ኣንጻር ኲናትን ዓመጽን! ብዓወት ገብረትንሳኤ

                 ኣንጻር ኲናትን ዓመጽን! ብዓወት ገብረትንሳኤ

   እዚ ዝስዕብ ጽሑፍ፡ ካብ ጸሓፊኡ ዝተላእከ ኮይኑ፡ነዚ ኣብ ጋብላ ዝብል ቆፎ ተንቀሳቓሲ ስእሊ 
ዝተዘርገሐ ምሉእ ቪድዮ ወኪሉ፡ ብቑንጫል ዝቐረበ ጽሑፍ እዩ።ንምሉእ ትሕዝቶ ናይ'ቲ 
ጽሑፍ ኮነ ናይ'ቲ ድራማ ንምክትታል፡ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መርበብ ክትጥውቑ ትኽእሉ። ሰናይ ጻንሖት!

     ሰራቒ ናብቲ ዝቐጥፈሉ ስፍራ ቅድሚ ምስኳሙ፡ ክሰልጦ ጾሎት እንተዕረገ ‘ሞ ንመን የደንግጾ፧ ክሕግዝ ዝደሊ ምበር ክሕገዝ ዝደሊ ‘ኳ ኣይውሕድን ‘ዩ! ምሕረት ዝህብ ደኣ ‘ዩ ተሳኢኑ ‘ምበር ምሕረት ዝልምን ደኣ ዘይ ብዓለሙ ‘ዩ። እቲ ሰባኺ ሰላም፡ ጸረ ሰላም ምስ ኮነ እኳ’ዩ ነገራት ዝበላሾ ዘሎ። ኣፍቂረ ዝብል ‘ምበር፡ መስዋእቲ ዕምቆት ፍቕሪ ዝርድኦን በጃ ፍቕሪ ክሳዱ ዝህብን እኳ’ዩ ውሒዱ። ንፉዕ ምዃን ገዲፉ፡ ንፉዕ መሲሉ ክርአ ዝደሊ ሰሲኑ። ብልሳኑ ዝነጽህ ደጊኡ ‘ምበር ውሽጡ ዘይንታዩ ምስሉይነት ዝዕጣቑ ጓና ውሽጡ በዚሑ። ኣብ ጽቡሕ መኣዲ ጨው ውሒድዎ ዝብል ‘ምበር፡ ክሽነ ሓሊፉ ዘቃምም ዳርጋ ሽታ ማይ ኮይኑ።

ግደፈና በጃኻ ኢለካ! ምስሉይነት ንዝብሓቶ ህላወ ኸ እንታይ መኽኒት ተደልይሉ ‘ዩ፧ ዋጋ ነውጽእ ኣይነውጽእ ናብ ነብሰ ፍትወት ተሸይጥና ኣለና፣ ካልእ ይጽንሓልና ቅድም እስከ ነብስነ ነኣልሽ። ኡፍ…ፍ… ናብ ውሽጥና እንደሞ ምጋሽ ኣቢና! ናይቶም ኣብ እስራኤል ዝቕመጡ፡ ዘይ ፍትሓውያን ደለይቲ ፍትሒ ዝበልካዮ ከኣ ኣጋንኖ በዚሕዎ። ውሑዳት መንእሰያት ዉዑያት ዕድመ፡ ቁጥዕኦም ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ኣዝዩ ስለ ዝበረኸ፡ ስምዒቶም ክውሕጡ ብሰንኪ ዘይምኽኣሎም ረስኖም ኣብ ልዕሊ ‘ቶም ሰዓብቲ ‘ቲ ስርዓት ኣሕዋቶም ይኽዕዎ ኣለዉ። እዚ ጌጋ ‘ዩ። ኣጸቢቐ ይኹንኖ። እቲ ፍትሒ ዘናዲ ፍትሓዊ ክኸውን ኣለዎ ብሃሊት ‘የ። እቲ ብዙሕ በቲ ውሑድ ሕብሩ ክድወን ግቡእ ኣይኮነን። ሓበላ ዓይንና ኣብ ምጽራይ ኣይንሕመቕ፣ ገፈል ኣብ ዝበዝሓሉ ኩነት ብምህላውና፡ ክውንነታዊ ምስልና ኣብ ምንባብ ከይንጽገም። ኣብቲ ናቶም ደረጃ ወሪድና ከኣ ንሕሰብ። ዋላ ደኣ ዘረሓሕቕ ይኹን እቲ ምላሽ ‘ምበር፡ ንዓመታት ኣሕዋትናን ኣቦታትናን ብዘይ ፍትሒ ኣብ ጎዳጉዲ እናበለዩ፡ “ኣብ ኤርትራ ብዘይ ፍትሒ ዝተኣስሩ ሰባት የለዉን” ክትብሉ ከለኹም፡ ሰባት ‘ዮም፡ ስምዒት ኣለዎም ቁጥዕኦም ምቁጽጻር ስኢኖም ክሃርምኹም እንተኸኣሉ፡ ንስኻትኩም ‘ውን ነቶም ፍትሒ ዝሰኣኑ ኣሕዋትናን ኣቦታትናን ትሃርምዎም ከም ዘለኹም ክትዝክሩ ይነብረኩም። ናይ ክልቴኹም ጌጋ ፍልልይ የብሉን። ኣነ ግና ንናይ ክልቴኹም ምላሽ ይኹንኖ ‘የ፣ ንስኹም ክትሕስዉ ኣይምነበረኩምን ንሳቶም ከኣ ስምዒቶም ክቆጻጸሩ ምተገብኦም። ደሓር ንምንታይ ኢና ተጸጋዕቲ ምዃን እንሓሪ፧ እቲ ውሽጥና ዝኣምነሉ ሓቂ ሰብ እንተ ዘይ ሰዓቦ፡ ዋላ በይንና ዘይንኸዶ፧ እቲ ካልኦት ዝመድመድዎ ጎደና እንተ ዘይማእሚኡና፡ ናብ ነብሎ ጠፊኡና ካብ ንዕዘም፡ ዝምእምኣና መንገዲ ዘይንፈጥር፧ ነቲ ናትና ራእይን መሃዝነትን ዘይንጥቀመሉ፧ ካብ ፈለምኡ ‘ውን ኣብ ሰባት ምውካልና ‘ኳዩ ዘጥፍኣና ዘሎ። ሎምስ ‘ባ ኣብ ነብስና ንውከለሉ ኩነት ይድረስ።

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s