ሰሎሞን ጸጋይ፡ “ኣብዘይ ጽቡቕ፡ ጽቡቕ ምርኣይ!” BBC Tigrinya

   ሰሎሞን ጸጋይ፡ኣብዘይ ጽቡቕ፡ ጽቡቕ ምርኣይ!”   
      ወናኒሳቤላ ባህላዊን ዘመናዊን ቅዲ ክዳንሱዳን!  from bbc tigrinya

 

ከምቶም ናብ ማእከላይ ባሕሪ ወይ ናብ እስራኤል ዝቕጽሉ ዝነበሩ ስደተኛታት ክጽቕል ኣይመረጽኩን።ይብል ሰሎሞን። ኣብ ነዚ ሕጂ ኣብ ካርቱም ከፊትዎ ዘሎ ትካላት ንኽኸፍት ዝሓለፎ ጉዕዞ ከዕልለኒ ምስ ተወከስኩዎ።

ሰሎሞን፡ ወርሒ ዓሰርተ ሓደ ናይ 2013 ካብ ኤርትራ  ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደደ ይገልጽ።

ኣብ ሸገራብ፡ ምስቶም ለይቲ ለይቲ ተተመዚዞም ናብ ምድረበዳ ሊብያ፡ ቀጺሎም ናብ ማእከላይ ባሕሪ ዝምርሹ ዝነበሩ ስደተኛታት ይነብር ነይሩ። ኣብ እዋንቲ፡ በተን ውሕስነት ዘይብለን ጀላቡ፡ ናብ ማእከላይ ባሕሪ ካብ ዝተበገሱ ኣማኢት ስደተኛታት፡ ኣስታት 103 ካብኣቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዝጠሓሉ ይዝከር።

ሰሎሞን ኣብ ሸገራብ ንኣስታት ክልተ ወርሒ ድሕሪ ምጽባይ፡ ናብ ካርቱም እዩ ቀጺሉ።ኣብ ሸገራብ ነታ ብጫ ወረቐት ክቕበላ ስለ ዝነበረኒ ጥራይ ተጸብየ፡፡ድማ ይብል፡፡

ከምቶም ናብ ምድረበዳ ሊብያ ዝብገሱ ዝነበሩ ስደተኛታት ክብገስ ዘይመረጸሉ ምኽንያት ምስ ሓተትኩዎ፥ክስቶ ክገብረለይ እዩ ኢልካ ምጽባይ ኣይፈቱን። ኣበይ ምዃኑ ብዘየገድስ፡ ንኽነብር ክቃለስ ከም ዘሎኒ እኣምንየ። ኣብ ጁባ ድዩ ኣብ ካርቱም ኣይወሰንኩን ነይረ። ብጽፍረይ ክወጾ ከም ዘሎኒ ግን እኣምን ነይረ። እምበር ምንኣሰይ ሓፍተይ ኣብ ኣውስትራልያ ስለ ዘላትኒ ንዓኣ ስደድለይ እንተዝብላ ምሰደደትለይ ነይራ። ግናኸ ብባሕሪ ምጉዓዝ ንዓይ ትኽክል ኮይኑ ኣይተሰመዓንን።ኢሉ መሊሱለይ።

ኣብ ፈለማ ናብ ካርቱም ዝኣተወሉ፡ መወዳእታ ወርሒ ሰለስተ ናይ 2014 ናብ ጁባ ክጽቅል ሓሲቡ እንተነበረ እቲ ሽዑ ኣብ ጁባ ዝነበረ ኩነታት ጸጥታ ስለ ዘስግኦ በቲ ሓደ፡ (ውግእ ሓድሕድ ይካየድ ስለ ዝነበረ)  ኣብ ካርቱም ኮይኑውን ከም ኣብ ጁባ ዝኽፈሎ ክኽፈል ከም ዝኽእል ስለ ዝተገንዘበ ድማ በቲ ካልእ፡ ኣብ ካርቱም ክጸንሕን ክሰርሕን ከም ዘለዎ ተረዲኡ።

