ንቃላትካ ክብሪ ኣይትኽልኣዮም! ብዓወት ገብረትንሳኤ

     ንቃላትካ ክብሪ ኣይትኽልኣዮም!!  
           ብዓወት ገብረትንሳኤ

     ብዛዕባ ዕምቆት ግንዛበ ንባብ ስምዒት ልቢ ጥልቕ ዝበለ ግንዛበ እንተሊና፡ ኣብቲ ቅጡብ ቃላት ግዙፍ መልእኽቲ ‘ዩ ዝብህግ። ንእዝኒ ግና ጫውጫውታን ዓውታ ድምጽን ‘ዩ ዝብርሆ! ልቢ ግና መዛኒ ‘ዩ። ማዕረ ዕምቆቱ ዝጠልቕ ዜማዊ ሕሹኽታን ብጥበብ ዝተቐብኡ ሙኡዛት ኣበሃህላታትን ይናፍቕ። ከምቲ ንጎረሮ ዘይ ተጠምዐ ቅጫ ኣብ ምውሓጥ ዘሸግሮ፡ ንልቢ ከኣ ብጥበብ ዘይ ተለኽየ ብህሎ ይቕጭዎ ‘ዩ። ልክዕ ከምቲ ንጎረሮና ልስሉስን ፎኲስን መግቢ ምውሓጥ ዝምቺኦ፡ ንልብታትና ድማ ብጥበብ ዝለስለሱ ቃላት ‘ዮም ቀረብኡ። ካብኡ ንላዕሊ ውን ካብቲ መዛኒ ባህርያቱ ዝተላዕለ፡ ስምዒታት ምንባብ ይፈቱ ‘ዩ።

ሓቀኛ ስምዒት ናይ ‘ቲ ዝውሕጦ ብህሎ፡ ኣብ’ቲ ገጸባህርያት ክንጸባረቐሉ ይደሊ። ንኣብነት ንኽልተ ብኡሳት ሰብ ሓዳር ኣብ እትዓርቀሉ፡ ካብ ኣንታ ተፋቒርኩም ዘይ ትነብሩ? ዘይ ትከባበሩ ክትብሎም፡ ንዑ ‘ባ ሃጓፋትኩም ተመላልኡ ኣብ ምምልላእኩም እኳ ኢኹም እትመልኡ ክትብሎም እንከለኻ ዕሙቕ ኢሎም ክርዱእኻ ይኽእሉ። ወይ ውን ሓደ ዓርክኻ ወይ መቕርብካ ሃንደበት ንስኻ ብዘይ ፈለጥካዮ ምኽንያት ብቑጥዐ መጺኡ ክቋየቆካ ከሎ፡ ኣብ ክንዲ ብስምዒት ኣፉ ኣፉ መሊስካ ከተረድኦ ምፍታን፡ ነድሪ ስምዒቱ ክሳብ ዝዝሕል ስቕ ምባልን ቁጥዕኡ ምስ ወድአ፡ ብህድኣት ኩስቶ ሓወይ እንታይ ደኣ ክንድዚ ተቖጢዕካ? ብኸምዝን ከምዝን ምኽንያት ‘ኳ’ዩ ከምኡ ኮይኑ። ኢልካ ከተረድኦ እንከለኻ፡ በቲ ትሕትናኻን ስምዒቱ ምሕላውካን ተሳሒቡ ነቲ ከተረድኦ ዝደለኻ ሓቅን ሃንደበትን ልቡ ከፊቱ ክርድኣልካ ይኽእል። በቲ ንሱ ዘዘውተሮ ሃዋኺ ስምዒት ውን ክጥዓስ ይኽእል። ንሓንቲ ኣዚኻ እተፍቅራ ጎርዞ ውን፡ ስምዒታትካ ኣብ ክንዲ ኣብ ዝጎነፈትካ ጎደና ክትገልጸላ፡ ሓደ ብሕትው ዝበለን መንፈስ ፍቕሪ ዘለዎ ኣከባቢን ክትመርጽ ይበልጽ። ቅድሚ ዝኾነ ምባልካ ጽባቐ ናይቲ ኣከባቢ ቅኒት ፍቕሪ ክቓኒ ይኽእል ‘ዩ ኣብ ልባ። ንልቢ ውሽጢ ስለ ዝኾነ፡ውሽጥ ኢልካ ኢኻ እተስምዖ። ቅድሚ ነቲ ከተስምዖ ዝደለኻ ዛዕባ ምግላጽካ ከኣ፡ ብቕኒት ናይቲ ዝደለኻዮ ጉዳይ ቅትቃንዮን ንናይ ስምዒት ህዋሳቱ ከተነቓቕሖን ኣለካ።

