ክርክር  ሓጺር ዛንታ  ብሙሉእብርሃን ሃብተገብርኤል  

                   ክርክር   ሓጺር ዛንታ   ብሙሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

 

“ገንዘብ መሰረታዊ ነገር’ዩ።”

“ንዓይ ግና ኣይኮነን።”

“እስከ ብዘይ ገንዘብ እንታይ ክትገብሪ ትኽእሊ?”

“ንስኻ’ኸ ብገንዘብ እንታይ ክትገብር ትኽእል?”

“ቱሩስት ኮይነ ናብ ጠፈር ምኸድኩ።”

“ንህይወት ደቂ ሰብ፡ ጠፈር’ዶ ይምችእ ዋላስ እዛ ንነብረላ ዘለና መሬት?”

“ብርግጽ እዛ እንነብረላ መሬት ትምችእ።”

“እሞ ኣብ’ዛ ምችእቲ መሬት እናተቐመጥኩ፡ ናብ ጠፈር ዘይከድኩ ኢለ እንታይ ዘጨንቕ ኣሎኒ?” ጸጋ ዝረትዐት ኮይኑ ስለ ዝተሰመዓ፡ ኣብ ገጻ ናይ ሓጎስ ስምዒት ብንጹር ተንጸባሪቕዋ።

“መሬት ክንብል እንከለና እኮ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ።” ዮናስ ብቐሊሉ ኢዱ ክህብ ኣይደለየን። “ሃብቲ እንተሃልዩካ ቱሪስት ኴንካ ካብ ኣርጀንቲና ክሳብ ፊሊፕንስ ትበጽሕ።”

ካብ ሙቁር ፍቕራዊ ዕላል ከይተፈለጦም ናብ ኣርእስቲ ገንዘብ ተናጢሮም። ንሓለፍቲ መንገዲ ግዲ ከይገበሩ፣ ብዓውታ እዮም ንክርክሮም ዝድሕድሕዎ ነይሮም።

“ኣብ ኢንዶናዥያ ብዛዕባ ዝተቐትሉ ቱሪስት፣ ኣብ ኣውስትራልያ ብዓሳ ነባሪ ብዛዕባ ዝተበልዑ ቱሪስት፣ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ዝተዘምቱ ቱሪስት፣ ኣብ መክሲኮ ብዛዕባ ዝተጨወዩ ቱሪስት. . . .ኮታስ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዛዕባ ሓደጋ ዝወረዶም ቱሪስት ብዜና ክሰምዕ እንከለኹ፣ እንቋዕ ሃብቲ ኣይሃለወኒ’ሞ፣ እንቋዕ ቱሪስት ኣይኮንኩ እየ ዝብል።” ካብ ልባ ትዛረብ ምንባራ ምሉእ ስምዒታ ይምስክረላ ነይሩ።

ዮናስ፡ ቀልጢፉ ክምልስ ኣይመረጸን። ኣሳጉማኡ ዝፈቅድ ዝነበረ እዩ ዝመስል። ሓሲቡ ክምልሰላ ደልዩ። “ዋላ ኣብ ዓድና ንሓዋሩ ክንነብር እንተመረጽና፣ ገንዘብ ግድን’ዩ ከድልየና። ርኣይዮ እሞ እዚ በዓል ማኪና፣”

ናብ’ታ ብጎድኖም ተጸጊዓ ብናህሪ ዝሓለፈቶም ቀያሕ ማኪና ኣመልኪቱላ።

“ኣነ ሃብታም እንተዝኽወን ነይረ፣ ብማኪና ከም ድላይኪ መዛወርኩኺ ነይረ። ድኻ ስለ ዝኾንኩ ግና፣ እግርኺ ክሳብ ዝቐጥን፣ ብጎደናታት ኣስመራ የረብርበኪ ኣለኹ።”

