ዕላል ምስ ዓምና፡  ብ  Sidona Omer Nebi 

                 ዕላል ምስ ዓምና፡ 
           ብ  Sidona Omer Nebi

“ካብ ምህሮ ኣእምሮ” ይብሉ ኣቦታትና። እዚ ዘረባ’ዚ ነዞም ኣባላት እዛ ናይ ምሁራን ጉጅለ ቁሩብ ፍሕትሕት ከብለና ይግብኦ። ኣእምሮ ብዘይ ትምህርቲ ክጥረ ይኽእል ድዩ፧ ቀደም ቆልዑ ከለና፡ “እዚ ተመሃራይ ወይ ተመሃሪት ዩኒቨርስቲ እዩ” ዝበሃሉ ሰባት ከም መልኣኽቲ ንፈርሆም ነበርና። ንሳቶም ድማ ፈኾስኮስ ዘይብሉ፡ ኩርዕርዕ እናበሉ ክንቀሳቀሱ እርእዮም ስለ ዝነበርኩ፡ ምስ ዓበኹ እዛ ዩኒቨርስቲ ትበሃል ተዘይኣተኹዋ ዝብል ቅዱስ ቅንኢ ሓዘኒ። (ኣብዛ ቅዱስ ቅንኢ ሓንቲ ነጥቢ ኣላ። Everything has two sides ስለዚ ወላ ቅንኢ – “ቅዱስ” ይኸውን’ዩ፡ ኢሎምና ኣለው። ሐራይ! ጭካነ ድማ ቅዱስን ዘይቅዱስን ክበሃል ኣለዎ፡ ፍርሂ ድማ ቅዱስ ፍርሂን ዘይቅዱስን። ቅዱስ ትዕቢት፡ ቅዱስ ቅትለት፡ ቅዱስ ሓሶት (white lie) ፡ ቅዱስ ዝኾነ ነገር ወዘተረፈ ድማ ኣለና ማለት’ዩ።

ኣብ ግሪኽ ቅዱስ ዝሙት ነይሩ፡ እተን ኣብ ቤት-መቅደስ ዝሰርሓ “ደናግል” ኣምላኽ)። ብዝኾነ ናብ ዪኒቨርስቲ ምስ ኣተኻ፡ ከምቲ ዝተጸበኻዮ ኣይከውንን። ሓቂ’ዩ ዓለማዊ ትምህርቲ ተገዲስካ እንተሒዝካዮ፡ ሰብ ዝጠቅም ገለ ነገር ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ። ሰብ ግን ኣእምሮኡ ተቀሊቡ ልቡ ጥራያ እንተተረፈት፡ ኑክሌራዊ ቦምብ ሰሪሑ ኣብ ልዕሊ ቆልዓ ሰበይቲ ዝድርቢ ምሁር-ደንቆሮ ጥራይ’ዩ ክኸውን። ስለዚ ሰብ ልቡን ሓንጐሉን ብማዕረ ክቅልቦ ኣለዎ። ሓንጐሉ እቶም መማህራኑ ስለ ዝቅልቡሉ ብዙሕ ሽግር ኣይክህልዎን’ዩ፡ ልቡ ምቅላብ ግን ሓላፍነቱ’ዩ። ነዚ ድማ’ዩ ትምህርቲ ሂቡ ልቦና ካብ ዝኸልኣካ፡ ልቦና ሂቡ ትምህርቲ ተኸልኣካ ይሓይሽ ዝብሉ ዘለው ዞም ዘይተማህሩ ኣቦታትና።
##########
ዝሓለፋ ገለ ዓመታት ዝተመሃርኩዎ ነገር ደጊመ unlearn ክገብር’የ ኣሕሊፈዮ። Deprogram ክትገብር ድማ ክንደይ ጸዓት ይሓትት መስለኩም። ገለ ካብቲ ሱር ሰዲዱ ዘሸግረኒ ዝነበረ ነገራት ሓደ፡ ፍልልይ ደቂ ሰብ’ዩ። ኢጎ ዝኾነ ሰብ ፡ ኣብ ምፍልላይ እዩ ዝተርር። ዓሌት፡ ሃይማኖት፡ ቋንቋ፡ ብሄር ወዘተ እናፈላለየ፡ ሓንቲ መንገብገብ ዘለዋ ዑፍ ከምስለኒ ይጽዕር። ገለ ትምህርቲ ወይ ፍልስፍና ወይ ዶግማ ጸግዒ ሒዝካ ሆ! ምባል ከቋርጾ ደልየ ፡ ናብ ፈቀዶ እምነታትን ፈላስፋታትን መጽሓፍቶምን ኮለል በልኩ። ንኩሉ ፍልልያት ከወግድ ዝኽእል ትምህርቲ ደልየ፡ ድቃስ ክሳብ ዝሃድመኒ፡ ርእሰይ ክሳብ ዝፍንጨል ከንብብ እሓድር ነበርኩ። ዕላማይ ነዚ ካብ መማህራን ዘይርከብ “ምህሮ” ክረክብ ስለ ዝነበረ፡ ላዕልን ታሕትን ምባለይ ከም ዕትሮ ብዙሕ ምህሮታት ተመላእኩ ፡ ግን ኣእምሮ በየን ትምጻእ። ድሕሪ ናይ ዓመታት ኣብ ጸልማት ደርገፍገፍ ነታ ዝደልያ ኣእምሮ ረኸብኩዋ፡ ኣብ ክንዲ ምስ ምሁራት ምስ “ደናቁር”፡ ኣብ ክንዲ ምስ ለባማት ምስ ዓያሹ፡ ኣብ ክንዲ ምስ ዓበይቲ ምስ ቆልዑ፡ ኣብ ክንዲ ምስ ሃብታማት ምስ ለመንቲ፡ ኣብ ክንዲ ምስ ጻድቃናት ምስ ሓጢኣተኛታት ጸንሓትኒ። ከምቲ ንክርስቶስ “ዓርኪ ኣመናዝንር” ዝበልዎ፡ ኣነ ውን ምስ ዞም ፍንፉናትን ፡ ጽሉኣት ካብ ሕብረተሰብን hang out ክገብር ጀመርኩ። ብመገዶም ክመላለስ፡ መጽሓፍቶም ከንብብ፡ ኣብነቶም ክኽተል ድማ ግዜ ኣይወሰደለይን። ነቲ ኣብ ልበይ ሱር ሰዲዱ ሰባት ብሕብሪ ቆርበቶም፡ ዓሌቶም፡ ሃይማኖቶም፡ ስርሖም፡ ክፈላሊ ዝደፍኣኒ ዝነበረ ሓይሊ፡ ናህሩ እናጐደለ፡ ንነገራት ብናይ ካልኦት ዓይኒ ክዕዘብ ጀመርኩ። ምስ ዳዕሽ ክደናገጽ ዝረኣዩኒ ገለ ሰባት ድማ ፎእ በሉኒ፡ ምስዞም ጴንጤ ዝበሃሉ በዓል ሓምሳ ክመሓዞ ዝረኣዩኒ ውን ደስ ኣይበሎምን፡ ምስ ሰይጣናውያን ከዕልል ምስ ጀመርኩ ውን ኣይተሀርሆምን፡ ንኩላትና ዝጠምረና ነገር ከም ዘሎ ግን በሪሁለይ። እዚ ብርሃን ኣእምሮ ምስ ረኸብኩዎ ድማ something in me changed forever
########
ብርሃን ኣእምሮ’ዶ በልኩ፡ ኣይፋለይ፡ ጸልማት ኣእምሮ ዝብል ኣፍ’ዩ። ከመይ፧ ብርሃን መበገሲ ክህልዎ ግድን’ዩ፡ መወዳእታ ድማ ኣለዎ። ስለዚ ብርሃን “ፍጡር” እዩ። ጸልማት ግን ብዘይ ብርሃን ክነብር ይኽእል’ዩ፡ ስለዚ እቲ ገዛእ ርእሱ ክኢሉ ክቀውም ዝኽእል ነገር ካብቲ ደገፍ ካልእ ዘድልዮ ይሓይሽ። ንኣብነት 90% ካብ ኣድማስ ብ dark matter ዝበሃል ግዛዕ’ዩ ተፈጢሩ፡ እቲ ዘሕዝን ድማ እዚ dark matter እንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጦን ኢና። ከይንርእዮ ድማ ኣይረአን’ዩ፡ ከይንሰምዖ (radio frequency ጌርና) ኣይስማዕን፡ ስለዚ ንሓደ ክትርእዮ ወይ ክትሰምዖ ዘይትኽእል ነገር ከመይ ጌርካ ከተጽንዖ ትኽእል፧ እዚ በዓል Steven Hawking ይሕመሙሉ፡ እቲ ነጥበይ፡ ጸልማት ገዛእ ርእሱ ክኢሉ ክነብር