ሳሕቲ ግዜ ንስምዒታትካ ኣብ ግምት ዘየእተዉ፡ ተሸንጒጎም ዝመጹኻ ቃላት ኣለዉ! እንታይ ከም ትምልሰሎም ሕርብት ይብለካ። ኣብ ከምዚ እዋን ልቢ ቅጭ ‘ዩ ዝመጾ። ከመይ ታቕያን ድዩ!? ሕማቕ ክትዛረብ እንተ ዘይ መሪጽካ፡ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ‘ዩ ዘዛርበካ።
ክልተ ኣብነታት ናይ ከምዚኦም ዓይነት ተጓንፎታት ከቕርብ ‘የ።
1, ንኣብነት ሃንደበት እናተጎዓዝካ ሓደ ሓላፊ መንገዲ ናይ ሰላምታ መቕድም ከየቐደመ፡እንካ መን ‘ዩ ‘ሞ ስምካ እንተ ዝብለካ እንታይ ምመለስካ!? ስቕ ኢልካ ስምካ ኣይትስንድወሉን ‘ኻ! ኣቀራርብኡ ንኸምኡ ክትገብር ዝዕድም ኣይኮነን። ልቢ ምቑሉል ስምዒት ‘ዩ ዝፈቱ።

2, ሓደ ኣብ ካልእ ቤት ካፈ፡ ኣብ ጎንኻ ኮፍ ኢሉ ብዘይ ዝኾነ መእተውን ሰላምታን ስማዕ እንዶ ነብሲ ተቓዋሚ ዲኻ ደጋፊ እንተ ዝብለካ ኸ!?

ካብ ከምዚኦም ዕንጨይቲ ዝኾኑን ንኽብሩ ዘቃልሉን ቃላት፡ ልቢ ርሑቕ ‘ዩ ዓዱ። ልቢ ሕንቁቕ ‘ዩ! ምቅብጣር ከኣ ‘ዩ ዝፈቱ። ሕሹኽታ ከኣ ‘ዩ ዘስምዖ። ብዙሓት ንባህሪ ልቢ ዘይ ርድእዎ ብዓውታ ‘ዮም ከስምዕዎ ዝፍቱኑ! ክጭርሑ ውዒሎም ከኣ፡ ይሓድሩ። ንሱ ግና መኻፍቲ መስምዒኡ ለኲቱ ‘ዩ ዘስቅጥ። ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን፡ ሓንቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሆሎት ዝርከቡ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ተደናገጽቲ ስደተኛታት ኢስራኤላውያንን ኮይኖም ዘዳለውዋ ትያትር(ድራማ) ክዕዘብ ኣብ ሓደ ‘ትርኣየሉ ዝነበረት ስኔማ ንበሎ ከይደ ኔረ። ኣብቲ ብዝሒ ኤርትራውያን ዝቕመጥሉ ቦታን ንኤርትራውያን ጥራይ ምእተዊ ብናጻ ከሎን ንመሰል ስደተኛታት እትጣበቕ ድራማ ክንሳን ሰላሳ(30) ዘይ ንመልእ ኤርትራውያን ጥራይ ኢና ኣቲና ተኸታቲልናያ። ድሕሪ ምዝዛም ናይታ ድራማ እቲ ኣላይኣ፡ ካብቶም ዘይ ተዓወቱ ገጸ ባህርያት ኩስቶ ከምዚ እንተ ዝገብር ምተዓወተ ኔሩ ኢሉ ኣብ መድረኽ ወጺኡ ኣብ ቦትኡ ኣትዩ ክዋሳእ ዝኽእል እንተ’ሎ ሓቲቱ?