ሰሎሞን ጸጋይ፡ ነቲክሰርሕ ክልወጥዝብል ኒሕ ዝድግፍ መበገሲ ገንዘብ ከም ዘይነበሮ ኣይሓብአን።በቲ ዝነበረኒ ሕልሚን በተን ምስ ስድራይ ዝገደፍኩወን 200 ዶላር ኣመሪካን ጥራይ ተኣማሚነ።

ሓባር ጻዕሪ

ኣብ ናይ ፈለማ እዋን፡ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ኣብ ትሕቲ ሰብ ተቖጺሩ ምስ ሰርሐ፡፡ ካብቶም ኣብ ስራሕ ዝተላለዮም መንእሰያት ሓደ ጠለብ ቀሪቡሉ። ንሱ ድማ ናቶም ትካል ክኸፍቱ ከም ዝሓሰቡን ክጽንበሮም ዝኽእል እንተኮይኑን ዝብል ነይሩ።

21741891_1150626228404033_2015538813_o

እቶም ምሳና ትካል ክትከፍት ትደሊዶ ዝበሉኒ መሳርሕተይ፡ ንመጀመሪ ዝኸውን በቢ 2 ሽሕ ዶላር ኣመሪካ ከነዋጽእ ሓሳብ ኣቕሪቦምለይ። ብዘይካ 200 ዶላር ኣመሪካ ገንዘብ ስለ ዘይነበረኒ፡ ነዓኣተን ናብ ሓደ ሽሕ ጥራይ ከደይበን ከም ዝኽእል ነጊረ፡ ዝተረፈ ድማ ሰሪሐ ከስዕበልኩም ኢለዮም። ጽቡቕ ምትእምማን ስለ ዝነበረና ተቐቢሎምኒ። ሽዑ ግዜ ንስድራይ መሊኦም ክሰዱለይ እናተጸበኹዎም፡ ሓፍተይ እያ ካብ ኣውስትራልያ ሰዲዳትለይ። ኣነ በተን ሓደ ሽሕ ንሶም ድማ በቢ ክልተ ሽሕ ኣዋጺእና እቲ  ስራሕ ጀሚርናዮ።

ሰሎሞን፡ ኣብተን ናይ መጀመርታ 5-6 ወርሓት፡ ብዙሕ ድኻም ከም ዘካየዱ ይገልጽ። ምኽንያቱ ይብል ንሱ፡ምኽንያቱ፡ ሓደስቲ ስለ ዝነበርና፡ ዓማዊል ኣይነበሩናን፡ ዓማዊል ከተጥሪን እኹል ቀረብ ከተዳሉን  ዝነበረ ድኻም ቀሊል ኣይነበረን። ኮይኑ ግን ሳላ ሓያል ጻዕሪ ሰጊርናዮ።”  

እዚ ኣብ መጀመርታ ወርሒ 4 ናይ 2014 እዩ። ካብ ንኣስታት 8 ወርሒ ምስኦም ክሰርሕ ጸኒሐ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ ናይ 2015 ድማ ናተይ ክኸፍት ክኢለ። ኣብ እዋን ድሮ ብዙሓት ዓማዊል ተላልየ ስለ ዝነበርኩ ብሓንሳብ ሓፍ ኢለ።ይብል ነቲ ሕጂ ዘካይዶ ዘሎ ትካላት መዓስን ብኸመይን ከም ዝተኸሎ ምስ ሓተትኩዎ።

ኻልኦት ዝፍጠ ናይ ስራሕ ዕድል

21742012_1150625418404114_1660801989_o

መጀመርታ ናይ 2015ሳቤላ፡ ባህላዊን ዘመናዊን ቅዲ ክዳንዝብል ትካል ከፊቱ። ኣብ ትካል ንሓደ ሓዉ ወሲኽካ ኣስታት 5 ሰራሕተኛታት ኣለውዎ።