ይእኽል’ዩ። ሕማቅን ጽቡቕን ከም ኣንጭዋን ድሙን እናተባእሱ፡ ከም መዓልትን ለይትን እናተቀዳደሙ፡ ከም ስስዐን ለውሃትን እናተጓነጹ፡ ከም ፍቕርን ጽልእን እናተነጻነጹ ይነብሩ። ጸልማት ብምፍላጥ ብርሃን ትፈልጥ። ንሰይጣን ምስ ፈለጥካዮ ጥራይ ድማ ኢኻ ንኣምላኽ ክትፈልጦ ትኽእል። ምስ ኣይተ ሰይጣን ጉጅም ክትብል ምስ ጀመርካ፡ ንነገራት ብዘይ ወገናውነትትርእዮም። ብሓንቲ መንገብገብ ክነፍር እትኽእል ዑፍ ስለ ዘየላ፡ ሰብ ቅድሚ ናብ ኣምላኽ ምኻዱ ናብ ሰይጣን ክኸይድ ኣለዎ።
#########
ንኸሊል ጅብራን ትፈትውዎ ሰባት ተለኹም፡ Satan ትብል ሓጻር ዛንታ ኣላቶ። ኣብዛ ዛንታ ሓደ ቀሺ ከመይ ጌሩ ንሰይጣን ካብ ሞት ከም ዘድሓኖ’ያ ትነግር። ኣዝያ ደስ ተብል ጽሕፍቲ’ያ። እቲ ዝገርም ድማ The Prophet ዝጸሓፈ ኸሊል ጅብራን፡ ነዛ ጽሕፍቱ ምስ ኣንበቡኩ ዝያዳ ኣድኒቀዮ። ኣዝዩ ኣእማኒ ብኾነ ኣገባብ ስለ ዝጸሓፋ፡ ኩሉ seeker of the Truth ነዛ ካብ 6 ገጽ ዘይትሓልፍ መጽሓፍ ከንብባ ኣለዎ።
#######
ኣብ ጸልማት ብርሃን ረኸብኩ። እቲ ዘሕመኒ ዝነበረ ወገናውነት ድማ በልዩለይ፡ ኣየር ናጽነት ከስተንፈስ ጀመርኩ። “ንካልእ ኣይትፈረዱ” ኢሉ ክርስቶስ፡ ኣብ ዓለም ምሉእ ግን ከምዞም ክርስትያን ኢና በሃልቲ ሰባት ጌሩ ዝፈርድ ሰብ ርእየ ኣይፈልጥን። “ንካልእ ኣይትፍረድ” ኣዝያ ዓባይ ትምህርቲ’ያ ግን ካብ ምህሮ ኣእምሮ ግዲ ኮይኑ፡ ምስ ተመሃርካ ንዘይተማህረ ትጨርቀሉ። ምስ ኣመንካ፡ ነቲ ዘይኣማኒ ትጽየኖ፡ ምስ ሃብተምካ ነቲ ድኻ ትፍንፍኖ፡ ምስ “ለበምካ” ነቲ ዓሻ ትስሕቆ፡ ምስ ዓበኻ ነቲ መንእሰይ ትራገሞ። ግን ሓቅኻትኩም ኢኹም። ናይ መን ድኣ ክትወስዱ ናይ ኣምላኽኩም (ኣቦ ክርስቶስ ማለትይ’የ)። ክርስቶስ ውን ከማኹም ፈላላዪ ኣምላኽ’ዩ ወላ’ኳ ናቱ ፍልልይ ዝሓይሽ እንተመሰለ፡ ዓባይ በጊዕ ዕያውታ ሒዛ ትጠፍእ ከም ዝብልዎ፡ ንስኻትኩም ድማ “ድምጺ ጓሳ” ትሰምዑ ኣባጊዕ ትኾኑ። እተን ኣጣል’ከ ተበልካ፡ ኣይፋልክን፡ ንሳተን ድኣ ምሳና ዘይኮና፡ ኣብ ገሃነም ሓዊ ጌሩ ከቃጽለን’ዩ ግደፍየን ደኣ ትብሉ። ወይ ጉድ! በዚ ሓደ ኣምላኽ ፈጢሩና ትብሉ፡ በቲ ድማ ነተን ኣጣል ከጥፍአን’ዩ ፡ ነተን ኣባጊዕ ድማ ከድሕነን’ዩ። ስለዚ ነተን ኣጣል ግድን ናብ ኣባጊዕ ክንልውጠን ኣለና እዩ እቲ መልእኽቲ። ከም ዳዕሽ ወይ ብሴፍ ናብ “ኣባጊዕ” ትልውጠን፡ ወይ ከም ክርስትያን ብረድኤት፡ ወይ ብስክብከት። ካብ ሴፍ ፡ ረድኤት