ሓደ ካብቶም ገጸባህርያት ሰበይቱ ሓሪሳ ኣብ ሕክምና ከላ፡ ከይርእያ ኣስራሒኡ ምፍቃድ ዝኸልኦ መንእሰይ ኔሩ። ኣብ ቦትኡ ወይ ኣብ ቦታ መሳርሕቱ ኣቲኻ ሕሰብ። እዚ ወዲ ንሰበይቱ ክሪኣ እንታይ ምገበርካ? ሓደ ካብቶም ሰራሕተኛታት ከኣ፡ ዝገበርካዮ ናብቲ ሓላፊ ዘበጻጽሕ ማሕዮ ኣሎ። ሓደ መንእሰይ እስራኤላዊ ኣብ ቦታ ‘ቶም ሰራሕተኛታት ኮይነ ክዋሳእን ንሰበይቱ ከም ዝርእያን ክገብር ይኽእል ‘የ ኢሉ ተንሲኡ። ዕድል ተዋሂቡዎ ከኣ፡ ኣብ መድረኽ ወጽዩ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣኪቡ ኩልና ብሓባር ኣፍቅደሉ ወይ ኩልና ክንገድፈካ ኢና ንበሎ፡ ንኹልና ክሰጎና ኣይክእልን ‘ዩ ኢልዎም። ገሊኦም ክሰጎና ‘ዩ ብምባል ፈሪሖም ስለ ዝኣበይዎ ከኣ፡ ከይ ተዓወተ ማሕዮ ሓሲሉ ካብ ስራሕ ተባሪሩ። ብዙሓት ፈቲኖም ኣይትዓወቱን። ኣብ መወዳእታ ግን ሓንቲ መንእሰይ እስራኤላዊት ወጺኣ፡ ብስሙ ጸዊዓ ፍሕሽው ኢላ ምዉቕ ሰላምታ ድሕሪ ምሃቡ፡ ደቅኻን ሰበይትኻን ከመይ ኣለዉ ኢላ ሓቲታቶ። ድሓን ‘ዮም ግርም ኣለዉ ኣምላኽ ይመስገን መሊሱ። ሰበይትኻ ክትሓርስ ከላስ ሕክምና ትበጽሓ ዶ ቃላታ ኣፍኩስ ኣቢላን ምቕልል ኢላን? ግድን ‘ምበር፡ ብኸመይ ደኣ ሓቲትክኒ? ኖእ ዋላ ሓንቲ ንዕላል ዝኣክል ‘የ። ‘ምበር ሰበይቱ ክትሓርስ ከላ ደኣ ዝኾነ ሰብ ክኸዳ ኣለዎ ‘ምበር ምሽ ሓቀይ? ግድን ‘ምበር ከኣ መሊሱ። ኩስቶ እንዲዩ ሰበይተይ ሓሪሳስ ከይ ሪኣ ምኻድ ከሊኡኒ ሊሉንስ፡ ኣነ ከኣ ጽቡቕ ጌሩ ከረድኣካ ከም ዘይ ከኣለ ተረዲኡኒ ኢላ እንዳ መስምዒቱ ረኺባ ብዘይ ጎንጺ ከም ዝሰምዕ ጌራቶ።

