ብዓቢኡ ከኣ እቲ ታሪኽ ኣቦሓጎታትና ኣብ ግዜ ትሩቡሊ ኣመኻንዩ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክሓርዶ ዝፍክር ሊብያዊ እውን ኣብኡ ኔሮም። ካብ ኣፍሪቃውያን ግዳ ብዘይካ ፍራንክ ዒሉን እቲ ብጉልዒ ከም ዝተወልወለት ሞጎጎ ወላህላህ ዝብል ሙሳ ዝስሙ ወዲ ቡርኪናፋሶን ኣብኡ ዝተረኽበ ኣይነበረን።

ባንጒራ ናብ ማእከል እቶም እኲባት ክጽንበር እንከሎ ኣብ ማኒብርዮ ናይ ብሽክለታኡ ጻዕዳ ፌስታል ተንጠልጢላ ኔራ። ኣብ ውሽጢ እታ ፌስታል ክልተ ኺሎን ኣርባዓን እትምዘን ደርሆ ተቐሚጣ ከምዝነበረት ግዳ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን። ድራሩ ክትኮኖ ካብ ናይ ጋና ግሮሶሪ ዝዓደጋ ናይ ኣፍሪቃ ደርሆ እያ። ሚዛና፡ መበቆላን ዓሌታን ድሒረ ካብ ኣፍ ባንጒራ ዝሰማዕኲዎ ሓበሬታ እዩ።

ባንጒራ፡ ኣብ ማእከል እቶም እኩባት ዕግሽግሽ ኢሉ ናብ ብሽክለትኡ ክምለስ ግዜ ኣይወሰደን። እታ ጻዕዳ ፌስታል ግዳ ኣብ ቦታኣ ኣይነበረትን። ንእለታ እዩ ብቑጥዐ ነዲዱ። ሰብ ክሓትት ኢሉ እውን ኣይፈተነን። ነጎዳ ብዝጥዕም ገዓር ነታ ካምፕ ብ ዳችን ኢንግሊዝኛን ቀውጢ ጌርዋ።

” ማይን ኪፕ፡ ኦኦህ ማይን ኪፕ፡ ኢማንድ ሄፍት ማይን ኪፕ ኽስቶለን፡ ሳም ባዲ፡ የስ ሳም ባዲ፡ ማይ ኪፕ ኢዝ ኽስቶለን፡ መይ ቢ ኤርትርያን፡ ያህ ህ ህ እን ኤርትርያን ሄፍት ማይን ኪፕ ክስቶለን፡ ኤርትሪያንስ ኣይ ዊል ኪል ዩ ኦል፡ ኦል ኦፍ ዩ- – – ቫንዳኽ ኻ ኢክ ኣለ አሪትሬርስ ዶደን፡ ሄለማል- – -“

” ኣታ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ዕቡድ” ቅድም ቀዳድም እቲ ዓንተር ወዲ ዞባ ደቡብ እዩ ሓቲቱ። ” ኤርትራ ይብል ኣሎ- -ኤርትራዶ ገለ’ዶ ይብል ኣሎ- -እንታይ እዩ ኴይኑ?”

ምጥፋእ ናይታ ደርሆ ጉዳይ ኤርትራውያን ምኳኑ ግልጺ ምስ ኮነ ዘይተቖጠዐ ኤርትራዊ ኣይነበረን። ኣነ ንባዕለይ እውን ዘይኣመለይ ገፍ ገፍ ኢለ። ኣብ ገዛ ዝነበሩ ኤርትራውያን ከይተረፉ ብመልክዕ ክተት ንደገ ወጺኦም ጯቕ ጯቕ ክብሉ ጀሚሮም። እቲ ዓንተር ወዲ ዞባ ደቡብ እሞ ከኣ እንተ ዘይጠሓርኩዎ ኢሉ ላዕልን ታሕትን ኢሉ። እቲ ሊብያዊ ንባንጉራ ከራስኖ ኮደብደብ ክብል ተራእዩ። ባንጉራ ዝበኣሰ ረሲኑ። እግሩ ከም ዝተቐርሰመ ከልቢ ናይ ገዛውቲ እናኣእወየ ኢዱን ኣፉን ናብ ኤርትራውያን ምውጥዋጡ ቀጺሉ።

ደሓን ይእተዉ ፖሊስ ናይቲ ካምፕ ደበኽ ኢሎም። ንባንጉራ ደፋፊኦም ንገዛኡ ክወስድዎ ተራባሪቦም። ባንጉራ ኣብ ስኒ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣትዩ።

” ባንጒራ፡ ነብስኻ ቅበጻ። ዕጫኻ ዕጫ ናይታ ደርሆ ክኸውን እዩ። ኤርትራውያን ሰረቕቲ ደርሁ ከም ዘይኴንና ከነርእየካ ኢና”

እቲ ወዲ ዞባ ደቡብ ኣስናኑ ሓርቀመ።

” ከመይ ኣውያቱ ትናሕ! ደርሆ ጠፊኣትኒ ኢሉስ ክንድ’ዚ ኣውያት”

እተን ትምህርቲ ሰንበት ሰሚረን ኮነነኦ።

” ነዚ ሰብኣይ እዚ ልክዑ ከተእትውዎ ኣለኩም”

እቶም ስእሊ ባይዛንታይን ዝመስሉ ፈጣጥ ሽማግለ ሕርቃኖን ሰው ኣበሉ።

እቲ መናን መንእሰይ ብቑጥዐ ካልእ ካናቴራ ክቐድድ ተዳናደነ።

እታ መዓልቲ፡ ደርሆ ባንጉራ ዝጠፋኣትላ መዓልቲ ተባሂላ ተመዝጊባ ሓለፈት። ንባንጉራ ምስ ኤርትራውያን ናይ ምትዕራቕ ከቢድ ሓላፍነት ከኣ ኣብ ዝባነይ ወደቐት።

ይቕጽል- – –

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s