መጀመርታ ናይ 2016 ድማ፡ ኣብ ሱዳን ናይ መጀመርታ ዝኾነ፡ሳቤላ፡ ባህላዊን ዘመናዊን ቅዲ ክዳንዙርያታት ብዓቐንተን ዓማዊል ዝስፈየሉን ዝጥለፈሉን ካልእ ትካል ወሲኹ። ኣብ ትካል ካብ 4 ክሳብ 9 ዝኾና ሰረሕተኛታት ኣለዋኦ።

ጎድኒ ጎድኒ ትካላት፡ሳቤላ፡ ምክራይ ባህላዊን ዘመናዊን ኣልባሳትዝብል ትካልውን ኣለዎ። ኣብ ትካልውን ነቲ ካልእ ሓዉ ወሲኽካ ኣስታት 5 ሰራሕተኛታት ኣለውዎ።

ስፍየት ክዳውንቲ ብትምህርቲ ዝቐሰሞ ባንግላድሻዊ ዘካይዶ፡ ባህላዊን ዘመናዊን ባድላታት ዝሰፊ ትካልውን ኣለዎ። ምስኡ ብራኽሻ ንጥፈታቱ ዘመላልሰሉ ሰራሕተኛውን ኣለዎ። ብጠቕላላ ናይ ኣስታት 20 ስደተኛታት ናይ ስራሕ ዕድል ከፊቱ ይርከብ።    

  ነበሮ  ብድሆታት

እቲ ካልእ ብድሆታትይብል ሰሎሞን ንድሕሪት ተመሊሱ ክዝክር ከሎ፥እቲ ካልእ ብድሆታት፡ ቋንቋ ዓረብ ዘይምፍላጠይ ነይሩ። ከምቲ ዝበልኩኻ ኣነ ካብ ሰንዓፈ ስለ ዝመጻእኩ፡ ኣብኡ ድማ ዓረብ ክትፈልጥ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ስለ ዝኾነ፡ ብዘይካ ምስ ዓማዊለይ ዝኾኑ ሓበሻ፡ ምስቶም ንብረት ዝገዝኣሎም ሱዳናውያን ንዝግበር ርክባት ቀሊል ብድሆ ኣይነበረንን።ደሓር ግና፡ በቢ ቁሩብ ክለምዶን ክርድኦን ከም ዝጀመረ ወሲኹ ይገልጽ።

ሰሎሞን ኣብ እዋን ኪኖ ኣብ ካርቱም ካብ ካናዳ፡ ኤውሮጳን ኣውስትራልያን ዝተፈላለየ ጠለባት ከም ዝመጾ ይገልጽ። ነዚ ብኣብነት ከብርህ ከሎ ድማ፡ኣብ ወርሒ መስከረም ጥራይ፡ ኣስታት 30 ናብ ካናዳ፡ ኣስታት 25 ድማ ናብ ኤውሮጳ፡ ከምኡውን ኣስታት 26 ክዳውንቲ ሓበሻ፡ ናብ ኣውስትራልያ ክንልእኽ ክኢልናይብል።

ሕረ ባይታ

 

ሰሎሞን 1985 ኣብ ከተማ ሰንዓፈ (ኤርትራ) ዝተወለደ ኮይኑ፡ ካብ ጸጋይ ወርቁ ዝተባህለ ኣቦን፡ ጉዕመሽ መለስ ዝተባህለት ኣደን ተወሊዱ። ካብ ሸውዓተ ቆልዑ ዝወለደት ስድራ ድማ ቦኩሪዩ። ነዚ ሞያ ስፍየት ክዳውንቲ ድማ ካብ ኣቦኡ ዝወረሶን ምስ ኣቦኡ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ዝነበረን እዩ። ኣብ ግዜ ብዘይክኡ ክልተ ኣሕዋቱ ኣብቲ ናቱ ትካል ይሰርሑ።

ምንጪ ፥ https://www.bbc.com/tigrinya/news-42699873

                                                

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s