“እንቋዕ’ባ ሃብታም ኣይኮንካ።” ብስምዒት ገጻ ኣሰንያ ተቓውሞኣ ገለጸትሉ። “ብእግርና ክንዛወር ከለና፣ ምሉእ ኣቓልቦኻ ሂብካ ኢኻ ተዕልለኒ ዘለኻ። ማኪና እንተትህልወካ፣ ሕጊ ትራፊክ ከተኽብር፣ ነታ ማኪና ክትቆጻጸር ምሉእ ኣቓልቦኻ ኣይምሃብካንን።”

ንመንገዲ ኣጋር ኣስመራ ልዕሊ ህዝባ እያ እተስተማቕሮ። ካብ ትፍጠር ማኪና ምምራሕ ክትመሃር ይኹን፣ ማኪና ክትውንን ሓሊማቶ ኣይትፈልጥን እያ።

ብመንጽሩ ንዮናስ ማኪና ተዕብዶ እያ። ንዝሓለፈት ማኪና ምሉእ ኣቓልቦ ሂቡ ክከታተላ ኣለዎ። ብውኖኡን ሕልሙን ዝረኣይኦ ዓይነት መካይን ማእለያ የብለንን።

“ብእግርኻ ተዛዊርካ ኣብ ሓደ ቤት መግቢ ክትምገብ ገንዘብ የድልየካ። ገንዘብ እንተዝህልወኒ ኣብ ቃሕ ዝበለኪ ቤት-መግቢ መምሳሕኩኽን መድረርኩኽን ነይረ።”  ዮናስ ንዘረባኡ ኢዱ እናወናጨፈ ናይ ምስናይ ልምዲ ኣለዎ።

ጸጋ ናይ ኣሽካዕላል ፍሽኽታ ኣርእያቶ። “ኣብ ቃሕ ዝበለን ኣብያተ መግቢ ዝምገባ መሓዙት ከም ዝነበራኒ ትፈልጥ እንዲኻ።” ብስመን እናጠቐሰት ኣዘኻኺራቶ። “ኣብ መጠረሽትኡ ኩለን ቅርጸን ተሓዋዊሰን ንምርኣየን ዘጸግማ ኮይነን። ሕጂ ናብ’ቲ ዝነበራኦ ቅርጺ ክምለሳ፣ መግቢ ምብላዕ ይሕሰማ ኣለዋ። ከም ሳዕቤኑ፣ መኽዘን ዝተፈላለዩ ሕማማት ኮይነን። ኣነ ግና ሳላ ድኽነተይ፣ ሸጥ ዝበለ ቅርጸይን ምሉእ ጥዕናይን ወኒነ ኣለኹ።”

ክልቲኦም ፍቑራት ኣብ ሓያሎ ኣርእስቲታት ሓደ ዓይነት ኣረኣእያ ስለ ዘለዎም፣ ንፈታዊን ጸላኣን ዘቕንእ ፍቕሪ ኣለዎም።

“መግቢ ክንብል እንከለና፣ እቲ ናብ ከብድና ዝኣቱ ጥራይ ኣይኮነን። ሓንጎልና’ውን እኮ መግቢ የድልዮ እዩ። እቲ መግቢ ድማ፡ መጽሓፍ እዩ። መጻሕፍቲ ንኽትገዝእ ገንዘብ የድልየካ። እዚ ማንም ሰብ ክኽሕዶ ዘይክእል ሓቂ እዩ።” ዮናስ ኣፍቃሪቱ ኣብ ገንዘብ ዘለዋ ኣረኣእያ፣ ክሳብ ክንድኡ ትሑት ምዃኑ ምሒር ገሪምዎ።

“ስለምንታይ ኣብ ቤት ንባብ ኣቲኻ ዘይተንብብ?” ቀላል ሕቶ ኣቕሪባትሉ። ብቐሊሉ ትርታዕ ኣይኮነትን።

“ነቲ ኣብ ቤት-መጻሕፍቲ ዝሽየጥ ከንብብ ባህ እንተበለኒኸ?”