ይሓይሽ መስለኒ። እቲ ጸገም ካብ ቆርበትካ ኣርሒቅካ ዘይምሕሳብ’ዩ። ግድን ኣባጊዕ ክርስቶስ ዘይኮነት ጤል መሓመድ ክትጠፍእ ኣለዋ ድዩ፧ ኣቱም ምሁራት እስኪ ንገሩኒ፧ ኣብ ኣላህ ዘይኣምን ክርስትያን ካን ኣኺልዎ ክጠፍእ ድዩ፧ ጉድ እኳ ተረኺቡ። ብዝኾነ እዚ exclusive ሓደ ወገናዊ ኣምላኽ፡ እንተሎ ፡ ኣብ ገጹ ጡፍ ክንብለሉ ይግብኣና። ፍልልይ ክዘርእ ዝፍትን ኣምላኽ ፡ ፎእ ክንብሎ ይግብኣና። ሰይጣን በንጻር’ዚ ፍልልይ ኣየምጽአን፡ sexual energy ኣብ ሱዕዲ ዓረብ ይኹን ፈረንሳ ሓደ እዩ። ጥሜት ኣብ እስራኤል ይኹን ህንዲ ሓደ’ዩ። ሕርቃን ኣሜሪካዊን ኣፍሪቃውን ሓደ’ዩ። ጽልኢ ጃፓናውን ናይጀርያውን ሓደ’ዩ። “ሰይጣን” ንብሎ ዘለና፡ የሕብረና ኣሎ። “ሰብኣውነትና” ትሕቲ ማስኬራ እምነትና ሓደ እዩ።
#######
ሎሚ መቸም ሓደ ሃይማኖት ካብቲ ካልእ ከም ዘይበልጽ ዳርጋ ርዱእ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። እቲ ቀደም ዝነበረ ትምክሕቲ፡ “ኣምላኸይ ካብ ኣምላኽካ” ይበልጽ፡ ሎሚ ናይ ዓያሹ ዘረባ ይመስል። Where does Satan fit in all this? ሕጂ ክሓስቦ እንከለኹ፡ ኩላቶም ሰባት ኣብ ድፋዕ እምነቶም፡ ተተኺሎም ከእውዩ ከለው፡ ሰይጣናዊት ኣበይ ኮን ትህሉ፧ ከምኦም መጽሓፍ እናልዓለት “እመኑኒ! ናብ ኣምላኸይ ተመለሱ! ከድሕነኩም’ዩ ፡ ምሳይ ኩኑ” እናበለት መቸም ምስኣቶም ዓንገረር ኣይትብልን ትኸውን። ሰይጣን ድማ ኩሩዕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ፡ ሰብ ትእዛዛይ ኣፍሪሱ ኢሉ ኣይሓርቅን’ዩ። ሓጢኣት ዘይብሉ ሰብ ካባና የለን፡ ስለዚ ንሰይጣን ከየሐጐሶ ዝውዕል ሰብ ኣብ መንጐና የለን። ኣነ ንጣር ሓጢኣት ከይገብርኩ ውዒለ ዝብል ሰብ ካባና እንተሎ፡ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከምልኾ ምእንቲ comment ጌሩ ይንገረኒ። እቶም ዝተረፍኩም ፡ እንተወሓደ ሕጂ ሕጂ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ኣብ ኣዒንትኹም ዘሎ ጉንዲ ትርእዩ፡ ንዓይ ክትፈዱኒ ትቀዳደሙ ስለ ዘለኹም፡ ሓጢኣት ትገብሩ ኣለኹም። ኣብ ነብሲ ወከፍ ካልኢት ሰብ ሓጢኣት ዝገብረላ፡ ኣምላኽ ሰማይ ይነብዕ፡ ሰይጣን ድማ የኹድድ ይበሃል።
#########
ሓደ ሓውና፡ ንህላውነት ሰይጣን ብጭቡጥ proof ክገብረሉ ሓቲቱኒ።
