ብህይወቱ ከሎ ዝሞተ ገጣሚ፡ ብግርማይ ኣብርሃም

           ብህይወቱ ከሎ ዝሞተ ገጣሚ፡   ብግርማይ ኣብርሃም

    ነታ ተፈጥሮ ውጹእ ጻዕዳ በረድ ፈቐዶኡ ዛሕ ዘበለላ ከተማ፡ ጸሊም ዝኽንፉ ጸላም ጐልቢቡዋ ነበረ። ተቐማጦኣ ኸኣ ምቘት ከናድዩ ጐደናታት ኣጽሪሮም ነናብ ቤቶም ኣተዉ። ብሰሜን ዝመጽአ ንፋስ ኣብ ኣጸድ ንዝርከብ ኣቝጽልቲ ንዮው-ነጀው የብሎ። ኣብ ገማግም ናይዛ ከተማ ሓንቲ ብጽዕነት በረድ ክትወድቕ ዝደለየት ኣጕዶ ነበረት። እወ፡ ኣብዛ ዑና ኣጕዶ፡ ግዜ ኣብ ዝበልዐት ኣረጊት ዓራት ዝተጋደመ መንእሰይ ነበረ። ኣብ ኣፋፌት ሞት ኰይኑ ነታ ብሓያል ንፋስ እተጭለምልም ዝነበረት ቀንዴሉ ብኣንክሮ ይዕዘባ። ካብ እዋን ፈተነ፡ ካብ መቝሕ ህይወት ሓራ ወጺኡ ናጻ ዝዀነለን ሰዓታት ብቐረባ ይረኣያኦ ነበራ። ሞት ብዓጀባ ክትመጽኦ እናተጸበየ። ኣብቲ ዝጸምለወ ገጹ ተስፋ ይንበብ። ካብ ዝተሰነፈ ኣካሉ ሓያል ስምዒት ዝመንቀሊኡ ፍሽኽታ ኣይተፈልዮን። ኣብ ኣዒንቱ ከኣ ምሕረት፡ ሓይሊ ይቕረ ምባል ይንበብ ነበረ።

ኣብታ ርኹባት ዝነብሩላ ከተማ ብጥሜት ክመውት ዝደለየ ገጣሚ’ዩ። ንልቢ ሰባት ጐርጒሩ፡ ዕምቈትን ባህታን ብዘሰነዮ ኣበሃህላ ንኽገልጽ’ዩ ናብዛ ዓለማዊት ምድሪ መጺኡ። ከም በዓል ፍጹም ነፍሲ፡ ንመንፈስ ደቂ ሰብ ከጽርን ከህድእን’ዩ ብመልኣኽቲ ምስትውዓል ተላኢኹ። እንታይ’ሞ! ካብ ነበርቲ’ዛ ዓለም ፍሽኽታ ትበሃል ከይተቐበለ ንህይወት ይፋነዋ ነበረ።

ናይ መጠረሽታ ትንፋሱ’ዩ ዝሕሉዋ ነይሩ። እንትርፎ ’ታ ብዘይቲ እትሰርሕ ቀንዴሉን ስምዒታት ልቡ ዘስፍረላ ብራናኡን ከኣ ካልእ ኣብ ጐድኑ ዝነበረ ፍጡር ኣይነበረን። ዝተረፈ ሓይሉ ይኣኻኽብ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣእዳዉ ናብ ሰማያት ዘርገሐን። ናሕሲ ገዛኡ ሓሊፉ፡ ነቶም ኪንዮ ደበና ዝነበሩ ከዋኽብቲ ክርኢ ዝደለየ ክመስል ንድኹማት ኣዒንቱ ኣዅለለን።

በለ ድማ፡ “ምጭውቲ ሞት፡ መንፈሰይ ናፊቑኪ ስለ ዘሎ ክትመጽእኒ እጽውዓኪ ኣለኹ። ናባይ ገጽኪ ቅረቢ’ሞ ንመቝሕ ሰንሰለት ህይወት ፍትሕለይ። ምእላዩ ኣረብሪቡኒ። ምጭውቲ ሞት በጃኺ ምጽእኒ። ካብቶም ትርጉም ቋንቋ መልኣኽቲ ብምንጋረይ ጥራሕ ከም ጋሻ ዝርእዩኒ ጐረባብተይ ፈሊኺ ውሰድኒ። ቅልጥፍ በሊ ሰላማዊት ሞት። ካብዞም ዘይከምቲ ንሳቶም ዝገብሩዎ ንድኹማት ብዘይ ምድማየይ ኣብ ጸላም ዝደርበዩኒ ህዝቢ ፈሊኺ ውሰድኒ። ህድእቲ ሞት ምጽእኒ በጃኺ! በቶም ጸዓዱ ኣኽናፍኪ ሕቝፍ ኣብልኒ። ምኽንያቱ ኣብ ከባቢየይ ዘለዉ ሰባት ሕቝፎኦም ክልግሱለይ ኣይደለዩን። ብፍቕርን ምሕረትን እተመላእኪ ሞት፡ በጃኺ ሕቝፍ ኣብልኒ! ከናፍር ኣደይ፡ ምዕጕርቲ ሓፍተይ ዋላ’ውን ኣጻብዕቲ ኣፍቃሪት ስዒሞም ንዘይፈልጡ ከናፍረይ ስዕም ኣብልለይ። መጺእኪ ውሰድኒ ፍቕርቲ ሞት!”

ብድሕሪ’ዚ ኣብ ጐድኒ’ቲ ኣብ ኣፋፌት ሞት ዝርከብ ዝነበረ ገጣሚ፡ ሓንቲ መለኮታዊ ጽባቐ ዘለዋ ሰማያዊት ፍጥረት ጥማር ዕምባባ ሒዛ ቐረበት። ሕቝፍ ኣቢላ ኣዒንቱ ዓመተቶ። ብመንፈሱ ደኣ’ምበር ብኣዒንቱ ክርኢ ኣይደለየቶን። ዕምቈትን ህድኣትን ሓዊሳ ኣብ ከንፈሩ ንነዊሕ ግዜ ሰዓመቶ። ዘይበሊ ዘልኣለማዊ ፍሽኽታ ከኣ ረኸበ። እንትርፎ’ቲ እናጕሃየ ዝገደፎ ግጥምታት ዝጸሓፈሉ ብራናኡን ወረቓቕቱን፡ ኣብታ ዑና ገዛ ሓንቲ’ኳ ኣይነበረን። ጥርሓ ተረፈት።

ድሕሪ ኣማኢት ዓመታት፡ ህዝቢ ናይታ ከተማ ሕማም ድንቍርናኡ ኣልዩ ብርሃን ፍልጠት ምስ ተኸለ፡ ኣብ ሓደ ባህ ዘብል ኣጸድ፡ ሓወልቲ ናይቲ ብጽሑፋቱ ሓራ ዘውጸኦ ገጣሚ ተኸለ። ድንቁርና ወዲ-ሰብ ክንደይ ይሓስም!

ኸሊል ጂብራን

ትርጉም፡ ግርማይ ኣብርሃም

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s