‘ምበኣር ሓቂ ብዘይ ጥበብ ጨው ከም ዘይ ብላ መግቢ ‘ያ ‘ሞ፡ ቃላትካ ብዘይ ሽግር ክውሓጡን ኣብ ልቢ ሰማዒኦም ክበጽሑን ጥበብ ልኽይ ኣብሎም። ነቲ ከተረድኦ ዘንቀድካ ብኸመይ ከም እተረድኦ ኣቐዲምካ እንተ ዘይ ሓሲብካ፡ ዘይ ክርድኣካ ይኽእል ‘ዩ። ብዙሓት ሰባት ነዊሕ ግዜ ብዛዕባ ሓድነት ሰቢኽና፡ ዝሰምዓና ግና ኣይረኸብናን። ብዙሕ ዓመታት እዚ ስርዓት ‘ዚ ጥዕና ዘለዎ መንገዲ ይኽተል ከም ዘየሎ ሓቢርና ጸማም እዝኒ ተዋሂቡናን ተሓጪጩልናን። እንሆ ድማ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ እናተሰጋገርና ናብ ኣዝዩ ዘሰክፍ ጸልማት ሂወት ወዲቕና! ኢሎም፡ ንሶም ኣብዚ ዘለናዮ ደረጃ ንኸይ ንወድቕ ብዙሕ ከም ዝጸዓሩልናን ንሕና ከኣ ምስማዕ ከም ዝኣቤናዮምን ክሕብሩኹም ፈቲኖም ይኾኑ ‘ዮም። እንታይ ኢልኩም ትምልስሎም? ኣነ ፈጺምና ኣይሰማዕናኩምን ብልክዕ ዘረባኹም ኣብ ልብና ይበጽሕ ኣይነበረን! ብኸም ኣብ ልብና ዘብጽሕ ኣገባብ ጌርኩም ኣይቀረብኩምልናን። መሰልን ክብረትን ሰባት ዘይ ሓለወ ቃላት፡ ንሕልና ዘለዎ ሰማዒ ከም ዘየስምዖ ትፈልጡ ‘ንዲኹም? ንቓላትኩም ጸርፊ በዚሕዎ፡ ንመልእኽትኹም ኣንነት ብዒጥዎ! ፍቕርን ለውሃትን ከኣ ሓሪሙዎ። እነሀኹም ከኣ ብዙሕ ፈሪኹም፡ ነዚ ናትኩም ባህሪ ዘካተተ መንእሰይ በዚሑ። ካብ እዚ ስርዓት ‘ዚ ሓራዲ ‘ዩ፡ ቀታሊ ‘ዩ ክትብሉ ዘመንኩም ምሉእ ተሕልፉ፡ ነዚ መንእሰይ ብዛዕባ ውልቃዊ ሓርነቱን ሰብኣዊ ክብሩን ክፈልጥ ክትሕግዝዎ ‘ዩ ዝነብረኩም። ሰብ ማዕረ ‘ቲ ክፈልጥ ዝተገብሮ ጥራይ ‘ዩ ዝፈልጥ! ሂወቱ ናቱ ሙዃና ንዘይ ፈልጥ ወለዶ፡ ሂወትካ ‘ንዶ ወንን ኢልካዮ ናይ መን ኢለ ኢሉ እንተመለሰልካ ዘገርም ኣይኮነን! ከምኡ ከኣ ‘ዩ ዝብል ዘሎ። ዓዲ ትጠፍእ ኣላ ኢልካዮ፡ እንታይ ገደሰካ ባዕሎም ዘለውዋ ንዝብል መንእሰይ ከመይ ኣቢልካ ህግደፍ ሓራዲ ‘ዩ፡ ኢልካ ከተረድኦ ‘ትፍትን? ህግደፍ ሓራዲ ይኹን ሃናጺ ኣይ ከምዘይምልከቶ እንዲዩ ግዲ ዝፈልጥ። ዓዱ ናቱ ምሃዝነትን ራኢን ኣይከምዘይትጽበ እንዲዩ ግዲ ዝርዳእ! ንሱ ንኻልኦት ከይበደለን ከይዓመጸን ኣብዛ ምድሪ ከም ዊንትኡ ክነብር፡ ባህሪ ተፈጥሮ ከም ዘፍቅደሉ ክፈልጥ ኣለዎ መጀመርያ። እንሆ ድማ ንህግደፍ ዝጸልኡ፡ ሓርነቶም ዘይ ኣወጁ ገጽ ኣልቦ ሕቡኣን ነዚ ገጻት መጽሓፍ ብሒተሞ! ውልቃዊ ሓርነቱ ዘይ ኣወጀ ግና፡ ንኻልኦት ሓራ ከውጽእ ኣይክእልን ‘ዩ። ጥራይ ‘የ ክብሎም ዝኽእል!።

ንሕና ኸ ህግደፍ በታታኒ ‘ዩ፡ ኢሰያስ ጨቋኒ ‘ዩ እንዳ በልና ዲና ከነእዊ ክነብር?