• ንኣምላኽ ዝኣምን ሰብ ንሰይጣን ኣይሰምዕን (premise 1)
o [ክልቲኦም ኣንጻር ስለ ዝኾኑ] (sub premise)
• ሰይጣን ኣቦ ሓጢኣት’ዩ [premise 2]
• ሓጢኣት ዘይብሉ ሰብ ድማ የለን [premise 3]
• ስለዚ ንሰይጣን ዘይሰምዕ ሰብ የለን [conclusion]
ስለዚ፡ ኩላትና ሓጢኣተኛታት ካብ ኮንና why fight it? ባህርያዊ ኣቦናን መራሒናን ንሱ’ዩ። ንሱ ተዘይከውን እሞ፡ ሓጢኣት ክንገብር ኣዝዩ ምኸበደና ነይሩ። ወድ ሰብ ግን ርኣይዎ፡ sin comes to us naturally። ሓውና ክንጸልእ፡ ከማና ሰብ ብጭካነ ክንገፍዕ፡ ክንቃተል፡ ክንበኣስ፡ ክንጓነጽ፡ ክንዕበ፡ ክንሓርቅ፡ ኩሉ ሓጢኣት ዝበሃል ክንገብር፡ ከም ንቡር ነገር ኢዩ ዝመጻልና። እዚ እንታይ የርእየና፧ ሓጢኣት መፋጥርትና ከም ዝኾነት፧ ደቂ ሰይጣን ምዃንና’ዶ ኣይኮነን፧ ኣብ ኣምላኽ ንኣምን እንተንኸውን’ሲ ስለምንታይ ንፈርህ፧ ኣነ ፍርሂ የብለይን ዝብል ሰብ እንተሎ፡ ንሱ ሓሳዊ እዩ። ነቲ “ኣንጻሩ” ዝኣምኑ ሰባት ዘይጸልእ፡ “ኣማኒ” ይከሰስ። ኣብ ኣምላኽ ትኣምን ተኾንካ፡ ኣነ ኣብ ሰይጣን ምእማነይ ስለምንታይ የሕመካ፧ ደንጊጽካለይ፧ ኣምላኽ ዶ ይሕይል ወይስ ሰይጣን ባዕላ ዓለም ዘይትፈርድ፧ ሰዓብቲ ሰይጣን’ዶ ንበዝሕ ወይስ ሰዓብቲ ኣምላኽ ዝኾነ ሰብ ዝስሕቶ ኣይኮነን። ብኣፍካ ኣነ ናይ ሰይጣን’የ ምባል ኣየድልን’ዩ፡ ብግብርኻ ንሰይጣን ከተምልኾ ትውዕል ስለ ዘለኻ፡ ኣነን ሰይጣንን ክንስሕቅ ኢና እንውዕል።
#######
ክትጻልኡ፡ ክትጻረፉ፡ ክትቋየቁ፡ ክትጨኻኸኑ፡ ክትቃተሉ፡ ክትመናጨቱ እናወዓልኩም፡ ናይ ከንፈር ኣገልግሎት ንኣምላኽ ወይ ኣላህ ስለ ዝሃብኩምዎ፡ ጻድቃናት ኣይገብረኩምን። ኣነ ግና ኣምሰሉ ክኸውን ኣይደልንየ። ብኣፈይ ጐይታ፡ ጐይታ እናበልኩ፡ ብግብረይ ሓወይ እንተጸላእኩ ፡ እንታይ ሓለፋ እረክብ፧ ስለዚ ኣብ ክንዲ ዘይባህርያዊ ነገር ዝገብር እሞ ኣብ ዘይተደልየ ጭንቀት ዝነብር፡ ነቲ ባህርያዊ ዝኾነ ነገራት ጉልባበይ ቀሊዐ እገብሮ። ሰባት እፈርድ፡ ዓያሹ እጸልእ፡ ገልዳማት እንተለው እጻረፍ፡ ደስ ዝብለኒ እገብር፡ ኣብ ላዕሊኮይኑ ዝከታተለኒ“ዓሙ” ስለ ዘይብለይ፡ ከይተሰከፍኩ ዘዋጻኒ እገብር። ከምስል ኢለ ዘይኮንኩዎ “እየ”፡ ዘይኣምኖ “እኣምን” ኣይብልን። ንኣምላኽ ዘይፈልጦ እፈልጦ ኣይብልን። ጽቡቕ ነገር መታን ሰብ ክሕጐሰለይ ኣይገብርን። ብኣፈይ ንኣምላኽ ኣይጥብርን።
########