“ካብ’ቲ ኣብ ቤት ንባብ ዘሎ መጻሕፍቲ፣ እቲ ኣብ ቤት መጻሕፍቲ ዝሽየጥ ከም ዝምረጽ ንኽትፈልጥ፣ ገንዘብ ኣየድልየካን። ምኽንያቱ ክንደይ ሃብታማት ብዛዕባ መጻሕፍቲ ከም ኣርእስቲ’ውን ከዕልሉ ዘይመርጹ ከም ዘለዉ እፈልጥ’የ። ስለ’ዚ ንገንዘብ ዘይዓቕሙ እንተዘይሃብናዮ ይሓይሽ።

“በዚ ኢልኪ በቲ ዘሎና ብዝሒ ገንዘብ ንኣተሓሳስባና ይጸልዎ’ዩ።”

“ንዓይ ግና ገንዘብ ንኣተሓሳስባይ ጸልይዎ ኣይፈልጥን’ዩ።”

“ርግጸኛ ዲኺ?”

“ከመይ ደኣ።”

“እዛ ተኸዲንኪያ ዘሎኺ ክዳን፣ ብሓቂ ቃሕ ስለ ዝበለትኪ ዲኺ ገዚእኪያ?” ብኢዱ ናብ’ታ ክዳን ኣመልኪቱላ።

“ቃሕ እንተዘይትብለኒ’ሞ ኣይምገዛእኩዋን።” መንኮባ ሰቐጥ እናበለት መሊሳትሉ።

“ካብ’ዚኣ ንላዕሊ ቃሕ እትብለኪ ክዳን ከም ዘላ ርግጸኛ’የ። ዋጋኣ ልዕሊ ዓቕምኺ  ስለ ዝኾነ ግና፣ ነዚኣ ክትገዝኢ ወሲንኪ። ስለ’ዚ፡ ገንዘብኪ ንኣተሓሳስባኺ ይውስኖ’ዩ። ኣብ ዝብል መደምደምታ ክንበጽሕ ንኽእል።”

“ሕጅስ ረቲዕካኒ።” ጸጋ ኢዳ ሂባ።

ዮናስ ክረትዕ ብምኽኣሉ ብዙሕ ኣይተሓጎሰን። “እዚ’ኮ ፍሉጥ ነገር’ዩ። ከንፈሩ ብምርምጣጥ ልዕልነቱ ኣንጸባሪቑላ።

“ሓደ ጉዳይ ዘይነገርኹኻ ግና ኣሎ።”

“እንታይ እዩ ንሱ? ብዘይ ተገዳስነት ሓቲትዋ።

“ሓደ ሃብታም ብመንገዲ ስድራይ ይሓተለይ ኣሎ።”

“ንምንታይ እዩ ዝሓተልኪ?” ዮናስ ስንባደኡ ክቆጻጸር ኣይከኣለን።

“ንመርዓ።” ቶግ ኣቢላትሉ።

“እንታይ ትብሊ ኣሎኺ?” ንምእማኑ ኣጸጊምዎ።

“እዛ ዝብለካ።” ጽርግያ ክትሰግር ጀሚራ።

“ጸጋ ናበይ ትኸዲ ኣሎኺ?”

“ናብ ሰብ ጸጋ።”

ንዓይከ ምስ መን ክትገድፍኒ?”

“ነቲ ዘለዎ ክውሰኾ’ዩ። ነቲ ዘይብሉ እታ ዘላቶ’ውን ክሕደግ’ዩ። ክበሃል ኣይሰማዕካን ዲኻ?”

ብምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

ካብ’ታ ‘ሰሓቕን ንብዓትን’ ትብል

25 ሓጸርቲ ዛንታታት ዝሓዘት

ሓዳስ መጽሓፍ ዝተወሰደ።

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s