ነዚ ቃላት እዚ፡ ልቢ ቀደም ለሚድዎን መኒዎን ተፊእዎን ‘ዩ። ሕጂ ነዞም ቃላት እዚኣቶም ንግደፎምን ኣይንጠቀመሎምን እዚ መንእሰይ ህግደፍ ኣዕናዊ ኣብ ዘይ ምዃኑ ኣሚኑ ዘይ ኮነስ፡ ኣብ ናይ እንታይ ገደሰኒ መንፈስን ኣብ ታኼላ ፍርሕን ‘ዩ ተሸኺሉ ዘሎ። ስለዚ ንሕና ንነብሱ ክመልኽን ውልቃዊ ሓርነቱ ኣውጁ፡ ኣንጻር ኩሉ ዓማጺ ደው ክብል ከም ዝነብሮን ነፍልጦ። በቲ ኩሉ ኣብ ዘመኑ ዝተገብረ ክፉእን ጽቡቕን ተሓታቲ ምዃኑን ካብ ድሕነተ ስጋ ክሳብ ድሕነተ ነፍሲ ተጣባቒ ናይ ሂወቱ ባዕሉ ምዃኑን ከኣ ነረድኣዮ። ብድሕር’ዚ ወናኒ ገዛእ ርእሱ ምስ ኮነ፡ እቲ ኣብ ዝባኑ ዘሎ ሓለንጊ ‘ቲ ስርዓት ክሳብ መወዳእታ ምዕራፉ ስለ ዘይ ዓርፍ፡ ሕልንኡ ገዲዱ ከዛርቦ ‘ዩ። ዝብሉ ሰባት ክበዝሑ ‘የ ዝናፍቕ ዘለኩ። ብሓቂ ከኣ ካብ ነዚ ኣብ ትሕቴኻ ዘሎ ተመን ቅደሎ ምባል፡ ከም ዝነክስ ምሕባር ይበልጽ።

ኩልኻ ‘ታ ሰባኽን ዘያምን ገጣምን መዳርን ዘረባኻ ኣብ ልቢ ሰማዕቲ ብዘዐግብ መልክዕ ይበጽሕ ስለ ዘየለ፡ ከምቲ ኲኖ ውሽጢ ውሻጠ ጓል ውሻጠ ‘ትብሃል ዘላ፡ ኲኖ ውሽጥኻ ካልእ ውሽጢ ስለ ዘሎ ኣጸቢቕካ ውሽጥ ኢልካ ሕሰብ ክብል ‘የ ዝሓስብ ዘለኹ ይመስለኒ። እቶም ናይ ቀደም ዜማታትና ምስዞም ናይ ሎሚ ኣዛሚደ ክሰምዖም ከለኹስ፡ እቶም ናይ ቀደም ካብዞም ናይ ሎሚ ቅጽበታዊ ቅርበት ኣለዎም ምስ ልቢ። ቅድሚ ‘ቶም ፍረ ቃላት ምስማዕካ እቲ ዜማዊ ስሕበት ንናይ ስምዒት ህዋሳት ልብኻ ኣነቓቒሑ፡ ነቶም ቃላት ብዘይ ጸገም ክውሓጡ ዘኽእል ስሕበት ኣለዎም። እዞም ናይ ሎሚ ዜማታትና ግና፡ ንስምዒት ልቢ ክትንክዩ ብዘይ ምኽኣሎም፡ ዋላ ነቶም ስሓብቲ ግጥምታት ኣብ ልቢ ከይክዓዉ ኣጊዶሞም ‘ዮም። ስለዚ ካብዞም ናይ ሎሚ ደረፍትና፡ እቶም ናይ ቀደም ይዓምቁ። ይዉሽጡ! እዚ ውልቃዊ ገምጋመይን ትዕዝብተይን ‘ዩ። ካብ ውሽጢ ዒላ ‘ዩ ማይ ዝቕዳሕ፡ ካብ ውሽጢ ልብኻ ከኣ፡ ናብ ውሽጢ ልብታት ካልኦት ዝዓርቕ ዜማታት ኣውሕዝ። ዘያሚ ዲኻ? ኪድ ክራርካ ቃኒኻ ኣብቲ እምባ ወጺኻን ብሕትው ኢልካን ካብ ድምጺ ኣዕዋፍ ዲኻ ዓይነት ኣዕዋፍ፡ ንልብና ዘስምዕን ኣዕሙቕ ኣቢሉ ኣሕሲቡ ዘለብምን ዜማታት ኣዚመልና። ምባል ‘ሞ፡ ከመይ ኣቢላ ‘ያ ምስ ድፍረት ክትሕሰብ!?