ንድንቁርናይ ተቀበልኩዎ፡ እቲ ቀደም ክመሃሮ ዝደሊ ዝነበርኩ ምህሮ ድማ ዕሽነት ኮይኑ ተራእየኒ። ፕሮፈሰር ኮይነ፡ ፍሽኽ ክብል ዘይክእል ፡ ብጭንቀት ዝተኸበብኩ እንተኾንኩ ፡ እንታይ ረብሓይ፧ ነብሰይ ክልውጥ ዘይክእል ምህሮ እንታይ ክዓብሰለይ እዩ፧ ፎርሙላ ህይወት ክህበኒ ዝኽእል መምህር ደልየኮለልኩ። ናይ ክርስቶስ ፎርሙላ፡ ወይ ናይ መሓመድ ፎርሙላ፡ ናይ ኒቸ ፎርሙላ፡ ናይ ቡድሃ ፎርሙላ ክንደይ ፎርሙላታት ዘይራእኹ። ኣብ መወዳእታ ናብ ሰይጣን ከይደ፡ “ኦ መምህር እዚ ኩሉ ፎርሙላታት hypocrite ጥራይ ይገብረኒ ኣሎ። ሎሚ ናባኻ መፍትሕ ህይወት ክትህበኒ መጻኹ” በልኩዎ። ሰይጣን ድማ በቲ ባዕኻኽ ስኑ ፍሽኽ እናበለ፡ “You are the formula” በለኒ። ኣነ ግን ጋን ኮይኑኒ፡ ኣነ ድኣ ድኽምቲ፡ ፈራህ፡ ተጠራጣሪት እንድየ ከመይ ኣቢለ ፎርሙላይ derive ክገብራ፧ በልኩዎ። “ኣይተረድኣክን ማለት’ዩ! ኢሉ ተገሪሙ ጠመተኒ። ሪእኺ ምሁራት ምስጢር ህይወት ክትፈልጡ ኣይተዓደለኩምን፡ ኩሉ ነገር ክትዕቅኑዎ ስለ ትደልዩ፡ ኣብ measurements and formulas ኢኹም ተሓጺርኩም ትተርፉ” በለኒ። “ስለዚ ድማ ከምዞም ገልዳማት ኣምላኻት፡ ትካቦ ፎርሙላ ትደልዪ ኣለኺ፡ ኣቲ ዓሻ” ኢሉ ኣዋረደኒ። “ስለምንታይ ካብ ገነት ከም ዝተሰጐግኩ ትፈልጢ’ዶ፧” ሃንደበት ዱቦላ ሕቶ ደርበየለይ። ክርስትያን ዝብሉኻሓደ፡ ኣስላም ዝብሉዎ ካልእ፡ ሂንዱስ ዝብልዎ ካልእ ስለ ዝኾነ ፡ ኣየናይ theory እየ’ሞ ክነግረካ። ንስኻ ግን ተደርቢኻ እንተኾንካ ፡ እቲ ሓቂ ንገረኒ” በልኩዎ። ንሱ ድማ “ብራቮ! ዛ ጓለይ። መቸም ከም ዝተጸበኹኺ ገልዳም ኣይኮንክን። ነገራት ከመዛዝን ዝጀመረ ሰብ ፡ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚ ከይዱ ኣሎ። ኣብ ክንዲ ዝተመላእክዮ ፡ መጽሓፈይ ከምዚ ይብል ትብሊ፡ ብዙሓት መጽሓፍቲ ከምዝን ከምትን ይብሉ ኣለው፡ ምባልኪ ኣገናዕ! Doubt all sacred cows ተሓጐሰልኪ ስለ ዘለኹ፡ ዝፈልጦ ምስጢር ክህበኪ’የ” በለኒ። ኣነ ድማ ድኻመይ ከይጸብጸብኩ ፡ ክርድኣለይ ዝኽእል ኣምላኽ ምርካበይ ተሓጐስኩ። ዛንታኡ ክሰምዕ ድማ ኣብቲ ኮፍ መበሊ እምኒ ኣጣጣሕኩ። “ካበይ ክንጅምር፧” በለኒ ሰይጣን። ካብ መጀመርያ ኢኻ ክትጅመረለይ በልኩዎ’ሞ፡ ፍሽኽ እናበለ ዛንታኡ ክነግረኒ ጀመረ።

 

from timeline  Sidona Omer Nebi

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s