ኣነ ነታ ዘፍቅራ ዓደይ፡ ዎ ኩቡር ዉሉደይ ኣብቶም እትንቀፈሎምን እትውቀሰሎምን ብዕምቆት ሕሰብ። ነቐፌታን ተግሳጽን ዘይ ፈቱ ሰብ፡ ምስ ዕሽነቱን ግዕዘዩን ተመሓዝዩ ‘ዩ ዝነብር። ለባም ምእንቲ ክትብሃል ንጉድለታትካ ከይ ተቐበልካዮ ከተምስል ተቐቢለዮ ኣለኹ ኢልካ ብምድንጋርካ፡ ንነብስኻ ኢኻ እትጥብር። ብዙሓት ስለ ዝወቐሱኻን ብሑሓት ርእስኻ የላን እንተ በሉኻ ሃሰስ በላ ስለ ዝብሃልን ግን ኣይትድሃል። እቲ ብሂል ውን ኣረጋግጽ ‘ምበር እመኖም ኣይኮነን ዝብል። ምስ ሰባት ኣብ ጣውላ ኮፍ ኣብ እትብለሉ ግዜ፡ ንልብኻ ኣውጺኻ ኣብቲ ጣውላ ኣቐምጣ! ከይ ተገራህካ ዝግርሃልካ የልቦን። እቲ ምስትውዓሉ ዘየጥፍአ ጉሩህ ‘ዩ እቲ ለባም። ብዋጋ ልብኻ ልቢ እትዕድግ ቁኑዕ ምዃንካ ኣመስክር። ልቡ ሓቢኡ ልቢ ሰባት ክወስድ ዝደሊ ዓሻ ኣይትኹን መስተውዓልቲ ከይ ክዕቡኻ። ግና ኣብ’ቲ ልብኻ እትህበሉ ግዜ፡ ኣድህቦኻን ምስትውዓልካን ኣይተጥፍእ። ነቶም ልብኻ ምስ ሃብካዮም ልቦም ዝህቡኻ ቁኑዓትን ነቶም ምግራህካ ዕሽነት ዝመስሎም ዓያሹን ኣብ ምፍላይ ከይ ትጽገም። ግርህነት ዕሽነት ዝመስሎም ብዙሓት ‘ዮም! ምስትውዓል ዘይ ብሉ እንተ ኮይኑ ከኣ ሓቆም ‘ዮም። ምስትውዓል ዝበዝሖ ግርህነት ግና ንሱ ‘ዩ ‘ቲ ቅንዕና። ኣብቶም እትዘሮም ጎደናታት ምንባር፡ ብዙሓት ክፉእ ምግባር ዝብርሆም ሰባት ክጎንፉኻ ‘ዮም። ነቲ ዝገብርዎ ኩፉእ ጌጋ ምዃኑ ብትብዓት ንገሮም። ንዘረባኻ ከቃልልዎ ‘ዮም! በዚ ግና ኣይትሰንብድ። መኣዝኑ ዝሰሓተ ነጋዳይን ኣብ ዓመጽ ዘሎ ሰብን ኣምላኽን ሕግን ዝዝክረሎም ሃዳኒኦም ‘ዩ። ብሓቂ መፍቀሪ ዓዱን ፈታዊ ወለዶታቱን እንተድኣ ኴንካ፡ ባህርያታት ተለመድቲ ‘ዮም ‘ሞ፡ ፍቕሪ ዘለዎ ጽቡቕ ባህልን ልምድን ሕደገሎም። ውሉደይ ቃላተይ ንኣዒንትኻ ብርሃን ንመሓውርካ ድልድል ክኾኑኻ፡ ቃላትካ ክቡራት ‘ዮም ‘ሞ፡ ንመልሓስካ ጥዑም ምዝራብ ኣላምዳ። ቃላትካ ጥርኑፍ መልእኽትኻ ጽፉፍ ክኣ ግበሮ። ዝብሉ ለባማት መዓድቲ ኣቦታትን ንኸምዚ ዓይነት ሰናይ ምዕዶታት ኣብ መናድቕ ከብሒ ልቦም ዝቛጽሩ መስተውዓልቲ ውሉዳትን ክመልእዋ ‘የ ዝብህግ ዘለኹ።

ዓወት ገ/ትንሳኤ

ሰላምኩምን ሓርነትኩምን ኣይትስኣኑ መናብርተይ።

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s